2010–2019
คำกล่าวเปิดการประชุม
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

คำกล่าวเปิดการประชุม

ถึงเวลาแล้วที่ศาสนจักรจะให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ให้สิ่งที่เกิดขึ้นในอาคารของสาขา วอร์ด และสเตคคอยสนับสนุน

พี่น้องที่รักทั้งหลาย เราตั้งตารอการมารวมกันอีกครั้งในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมนี้ของศาสนจักร เราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความจริงใจ เราซาบซึ้งใจในคำสวดอ้อนวอนของท่าน เรารู้สึกได้ถึงผลของการสวดอ้อนวอนนั้น ขอบคุณครับ!

เราซาบซึ้งใจที่ท่านพยายามทำตามคำแนะนำในการประชุมใหญ่สามัญเมื่อหกเดือนก่อน ฝ่ายประธานสเตคทั่วโลกได้แสวงหาการเปิดเผยที่จำเป็นต่อการจัดระเบียบโควรัมเอ็ลเดอร์ บุรุษในโควรัมเหล่านั้นพร้อมกับพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ปฏิบัติศาสนกิจต่อพี่น้องของเราอย่างขยันหมั่นเพียรในวิธีที่ดีกว่าและศักดิ์สิทธิ์กว่า เราได้รับแรงบันดาลใจจากความดีงามและความพยายามเป็นพิเศษของท่านเพื่อนำความรักของพระผู้ช่วยให้รอดไปให้ครอบครัว เพื่อนบ้าน มิตรสหายและปฏิบัติศาสนกิจต่อพวกเขาดังที่พระองค์จะทรงทำ

ตั้งแต่การประชุมใหญ่เดือนเมษายน ซิสเตอร์เนลสันกับข้าพเจ้าพบกับสมาชิกในสี่ทวีปและบนหมู่เกาะทั้งหลาย ตั้งแต่เยรูซาเล็มจนถึงฮาราเร วินนิเพกถึงกรุงเทพฯ เราประสบศรัทธาแรงกล้าและพลังแห่งประจักษ์พยานของท่าน

เราปลื้มปีติกับจำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกองทัพเยาวชนของพระเจ้า เพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย1 ขอบคุณครับ! และขณะท่านทำตามคำเชื้อเชิญของข้าพเจ้าในการให้ข้อคิดทางวิญญาณสำหรับเยาวชนทั่วโลกต่อไป ท่านกำลังวางมาตรฐานให้พวกเราที่เหลือเดินตาม เยาวชนเช่นท่านกำลังสร้างความแตกต่างใหญ่หลวง!

ไม่กี่ปีมานี้ พวกเราในสภาควบคุมของศาสนจักรพยายามตอบคำถามพื้นฐานที่ว่า เราจะนำพระกิตติคุณในความบริสุทธิ์เรียบง่ายและศาสนพิธีที่ส่งผลนิรันดร์ไปให้บุตรธิดา ทุกคน ของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร

พวกเราวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคุ้นเคยกับการคิดว่า “ศาสนจักร” เป็นบางอย่างที่เกิดขึ้นในอาคารประชุมของเรา และให้สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านคอยสนับสนุน เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้ ถึงเวลาแล้วที่ ศาสนจักรจะให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ให้สิ่งที่เกิดขึ้นในอาคารของสาขา วอร์ด และสเตคคอยสนับสนุน

ขณะที่ศาสนจักรขยายไปทั่วโลก สมาชิกจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งเราไม่มีโบสถ์—และอาจไม่มีในอนาคตอันใกล้ ข้าพเจ้านึกถึงครอบครัวหนึ่งที่ต้องประชุมในบ้านของพวกเขาเพราะเหตุดังกล่าว ข้าพเจ้าถามมารดาว่าเธอชอบไปโบสถ์ในบ้านของเธอเองไหม เธอตอบว่า “ชอบค่ะ! ตอนนี้สามีดิฉันพูดจาที่บ้านดีขึ้น เพราะเขารู้ว่าจะต้องให้พรศีลระลึกที่บ้านทุกวันอาทิตย์”

วัตถุประสงค์ยาวนานของศาสนจักรคือช่วยสมาชิกทุกคนเพิ่มพูนศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ ช่วยพวกเขาทำและรักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า ตลอดจนเสริมสร้างและผนึกครอบครัวของพวกเขา ในโลกที่ซับซ้อนนี้ เรื่องนี้ไม่ง่ายเลย ปฏิปักษ์โจมตีศรัทธา ตัวเรา และครอบครัวเรามากขึ้นและเร็วขึ้นทุกขณะ เพื่อความอยู่รอดทางวิญญาณ เราต้องมีกลยุทธ์และแผนเชิงรุก ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเสริมกำลังสมาชิกและครอบครัวของพวกเขา

ผู้นำศาสนจักรทำงานมานานหลายปีกับหลักสูตรผสมผสานเพื่อเสริมสร้างครอบครัวและบุคคลผ่านแผนซึ่งให้ บ้านเป็นศูนย์กลาง และ ศาสนจักรสนับสนุน การเรียนรู้หลักคำสอน เสริมสร้างศรัทธา และส่งเสริมการนมัสการส่วนตัว การปรับเปลี่ยนที่จะแจ้งให้ทราบตอนนี้จะขยายผลความพยายามตลอดหลายปีมานี้เพื่อทำให้วันสะบาโตศักดิ์สิทธิ์—เป็นวันปีติยินดีและเป็นเครื่องหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าเรารักพระองค์—

เช้านี้เราจะประกาศดุลยภาพใหม่และการเชื่อมโยงระหว่างการสอนพระกิตติคุณในบ้านกับในศาสนจักร เราแต่ละคนต้องรับผิดชอบการเติบโตทางวิญญาณของเราเอง พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าบิดามารดามีความรับผิดชอบเบื้องต้นในการสอนหลักคำสอนให้บุตรธิดาของตนเอง2 ความรับผิดชอบของศาสนจักรคือช่วยให้สมาชิกแต่ละคนบรรลุเป้าหมายที่ทรงกำหนดไว้เกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรู้ในพระกิตติคุณ

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกจะอธิบายการปรับเปลี่ยนที่สำคัญเหล่านี้ สมาชิกทุกท่านในสภาของฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองพร้อมใจกันสนับสนุนข่าวสารนี้ เราตอบรับการดลใจจากพระเจ้าที่ส่งผลต่อการพัฒนาแผนและระเบียบปฏิบัติที่เอ็ลเดอร์คุกจะนำเสนอ

พี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์! พระเยซูคือพระคริสต์! นี่คือศาสนจักรที่พระองค์ทรงกำกับดูแลโดยการพยาการณ์และการเปิดเผยต่อผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน