2010–2019
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร

พี่น้องทั้งหลาย ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะนำเสนอเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญของศาสนจักรเพื่อให้ท่านออกเสียงสนับสนุน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนรัสเซลล์ มาเรียน เนลสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย; ดัลลิน แฮร์ริส โอ๊คส์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด; และ เฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนดัลลิน เอช. โอ๊คส์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองและเอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด ในฐานะรักษาการประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสองต่อไปนี้: เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์, แกรีย์ อี. สตีเวนสัน, เดล จี. เรนลันด์, เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง และอูลิส์เสส ซวาเรส

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่เห็นตรงข้าม หากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบรูค พี. เฮลส์ ผู้ได้รับเรียกเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ

ขอเสนอปลดพร้อมแสดงความขอบคุณสำหรับการรับใช้ที่อุทิศตนของเอ็ลเดอร์เมอร์วิน บี. อาร์โนลด์, เครก เอ. คาร์ดอน, แลร์รีย์ เจ. เอ็กโค ฮอว์ค, ซี. สก็อตต์ โกรว์, อัลลัน เอฟ. แพคเกอร์, เกรกอรีย์ เอ. ชไวทเซอร์, และคลอดิโอ ดี.ซิวิค ในฐานะสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และมอบสถานะเกียรติคุณแก่พวกท่าน

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้สำหรับการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวกท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอปลดสาวกเจ็ดสิบภาคต่อไปนี้: บี. เซอร์จิโอ อันตูเนส, อลัน ซี. แบตต์, อาร์. แรนดัลล์ บลูธ, ฮานส์ ที. บูม, เฟอร์นันโด อี. คาลเดอรอน, เอช. มาร์เซโล คาร์ดูส, พอล อาร์. โคเวิร์ด, มาเรียน บี. เดอันตูนญาโน, โรเบิร์ต เอ. ดรายเด็น, แดเนียล เอฟ. ดันนิแกน, เจฟฟรีย์ ดี. เอเร็คสัน, เมอร์วิน ซี. กิดดีย์, เฌา โรแบร์โต การ์ล, ริชาร์ด เค. แฮนเซ็น, ทอดด์ บี. แฮนเซ็น, ไมเคิล อาร์. เจนเซ็น, แดเนียล ดับเบิลยู. โจนส์, สตีเวน โอ. แลงก์, แอกเซิล เอช. ไลเมอร์, ทาซารา มากาซี, แอลวิน เอฟ. เมเรดิธ ที่สาม, อาโดเนย์ เอส. โอบันโด, คัตซึยูกิ โอตาฮารา, เฟรด เอ. พาร์กเคอร์, โฮเซ ซี. พิเนดา, แกรีย์ เอส. ไพรซ์, มิเกล เอ. เรเยส, อัลเฟรโด แอล. ซาลาส, เนตซาฮัวล์โคโยเติล ซาลินาส, ไมเคิล แอล. เซาท์เวิร์ด, จี. ลอเร็นซ์ สแปคแมน, วิลเลียม เอช. สตอดดาร์ด, สตีเฟน อี. ธอมพ์สัน, เดวิด เจ. ธอมสัน, จอร์จ เจ. โทบายอัส, ณาคส์ เอ. แวนรีเน็น, ราอูล เอ็ดการ์โด เอ. วิเซนซิโอ, คีธ พี. วอล์คเกอร์, และแดเนียล ยิเรนยา-ตาวิยาห์

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวกท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่เห็นตรงข้าม หากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

ผู้ที่คัดค้านการเสนอชื่อใดๆ ก็ตามควรติดต่อประธานสเตคของท่าน

พี่น้องทั้งหลาย เราซาบซึ้งในศรัทธาและคำสวดอ้อนวอนอย่างต่อเนื่องของท่านเพื่อผู้นำของศาสนจักร