Aberahama 4
nā mua a’e i muri iho


Pene 4

’Ua fa’anahonaho te mau Atua i te hāmanira’a o te fenua nei ’e te mau mea ora ato’a i ni’a iho—’Ua fa’ata’a rātou i tā rātou mau ’ōpuara’a e ono mahana nō te hāmanira’a.

1 ’E ’ua parau ihora te Fatu : E haere tātou i raro. ’E ’ua haere rātou i raro i te mātāmua, ’e ’ua fa’anahonaho ’e ’ua hāmani rātou, ’oia te mau Atua, i te mau ra’i ’e te fenua.

2 ’E te fenua, i muri a’e i tōna hāmanira’ahia, ’aore ïa e mea i reira ’e e mea ano, nō te mea ’aore rātou i hāmani i te hō’ē mea maori rā te fenua nei ; tē vai noa ra te pōiri i ni’a i te ’iriātai, ’e ’ua fa’a’ārepurepu te Vārua o te mau Atua i ni’a iho i te mau pape.

3 ’E ’ua parau ihora rātou (te mau Atua) : ’Ei māramarama ; ’ua māramarama ihora ;

4 ’E ’ua ’ite ihora rātou (te mau Atua) i te māramarama, e mea ’ana’ana ho’i ïa ; ’e ’ua fa’ata’a ’ē ihora rātou i te māramarama, ’oia ho’i, ’ua fa’aue rātou ’ia fa’ata’a-’ē-hia te reira mai te pōiri mai.

5 ’E ’ua ma’iri ihora te mau Atua i tō te māramarama ra i’oa e Ao, ’e ’ua ma’iri ihora rātou i tō te pōiri ra i’oa e Ru’i. ’E i muri a’era mai te ahiahi ē tae atu i te po’ipo’i ’o tā rātou ïa i parau e ru’i ; ’e mai te po’ipo’i ē tae atu i te ahiahi, ’o tā rātou ïa i parau e ao ; ’o te mātāmua ho’i teie, ’oia ho’i te ha’amatara’a, ’o tā rātou i parau e ao ’e te ru’i.

6 ’E ’ua parau ato’a ihora te mau Atua : ’Ei ārea i rotopū i te mau pape, ’e nā te reira e fa’ata’a ’ē i te mau pape ’e te mau pape.

7 ’E ’ua fa’aue ihora te mau Atua i te ārea, ’e ’ua fa’ata’a-’ē-hia atu ra i te mau pape i raro a’e i te ārea ’e te mau pape i ni’a a’e i te ārea ; ’e ’oia mau atu ra, mai tā rātou i fa’aue.

8 ’E ’ua ma’iri te mau Atua i tō te ārea i’oa e Ra’i. ’E i muri a’era mai te ahiahi ē tae atu i te po’ipo’i ’o tā rātou ïa i ma’iri e ru’i ; ’e i muri a’era mai te po’ipo’i ē tae atu i te ahiahi ’o tā rātou ïa i ma’iri e ao ; ’e ’o te piti a’era teie o te taime tā rātou i ma’iri e ru’i ’e te ao.

9 ’E ’ua fa’aue atu ra te mau Atua, i te nā-’ō-ra’a ē : ’Ia pu’e ’ē te mau pape i raro a’e i te ra’i i te vāhi ’ōtahi, ’ia ’itea te repo marō ; ’e ’oia mau atu ra mai tā rātou i fa’aue ra ;

10 ’E ’ua ma’iri ihora te mau Atua i tō te repo marō i’oa, e Fenua ; ’e te mau pape i pu’e ra, ’ua ma’iri ihora rātou i tō te reira i’oa, te mau Pape Rahi ; ’e ’ua ’ite a’era te mau Atua ē ’ua ha’apa’ohia te reira.

11 ’E ’ua parau ihora te mau Atua : E fa’aineine tātou i te fenua ’ia tupu mai te matie ; ’e te rā’au ri’i huero ; ’e te rā’au rarahi e hotu ra, tei iāna iho tōna huero mai te au i tōna iho huru, i ni’a i te fenua nei, ’e ’oia mau atu ra, mai tā rātou i fa’aue.

12 ’E ’ua fa’anahonaho te mau Atua i te fenua ’ia fa’atupu mai i te matie nō roto mai i tōna iho huero, ’e ’ia fa’atupu ato’a mai i te rā’au ri’i nō roto mai i tōna iho huero, ’e te huero ato’a i tōna iho huru ; ’e ’ia fa’atupu ato’a mai te fenua i te tumu rā’au nō roto mai i tōna iho huero, ’o tē fa’ahotu mai i te mā’a ; ’e nā tōna huero e fa’atupu mai i tōna ana’e iho huru ; ’e ’ua ’ite ihora te mau Atua ē ’ua ha’apa’ohia tā rātou parau.

13 ’E i muri a’era ’ua nūmera ihora rātou i te mau mahana ; mai te ahiahi ē tae atu i te po’ipo’i ’o tā rātou ïa i ma’iri e ru’i ; ’e i muri a’era mai te po’ipo’i ē tae atu i te ahiahi ’o tā rātou ïa i ma’iri e ao ; ’e ’o te toru te reira o te taime.

14 ’E ’ua fa’anahonaho te mau Atua i te mau ti’arama i roto i te ārea o te ra’i, ’e ’ua fa’ata’a ’ē i te ao ’e te ru’i ; ’e ’ua fa’anahonaho ia rātou ’ia riro ’ei mau tāpa’o nō te fa’ata’a i te mau tau, ’e te mau mahana, ’e te mau matahiti ;

15 ’E ’ua fa’anahonaho ia rātou ’ei mau ti’arama i roto i te ārea o te ra’i nō te ha’amāramarama i te fenua ; ’e ’oia mau atu ra.

16 ’E ’ua fa’anahonaho ihora te mau Atua i nā ti’arama rarahi e piti ra, te ti’arama rahi nō te fa’atere i te ao, ’e te ti’arama iti nō te fa’atere i te ru’i ; ’ei ’āpitira’a i te ti’arama iti ’ua tu’u-ato’a-hia mai te mau feti’a ;

17 ’E ’ua tu’u ihora te mau Atua i te reira i roto i te ārea o te mau ra’i, nō te ha’amāramarama i te fenua nei, ’e nō te fa’atere i te ao ’e te ru’i, ’e nō te fa’ata’a ’ē i te māramarama ’e te pōiri.

18 ’E ’ua tīa’i māite ihora te mau Atua i te mau mea ato’a tā rātou i fa’aue ē tae noa atu ’ua ha’apa’o rātou i te reira.

19 ’E i muri a’era mai te ahiahi ē tae atu i te po’ipo’i e ru’i ïa ; ’e i muri a’era mai te po’ipo’i ē tae atu i te ahiahi e ao ïa ; ’e ’o te maha a’era ïa o te taime.

20 ’E ’ua parau ihora te mau Atua : ’Ia fa’aineine tātou i te mau pape nō te fa’atupu rahi i te mau mea ora ato’a e ha’uti ra ; ’e te mau manu, ’ia ma’ue i ni’a a’e i te fenua i roto i te reva i te ra’i ra.

21 ’E ’ua fa’aineine ihora te mau Atua i te mau pape ’ia hōro’a mai i te mau tohorā rarahi, ’e te mau mea ora hā’uti’uti ra, ’o tā te mau pape e hōro’a rahi mai ma tō rātou iho huru ; ’e te mau manu pererau ato’a ma tō rātou iho huru. ’E ’ua ’ite ihora te mau Atua ē e ha’apa’ohia tā rātou parau, ’e e mea maita’i tā rātou ’ōpuara’a.

22 ’E ’ua parau ihora te mau Atua : E ha’amaita’i tātou ia rātou, ’e e fa’aue ia rātou ’ia fānau fa’arahi, ’e ’ia fa’a’ī i te mau pape o te mau moana ’e ’aore rā te mau pape rahi ; ’e ’ia fa’aue i te manu pererau ’ia fānau fa’arahi i ni’a iho i te fenua nei.

23 ’E i muri a’era mai te ahiahi ē tae atu i te po’ipo’i ’o tā rātou ïa i ma’iri e ru’i ; ’e i muri a’era mai te po’ipo’i ē tae atu i te ahiahi ’o tā rātou ïa i ma’iri e ao ; ’e ’o te pae ïa o te taime.

24 ’E ’ua fa’aineine ihora te mau Atua i te fenua ’ia fa’atupu mai i te mea ora ma tōna iho huru, te mau ’ānimara rata ’āvae maha ’e te mau mea e ne’e haere, ’e te mau ’ānimara ’āvae maha o te fenua ma tō rātou iho huru ; ’e ’oia mau atu ra, mai tā rātou i parau.

25 ’E ’ua fa’anahonaho ihora te mau Atua i te fenua ’ia fa’atupu mai i te mau ’ānimara ’āvae maha ma tō rātou iho huru, ’e te mau ’ānimara rata ’āvae maha ma tō rātou iho huru, ’e te mau mea ato’a ’o tē ne’e nā ni’a i te fenua ma tō rātou iho huru ; ’e ’ua ’ite ihora te mau Atua e ha’apa’o rātou i te reira.

26 ’E ’ua ’āparau ihora te mau Atua i rotopū ia rātou iho, ’e ’ua parau ihora : E haere tātou i raro e hāmani i te ta’ata ma tō tātou iho hōho’a, ’ia au i tō tātou iho huru ; ’e e hōro’a tātou i te mana ia rātou nō te fa’atere i ni’a iho i te mau i’a o te tai, ’e i ni’a iho i te mau manu o te reva, ’e i ni’a iho i te mau ’ānimara rata ’āvae maha, ’e i ni’a iho i te fenua ato’a, ’e i ni’a iho ho’i i te mau mea e ne’e haere i ni’a i te fenua.

27 Nō reira ’ua haere atu ra te mau Atua i raro nō te hāmani i te ta’ata ’ia au i tō rātou iho huru, i te hōho’a o te mau Atua i hāmani ai rātou iāna, i hāmani rātou ia rāua, te tāne ’e te vahine.

28 ’E ’ua parau ihora te mau Atua : E ha’amaita’i tātou ia rāua. ’E ’ua nā ’ō fa’ahou ihora te mau Atua : E fa’aue tātou ia rāua ’ia fānau ’e ’ia rahi roa, ’e ’ia fa’a’ī i te fenua nei, ’e ’ia ha’avī i te reira ; ’e ’ia mana i ni’a iho i te i’a o te tai, ’e i ni’a iho i te mau manu o te reva, ’e i ni’a iho i te mau mea ato’a e haere ra i ni’a iho i te fenua nei.

29 ’E ’ua parau ihora te mau Atua : Inaha, e hōro’a tātou ia rāua i te mau rā’au ri’i huero ato’a ’o tē tae mai i ni’a i te fenua nei, ’e te mau tumu rā’au ato’a e mā’a hotu tō ni’a iho ; ’oia ïa, te hotu nō te tumu rā’au nōna iho tōna ra huero e hōro’a tātou ia rāua ; e riro te reira ’ei mā’a nā rāua.

30 ’E i te mau ’ānimara ’āvae maha ato’a o te fenua nei, ’e i te mau manu ato’a o te reva, ’e i te mau mea ora ato’a e ne’e haere i ni’a iho i te fenua nei, inaha, e hōro’a atu tātou i te ora nō rātou, ’e e hōro’a ato’a tātou i te mau rā’au ri’i ia rātou ’ei mā’a, ’e taua mau mea ato’a ra e fa’anahonahohia ïa mai te reira.

31 ’E ’ua parau ihora te mau Atua : E rave tātou i te mau mea ato’a tā tātou i parau ra, ’e e fa’anahonaho ia rātou ; ’e inaha, e ha’apa’o māite rātou. ’E i muri a’era mai te ahiahi ē tae atu i te po’ipo’i ’o tā rātou ïa i ma’iri e ru’i ; ’e i muri a’era mai te po’ipo’i ē tae atu i te ahiahi ’o tā rātou ïa i ma’iri e ao ; ’e ’ua tai’o ihora rātou i te reira ’o te ono o te taime.