’Ōmuara’a
nā mua a’e i muri iho


’Ōmuara’a

’Ua riro te Poe Tao’a Rahi ’ei mā’itira’a nō te tahi mau mātēria maita’i roa nō ni’a i te mau mea faufa’a rahi nō te fa’aro’o ’e te ha’api’ira’a tumu a Te ’Ēkālesia a Iesu Mesia i te Feiā Mo’a i te mau Mahana Hope’a nei. ’Ua ’īritihia ’e ’ua fa’aineinehia teie mau mea e te peropheta Iosepha Semita ’e ’ua nene’ihia te rahira’a o te reira i roto i te mau ve’a i tōna mau mahana.

Te ha’aputuputura’a mātāmua o teie mau mātēria i tu’uhia i roto i teie buka i parauhia Te Poe Tao’a Rahi ’ua ravehia ïa i te matahiti 1851 e Elder Franklin D. Richards, e melo ’oia i taua taime ra nō te ’āpo’ora’a nō te Tino ’Ahuru Ma Piti ’e e peresideni nō te misiōni Peretāne. Te tumu nō te ha’aputuputura’a mai i teie mau mātēria nō te fa’aōhie ïa i te fa’a’itera’a i teie mau tumu parau faufa’a rahi ’o tei ’ore i ’ite-rahi-hia i te taime o Iosepha Semita. ’A tupu rahi ai te mau melo o te ’Ēkālesia i Europa ’e i te fenua Amerika, ’ua ti’a roa ïa ia rātou ’ia ’ite i teie mau mea. ’Ua rahi roa te mau ta’ata i fa’a’ohipa i Te Poe Tao’a Rahi ’e i muri iho ’ua riro te reira ’ei buka tumu nā te ’Ēkālesia nā roto i te fa’aotira’a a te Peresidenira’a Mātāmua ’e te ’āmuira’a rahi i Roto Miti i te 10 nō ’Ātopa 1880.

E rave rahi tauira’a i ravehia i roto i teie buka ’ia au i te mau tītaura’a i hina’arohia e te ’Ēkālesia. I te matahiti 1878 ’ua ’āmuihia mai te tahi mau tufa’a nō te buka a Mose, ’aita te reira i roto i te buka mātāmua i nene’ihia. I te matahiti 1902 ’ua fa’a’orehia te tahi mau tufa’a nō Te Poe Tao’a Rahi ’o tei fa’ahiti-ato’a-hia i roto i Te Ha’api’ira’a Tumu ’e te mau Fafaura’a. ’Ua ravehia te fa’anahora’a i te mau pene ’e te mau ’īrava, ’e te mau fa’ahorora’a i te matahiti 1902. ’Ua ravehia te nene’ira’a mātāmua ’ia fa’a’ohipa e piti ’āna’ira’a i ni’a i te mau ’api, ’e te mau tāpura fa’ahorora’a i te matahiti 1921. ’Aita atu e tauira’a i ravehia ē tae noa atu i te ’āva’e ’Ēperēra 1976, i reira ’ua ’āmuihia atu e piti mea nō te heheura’a. I te matahiti 1979 ’ua ’īritihia mai teie nā mea nō te heheura’a mai roto mai i Te Poe Tao’a Rahi ’e ’ua tu’uhia atu i roto i Te Ha’api’ira’a Tumu ’e te mau Fafaura’a, ’o tei parauhia i teienei te tufa’a 137 ’e te 138. I roto i te buka ’āpī i teienei ’ua ravehia te tahi mau tauira’a nō te fa’a’āfaro i te mau parau ’ia au i te pāpa’ira’a nā mua atu.

Teie te tahi parau fa’a’ite poto i te ’ōmuara’a nō ni’a te mau mea e vai nei i roto i teie buka :

  1. Te mau tufa’a nō roto mai i te Buka a Mose. E mau parau teie nō roto mai i te Genese nō tā Iosepha Semita ’īritira’a i te Bibilia, ’o tāna i ha’amata i te ’āva’e Tiunu 1830.

  2. Te Buka a Aberahama. E ’īritira’a fa’auruhia nō te mau parau pāpa’i a Aberahama. ’Ua ha’amata Iosepha Semita i te ’īritira’a i te matahiti 1835 i muri iho i te noa’ara’a te tahi mau papyrus nō ’Aiphiti. ’Ua nene’ihia te ’īritira’a, te tahi tufa’a i muri iho i te tahi, i roto i te ve’a Times and Seasons ’e ’ua ha’amatahia te reira i te 1 nō Māti 1842, i Nauvoo, i Illinois.

  3. Mataio—Iosepha Semita. E mau parau teie nō te ’itera’a pāpū o Mataio nō roto mai i tā Iosepha Semita ’īritira’a i te Bibilia, (’a hi’o i Te Ha’api’ira’a Tumu ’e te mau Fafaura’a 45:60–61 nō te fa’auera’a a te Atua ’ia ha’amata i te ’īritira’a nō te Faufa’a ’Āpī).

  4. Iosepha Semita—’Ā’amu. E mau parau teie nō roto mai i te ’itera’a pāpū ’e te ’ā’amu mana o Iosepha Semita, ’o tāna iho ’e ’o tāna mau pāpa’i parau i fa’aineine i te mau matahiti 1838 ’e 1839 ’e ’o tei nene’ihia te tahi tufa’a i muri iho i te tahi i roto i te ve’a Times and Seasons, ha’amatahia i te 15 nō Māti 1842, i Nauvoo, i Illinois.

  5. Te mau hiro’a fa’aro’o a Te ’Ēkālesia a Iesu Mesia i te Feiā Mo’a i te mau Mahana Hope’a nei. Te mau parau a Iosepha Semita i nene’ihia i roto i te ve’a Times and Seasons i te 1 nō Māti 1842, ma te ’āpitihia atu te hō’ē ’ā’amu poto nō te ’Ēkālesia ’o tei parau-noa-hia te rata a Wentworth.