’Api upo’o parau
nā mua a’e i muri iho


Te
Poe Tao’a Rahi

Te Tahi Mau Tufa’a Nō Roto Mai I Te Mau Heheura’a,
Te Mau ’Īritira’a Parau, ’E Te Mau Parau Haamāramarama A
Iosepha Semita
Te Peropheta Mātāmua, Te Hi’o Mātāmua, ’E Te Heheu Parau Mātāmua Nō
Te ’Ēkālesia A Iesu Mesia I
Te Feiā Mo’a I Te Mau Mahana Hope’a Nei

Ha’apararehia e
Te ’Ēkālesia a Iesu Mesia i te Feiā Mo’a i te mau Mahana Hope’a nei

Roto Miti, Utah, Fenua Marite