Iosepha Semita—’Ā’amu 1
nā mua a’e i muri iho


Iosepha Semita—’Ā’amu

Te tahi mau tufa’a no roto mai i te ’ā’amu o Iosepha Semita, te peropheta

Pene 1

Tē fa’a’ite ra Iosepha Semita nō ni’a i tōna mau tupuna, te mau melo nō tōna ’utuāfare, ’e tō rātou mau vāhi fa’aeara’a mātāmua—’Ua tupu te tahi ’āhuehuera’a nō te pae fa’aro’o i te pae tō’o’a o te rā nō New York—’Ua tītau ’oia ’ia ’imi i te pa’ari mai tei parauhia e Iakobo—’Ua fā mai te Metua ’e te Tamaiti, ’e ’ua pi’ihia Iocsepha i tāna ’ohipa peropheta. (’Īrava 1–20.)

1 E rave rahi te parau i ha’apararehia atu ’e te mau ta’ata peu ’ī’ino ’e te ’ōpuara’a ’ī’ino, nō ni’a i te ha’amatara’a ’e te tupura’a o Te ’Ēkālesia a Iesu Mesia i te Feiā Mo’a i te mau Mahana Hope’a nei, ’e ’ua ’ōpuahia taua mau mea ato’a ra ’e te mau ta’ata pāpa’i parau nō te ’aro atu i te ’Ēkālesia e tōna tupura’a nā roto i te ao nei—Nō reira ’ua arata’ihia vau ’ia pāpa’i i teie parau tuatāpapa nō te fa’a’ore i te mau mea hape i roto i te mana’o o te ta’ata nei, ’e nō te hōro’a atu i te mau ta’ata ’o tē ’imi nei i te parau mau, i te mau mea tei tupu iā’u ’e i te ’Ēkālesia ato’a, mai te au i te ’ite i roa’a mai iā’u nei.

2 I roto i teie parau tuatāpapa, e fa’a’ite atu vau nā roto i te parau mau ’e te parauti’a, i te mau ’ohipa huru rau tei tupu i ni’a i teie ’Ēkālesia, ’e ’o tē tupu nei. ’O te va’u teie o te matahiti [1838] i ma’iri mai te fa’ati’ara’ahia te ’Ēkālesia.

3 ’Ua fānauhia vau i te matahiti 1805 o tō tātou Fatu, i te 23 nō Tītema, i te ’oire ra nō Sharon, i te mata’eina’a nō Windsor, i te tufa’a fenua nō Vermont… I te ’ahuru-ti’ahapa-ra’a o tō’u matahiti, ’ua fa’aru’e tō’u metua tāne ’o Iosepha Semita, metua i te tufa’a fenua ra nō Vermont ’e ’ua haere ti’a atu ra i Palmyra, i te mata’eina’a ra nō Ontario (’ua parauhia i teienei, ’o Wayne), i te tufa’a fenua ra nō New York. E maha matahiti i muri a’e i te taera’a tō’u metua tāne i Palmyra, ’ua haere fa’ahou atu ra ’oia ’e tōna ato’a ra ’utuāfare i Manchester, i te reira iho mata’eina’a nō Ontario—

4 Hō’ē ’ahuru ma hō’ē ta’ata tō roto i tōna ’utuāfare, ’oia ho’i, tō’u metua tāne, ’o Iosepha Semita ; tō’u metua vahine, ’o Lucy Semita (’o Mack tōna i’oa tāpiri nā mua i tōna fa’aipoipora’a, e tamāhine ’oia nā Solomon Mack) ; tō’u mau taea’e, ’o Alvin, (’o tei pohe i te 19 nō Novema 1823, i te 26 o tōna ra matahiti), ’o Hyrum, ’o vau iho, ’o Samuel Harrison, ’o William, ’o Don Carlos ; ’e tō’u mau tuahine, ’o Sophronia, ’o Catherine, ’e ’o Lucy.

5 I te hō’ē taime i roto i te pitira’a o te matahiti i muri a’e i tō mātou fa’anu’ura’a atu i Manchester, ’ua tupu te mārōra’a rahi nō ni’a i te pae fa’aro’o i te vāhi tā mātou e pārahi ra. ’Ua ha’amatahia te reira i roto i te ha’apa’ora’a metodi, ’e ’aita i maoro ’ua tupu ato’a te reira i roto i te mau fa’aro’o ato’a nō taua retioni o te fenua. ’Oia mau, ’ua ’ārepurepu ho’i te tā’āto’ara’a o te mata’eina’a o te fenua, ’e e rave rahi te ta’ata tei ’āmui atu i taua mau pupu fa’aro’o ’e’ē ra. ’Ua tupu te ’āmahamaha i rotopū i te mau ta’ata, ’e ’ua tuō noa te tahi pae i te nā-’ō-ra’a ē, « Inaha, teie ! » ’e te tahi atu pae, « Inaha, tei ’ō ! » Tē mārō ra te tahi pae nō te fa’aro’o metodi, ’e te tahi pae nō te fa’aro’o perebiteriana, ’e te tahi pae nō te fa’aro’o bāpetizo.

6 Noa atu te here rahi tei fa’a’itehia mai e te mau melo fa’afāriuhia nō teie mau fa’aro’o ’e’ē i te taime nō tō rātou fa’afāriura’ahia, ’e te itoito rahi ho’i tei fa’a’itehia mai e tō rātou mau ’orometua, tei rohi i te fa’atupura’a ’e te fa’aitoitora’a i teie huru fa’ahiahia mau nō te pae fa’aro’o, i te fa’afāriura’a i te mau ta’ata ato’a, mai tei au i tā rātou i hina’aro, ’oia ho’i i te vaiihora’a ia rātou ’ia fa’aō atu i roto i te fa’aro’o tā rātou i hina’aro ; ’āre’a rā i tō te mau melo fa’afāriuhia ha’amatara’a i te fa’aō atu i roto i te hō’ē fa’aro’o, ’e te tahi i roto i te tahi atu fa’aro’o, ’ua ’itehia ihora e mea fa’ahua noa taua mau huru maita’i ra o te mau ’orometua ’e o te mau melo fa’afāriuhia ; nō te mea ’ua tupu ihora te ’āmahamahara’a ’e te mau mana’o ’ī’ino—’ua ’aro atu te tahi ’orometua i te tahi ’orometua, ’e te melo fa’afāriuhia i te tahi atu melo fa’afāriuhia ; ē tae roa atu ’ua ’ore roa tō rātou mau mana’o maita’i nō te tahi ’e te tahi, mai te mea ē tē vai mau ra te reira, ’ua mou roa ïa te reira nā roto i te rahi o te mau mārōra’a parau.

7 Hō’ē ’ahuru ma pae matahiti tō’u i taua taime ra. ’Ua fa’afāriuhia te ’utuāfare o tō’u metua tāne i te fa’aro’o perebiteriana, ’e e maha rātou ’o tei ’āmui atu i taua ’ēkālesia ra, ’oia ho’i, tō’u metua vahine ’o Lucy, tō’u nā taea’e ’o Hyrum ’e ’o Samuel Harrison, ’e tō’u tuahine ’o Sophronia.

8 I roto i taua taime ’āehuehu rahi ra ’ua ō mai te hō’ē ferurira’a hōhonu ’e te pāpū ’ore i roto i tō’u mana’o ; noa atu rā te huru o teie mau mana’o hōhonu ’e te pūai, ’aita vau i ’āmui atu i taua mau pupu ta’ata ra, ’āre’a rā ’ua haere pinepine au i tā rātou mau purera’a i te mau taime ’ua ti’a iā’u ’ia nā reira. I te tahi mau taime i muri mai, ’ua tae ri’i tō’u mana’o i ni’a i te ha’apa’ora’a metodi, ’e ’ua hina’aro vau ’ia ’āmui atu ia rātou ; nō te rahi rā ’o tē mārōra’a ’e te mau pe’ape’a i roto i taua mau ha’apa’ora’a ’e’ē, e mea fifi roa ïa nā te hō’ē ta’ata ’āpī mai iā’u, ’o tei ’ore i mātau i te ta’ata ’e te huru o te mau mea, ’ia ’ite pāpū ’o vai tei ti’a ’e ’o vai tei hape.

9 ’Ua fifi roa tō’u mana’o i te tahi mau taime ; te tuōra’a ’e te māniania, ’ua haere noa ïa i te rahira’a ’e te tu’utu’u ’ore. ’Ua au ’ore roa te feiā perebiteriana i te feiā bāpetizo ’e te feiā metodi, ’e ’ua fa’a’ohipa rātou i te mau huru mārōra’a ’e te parau ’aravihi ato’a nō te fa’a’ite pāpū i tō rātou mau hapa, ’e ’aore rā nō te fa’a’ite i te mau ta’ata e mea hape rātou. ’E ’oia ato’a, ’ua itoito te feiā metodi ’e te feiā bāpetizo i te ’imira’a i te rāve’a ’ia fāri’ihia tā rātou ha’api’ira’a ’e ’ia fa’ahapahia tā te tahi atu pae.

10 I roto i taua mau ’arora’a parau ra ’e te māniania nō te fa’a’itera’a i te mana’o, ’ua parau pinepine au iā’u iho ē : E aha ra ïa tē rave ? ’O vai tei tano i roto i taua mau pupu ato’a ra ; ’e ’aore rā, ’ua hape ānei rātou pā’āto’a ? Mai te mea ’ua tano te hō’ē o rātou, ’o te hea ïa, e nāfea vau e ’ite ai i te reira ?

11 ’A fa’aea teimaha noa ai au i raro a’e i te mau fifi rahi i fa’atupuhia e te mārōra’a a taua mau pupu fa’aro’o ra, tē tai’o ra vau, i te hō’ē mahana, i te ’episetole a Iakobo, pene hō’ē ’e te ’īrava pae, ’o tei nā ’ō mai ē : Tē ’ere ra rā te hō’ē o ’outou i te ’ite, e ani ’oia i te Atua ra, ’o tei hōro’a hua mai i te maita’i i te ta’ata ato’a ra, ma te pāto’i ’ore ; ’e e hōro’ahia mai tāna.

12 ’Aita roa ā te hō’ē pāpa’ira’a mo’a i ō ma te pūai rahi a’e i roto i te ’ā’au o te ta’ata nei, mai tō teie nei ’īrava i ō mai i roto i tō’u nei ’ā’au. E au ra iā’u ’ua ō mai te reira ma te pūai rahi i roto roa i tō’u nei ’ā’au. ’Ua feruri pinepine noa vau i te reira, ’e ’ua ’ite au ē mai te mea tē vai ra te hō’ē noa a’e ta’ata ’o tē hina’aro i te ’ite nō ’ō mai i te Atua ra, ’o vau ïa. ’Aita ho’i au i ’ite i te mea ti’a ’ia rave, ’e ’ia ’ore tō’u ’ite ’ia fa’arahihia, e ’ore roa ïa vau e ’ite. E mea ’ē te tātarara’a a te mau ’orometua o taua mau ha’apa’ora’a ’e’ē ra nō ni’a i te hō’ē ā mau ’īrava i roto i te pāpa’ira’a mo’a, nā te reira i fa’a’ore i tō te mau ta’ata ti’aturi i roto i te Bibilia nō te fa’a’āfaro i te fifi.

13 I te pae hope’a, ’ua fa’aoti au e mea ti’a ānei iā’u ’ia pārahi noa i roto i te pōiri ’e te pāpū ’ore ’e ’aore rā ’ia ha’apa’o i tā Iakobo i fa’a’ite mai, ’oia ho’i, ’ia ani i te Atua. I te hope’a, ’ua fa’aoti au ’ia « ani i te Atua », ’e mai te mea e hōro’a ’oia i te ’ite ia rātou tei ’ere i te ’ite, ’e e hōro’a hua mai ho’i ma te pāto’i ’ore, e tāmata iho ā ïa vau.

14 Nō reira, mai te au i tā’u fa’aotira’a ’ia ani i te Atua, ’ua haere atu ra vau i roto i te uru rā’au nō te tāmata. E po’ipo’i ïa te reira nō te hō’ē mahana nehenehe ’e te ata ’ore i te ha’amatara’a nō te tau māhanahana nō te matahiti 1820. ’O te taime mātāmua te reira i roto i tō’u nei orara’a ’a tāmata ai au i te reira, nō te mea, i rotopū i tō’u mau mana’o tapitapi ato’a, ’aita ā vau i tāmata i te pure ma te fa’ahiti i te parau.

15 I muri a’e i tō’u taera’a atu i te vāhi tā’u i mana’o ’ia haere atu, ’ua hi’o ha’a’ati au iā’u, ’e i tō’u ’itera’a ē ’o vau ana’e tō reira, ’ua tūturi ihora vau i raro ’e ’ua ha’amata i te pūpū atu i te hina’aro o tō’u ’ā’au i mua i te Atua. ’Aita vau i maoro i te nā reirara’a, ’ua haruhia vau e te hō’ē mana tei hau a’e i tō’u, ’e nō te pūai o taua mana ra i ni’a iho iā’u, ’ua tāpe’a-roa-hia tō’u arero ’e e’ita tā’u e nehenehe ’ia paraparau fa’ahou. ’Ua ha’a’ati-roa-hia vau e te pōiri ta’ota’o, ’e ’ua mana’o vau nō te hō’ē taime iti ē e ha’amou-roa-hia vau.

16 ’Āre’a rā, ’ua fa’aitoito noa vau nā roto i tō’u pūai ato’a ’ia ti’aoro atu i te Atua ’ia fa’aora iā’u i te mana o teie nei ’enemi tei haru mai iā’u ; ’e i te taime mau tā’u i mana’o ē ’ua fātata vau i te ha’amou-roa-hia—e ’ere ho’i i te ha’amoura’a mana’o noa, e mana rā nō te hō’ē vārua mau nō roto mai i te hō’ē ao ’ite-’ore-hia, ’e tei iāna te mana māere rahi roa tei ’ore ā i ’itehia e au i roto i te hō’ē noa atu ta’ata—i teie iho taime mata’u rahi, ’ua ’ite atu ra vau i te hō’ē pou māramarama i ni’a noa a’e i tō’u upo’o, tei hau atu tōna teatea i tō te mahana, ’e ’ua pou marū noa mai ra te reira i ni’a iho iā’u.

17 I muri noa iho i te taera’a mai te reira māramarama, ’ua tu’uhia vau e taua ’enemi i tāpe’a iā’u. I te ma’irira’a mai taua māramarama ra i ni’a iho iā’u, ’ua ’ite atu ra vau e piti ta’ata ; tō rāua teatea ’e te hanahana ’a ti’a noa ai rāua i ni’a a’e iā’u i roto i te reva ra, e ’ore roa ïa e ti’a ’ia fa’aauhia i te hō’ē noa atu mea. ’Ua parau mai ra te hō’ē o rāua iā’u, ma te fa’ahiti mai i tō’u i’oa, ’e ma te fa’atoro atu i tōna rima i ni’a i te tahi, i te nā-’ō-ra’a mai ē—« ’O tā’u Tamaiti here teie. ’A fa’aro’o iāna ! »

18 Te tumu vau i haere atu ai e ui i te Fatu, ’oia ho’i, ’ia ’ite au ē, ’o tei hea ra i rotopū i taua mau ha’apa’ora’a ato’a ra te ha’apa’ora’a mau, ’ia ’ite au ē ’o tei hea tā’u e ’āmui atu. Nō reira, i tō’u ho’ira’a i tō’u ihora huru mau, ’e ’ua nehenehe fa’ahou iā’u ’ia paraparau, ’ua ani atu ra vau i teie nā ta’ata tē ti’a ra i ni’a a’e iā’u i roto i te māramarama ē, ’o tei hea te ha’apa’ora’a mau i roto i te mau ha’apa’ora’a ato’a (’e i taua taime ra ’aita roa te hō’ē mana’o i ō mai i roto i tō’u ’ā’au ē e mea hape rātou pā’āto’a)—’e tei hea ho’i tā’u e ’āmui atu.

19 ’Ua pāhonohia mai ra vau ē ’eiaha roa vau e ’āmui atu i te hō’ē noa atu o rātou, nō te mea e mea hape ana’e rātou pā’āto’a ; ’ua parau fa’ahou mai ra te ta’ata ’o tei pāhono mai i tā’u uira’a, nā ’ō mai ra e mea ’ino rahi tā rātou mau ha’api’ira’a i mua iāna ; e mea ’ino ana’e tō rātou mau ’orometua ; ’e « tē ha’afātata mai nei rātou iā’u i tō rātou ra mau ’utu, tei te ātea ’ē ra tō rātou ’ā’au iā’u nei ; tē ha’api’i ra rātou i te mau ha’api’ira’a a te ta’ata nei mai te huru paieti, ’ua huna rā rātou i te mana mau nō te reira ».

20 ’Ua ’ōpani fa’ahou mai ra ’oia iā’u ’eiaha ’ia ’āmui atu i te hō’ē o rātou ; ’e e rave rahi atu ā te mau mea tāna i parau mai iā’u, ’o tē ’ore e nehenehe iā’u ’ia pāpa’i i teie taime. I tō’u ho’ira’a mai i tō’u ihora huru mau, ’ua ’ite au ē tē tīraha ra vau ma te hi’o ti’a atu i ni’a i te ra’i. I te revara’a atu te māramarama, ’aita tō’u e pūai ; ’aita rā i maoro ’ua ho’i marū mai te reira, ’e ’ua ho’i au i te fare. ’E ’a turu’i noa ai au i ni’a te vāhi tahura’a auahi, ’ua ui mai ra tō’u metua vahine ē e aha te pe’ape’a. ’Ua pāhono atu ra vau ē : « ’Eiaha e pe’ape’a, e mea maita’i te mau mea ato’a—e mea maita’i au ». I reira vau i parau atu ai i tō’u metua vahine ē, « ’ua ’ite au iho ē, e ’ere te fa’aro’o perebiteriana i te fa’aro’o mau ». E au ē ’ua ’ite te ’enemi, i tō’u ’āpīra’a ē, e riro iho ā vau ’ei ha’ape’ape’a ’e ’ei ha’afifi i tōna bāsileia ; ’āhiri ’aita nō te aha ïa te mau mana o te pōiri i tama’i ’āmui noa mai ai iā’u ? E aha te tumu vau i pāto’ihia ai ’e i hāmani-’ino-hia ai i tō’u ’āpī-roa-ra’a ?

’Ua pāto’i te mau ’orometua ’e te mau ta’ata māramarama nō te pae fa’aro’o i te parau nō te ’Ōrama mātāmua—’Ua tupu rahi te hāmani-’ino-ra’a i ni’a ia Iosepha Semita—’Ua fa’a’ite pāpū ’oia i te parau mau nō te ’ōrama (’Īrava 21–26.)

21 I nā mahana ri’i i muri mai i tō’u fāri’ira’a i teie nei ’ōrama, ’ua fārerei au i te hō’ē o te mau ’orometua metodi, e ta’ata itoito ho’i ’oia i roto i te ’ohipa mārōra’a ’evanelia, mai tei fa’ahitihia iho nei, ’e i tō’u paraparaura’a iāna nō ni’a iho i te parau nō te ’evanelia, ’ua fa’a’ite atu ra vau iāna i te mau mea tā’u i ’ite i roto i te ’ōrama tā’u i fāri’i. ’Ua māere roa vau i tōna huru ; ’ua fa’ariro ’oia i tā’u mau parau ’ei mea faufa’a ’ore roa, ’e ’ua parau mai ra ’oia ē nā te diabolo ana’e taua mau mea ra, ’e ’aore e ’ōrama fa’ahou ’e ’aore ato’a e heheura’a i teie mau mahana ; ’ua hope ana’e te reira mau mea i te tau nō te mau ’āpōsetolo, ’e ’aore roa taua mau mea ra e tupu fa’ahou.

22 Terā rā, ’ua ’ite ’oi’oi au ē nō tō’u fa’a’itera’a i teie ’ā’amu ’ua fa’ahapa pūai mai te mau ’orometua nō taua mau fa’aro’o ra iā’u, ’e ’o te tumu ho’i te reira nō te hāmani-’ino-ra’a rahi, tei tupu noa i te rahi ; noa atu e tamaiti mātau-’ore-hia vau, i rōpū noa i te ’ahuru ma maha ’e te ’ahuru ma pae o tō’u matahiti, ’e noa atu ’aita te huru o tō’u orara’a i fa’ariro iā’u ’ei tamaiti faufa’a rahi i roto i teie nei ao, noa atu te reira, tē vai ra te tahi mau ta’ata ti’ara’a teitei tei ’ite mai iā’u ’e ’ua fa’atupu rātou i te riri o te mau ta’ata i ni’a iho iā’u ’e te hāmani-’ino-ra’a rahi ; mai te reira te huru o te mau fa’aro’o ato’a—’ua tāhō’ē rātou nō te hāmani ’ino mai iā’u.

23 ’Ua fa’atupu pinepine te reira i te hō’ē ferurira’a hōhonu i roto iā’u i terā taime ’e terā taime, ē nō te aha pa’i ’ua fa’arirohia vau, te hō’ē tamaiti ’itea-’ore-hia e te ta’ata, hō’ē ’ahuru ma maha ’e ti’ahapa noa iho tō’u matahiti, ’e ’aore ho’i tā’u e faufa’a nō te orara’a maori rā te rave-noa-ra’a i te ’ohipa i te mau mahana ato’a, ’ei ta’ata faufa’a rahi i roto i te mata o taua mau ta’ata ti’ara’a rahi ra nō taua mau ha’apa’ora’a ra tei au-roa-hia e te ta’ata, i tupu ai i roto ia rātou te vārua hāmani ’ino pūai roa, ’e te vārua fa’ahapa. Noa atu rā e mea māere mau te reira, ’o te reira te vaira’a, ’e ’ua fa’atupu pinepine te reira i tō’u ’oto rahi.

24 Terā rā, ’oia mau roa, ’ua ’ite au i te hō’ē ’ōrama. ’Ua mana’o ihora vau mai taua taime ra, e au ra ’ua riro vau mai ia Paulo ’a pāruru ai ’oia iāna iho i mua i te ari’i ra ia Ageripa, ’e ’a fa’a’ite atu ai ’oia i te ’ōrama tāna i fāri’i, i tōna ’itera’a i te māramarama ’e i tōna fa’aro’ora’a i te reo ; e mea iti roa rā te ta’ata tei ti’aturi iāna ; ’ua parau mai te tahi pae e ta’ata ha’avare ’oia ; ’e ’ua parau mai te tahi atu pae e ta’ata ma’ama’a ’oia ; ’e ’ua fa’ao’ō’ohia ’e ’ua fa’a’inohia ’oia. ’Aita roa rā te reira i fa’a’ore i te parau mau nō te ’ōrama tāna i ’ite. ’Ua ’ite ’oia i te ’ōrama, ’ua ’ite ’oia ē ’ua ’ite mau ’oia i te reira, ’e ’aore roa te mau hāmani-’ino-ra’a pā’āto’a i raro a’e i te ra’i e fa’a’ore i te reira ; ’e noa atu e hāmani ’ino rātou iāna ē tae noa atu ’ua pohe ’oia, ’ua ’ite ’oia, ’e e ’ite noa ’oia ē tae noa atu i tōna hutira’a aho hope’a ē, ’ua ’ite ’oia i te māramarama ’e ’ua fa’aro’o ato’a i te reo i te paraura’a mai iāna, ’e ’aore roa tā te mau ta’ata ato’a o teie nei ao e ti’a ’ia fa’ahuru ’ē i tōna ferurira’a.

25 ’Oia ato’a ïa iā’u nei. ’Ua ’ite mau vau i te māramarama, ’e i roto i taua māramarama ra ’ua ’ite au i nā Ta’ata to’opiti, ’e ’ua paraparau mai iho ā rāua iā’u ; e noa atu ’ua au-’ore-hia vau ’e ’ua hāmani-’ino-hia vau nō te mea ’ua parau vau ē ’ua ’ite au i te ’ōrama, e parau mau iho ā ïa ; ’e ’a hāmani ’ino mai ai rātou iā’u, ’e ’a parau mai ai i te mau huru parau fa’a’ino ato’a ’e te ha’avare nō tō’u paraura’a i te reira, ’ua parau vau i roto i tō’u ’ā’au ē : E aha rātou e hāmani ’ino mai ai iā’u nō tō’u fa’a’itera’a i te parau mau ? ’Ua ’ite mau vau i te hō’ē ’ōrama, ’e ’o vai ho’i au e ti’a ai iā’u ’ia pāto’i i te Atua, ’e ’aore rā nō te aha ho’i tō te ao nei i hina’aro ai iā’u ’ia huna i tā’u i ’ite mata ? ’Ua ’ite mau ho’i au i te hō’ē ’ōrama ; ’ua ’ite au i te reira, ’e ’ua ’ite au ē ’ua ’ite te Atua i te reira, ’e e’ita e nehenehe iā’u ’ia huna i te reira, ’e ’aita roa vau e nā reira ; ’ua ’ite au ē ’ia nā reira vau, e hapa vau i mua i te Atua, ’e e fa’ahapahia vau e ana.

26 ’Ua pāpū iā’u tō’u ferurira’a i teienei nō ni’a i te mau ha’apa’ora’a o te ao nei—’oia ho’i, e ’ere ïa i te mea ti’a iā’u ’ia ’āmui atu i te hō’ē noa atu o rātou, ’ia haere noa rā vau i tō’u haerera’a ē tae noa atu e parau-fa’ahou-hia vau. ’Ua ’ite au ē e parau mau te parau fa’a’ite a Iakobo—ē ’ia ’ere te ta’ata i te ’ite e nehenehe iāna ’ia ani i te Atua, ’e e fāri’i ’oia, ma te pāto’i-’ore-hia mai.

’Ua fā mai Moroni ia Iosepha Semita—E ’itehia tō Iosepha i’oa nō te maita’i ’e te ’ino i rotopū i te mau nūna’a ato’a—’Ua fa’a’ite mai Moroni iāna nō ni’a i te Buka a Moromona ’e te taera’a mai i te mau ha’avāra’a a te Fatu ’e ’ua fa’ahiti mai e rave rahi mau pāpa’ira’a mo’a—’Ua heheuhia mai te vāhi hunara’a nō te mau ’api ’auro—’Ua tāmau noa Moroni i te ha’api’i i te Peropheta. (’Īrava 27–54.)

27 ’Ua rave tāmau noa vau i tā’u mau ’ohipa i mātauhia i te rave i roto i te orara’a ē tae noa atu i te 21 nō Tetepa 1823, ’a hāmani-’ino-noa-hia ai au e te mau huru ta’ata ato’a, tō te pae fa’aro’o ’e tō te pae fa’aro’o ’ore, nō te mea ’ua parau tāmau noa vau ē ’ua ’ite na vau i te hō’ē ’ōrama.

28 I roto i taua ārea taime ra mai te taime au i ’ite ai i te ’ōrama ē tae noa mai i te matahiti 1823—’ua ’ōpanihia vau ’eiaha e ’āmui atu i te hō’ē noa atu o te mau ha’apa’ora’a i te reira tau, ’e nō te mea e ta’ata ’āpī au, ’e ’ua hāmani ’ino mai te mau ta’ata ’o tei au ’ia riro ’ei hoa nō’u ’e ’ia hāmani maita’i mai iā’u, ’e mai te mea pa’i tē mana’o ra rātou ē, ’ua ha’avarehia vau, e mea maita’i a’e ïa ia rātou ’ia tāmata, nā roto i te ’āfaro ’e te aroha, ’ia fa’aho’i mai iā’u—’ua vaiiho-noa-hia rā vau i roto i te mau huru fa’ahemara’a ato’a ; ’e ’ua ’āmui au i te mau huru pupu ta’ata ato’a, ’e ’ua rave pinepine au i te mau hapehape ri’i nā roto i te huru paruparu o tō’u ’āpīra’a ’e te huru hape noa o te ’ā’au ta’ata nei ; tē pe’ape’a nei au ’ia parau ē, ’o te tumu ïa i topa ai au i roto i te tahi mau fa’ahemara’a au ’ore i mua i te aro o te Atua. I roto i teie parau fā’i, ’eiaha te ta’ata ’ia mana’o ē ’ua rave au i te mau hara rahi ’e te ’ino. E ’ere ïa tō’u huru ’ia nā reira. ’Ua parau rā vau i te tahi mau mea ma te feruri ’ore, ’e i te tahi mau taime ’ua ’āmui au i te feiā ’ārearea, ’o tei ’ore i au i te haere’a ti’a o te ta’ata i mā’itihia e te Atua, mai iā’u i mā’itihia. E ’ere rā teie i te mea māere i te ta’ata tei ’ite iā’u i tō’u ’āpīra’a, ’e tei ’ite i tō’u huru ’ana’anatae.

29 Nō taua mau mea ra, ’ua puta pinepine au i te mana’o fa’ahapa nō tō’u paruparu ’e tō’u mau hapehape ; nō reira, i te ru’i i fa’a’itehia i mua nei, ’oia ho’i i te 21 nō Tetepa, i muri a’e i tō’u haerera’a i tō’u ro’i i te pō, ’ua pure au ’e ’ua ani au i te Atua Manahope ’ia fa’a’ore i tā’u mau hara ato’a ’e tā’u mau hapehape, ’e i te hō’ē ato’a fa’a’itera’a iā’u, ’ia ’ite au i tō’u vaira’a ’e tō’u ti’ara’a i mua iāna ; ’e ’ua pāpū roa ho’i iā’u e fāri’i au i te hō’ē fa’a’itera’a mo’a, mai terā tā’u i fāri’i nā mua atu.

30 ’A ti’aoro atu ai au i te Atua, ’ua ’ite ihora vau i te hō’ē māramarama i te taera’a mai i roto i tō’u piha, ’e ’ua tupu noa te reira i te rahi ē tae noa atu ’ua hau a’e te māramarama o te piha i te mahana i te avatea, ’e i muri noa iho ’ua fā mai ra te hō’ē ta’ata i pīha’i iho i tō’u ro’i, i te tia-noa-ra’a i roto i te reva, ’e ’aita ho’i tōna ’āvae i ta’ahi noa atu i ni’a i te tahua.

31 E ’ahu roa topa noa tōna ’e ’ua hau roa te nehenehe nō tōna teatea. E teatea tō te reira tei hau roa atu i tō te mau mea ato’a tā’u i ’ite i roto i te ao nei, ’e ’aita roa vau i ti’aturi ē e ti’a i te hō’ē mea i te ao nei ’ia fa’aauhia mai te reira te teatea rahi ’e te ’ana’ana rahi. E mea taha’a tōna nā rima, i ni’a noa a’e i nā fatira’a rima ; ’e ’oia ato’a, e mea taha’a tōna nā ’āvae, i ni’a noa a’e i nā fatira’a ’āvae. E mea taha’a ato’a tōna upo’o ’e tōna ato’a ra ’a’ī. ’Ua ’ite atu vau ē ’aita atu e ’ahu i ni’a iāna maori rā ’o teie ’ahu roa, nō te mea ē tē vai matara noa ra ïa, ’e ’ua ti’a iā’u ’ia ’ite atu i tōna ra ’ōuma.

32 E ’ere ïa tōna ’ahu ana’e tei hau atu i te teatea, ’o tōna tino tā’āto’a rā, ’e ’ua hau atu ïa i te hanahana ’o tē ’ore roa e ti’a ’ia fa’aauhia i te hō’ē noa atu mea ; ’e tōna mata, mai te uira ïa. ’Ua māramarama roa te piha, ’ua iti rā taua māramarama ra i te māramarama e ha’a’ati ra i tōna tino. I tō’u hi’o-mātāmua-ra’a atu i ni’a iho iāna, ’ua mata’u ihora vau ; ’aita rā i maoro, ’ore atu ra tō’u mata’u iāna.

33 ’Ua pi’i mai ’oia i tō’u i’oa, ’e ’ua nā ’ō mai ra iā’u ē, e ve’a ’oia i tonohia mai iā’u mai mua mai i te aro o te Atua, ’e ’o Moroni tōna i’oa ; ’e e ’ohipa tā te Atua i fa’ata’a nā’u nō te rave ; ’e e ha’amaita’ihia ’e e fa’a’inohia tō’u i’oa i rotopū i te mau nūna’a ato’a, ’e te mau ’ōpū ato’a, ’e te mau reo ato’a, ’oia ho’i, e parau-ha’amaita’i-hia ’e e parau-fa’a’ino-hia tō’u i’oa i rotopū i te mau ta’ata ato’a.

34 ’Ua parau mai ra ’oia ē tē vai ra te hō’ē buka i pāpa’ihia i ni’a iho i te mau ’api ’auro, ’o tei hunahia i raro i te repo ’e ’o tē fa’a’ite ra i te ’ā’amu o te feiā i pārahi na i ni’a iho i teie nei fenua, ’e te vāhi nō reira mai rātou. ’Ua parau ato’a mai ’oia ē, tei roto i te reira te ’īra’a nō te ’Evanelia mure ’ore ’o tei hōro’ahia mai e te Fa’aora i taua feiā i tahito ra ;

35 ’Oia ato’a, tē vai ra e piti ’ōfa’i ma te fana ’ārio te huru—’e ’ua ha’amauhia teie nā ’ōfa’i i ni’a i te hō’ē pāruru ’ōuma, ’e ’o te reira ïa tei parauhia te Urima ’e te Tumima—’e ’ua tu’uhia i pīha’i iho i te mau ’api ; ’e ’o tei fāri’i ’e ’o tei fa’a’ohipa i teie nā ’ōfa’i i te ’anotau tahito ’e i muta’a ihora, ’ua parauhia ïa e mau « hi’o » ’e ’ua fa’aineine te Atua i te reira ’ei rāve’a nō te ’īriti i taua buka ra.

36 I muri iho i tōna fa’a’itera’a mai i taua mau mea ra iā’u, ’ua ha’amata ihora ’oia i te fa’ahiti mai i te mau parau tohu o te Faufa’a Tahito. ’Ua fa’ahiti mai ’oia nā mua i te hō’ē tufa’a o te pene toru nō Malaki, ’e ’oia ato’a i te pene maha, ’oia ho’i te pene hope’a nō te reira iho ā parau tohu, ’āre’a rā ’ua huru ’ē ri’i te fa’ahitira’a i tō tei pāpa’ihia i roto i tā tātou nei mau Bibilia. ’Aita ’oia i fa’ahiti i te ’īrava mātāmua mai tei pāpa’ihia i roto i tā tātou mau buka ; ’ua nā ’ō mai rā ’oia :

37 Inaha ho’i, tē fātata mai ra te mahana mai te umu ra i te ’amara’a, ’e te feiā ato’a i te’ote’o ra ’e te feiā ato’a i rave i te parau ’ino ra e ’ama ïa mai te ’aihere ra ; nō te mea ’o rātou ’o tē haere mai, ’o rātou tē tūtu’i ia rātou, tē nā reira mai ra te Fatu Sabaota ra, e ’ore e fa’atoehia te a’a ’e te ’āma’a ato’a ra.

38 ’E ’ua fa’ahiti ato’a mai ’oia i te ’īrava pae, i te nā-’ō-ra’a ē : Inaha, e heheu atu vau i te Autahu’ara’a ia ’outou nā roto i te rima o te peropheta ra ’o Elia, hou te taera’a mai te mahana rahi ’e te ri’ari’a o te Fatu ra.

39 ’Ua fa’ahiti fa’ahuru ’ē ri’i ato’a mai ’oia i te ’īrava i raro mai : ’E e tu’u ho’i ’oia i roto i te ’ā’au o te mau tamari’i i te mau fafaura’a i fa’aauhia i tō rātou metua, ’e e fāriu ho’i te ’ā’au o te tamari’i i tō rātou mau metua. ’Āhiri ’aita rā, e ha’amouhia te fenua i tōna taera’a mai.

40 Ta’a ’ē atu i te reira, ’ua fa’ahiti ato’a mai ra ’oia i te pene ’ahuru ma hō’ē nō Isaia, i te nā-’ō-ra’a mai ē, ’ua fātata roa te reira i te tupu. ’Ua fa’ahiti ato’a mai ’oia i te pene toru o te ’Ohipa, ’īrava 22 ’e te 23, mai te au iho ā ïa i tei pāpa’ihia i roto i tā tātou Faufa’a ’Āpī. ’Ua fa’a’ite mai ra ’oia ē, taua peropheta ra, ’o te Mesia ïa ; ’aita ā rā i tae i te mahana e tāpū-’ē-hia atu ai mai roto atu i te mau ta’ata te feiā tei ’ore i fa’aro’o iāna, ’ua fātata rā.

41 ’Ua fa’ahiti ato’a mai ra ’oia i te pene piti nō Ioela, mai te ’īrava piti ’ahuru ma va’u ē tae noa atu i te hope’a. ’Ua fa’a’ite ato’a mai ’oia ē, ’aita ā te reira i tupu, ’ua fātata rā. ’E ’ua fa’a’ite ato’a mai ’oia ē ’ua fātata roa ato’a te tau nō te ’īra’a o te mau ’Ētene i te tae mai. E rave rahi atu ā te mau ’īrava nō te pāpa’ira’a mo’a tāna i fa’a’ite mai, ’e e rave rahi ato’a tāna mau tātarara’a ’o tē ’ore e ti’a ’ia fa’a’itehia i’ō nei.

42 ’Ua fa’a’ite fa’ahou mai ’oia iā’u ē, ’ia roa’a mai iā’u taua mau ’api ra ’o tāna i parau mai ra—’aita ā ho’i i tae i te taime nō te fāri’i i te reira—’eiaha roa vau e fa’a’ite atu i te reira i te hō’ē noa atu ta’ata ; ’eiaha ato’a te pāruru ’ōuma ’e te Urima ’e te Tumima ; maori rā ia rātou ana’e tei fa’auehia mai iā’u ’ia fa’a’ite atu i te reira ; ’ia ’ore rā vau ’ia ha’apa’o, e ha’amouhia ïa vau. ’A paraparau noa mai ai ’oia iā’u nō ni’a i taua mau ’api ra, ’ua ’ite atu ra vau i te hō’ē ’ōrama, ’e i roto i te reira ’ua ti’a iā’u ’ia ’ite atu i te vāhi i hunahia ai te mau ’api, ’e nō te pāpū maita’i ho’i o tō’u hi’ora’a i te reira, ’ua ’ite pāpū vau i taua vāhi ra ’a haere atu ai au i reira.

43 I muri iho i teie nei paraparaura’a, ’ua ’ite ihora vau i te māramarama i roto i te piha i te ha’amatara’a i te ha’a’ati ’oi’oi i te ta’ata i paraparau mai iā’u ; ’e ’ua nā reira noa ē tae noa atu ’ua pōiri fa’ahou te piha, maori rā nā pīha’i iho iāna. I reira tō’u ’ite-’oi’oi-ra’a, mai te mea ra ē, tē vai ra te hō’ē ’ē’a tei tae roa i ni’a i te ra’i, ’e ’ua haere atu ’oia i ni’a ē tae noa atu ’ua mo’e roa ’oia, ’e ’ua vai fa’ahou te piha mai te huru mātāmua, hou ’a tae mai ai teie māramarama nō te ra’i mai.

44 ’Ua tārava noa vau ma te feruri i te mau mea huru ’ē i tupu, ’e ma te māere rahi i te mau mea i parauhia mai iā’u e teie ve’a ta’a ’ē roa ; ’e ’a feruri noa ai au ra, ’ua ’ite ’oi’oi atu ra vau i tō’u piha i te ha’amata-fa’ahou-ra’a i te māramarama, ’e i taua iho taime ra mai te taime mātāmua ra, ’ua fā fa’ahou mai ra taua iho ve’a ra nō te ra’i mai i pīha’i iho i tō’u ro’i.

45 ’Ua ha’amata ’oia, ’e ’ua fa’ahiti fa’ahou mai i te mau mea iho ’o tāna i nā reira i tōna haere-mātāmua-ra’a mai, ma te fa’ahuru ’ē ’ore i te hō’ē noa a’e vāhi ; ’e oti a’era te reira, ’ua fa’aara mai ’oia iā’u i te mau ha’avāra’a rahi ’o tē tae mai i ni’a iho i te ao nei, te mau ha’amoura’a rahi nā roto i te o’e, te ’o’e, ’e te ma’i pohe ; ’e e tae mai iho ā teie mau ha’avāra’a rahi i ni’a i te ao nei i roto i teie nei u’i. I muri iho i tōna fa’a’itera’a mai i teie mau mea, ’ua haere fa’ahou atu ra ’oia i ni’a mai tāna i nā reira i te mātāmua ra.

46 I teie taime, nō te hōhonu o taua mau mea ra i roto i tō’u ferurira’a, ’ua ’ore roa atu ra tō’u vare’a ta’oto, ’e ’ua tārava noa vau i ni’a i tō’u ro’i ma te māere rahi i te mau mea tā’u i ’ite ’e tā’u ho’i i fa’aro’o. ’Āre’a rā ’ua rahi fa’ahou atu ra tō’u māere i tō’u ’ite-fa’ahou-ra’a i taua iho ve’a ra i pīha’i iho i tō’u ro’i, ’e i te fa’aro’ora’a iāna i te fa’a’ite-fa’ahou-ra’a mai ’e ’aore rā i te fa’ahiti-fa’ahou-ra’a mai i taua iho mau mea ra mai tāna i nā reira nā mua a’e ; ’e ’ua fa’aara mai ’oia iā’u, ma te parau mai e tāmata Sātane i te fa’ahema mai iā’u (nō te huru veve o te ’utuāfare o tō’u ra metua tāne) ’ia rave au i te mau ’api ’ei rāve’a ’ia monihia. ’Ua ’ōpani roa mai ra ’oia iā’u ’ia nā reira, ma te parau mai ē, ’eiaha roa vau e fa’atupu i te hō’ē ’ōpuara’a mai te reira te huru nō te fāri’i i teie mau ’api, maori rā nō te fa’ahanahana i te Atua, ’e ’eiaha roa ho’i au e fa’atupu i te hō’ē mana’o ’ē atu maori rā nō te patu i tōna ra bāsileia ; ’ia ’ore au ’ia nā reira, e’ita ïa vau e fāri’i i taua mau ’api ra.

47 I muri a’e i te toru o te fārereira’a, ’ua ho’i fa’ahou atu ra ’oia i ni’a i te ra’i mai te huru mātāmua ; ’e ’ua vaiiho-fa’ahou-hia vau ’ia feruri hōhonu i te mea māere tei tupu mai iā’u ; ’e i taua iho taime ra i muri iho i te ho’ira’a atu o teie ve’a i ni’a mai mua atu iā’u i te toru o te taime, ’ua ’ā’aoa ihora te moa, ’e ’ua ta’a ihora iā’u ē, ’ua fātata te ao, ’e e au atu ra ē ’ua paraparau noa māua i te tā’āto’ara’a nō taua pō ra.

48 I muri noa iho i tō’u ti’ara’a mai i ni’a mai ni’a mai i tō’u ro’i, ’ua haere atu ra vau e rave i te ’ohipa i mātauhia i te ao ; ’āre’a rā i tō’u tāmatara’a ’ia rave i te ’ohipa mai tā’u i nā reira i te tahi atu mau taime, ’ua ’ite a’era vau ē, ’ua paruparu roa tō’u tino ’e ’aita i ti’a iā’u ’ia rave fa’ahou i te ’ohipa. ’Ua ’ite tō’u metua tāne, ’o tē rave ra i te ’ohipa i pīha’i iho iā’u ē, tē vai ra tō’u fifi, ’e ’ua fa’aue mai ra ’oia iā’u ’ia ho’i i te fare. ’Ua haere atu ra vau ma te mana’o e ho’i au i te fare ; ’āre’a rā, ’a tāmata ai au i te pa’uma nā ni’a i te ’āua nō te haere i rāpae i te vāhi ravera’a ’ohipa, ’ua pau roa tō’u pūai, ’e ’ua marua ihora vau i raro i ni’a i te fenua, ’e ’ua fa’aea matapōiri noa vau nō te hō’ē taime.

49 Te mea mātāmua tā’u i ha’amana’o, ’o te hō’ē ïa reo i te paraura’a mai iā’u, ma te pi’i mai i tō’u i’oa. ’Ua hi’o atu vau i ni’a, ’e ’ua ’ite fa’ahou atu ra vau i taua iho ve’a ra i te ti’ara’a i ni’a noa a’e i tō’u upo’o, ’e ’ua ha’a’atihia ’oia i te māramarama mai te mātāmua ra. ’Ua fa’a’ite fa’ahou mai ra ’oia iā’u i te mau mea ato’a tāna i fa’a’ite mai i te pō nā mua atu, ’e ’ua fa’aue mai ra iā’u ’ia ho’i atu i tō’u metua tāne ’e ’ia fa’a’ite atu iāna i te ’ōrama ’e te mau fa’auera’a tā’u i fāri’i.

50 ’Ua nā reira vau ; ’ua ho’i atu vau i tō’u ra metua tāne i roto i te ’āua, ’e ’ua fa’a’ite atu vau iāna i te mau mea ato’a i tupu. ’Ua pāhono mai ra ’oia iā’u ē nō ’ō mai te reira i te Atua ra, ’e ’ua parau mai ra ’oia iā’u ’ia haere ’e ’ia rave mai tei fa’auehia mai e taua ve’a ra. ’Ua fa’aru’e ihora vau i te ’āua, ’e ’ua haere atu ra i te vāhi tā te ve’a i fa’a’ite mai iā’u ē tei reira te mau ’api i te vaira’a ; ’e nō te pāpū maita’i o tē ’ōrama ’o tā’u i fāri’i nō ni’a i te reira, ’ua ’ite au i te vāhi i te taime iho vau i tae atu ai i reira.

51 Fātata atu i te vāhi ra nō Manchester, i te mata’eina’a ra nō Ontario, i New York, tē vai ra te hō’ē ’āivi huru rahi, ’e e mea teitei a’e ïa te reira i te tahi atu i taua vāhi ra. I te pae tō’o’a o te rā o teie nei ’āivi, e ’ere ato’a i te mea ātea roa mai ni’a mai, ’e i raro a’e i te hō’ē ’ōfa’i huru rahi, tē vai ra te mau ’api i hunahia i roto i te hō’ē ’āfata ’ōfa’i. E mea me’ume’u teie ’ōfa’i tāpo’i ’e e mea pu’u ho’i i rōpū i te pae i ni’a, e rairai mai ai i te mau hiti, ’e nō reira e ’itehia te rōpūra’a o te reira i ni’a a’e i te repo ; ’āre’a rā ’ua tāpo’ihia te mau hiti ato’a i te repo fenua.

52 ’Ua pāra’u vau i te repo, ’e ’ua rave mai au i te hō’ē rā’au pana, ’e ’ua tu’u vau i te reira i raro a’e i te hiti o tē ōfa’i, ’e nā roto i te taumi-ri’i-ra’a i te rā’au pana, ’ua mara’a mai ra te reira i ni’a. ’Ua hi’o atu ra vau i roto, ’e ’ua ’ite iho ā vau i te mau ’api, te Urima ’e te Tumima, ’e te pāruru ’ōuma, mai tei fa’a’itehia mai e taua ve’a ra. Te ’āfata i vaihia taua mau mea ra, e mea hāmanihia ïa i te ’ōfa’i ’āpapahia ’e tāpirihia i te hō’ē mea mai te tīmā te huru. I raro roa i taua ’āfata ra, ’ua tu’uhia nā ’ōfa’i to’opiti na te ’ā’anora’a o te ’āfata, ’e i ni’a iho i taua nā ’ōfa’i ra tē vai ra te mau ’api ’e te tahi atu ā mau mea.

53 ’Ua tāmata vau ’ia ’īriti mai i taua mau mea ra i rāpae, ’āre’a rā ’ua ’ōpanihia vau e taua ve’a ra, ’e ’ua fa’aara-fa’ahou-hia mai au ē ’aore ā i tae i te taime nō te ’īriti mai i te reira, ē tae noa atu ’ua hope nā matahiti e maha mai taua taime mai ra ; ’āre’a rā ’ua parau mai ’oia iā’u ’ia ho’i mai i taua vāhi ra hō’ē matahiti ti’a mai taua taime ra, ’e e fārerei ’oia iā’u i reira, ’e ’ia nā reira noa vau ē tae noa atu i te taime e fāri’i mai ai au i te mau ’api.

54 Nō reira, mai te au i tei fa’auehia mai iā’u, ’ua haere atu vau i reira i te hope’a o te mau matahiti tāta’itahi, ’e i te mau taime tāta’itahi ato’a ’ua fārerei au i taua iho ve’a ra i reira, ’e ’ua fāri’i au i te ha’amāramaramara’a ’e te ’ite nō ’ō mai iāna ra i te mau taime ato’a māua i fārerei ai, ’e nō ni’a te reira i te mau mea tā te Fatu e rave, ’e te huru nō te fa’aterera’a i tōna ra bāsileia i te mau mahana hope’a nei.

’Ua fa’aipoipo Iosepha Semita ia Emma Hale—’Ua fāri’i ’oia i te mau ’api ’auro nō ’ō mai ia Moroni ’e ’ua ’īriti ’oia i te tahi mau pāpa’ira’a—’Ua fa’a’ite atu ’o Martin Harris i te mau pāpa’ira’a ’e te ’īritira’a nō te reira i te ’Orometua Anthon, ’o tei parau mai « ’Aita e ti’a iā’u ’ia tai’o i te hō’ē buka i tāpirihia ». (’Īrava 55–65.)

55 ’E nō te iti o te faufa’a pae tino a tō’u metua tāne, ’ua rave noa mātou i te ’ohipa rave rima, ’e ’ua tārahu-mahana-noa-hia mātou i te ravera’a i te ’ohipa ’o tei roa’a mai. I te tahi mau taime, tei te fare iho mātou, ’e i te tahi atu mau taime ra, tei te vāhi ātea mātou, ’e nā roto i te rave-tāmau-noa-ra’a i te ’ohipa ’ua roa’a mai ia mātou te faufa’a e nava’i nō te orara’a nei.

56 I te matahiti 1823 ’ua tupu te hō’ē ’ati rahi i ni’a i te ’utuāfare o tō’u metua tāne nā roto i te pohera’a o tō’u taea’e matahiapo ’o Alvin. I te ’āva’e ’Ātopa 1825, ’ua tārahuhia vau e te hō’ē ta’ata o Josiah Stoal te i’oa, nō te mata’eina’a ra nō Chenango, i te tufa’a fenua nō New York. ’Ua fa’aro’o ’oia i te parau nō te hō’ē herura’a ’ārio i Harmony, i te mata’eina’a ra nō Susquehanna, i te tufa’a fenua ra nō Pennsylvania ; ’o tei ’itehia i te mātāmua e te mau ta’ata Paniora, ’e ’ua ha’amata ’oia i te heru nā mua a’e i tōna tārahura’a mai iā’u, ’ia ’itehia teie vāhi herura’a iāna. I muri a’e i tō’u haerera’a atu e fa’aea i pīha’i iho iāna, ’ua ’āfa’i ’oia iā’u ’e tāna feiā rave ’ohipa ato’a nō te heru i te ’āpo’o ’ārio, ’e ’ua tāmau noa vau i te rave i te ’ohipa fātata hō’ē ’āva’e te maoro, ’e ’aita tā mātou ’ohipa i manuia, ’e i te pae hope’a ’ua parau atu ra vau i teie rū’au tāne ’ia fa’aea i te herura’a i te ’ārio. Nō reira mai te ’ā’amu i parau-pinepine-hia ē e ta’ata heru moni au.

57 I te taime ’a rave noa ai au i te ’ohipa, ’ua pārahi au i te ’utuāfare o Isaac Hale, nō te reira iho ā vāhi ; ’e tei reira tō’u fārerei-mātāmua-ra’a i tā’u vahine (’o tāna ïa tamāhine,) ’o Emma Hale. ’Ua fa’aipoipohia māua i te 18 nō Tēnuare 1827, ’a rave noa ai au i te ’ohipa nā taua ta’ata ra ’o Stoal.

58 Nō tō’u fa’ahiti-noa-ra’a i te parau ē ’ua ’ite iho ā vau i te hō’ē ’ōrama, ’ua tāmau noa te hāmani-’ino-ra’a i te tae mai i ni’a iā’u, ’e ’ua pāto’i pūai te ’utuāfare o te metua tāne o tā’u vahine i tō māua fa’aipoipora’a. Nō reira, ’aita e rāve’a maori rā ’ia ’āfa’i atu vau iāna i te tahi vāhi ’ē atu ; nō reira ’ua haere atu māua ’e ’ua fa’aipoipohia i te fare o Squire Tarbill, i South Bainbridge, i te mata’eina’a nō Chenango, i New York. I muri noa iho i tō’u fa’aipoipora’a, ’ua fa’aru’e au i te fare o Stoal, ’e ’ua haere atu ra i te fare o tō’u metua tāne, ’e ’ua fa’a’apu i pīha’i iho iāna i taua tau ra.

59 I te pae hope’a, ’ua tae i te taime nō te fāri’i i te mau ’api, te Urima ’e te Tumima, ’e te pāruru ’ōuma. I te 22 nō Tetepa 1827, ’ua tae atu ra vau, mai tei mātauhia i te hope’a o te matahiti, i te vāhi i vaiihohia ai taua mau mea ra, ’e nā taua iho ve’a nō te ra’i mai i hōro’a mai i te reira iā’u, ma te hōro’a mai i teie fa’auera’a : ’Ia ha’apa’o maita’i au i te reira ; ’e mai te mea e vaiiho ha’apa’o ’ore noa vau i te reira, ’e ’aore rā nā roto i te tahi noa atu huru ha’apa’o ’ore, e tāpū-’ē-hia ïa vau ; mai te mea rā e ’imi au i te mau rāve’a ato’a nō te pāruru i te reira ē tae noa atu i te taime ’oia, taua ve’a ra, e ti’i mai ai i te reira, e pāruruhia iho ā ïa taua mau mea ra.

60 ’Ua ’ite ’oi’oi au i muri iho i te tumu vau i fāri’i ai i taua mau fa’auera’a ’eta’eta ra ’ia ha’apa’o maita’i i taua mau mea ra, ’e te tumu i parau ato’a mai ai taua ve’a ra ē, ’ia oti te ’ohipa i tītauhia mai iā’u, e ho’i mai ’oia nō te ti’i i te reira. ’Aita i maoro i muri iho ’ua ’ite te mau ta’ata ē tei iā’u nei taua mau mea ra, ’e ’ua ’imi ihora rātou i te mau rāve’a rahi ato’a ’ia haru i te reira mai iā’u atu nei. ’Ua fa’a’ohipa rātou i te mau rāve’a au ’ore ato’a nō taua ’ōpuara’a ra. ’Ua pūai roa ’e ’ua rahi roa atu te hāmani-’ino-ra’a i tō te mātāmua ra, ’e ’ua tīa’i ineine noa te mau pupu ta’ata nō te haru atu i taua mau mea ra mai iā’u atu nei, ’āhiri e ti’a ’ia nā reira. ’Āre’a rā, nā roto i te pa’ari o te Atua ’ua vai maita’i noa te reira i roto i tō’u nei rima, ē tae noa atu ’ua oti iā’u te ’ohipa i tītauhia iā’u ’ia rave. ’Ei reira, mai te au i te mau fa’aaura’a, ’ua ti’i mai te ve’a i taua mau mea ra, ’e ’ua fa’aho’i atu vau i te reira iāna ; ’e tei iāna ra te reira i te vaira’a ē tae roa mai i teie nei ā mahana, ’oia ho’i, te 2 nō Mē 1838.

61 Terā rā, ’ua tupu noa te ’āehuehura’a, ’e ’ua rahi roa atu te parau ha’avare i ha’apararehia nō ni’a i te ’utuāfare o tō’u metua tāne ’e nō ni’a iā’u iho. ’Āhiri ’ua ti’a iā’u ’ia fa’a’ite atu i te tauatinira’a o taua mau parau ra, e ’ī roa ïa te mau buka e rave rahi i te reira. Terā rā ’ua rahi roa te hāmani-’ino-ra’a ’aita i ti’a ’ia fa’a’oroma’i, ’e nō reira ’ua ti’a roa iā’u ’ia fa’aru’e mai i Manchester, ’e ’ia haere atu māua ’o tā’u vahine i te mata’eina’a ra nō Susquehanna, i te tufa’a fenua nō Pennsylvania. ’A fa’aineine ai māua nō te ha’amata i tō māua tere—e mea veve roa māua, ’e ’ua rahi roa te hāmani-’ino-ra’a i ni’a iho ia māua ’e e au ra ē ’aita atu e rāve’a—’e i roto i tō māua mau ’ati rahi ’ua ’itea mai ra ia māua te hō’ē hoa maita’i, ’oia ho’i, te ta’ata ra ’o Martin Harris, ’o tei haere mai e fārerei ia māua ’e ’ua hōro’a mai iā’u e pae ’ahuru tārā nō te tauturu ia māua i roto i tō māua tere. E ta’ata fa’aea tumu Martin Harris nō Palmyra, mata’eina’a Wayne, i te tufa’a fenua nō New York, ’e e ta’ata fa’a’apu ti’ara’a maita’i.

62 Nā roto i teie nei tauturura’a au maita’i, ’ua ti’a iā’u ’ia haere atu i te vāhi i hina’arohia i Pennsylvania ; ’e i muri noa iho i tō’u taera’a i reira, ’ua ha’amata ihora vau i te pāpa’i mai i te mau pāpa’ira’a nō ni’a mai i taua mau ’api ra. ’Ua rahi ho’i tei pāpa’ihia e au, ’e nā roto i te Urima ’e te Tumima ’ua ti’a iā’u ’ia ’īriti i te tahi pae, ’o tā’u i rave mai te taime au i tae atu ai i te fare o te metua tāne o tā’u vahine, i te ’āva’e Tītema, ’e te ’āva’e Fepuare i muri mai.

63 I te tahi mau taime i roto i taua ’āva’e Fepuare ra, ’ua tae mai taua ta’ata ra ’o Martin Harris i tō māua vāhi, ’e ’ua rave ihora i te mau pāpa’ira’a ’o tā’u i pāpa’i mai nō ni’a mai i te mau ’api, ’e ’ua ’āfa’i atu ra i te ’oire nō New York. Nō te ’ohipa i tupu nō ni’a iāna ’e te mau pāpa’ira’a, teie ïa tāna iho mau parau nō ni’a i te reira, mai te au i tāna i fa’a’ite iā’u i muri iho i tōna ho’ira’a mai, ’oia ho’i :

64 « ’Ua haere au i te ’oire nō New York, ’e ’ua fa’a’ite atu vau i taua mau pāpa’ira’a ra e te ’īritira’a i ’īritihia nō te reira, i te ’Orometua ra ’o Charles Anthon, e ta’ata tu’iro’o ’oia nō ni’a i te reo. ’Ua fa’a’ite mai te ’Orometua Anthon ē e mea ti’a roa te ’īritira’a, e mea ti’a roa a’e ïa i tāna i ’ite tei ’īritihia nō roto mai i te pāpa’ira’a ’Aiphiti. ’E ’ua fa’a’ite atu ra vau iāna i tei ’ore ā i ’īritihia, ’e ’ua parau mai ra ’oia ē e mau pāpa’ira’a ’Aiphiti te reira, ’e te Kaladaio, ’e te Asura, ’e te Arabia ; ’e ’ua parau ato’a mai ra ’oia e mau pāpa’ira’a tano mau ana’e te reira. ’Ua hōro’a mai ra ’oia i te hō’ē parau fa’a’ite iā’u, ’ei fa’a’itera’a i te mau ta’ata nō Palmyra ē e mau pāpa’ira’a tano mau taua mau pāpa’ira’a ra, ’e te mau tufa’a i ’īritihia mai e mea tano maita’i roa ïa. ’Ua rave au i taua parau fa’a’ite ra ’e ’ua tu’u ihora i te reira i roto i tō’u pūtē, ’e ’ua ha’amata ihora i te fa’aru’e i tōna fare, ’e i reira ’ua pi’i fa’ahou mai ra ’o Anthon iā’u ’ia ho’i mai, ’e ’ua ui mai ra iā’u e mea nāhea taua tamaiti ’āpī ra i te ’ite ē tē vai ra te mau ’api ’auro i te vāhi tāna i ’ite i te reira. ’Ua pāhono atu ra vau ē nā te hō’ē melahi a te Atua i fa’a’ite mai iāna.

65 « I reira, ’ua parau mai ra ’oia iā’u, ‘’A hōro’a mai na ’ia hi’o fa’ahou vau i taua parau fa’a’ite ra.’ ’Ua ’īriti mai au i te reira i rāpae i tō’u pūtē ’e ’ua hōro’a atu ra iāna, ’e ’ua rave ihora ’oia i te reira ’e ’ua pāhaehae roa ihora, ma te parau mai ē ’aita roa e mau melahi utuutu e tae fa’ahou mai, ’e mai te mea e ’āfa’i mai au i teie mau ’api iāna, nāna ïa e ’īriti i te reira. ’Ua fa’a’ite atu vau iāna ē ’ua tāpirihia te hō’ē tufa’a o te mau ’api, ’e ’aita vau i fa’ati’ahia ’ia ’āfa’i mai i te reira. ’Ua pāhono mai ra ’oia, ’Aita e ti’a iā’u ’ia tai’o i te buka tāpirihia. ’Ua fa’aru’e atu vau iāna, ’e ’ua haere atu ra i te vāhi o te Taote Mitchell, ’e ’ua ha’apāpū mai ra ’oia i tei parauhia mai e te ’Orometua Anthon nō ni’a iho i taua mau pāpa’ira’a ra, ’e te ’īritira’a ho’i o te reira ».

· · · · · · ·

’Ua tāvini Oliver Cowdery ’ei pāpa’i parau nō te ’īritira’a i te Buka a Moromona—’Ua fāri’i Iosepha ’e Oliver i te Autahu’ara’a a Aarona nō ’ō mai ia Ioane Bāpetizo—’Ua bāpetizohia ’e ’ua fa’atōro’ahia rāua, ’e ’ua fāri’i i te vārua nō te tohu. (’Īrava 66–75.)

66 I te 5 nō ’Ēperēra 1829, ’ua haere mai Oliver Cowdery i tō’u fare, ’o tō’u ïa fārerei-mātāmua-ra’a iāna. ’Ua fa’a’ite mai ’oia iā’u ē e ’orometua ha’api’i tamari’i ’oia i te vāhi i pārahihia e tō’u metua tāne, ’e nō te mea te tono ra tō’u metua tāne i te tamari’i i te ha’api’ira’a, ’ua pārahi ri’i ’oia i te ’utuāfare o tō’u metua tāne nō te hō’ē tau, ’e ’a pārahi ai ’oia i reira ’ua fa’a’ite atu tō’u ’utuāfare iāna i te parau nō tō’u fāri’ira’a i te mau ’api, ’e ’o te reira te tumu ’oia i haere mai ai nō te ani i te tahi mau uira’a iā’u.

67 E piti mahana i muri a’e i tō Oliver Cowdery taera’a mai (’oia ho’i, i te 7 nō ’Ēperēra), ’ua ha’amata vau i te ’īriti i te Buka a Moromona, ’e ’ua ha’amata ’oia i te pāpa’i i te parau na’u.

· · · · · · ·

68 ’Ua rave tāmau noa māua i te ’ohipa ’īritira’a, ’e i te hō’ē mahana (i te ’āva’e Mē 1829) ’ua haere atu ra māua i roto i te uru rā’au nō te pure ’e nō te ani i te Fatu i te ’ite nō ni’a i te bāpetizora’a nō te fa’a’orera’a hara, ’o tā māua i ’ite i te fa’ahitira’ahia i roto i te ’īritira’a o te mau ’api. ’A feruri noa ai māua, ma te pure e ma te ti’aoro atu i te Fatu, ’ua fā mai ra te hō’ē ve’a nō te ra’i mai nā roto i te ata māramarama, ’e ’ua tu’u mai ra ’oia i tōna nā rima i ni’a iho ia māua, ’e ’ua fa’atōro’a mai ra ia māua, i te nā-’ō-ra’a mai ē :

69 I ni’a iho ia ’ōrua, e tō’u nā taea’e tāvini, i te i’oa o te Mesia ra, te hōro’a atu nei au i te Autahu’ara’a a Aarona, ’o tei mau i te mau tāviri nō te utuutura’a a te mau melahi, ’e nō te ’evanelia nō te tātarahapa, ’e nō te bāpetizora’a utuhi, ’ia matara te hara ; ’e e ’ore roa te reira e rave-fa’ahou-hia atu mai ni’a atu i te fenua nei, ē tae noa atu i te taime e pūpū fa’ahou atu ai te mau tamari’i tamāroa a Levi i te hō’ē ’ō i te Fatu nā roto i te parauti’a ra.

70 ’Ua parau mai ra ’oia e ’aore tō teie nei Autahu’ara’a a Aarona e mana nō te tu’ura’a rima nō te hōro’a i te Vārua Maita’i, i muri a’era rā te reira e tu’uhia mai ai i ni’a iho ia māua ; ’e ’ua fa’aue mai ra ’oia ia māua ’ia haere ’e ’ia bāpetizohia, ’e ’ua parau mai ’oia e nā’u e bāpetizo ia Oliver Cowdery, ’e i muri iho nāna e bāpetizo mai iā’u.

71 Nō reira ’ua haere māua ’e ’ua bāpetizohia. ’Ua bāpetizo vau iāna nā mua, ’e i muri iho ’ua bāpetizo ’oia iā’u—i muri mai ’ua tu’u atu ra vau i tō’u nā rima i ni’a iho i tōna upo’o ’e ’ua fa’atōro’a iāna i te Autahu’ara’a a Aarona, ’e i muri iho ’ua tu’u mai ’oia i tōna nā rima i ni’a iho iā’u ’e ’ua fa’atōro’a iā’u i taua iho Autahu’ara’a ra—mai te reira ho’i te huru o tō māua fa’auera’ahia.*

72 ’Ua parau mai teie ve’a, ’o tei fā mai ia māua i teie taime ’e ’o tei hōro’a mai i teie Autahu’ara’a a Aarona ia māua, ’e ’o Ioane tōna i’oa, taua iho Ioane i parauhia o Ioane Bāpetizo i roto i te Faufa’a ’Āpī ; ’e ’ua haere mai ’oia i raro a’e i te fa’aterera’a a Petero, Iakobo ’e Ioane, tei mau i te mau tāviri nō te Autahu’ara’a a Melehizedeka, ’e ’ua parau mai ’oia e hōro’a-ato’a-hia mai taua autahu’ara’a ia māua ’ia tae i te taime ti’a, ’e e parauhia vau te Peresibutero mātāmua nō te ’Ēkālesia, ’e ’o ’oia (Oliver Cowdery) te piti. I te 15 nō Mē 1829, i fa’atōro’ahia ai māua i raro a’e i te rima o taua ve’a ra, ’e i bāpetizohia ai.

73 I muri noa iho i tō māua haerera’a mai i rāpae i te pape, i muri a’e i tō māua bāpetizora’ahia, ’ua tae mai i ni’a ia māua te mau ha’amaita’ira’a rahi roa ’e te hanahana nō ’ō mai i tō tātou Metua i te ao ra. I muri noa iho i tō’u bāpetizora’a ia Oliver Cowdery, ’ua tae mai ra te Vārua Maita’i i ni’a iho iāna, ’e ’ua ti’a mai ’oia i ni’a ’e ’ua tohu i te mau mea e rave rahi ’o tē fātata i te tupu. ’E ’oia ato’a, i muri noa iho i tō’u bāpetizora’ahia e ana ra, ’ua fāri’i ato’a vau i te vārua tohu, ’e ’ua ti’a ihora vau i ni’a ’e ’ua tohu nō ni’a i te tupura’a o te ’Ēkālesia, ’e nō ni’a i te tahi ā mau mea e rave rahi nō ni’a i te ’Ēkālesia, ’e teie u’i o te mau tamari’i a te ta’ata nei. ’Ua ’ī māua i te Vārua Maita’i, ’e ’ua ’oa’oa i te Atua nō tō māua fa’aorara’a.

74 ’Ua māramarama roa a’era tō māua ferurira’a, ’e ’ua ha’amata ihora māua i te ta’a maita’i i te mau pāpa’ira’a mo’a i roto i tō māua mana’o, ’e te aura’a mau ’e te ’ōpuara’a nō te mau ’īrava hōhonu tei heheuhia mai ia māua mai tei ’ore ā i ’itehia ’e i ferurihia e māua i te mātāmua. I teie taime rā, e mea ti’a ïa ia māua ’ia tāpe’a huna noa i te parau nō ni’a i tō māua fāri’ira’a i te Autahu’ara’a ’e tō māua ho’i bāpetizora’ahia, nō te rahi o te mau mana’o hāmani ’ino e vai ra i taua vāhi ra.

75 ’Ua ’ōpua te mau ’orometua pae fa’aro’o ’ia hāmani ’ino ’e ’ia haru ia māua i terā taime ’e terā taime. ’Ua tāpe’ahia rā taua ’ōpuara’a ra nā roto i te pārurura’a a te ’utuāfare o te metua tāne o tā’u vahine (nā roto i te fa’aurura’a a te Atua), ’ua riro ho’i rātou ’ei hoa mau nō’u, ’e ’ua pāto’i atu rātou i teie feiā hāmani ’ino, ’e ’ua hina’aro rātou ’ia rave noa vau i teie ’ohipa ’īritira’a parau ma te ha’ape’ape’a-’ore-hia ; ’e nō reira, ’ua fafau mai rātou ’ia pāruru mai ia māua i te mau ’ohipa ti’a ’ore ato’a, mai te au i tō rātou mana ’ia nā reira.

 • ’O teie te parau fa’a’ite a Oliver Cowdery nō ni’a i teie nei mau mea i tupu : « E mau mahana teie ’o tē ’ore roa e mo’ehia—’ua fa’aro’o vau i te reo nā roto i te fa’aurura’a nō te ra’i mai, ’e ’ua tupu te māuruuru rahi i roto i tō’u nei ’ōuma ! ’Ua tāmau noa ho’i au i te mau mahana ato’a ’ia pāpa’i, ma te ha’ape’ape’a-’ore-hia, i te mau parau nō roto mai i tōna vaha, ’a ’īriti ai ’oia i te ’ā’amu ’e ’aore rā i te parau tuatāpapara’a tei parauhia ‘Te Buka a Moromona’, nā roto i te tauturura’a a te Urima ’e te Tumima, ’o tei parauhia e te mau ’āti Nephi, ‘te mau ’Īriti Parau.’

  « Nō te fa’ahiti, noa atu ē nā roto noa i te tahi noa mau parau, i te ’ā’amu ’ana’anatae mau tei hōro’ahia mai e Moromona ’e tāna tamaiti ha’apa’o maita’i ra ’o Moroni, nō ni’a i te hō’ē nūna’a ta’ata i herehia na ’e tei au-roa-hia e te ra’i ra, ’ua hau roa atu ïa te reira i tā’u nei ’ōpuara’a ; nō reira e vaiiho ïa vau i te reira nō te tahi atu tau i mua nei, ’e, mai tā’u i parau atu i te ’ōmuara’a ra, e fa’a’ite atu vau i te parau nō ni’a i te tahi atu mau ’ohipa tei tupu i muri noa iho i te tupura’a mai teie nei ’Ēkālesia, ’o te mea au paha i te mau tauatini rahira’a ta’ata tei haere mai i mua, i rotopū i te mau fa’ahapara’a ’e te pari-ha’avare-ra’a a te feiā fa’ahua paieti, ’e tei fāri’i i te ’Evanelia a te Mesia.

  « ’Aita e ta’ata ferurira’a ’āfaro maita’i, e ti’a ’ia ’īriti ’e ’ia pāpa’i i te mau arata’ira’a i hōro’ahia i te mau ’āti Nephi nō roto mai i te vaha o te Fa’aora, nō ni’a i te rāve’a pāpū maita’i e ti’a ai i te mau ta’ata ’ia patu i tāna ’Ēkālesia, i te hō’ē tau ’a fa’atupu ai te hara i te pāpū ’ore i rotopū i te ta’ata nei ma te hina’aro ’ore ’ia fa’a’ite i tōna ’ā’au tae nā roto i te hunara’ahia i roto i te hunara’a pape, nō te fa’a’ite i te ’ā’au hapa ’ore e ora ai ’oia nā roto i te ti’afa’ahoura’a o Iesu Mesia ra.

  « I muri a’e i te pāpa’ira’a i te tuatāpapara’a nō ni’a i te ’ohipa tāvini tā te Fa’aora i rave i rotopū i te toe’a o te hua’ai o Iakoba, i ni’a i teie nei fenua, ’ua ’ōhie roa ïa ’ia ’ite i tā te peropheta i tohu ra, ’e ’ua tāpo’ihia te ao nei e te pōiri, ’e ’ua tāpo’ihia te ferurira’a o te ta’ata i te pōiri ta’ota’o. ’Ia feruri fa’ahou ā te ta’ata, e mea ’ōhie ato’a ’ia ’ite ē, i roto i te ’ārepurepura’a rahi ’e te mārōra’a ho’i nō te pae fa’aro’o, ’aore roa e ta’ata i mau i te mana nō ’ō mai i te Atua nō te fa’atere i te mau ’ōro’a nō te ’Evanelia. Nō reira e mea ti’a ’ia ui ē, e mana ānei tō te mau ta’ata, ’o tē pāto’i nei i te mau heheura’a, ’ia fa’atere i te ’ohipa nā roto i te i’oa o te Mesia, ’a pāto’i ai ’oia i te mau heheura’a ; nō te mea, te ’itera’a pāpū nō te Mesia, ’o te vārua tohu iho ā ïa, ’e ’ua fa’ati’ahia, ’ua fa’atupuhia, ’e ’ua pāturuhia tāna ha’apa’ora’a i ni’a i te heheura’a ’āpī i te mau tau ato’a o te ao nei ’a vai ai tōna feiā i ni’a iho i te fenua nei ? ’Āhiri ē ’ua hunahia atu teie nei māramarama e te mau ta’ata ’o tei tāfifihia tā rātou ’ohipa mai te mea ē ’ua fa’ati’ahia taua māramarama nei ’ia ’ana’ana i roto i te mata o te ta’ata nei, ’aore roa ïa i hunahia ia māua ; ’e tē tīa’i noa ra māua i te fa’auera’a ’ia hōro’ahia mai, ‘’A ti’a i ni’a ’e ’ia bāpetizohia.’

  « ’Aita i maoro, ’ua tupu iho ā te mau mea i hina’arohia. ’Ua ’ī te Fatu i te here ’e ’ua ineine noa ’oia ’ia pāhono mai i te pure tāmau a te feiā ha’eha’a, ’e nō reira ’ua fa’a’ite mai ’oia i tōna hina’aro ia māua, i muri noa a’e i tō māua fa’ata’a-’ē-ra’a atu i te mau fa’aeara’a o te ta’ata, ’e i tō māua ti’aorora’a atu iāna ma te hina’aro mau. ’Ua fa’aro’o ’oi’oi māua i te reo o te Tāra’ehara i te paraura’a mai i te parau hau ia māua, mai te mea ra ē, nō roto mai ïa i te vāhi mure ’ore. ’Ua vētea a’era te pāruru, ’e ’ua pou mai ra te melahi a te Atua i raro ma te hanahana, ’e ’ua hōro’a mai i te parau poro’i tei tīa’ihia, ’e te mau tāviri ato’a ho’i nō te ’Evanelia nō te tātarahapa. ’Auē te ’oa’oa ! ’Auē te māere ! ’Auē te fa’ahiahia ! ’A vai noa ai te ao nei i roto i te tama’i ’e te pe’ape’a, ’a perehahu noa ai te rahira’a milioni ta’ata mai te matapō ra, ’e ’a vai pāpū ’ore noa ai te ta’ata ato’a nei, ’ua ’ite tō māua mata, ’ua fa’aro’o tō māua tari’a, mai te ‘’ana’ana o te ao’ te huru ; ’oia ïa—i nia a’e i te ’ana’ana o te hihi mahana i te ’āva’e Mē, ’o tei ’ānapa mai i ni’a i te ao nei ! I reira, noa atu te marū o tōna reo, ’ua puta ihora te ’ā’au i te reira, ’e nā tāna parau, ‘E taea’e tāvini au nō ’ōrua’, i fa’a’ore roa i tō māua mata’u. ’Ua fa’aro’o māua, ’ua hi’o atu māua, ’e ’ua fa’ahiahia ho’i ! ’O te reo ïa o te melahi nō ’ō mai i te hanahana, ’o te hō’ē parau poro’i ïa nō ’ō mai i tei Teitei Roa ra ! ’E ’a fa’aro’o ai māua, ’ua tupu ihora te ’oa’oa, ’e ’ua tāmāhanahana mai tōna aroha i tō māua ’ā’au, ’e ’ua vehihia māua i roto i te ’ōrama a tei Pūai Roa ra ! I hea ho’i ïa te mana’o fē’a’a e ō ai i roto i te ferurira’a ? ’Aore roa e vāhi fē’a’ara’a ; ’ua reva ihora te mana’o pāpū ’ore, ’ua pohe te mana’o fē’a’a, ’e ’aore roa e tupu fa’ahou mai, ’ua ma’ue ’ē ato’a atu ho’i te ’ā’amu ’e te ha’avare ē a muri noa atu.

  « ’Āre’a rā, e te taea’e here, ’a feruri, ’e ’a feruri fa’ahou ā nō te hō’ē taime iti, ’auē te ’oa’oa i roto i tō māua ’ā’au ’e te māere ho’i, ’a tūturi ai māua (’o vai ho’i ïa ’o tē ’ore e tūturi i raro nō te fāri’i i te ha’amaita’ira’a rahi mai te reira te huru ?), ’e ’a fāri’i ai māua, i raro a’e i tōna rima, i te Autahu’ara’a Mo’a, ’e ’a nā ’ō mai ai ’oia ē, ‘I ni’a iho ia ’ōrua, e tō’u nā taea’e tāvini, i te i’oa o te Mesia ra, tē hōro’a atu nei au i teie Autahu’ara’a ’e teie nei mana, ’e e vai noa ïa i ni’a i te fenua nei, ’ia ti’a i te mau tamari’i tamāroa a Levi ’ia pūpū atu i te hō’ē ō i te Fatu nā roto i te parauti’a ra !’

  « E’ita vau e tāmata ’ia fa’a’ite atu ia ’outou i te huru o tō’u ferurira’a, ’e te huru nehenehe mau ’e te hanahana tei ha’a’ati mai ia māua i taua taime ra ; ’āre’a rā, e ti’aturi iho ā ’outou iā’u ’ia parau atu vau ē, ’aore roa te ao nei, ’e ’aore ato’a te ta’ata nei, noa atu te tau, i ’ite i te paraparau ma te ’ana’anatae ’e te nehenehe mai teie ve’a mo’a te huru. ’Aita ; ’e ’aita tō te fenua e mana ’ia fa’atupu i te ’oa’oa, ’ia fa’atae mai i te hau, ’e ’ia ta’a maita’i i te pa’ari i roto i te mau parau tata’ihō’ē ato’a, ’a tu’uhia mai ai te reira nā roto i te mana o te Vārua Mo’a ! E ha’avare paha te ta’ata i tōna mau ta’ata tupu, e ’āpe’e atu te ha’avare i te ha’avare, ’e e mana paha tō te mau tamari’i a te parauti’a ’ore ’ia fa’ahema i tei ha’apa’o ’ore ’e tei pōiri, ē tae noa atu i te taime e ti’aturi ai te rahira’a o te ta’ata i te mau parau ha’avare, ’e nā te reira e fa’atae atu ia rātou i roto i tō rātou mēnema ; ’āre’a rā, nā roto i te tāpe’ara’a o tōna rima here, ’e ’aore rā nā roto i te hō’ē hihi hanahana nō ’ō mai i te ao i ni’a ra, ’e ’aore rā nā te hō’ē noa a’e parau nō roto mai i te vaha o te Fa’aora, nō roto mai i te ’ōuma mure ’ore, e fa’a’ore i te reira, ’e e fa’ariro i te reira ’ei mea faufa’a ’ore ē a muri noa atu. E mea māere roa ïa iā’u i te mea ē, ’ua ti’a māua i mua i te aro o te hō’ē melahi, ’ua fa’aro’o pāpū māua i te reo o Iesu, ’e ’ua fa’aro’o māua i te parau mau ’a paraparauhia ai te reira e te hō’ē ve’a pōra’o ’ore nā roto i te hina’aro o te Atua. E ha’amana’o noa vau i teie tāpa’o nō te here o te Fa’aora ma te māere rahi, ’e ma te māuruuru rahi, ’a fa’ati’a-noa-hia ai au ’ia fa’aea i ni’a i te fenua nei ; ’e i roto ato’a i te mau pārahira’a o te feiā parauti’a, i te vāhi ho’i ’o tē ’ore roa e taehia e te hara ; tē hina’aro nei au ’ia ha’amori i reira i taua mahana hope’a ’ore ».—Messenger and Advocate, buka 1, (’Ātopa 1834), ’api 14–16.