Te mau Hīro’a fa’aro’o 1
nā mua a’e


Te mau Hīro’a fa’aro’o
a Te ’Ēkālesia a Iesu Mesia i te Feiā Mo’a i te mau Mahana Hope’a nei

Pene 1

1 Tē ti’aturi nei mātou i te Atua, te Metua mure ’ore, ’e i tāna Tamaiti ia Iesu Mesia, ’e i te Vārua Maita’i ho’i.

2 Tē ti’aturi nei mātou ē, e fa’autu’ahia te ta’ata nō tā rātou iho mau hara, ’eiaha rā nō tō Adamu ’ōfatira’a i te ture.

3 Tē ti’aturi nei mātou ē, nā roto i te Tāra’ehara a te Mesia e ti’a ai i te mau ta’ata ato’a ’ia fa’aorahia, nā roto i te ha’apa’ora’a i te mau ture ’e te mau ’ōro’a nō te ’Evanelia.

4 Tē ti’aturi nei mātou ē, ’o teie te mau parau tumu mātāmua ’e te mau ’ōro’a mātāmua nō te ’Evanelia : te mātāmua ra, te Fa’aro’o ïa i te Fatu ra ia Iesu Mesia ; te piti ra, te Tātarahapara’a ïa ; te toru ra, te Bāpetizo-utuhi-ra’a ïa ’ia matara te hara ; te maha ra, te Tu’ura’a rima ïa nō te hōro’ara’a a te Vārua Maita’i.

5 Tē ti’aturi nei mātou ē, hou te ta’ata e a’o ai i te ’Evanelia e hou ’oia e fa’atere ai i te mau ’ōro’a nō te reira, e mea ti’a iāna ’ia mā’itihia e te Atua nā roto i te tohu ’e te tu’ura’a rima a te feiā i ha’amanahia.

6 Tē ti’aturi nei mātou i te hō’ē ā huru fa’anahonahora’a i vai na i roto i te ’Ēkālesia Mātāmua, ’oia ho’i, te mau ’āpōsetolo, te mau peropheta, te mau tīa’i, te mau ha’api’i, te mau ha’api’i ’evanelia, ’e te tahi atu ā mau tōro’a.

7 Tē ti’aturi nei mātou i te hōro’a nō te paraura’a i te mau reo, nō te tohu, nō te heheura’a, nō te mau ’ōrama, nō te fa’aorara’a i te ma’i, nō te fa’ata’ara’a i te mau reo, ’e nō te tahi atu ā mau hōro’a.

8 Tē ti’aturi nei mātou ē, e parau te Bibilia nā te Atua ’ia ti’a te ’īritira’ahia ; tē ti’aturi ato’a nei mātou ē, e parau Te Buka a Moromona nā te Atua.

9 Tē ti’aturi nei mātou i te mau mea ato’a i heheuhia mai e te Atua, te mau mea ato’a ’o tāna e heheu mai nei i teienei, ’e tē ti’aturi nei ho’i mātou ē, e heheu mai ā ’oia e rave rahi atu ā mau mea maita’i ’e te faufa’a rahi nō te Basileia o te Atua.

10 Tē ti’aturi nei mātou i te ha’aputuputura’a mau o ’Īserā’ela ’e i te fa’aho’ira’a mai o te mau ’ōpu tino hō’ē Ahuru ; ’e e fa’ati’ahia Ziona (te Ierusalema ’Āpī) i ni’a i te fenua Amerika ; ’e e fa’atere ari’i te Mesia iho i ni’a i te fenua nei ; ’e, e fa’a’āpīhia ho’i te fenua nei ’e e fāri’i ’oia i tōna hanahana pāradaiso.

11 Tē tītau nei mātou i te ti’ara’a nō te ha’amori i te Atua Manahope mai te au i tō mātou iho mau hina’aro, ’e ’ia vaiiho noa ho’i i te mau ta’ata ato’a ’ia nā reira ato’a, ’ia ha’amori rātou noa atu te huru, te vāhi, ’e te mea tā rātou i hina’aro.

12 Tē ti’aturi nei mātou ē, e mea ti’a i te ta’ata ’ia auraro i te mau ari’i, te mau peresideni, te mau fa’atere hau, ’e te mau ha’avā, ’e ’ia ha’apa’o, ’ia fa’atura, ’e ’ia pāturu i te mau ture o te fenua.

13 Tē ti’aturi nei mātou ē, e mea ti’a i te ta’ata ’ia ora ma te parauti’a, ma te ha’avare ’ore, ma te vi’ivi’i ’ore, ma te ’ā’au maita’i, ma te ha’apa’o maita’i ’e ma te hāmani maita’i i te mau ta’ata ato’a ; ’oia mau, tē parau nei mātou ē, tē pe’e nei mātou i te a’ora’a a Paulo—Tē ti’aturi nei mātou i te mau mea ato’a, tē tīa’i nei mātou i te mau mea ato’a, ’ua fa’a’oroma’i mātou i te mau mea e rave rahi, ’e maita’i ē e ti’a ia mātou ’ia fa’a’oroma’i i te mau mea ato’a. Mai te mea tē vai nei te mau mea maita’i, ’e te fa’ahiahia, ’e te ro’o maita’i, ’e tē poupouhia ra, e tītau ïa mātou i taua mau mea ra.

Iosepha Semita.