Aberahama 2
nā mua a’e i muri iho


Pene 2

’Ua fa’aru’e Aberahama i Ura nō te haere atu i Kanaana—’Ua fā mai Iehova iāna i Harana—’Ua fafauhia mai te mau ha’amaita’ira’a ato’a nō te ’evanelia i tōna hua’ai ’e nā roto i tōna hua’ai i te mau ta’ata ato’a ïa—’Ua haere atu ’oia i Kanaana ’e i ’Aiphiti.

1 I teienei ’ua ha’apūai roa ihora te Fatu te Atua i te o’e i te fenua ra nō Ura, ’e nō te reira ho’i i pohe ai tō’u ra taea’e, ’o Harana ; te ora noa ra rā Tera, tō’u metua tāne, i te fenua nō Ura, te fenua o te feiā Kaladaio.

2 ’E i muri a’era, ’ua rave ihora vau, ’o Aberahama, ’ia Sari ’ei vahine nā’u, ’e ’ua rave Nahora, tō’u taea’e, ia Mileka ’ei vahine nāna, e tamāhine ’oia nā Harana.

3 I teienei ’ua parau mai te Fatu iā’u ē : E Aberahama, e haere ’ē atu ’oe i rāpae i tō ’oe fenua ; ’e tō fēti’i, ’e te ’utuāfare o tō ’oe metua tāne, i te hō’ē fenua tā’u e fa’a’ite atu ia ’oe.

4 Nō reira ’ua fa’aru’e au i te fenua nō Ura, te fenua o te feiā Kaladaio, nō te haere atu i te fenua nō Kanaana ; ’e ’ua rave au ia Lota, te tamaiti a tō’u taea’e, ’e tāna vahine ; ’e ia Sari tā’u vahine ; ’e ’ua pe’e ato’a mai ra tō’u metua tāne nā muri iā’u, i te fenua tā mātou i ma’iri i te i’oa ra ’o Harana.

5 ’E ’ore atu ra te o’e ; ’e ’ua fa’aea tō’u metua tāne i Harana ’e ’ua pārahi ’oia i reira, nō te mea e rave rahi te nana i Harana ; ’e ’ua fāriu fa’ahou atu ra tō’u metua tāne i tāna ’ohipa ha’amori ’īdolo, nō reira ’ua pārahi noa atu ra ’oia i Harana.

6 ’Ua pure rā vau, ’o Aberahama, ’e ’o Lota, te tamaiti a tō’u taea’e, i te Fatu, ’e ’ua fā mai ra te Fatu iā’u, ’e ’ua parau mai ra iā’u : ’A ti’a i ni’a, ’e ’a rave ato’a ia Lota nā muri ia ’oe ; ’ua ’ōpua ho’i au ’ia arata’i ’ē atu ia ’oe mai Harana atu, ’e ’ia fa’ariro ia ’oe ’ei ve’a nō te hōpoi i tō’u nei i’oa i te hō’ē fenua ’ē ’o tā’u e hōro’a atu nō tō ’oe ra hua’ai i muri a’e ia ’oe ’ei ’āi’a mure ’ore, mai te mea e ha’apa’o rātou i tō’u nei reo.

7 ’O vau nei ho’i te Fatu tō ’oe ra Atua ; tē fa’aea nei au i ni’a i te ra’i ; te fenua nei o tō’u ïa ta’ahira’a ’āvae ; e fa’atoro vau i tō’u rima i ni’a i te tai, ’e e ha’apa’o mai te tai i tō’u reo ; e fa’ariro vau i te mata’i ’e te auahi ’ei pere’o’o nō’u ; e parau atu vau i te mau mou’a—’A reva ’ē atu—’e inaha, ’ua rave-’oi’oi-hia atu ïa e te pūāhiohio ma te vitiviti.

8 ’O Iehova tō’u i’oa, ’e ’ua ’ite au i te hope’a mai te mātāmua mai ; nō reira ’ei nia a’e tō’u rima ia ’oe.

9 ’E e fa’ariro ho’i au ia ’oe ’ei nūna’a rahi, ’e e ha’amaita’i rahi roa vau ia ’oe, ’e e fa’arahi au i tō ’oe i’oa i rotopū i te mau nūna’a ato’a ra, ’e e riro ’oe ’ei ha’amaita’ira’a nō tō ’oe ra hua’ai i muri ia ’oe, ’e i roto i tō rātou rima e hōpoi rātou i teie nei tōro’a ’e teie nei Autahu’ara’a i te mau nūna’a ato’a ;

10 ’E e ha’amaita’i au ia rātou nā roto i tō ’oe na i’oa ; ’e ’o rātou ato’a ho’i tē fāri’i i teie nei ’Evanelia e pi’ihia rātou i tō ’oe na i’oa, ’e e tai’ohia ’ei hua’ai nō ’oe, ’e e ti’a mai rātou i ni’a ’e e ha’amaita’i ia ’oe, ’ei metua nō rātou ;

11 ’E e ha’amaita’i au ia rātou ’o tē ha’amaita’i mai ia ’oe, ’e e ’anatema ia rātou ’o tē ’anatema mai ia ’oe ; ’e nā roto ia ’oe (’oia ho’i, nā roto i tō ’oe Autahu’ara’a) ’e i tō ’oe ra hua’ai (’oia ho’i, tō ’oe Autahu’ara’a), e hōro’a atu vau i te hō’ē fafaura’a ia ’oe ’e e vai noa teie nei ti’ara’a i roto ia ’oe, ’e i roto i tō ’oe ra hua’ai i muri a’e ia ’oe (’oia ho’i, tō ’oe hua’ai mau, ’e ’aore rā te hua’ai o te tino) e ha’amaita’ihia ai te mau ’utuāfare ato’a o te fenua nei, ’oia i te mau ha’amaita’ira’a nō te ’Evanelia, ’oia ho’i te mau ha’amaita’ira’a nō te fa’aorara’a, ’oia te ora mure ’ore.

12 I teienei, ’ia fa’aea a’era te Fatu i te paraparau mai iā’u, ’e ’ia ha’amo’e a’era i tōna mata iā’u, ’ua parau ihora vau i roto i tō’u ’ā’au : ’Ua ’imi māite tō tāvini ia ’oe, i teienei, ’ua ’itea ’oe iā’u ;

13 ’Ua tono mai ’oe i tā ’oe melahi nō te fa’aora iā’u i te mau atua nō Elekena, ’e e mea ti’a roa iā’u ’ia ha’apa’o i tō ’oe reo, nō reira ’a tu’u atu i tō tāvini ’ia ti’a i ni’a ’e ’ia reva atu ma te hau.

14 Nō reira, ’ua haere atu ra vau, ’o Aberahama, mai tā te Fatu i parau mai iā’u ra, ’e ’o Lota nā muri iā’u ; ’e ’o vau, ’o Aberahama, e ono ’ahuru ma piti tō’u matahiti i reva atu ai au mai Harana atu.

15 ’E ’ua rave au ia Sari, tā’u i rave ’ei vahine nā’u ’a pārahi ai au i Ura, i Kaladaio ra, ’e ’ia Lota, te tamaiti a tō’u taea’e, ’e te mau tao’a ato’a i noa’a ia mātou, ’e tō mātou mau ta’ata ato’a i noa’a ia mātou i Harana ra ; e haere atu ra mātou nā te ’ē’a e tae atu ai i Kanaana, ’e ’ua fa’aea mātou i roto i te mau ti’ahapa ’a tere mai ai mātou ;

16 Nō reira, ’o te mure ’ore tō mātou tāpo’i ’e tō mātou papa ’e tō mātou fa’aorara’a ’a tere mai ai mātou mai Harana mai nā Ieresona, nō te haere mai i te fenua ra nō Kanaana.

17 I teienei, ’ua patu vau, ’o Aberahama, i te fata i te fenua ra nō Ieresona, ’e ’ua pūpū atu ra i te ō i te Fatu, ’e ’ua pure atu ra ’ia fa’a’orehia te o’e i te ’utuāfare o tō’u ra metua tāne, ’ia ’ore rātou ’ia pohe.

18 ’E i muri iho ’ua haere atu mātou mai Ieresona mai nā roto i te fenua ē tae atu i te vāhi ra nō Sekema ; tei te vāhi ho’i ïa o te fenua pāpū ra nō More, ’e ’ua tae a’ena mātou i te mau hiti o te fenua o te feiā Kanaana, ’e ’ua pūpū atu vau i te tusia i reira i te mau fenua pāpū nō More ra, ’e ’ua ti’aoro ha’eha’a atu i te Fatu, nō te mea ’ua tae a’ena mātou i te fenua o teie nūna’a ’īdolo.

19 ’E ’ua fā mai ra te Fatu iā’u ’ei pāhonora’a i tā’u mau pure, ’e ’ua nā ’ō mai ra iā’u : E hōro’a atu vau i teie nei fenua nō tō ’oe ra hua’ai.

20 ’E ’ua ti’a a’era vau, ’o Aberahama, i ni’a, i te vāhi nō te fata tā’u i hāmani i te Fatu, ’e mai reira ho’i, ’ua haere atu ra vau i te hō’ē mou’a i te pae i te hiti’a o te rā nō Betela ra, ’e ’ua pātia ihora i tō’u pūhapa i reira, ’o Betela i te pae tō’o’a o te rā, ’o Hai i te hiti’a o te rā ; ’e i reira ’ua patu fa’ahou ihora vau i te hō’ē fata i te Fatu, ’e ’ua ti’aoro fa’ahou ihora i te i’oa o te Fatu.

21 ’E ’ua reva atu ra vau, ’o Aberahama, i te haere-noa-ra’a i te pae apato’a ; ’e tē vai noa ra te o’e i te fenua ; ’e ’ua ’ōpua ihora vau, ’o Aberahama, ’ia haere atu i raro i ’Aiphiti, nō te pārahi i reira, nō te mea tē tupu noa atu ra te o’e i te rahi.

22 ’E i muri a’era, ’ia fātata vau nō te tomo atu i ’Aiphiti, ’ua parau mai ra te Fatu iā’u : Inaha, e vahine purotu roa ho’i tā ’oe vahine ’o Sari ’ia hi’ohia ;

23 Nō reira, a muri a’era, ’ia hi’o atu tō ’Aiphiti iāna, e parau mai rātou ē—’O tāna teie vahine ; ’e e taparahi rātou ia ’oe, e fa’aora rā rātou iāna ; nō reira, ’ia ha’apa’o ’oe mai teie te huru :

24 ’A tu’u atu iāna ’ia parau atu i tō ’Aiphiti, e tuahine ’oia nō ’oe, ’e e ora ïa ’oe.

25 ’E i muri a’era, ’ua parau atu ra vau, ’o Aberahama, i tā’u vahine ia Sari, i te mau mea ato’a tā te Fatu i parau mai iā’u—Nō reira tē ani atu nei au ia ’oe ’ia parau atu ia rātou ē, e tuahine ’oe nō’u, ’ia hāmani-maita’i-hia vau nā roto ia ’oe, ’e ’ia ora ho’i au nā roto ia ’oe.