Aberahama 1
nā mua a’e i muri iho


Te Buka a Aberahama

’Īritihia e Iosepha Semita nō roto mai i te mau ’api papyrus

E ’īritira’a teie nō te tahi mau parau tuatāpapara’a tahito ’o tei roa’a mai i roto i tō mātou rima nō roto mai i te mau piha vaira’a tino pohe tahito i ’Aiphiti. Te mau pāpa’ira’a a Aberahama ’a pārahi ai ’oia i ’Aiphiti, ’e ’o tei parauhia te Buka a Aberahama, ’e ’o tei pāpa’ihia e tōna iho rima, i ni’a i te mau ’api parau tei parauhia e papyrus.

Pene 1

’Ua tītau Aberahama i te mau ha’amaita’ira’a nō te ha’apa’ora’a patereareha—’Ua hāmani-’ino-hia ’oia e te mau tahu’a ha’avare nō Kaladaio—’Ua fa’aorahia ’oia e Iehova—E vauvauhia te mau ha’amatara’a ’e te fa’aterera’a hau fenua nō ’Aiphiti.

1 I te fenua o te feiā Kaladaio, i te vāhi fa’aeara’a o tō’u ra mau metua, ’ua ’ite au, ’o Aberahama, e mea ti’a iā’u ’ia ’imi i te hō’ē atu vāhi fa’aeara’a ;

2 ’E, i tō’u ’itera’a ē tē vai atu ra te ’oa’oa rahi a’e ’e te hau ’e te fa’afa’aeara’a nō’u, ’ua tītau atu ra vau i te mau ha’amaita’ira’a a te mau metua, ’e te ti’ara’a nō te autahu’ara’a ’ia fa’atōro’ahia vau nō te fa’atere i te reira ; i riro na vau ’ei ta’ata ha’apa’o i te parauti’a, ’e ’ua hina’aro ato’a vau ’ia fāri’i i te ’ite rahi, ’e ’ia riro ’ei ta’ata ha’apa’o rahi a’e i te parauti’a, ’e ’ia roa’a mai te ’ite rahi a’e, ’e ’ia riro vau ’ei metua nō te mau nūna’a e rave rahi ra, ’ei tamaiti ari’i nō te hau, ’ia fāri’i i te mau ha’api’ira’a, ’e ’ia ha’apa’o i te mau fa’auera’a a te Atua, nō reira, ’ua riro vau ’ei ta’ata ’āi’a mana, ’e ’ei Tahu’a Rahi tei mau i te ti’ara’a nō te mau metua ra.

3 ’Ua tu’uhia mai te reira i ni’a iā’u nō ’ō mai i te mau metua ra ; ’ua he’e mai i raro nō ’ō mai i te mau metua ra, mai te mātāmua roa mai ā, ’oia ïa, mai te ha’amatara’a mai ā, ’e ’aore rā hou te fa’atumura’a o te ao nei, ē tae roa mai i teienei, ’oia te ti’ara’a matahiapo i ni’a i te ta’ata mātāmua, ’oia ’o Adamu, tō tātou metua tāne mātāmua, nā roto mai i te mau metua ē tae roa mai iā’u nei.

4 ’Ua tītau atu vau i tō’u fa’atōro’ara’a i te Autahu’ara’a mai te au i te fa’ata’ara’a a te Atua i te mau metua nō ni’a i te hua’ai.

5 ’Ua fāriu ’ē atu tō’u mau metua i te parauti’a, ’e i te mau fa’auera’a mo’a tā te Fatu tō rātou Atua i hōro’a mai ia rātou ra, tae atu i te ha’amorira’a i te mau atua o te ’ētene, ’aore roa ïa rātou i ha’apa’o i tō’u nei reo ;

6 ’Ua fa’aoti rātou i roto i tō rātou ’ā’au ’ia rave i te ’ino, ’e ’ua fāriu roa atu rātou i te atua nō Elekena, ’e te atua nō Libana, ’e te atua nō Mamakara, ’e te atua nō Korata, ’e te atua nō Phara’o, te ari’i nō ’Aiphiti ra ;

7 Nō reira ’ua fa’afāriu rātou i tō rātou ’ā’au i te tusia a te ’ētene, nā roto i te pūpūra’a i tā rātou mau tamari’i nā tō rātou mau ’īdolo vāvā, ’e ’aore rātou i ha’apa’o i tō’u reo ; ’ua tāmata rā rātou ’ia rave ’ē atu i tō’u nei ora, i te rima nō te tahu’a nō Elekena. Te tahu’a nō Elekena ’o te tahu’a ato’a ïa nō Phara’o.

8 I teienei, e peu ïa nā te tahu’a nō Phara’o, te ari’i o ’Aiphiti, ’ia pūpū atu i te mau tāne, te mau vahine, ’e te mau tamari’i, i ni’a i te fata tei hāmanihia i te fenua nō Kaladaio nō te pūpū atu nā teie mau atua ’e’ē.

9 ’E i muri a’era ’ua pūpū atu ra te tahu’a i te ō nā te atua nō Phara’o, ’e nā te atua ato’a nō Sagarila, mai te au ho’i i te peu a tō ’Aiphiti. I teienei te atua nō Sagarila, ’o te mahana ïa.

10 ’Ua pūpū ato’a atu te tahu’a nō Phara’o i te tamari’i ’ei ō ha’amāuruuru i ni’a i te fata fātata i te ’āivi i parauhia ra ’o te ’Āivi Potiphara, i te muara’a o te fenua pāpū ra nō Olisema.

11 I teienei, ’ua pūpū atu ra teie tahu’a i ni’a i te fata i nā pāretenia ra e to’otoru i te taime hō’ē, ’e ’o te mau tamāhine ho’i ïa a Onita, te hō’ē tino hui ari’i nō roto mai i te tau’upu o Hama ra. ’Ua pūpūhia taua mau pāretenia ra nō tō rātou parauti’a ; ’aore ho’i rātou i tīpapa i raro nō te ha’amori i te mau atua rā’au ’e ’aore rā i te mau atua ’ōfa’i, nō reira ’ua taparahihia rātou i ni’a i teie fata, ’e ’ua nā-reira-hia mai te au i te peu a tō ’Aiphiti ra.

12 ’E i muri a’era ’ua haru pūai mai ra te mau tahu’a iā’u, ’ia ti’a ia rātou ’ia taparahi ato’a iā’u, mai tā rātou i rave i taua mau pāretenia i ni’a i teie fata ; ’e nō te tauturu ia ’outou ’ia ’ite i te huru nō teie fata, tē hina’aro nei au ia ’outou ’ia hi’o i te hōho’a i te ha’amatara’a nō teie pāpa’a parau.

13 ’Ua hāmanihia te reira ’ia au i te hōho’a o te ro’i, mai tei vai i rotopū i te feiā Kaladaio, ’e tē ti’a ra te reira i mua i te mau atua nō Elekena, Libana, Mamakara, Korata, ’e i te hō’ē ato’a atua mai tō Phara’o ra, te ari’i o ’Aiphiti.

14 Nō te tauturu ia ’outou ’ia ’ite i te huru nō teie mau atua, ’ua fa’a’ite atu vau ia ’outou i tō rātou huru i roto i te mau hōho’a i te ha’amatara’a, ’e te huru o taua mau hōho’a ra, ’ua parauhia ïa e te feiā Kaladaio e Ralino, ’oia ho’i e mau pāpa’ira’a hōho’a tahito.

15 ’E ’a fa’atoro mai ai rātou i tō rātou rima i ni’a iā’u, ’ia ti’a ia rātou ia pūpū iā’u ’e ’ia rave ’ē atu i tō’u nei ora, inaha, ’ua fa’ateitei atu ra vau i tō’u reo i te Fatu tō’u Atua, ’e ’ua ha’apa’o mai ’e ’ua fa’aro’o mai te Fatu, ’e ’ua fa’a’ī ’oia iā’u i te ’ōrama o te Manahope ra, ’e ’ua ti’a mai ra te melahi nō mua mai i tōna aro i pīha’i iho iā’u, ’e ’ua tātara ihora i tō’u ra mau tā’amu ;

16 ’E ’ua nā ’ō mai ra tōna reo iā’u nei : E Aberahama, e Aberahama, inaha, ’o Iehova tō’u i’oa, ’e ’ua fa’aro’o vau ia ’oe, ’e ’ua pou mai i raro nō te fa’aora ia ’oe, ’e nō te arata’i ’ē atu ia ’oe i rāpae i te ’utuāfare o tō ’oe ra metua tāne, ’e tō ’oe ato’a ra mau fēti’i, i te hō’ē fenua ’ē tei ’ore ā i ’itehia e ’oe ;

17 Tē nā reira nei au nō te mea ’ua fa’afāriu ’ē atu rātou i tō rātou ’ā’au iā’u nei, ’ia ha’amori i te atua nō Elekena, ’e te atua nō Libana, ’e te atua nō Mamakara, ’e te atua nō Korata, ’e te atua nō Phara’o, te ari’i o ’Aiphiti ; nō reira ’ua pou mai au i raro nei nō te fārerei ia rātou, ’e nō te ha’amou iāna ’o tei fa’atoro i tōna rima i ni’a ia ’oe na, e Aberahama, tā’u tamaiti, nō te rave ’ē atu i tō ’oe ora.

18 Inaha, e arata’i au ia ’oe i tō’u nei rima, ’e e rave au ia ’oe, nō te tu’u atu i tō’u nei i’oa i ni’a ia ’oe, ’oia te Autahu’ara’a o tō metua tāne, ’e ’ei nia ia ’oe tō’u nei mana.

19 Mai tei ia Noa ra, e riro ato’a ïa mai te reira ia ’oe ; nā roto rā i tō ’oe na tōro’a e ’itehia ai tō’u nei i’oa i te fenua nei ē a muri noa atu, nō te mea ’o vau tō ’oe Atua.

20 Inaha, te ’Āivi o Potiphara tei te fenua ra ïa nō Ura i Kaladaio. ’E ’ua vāvāhi te Fatu i te fata nō Elekena, ’e tō te mau atua o te fenua ra, ’e ’ua ha’amou roa ihora ia rātou, ’e ’ua tā’iri atu ra i te tahu’a i pohe ai ’oia ra ; ’e e ’otora’a rahi tei Kaladaio ra ’e i te mahora ato’a o Phara’o ; te aura’a nō taua i’oa Phara’o ra, ’o te ari’i ïa nō roto i te toto hui ari’i.

21 ’E teie ari’i nō ’Aiphiti ra e hua’ai ïa nō roto mai i te tau’upu o Hama, ’e e toto Kanaana tōna nā roto i te fānaura’a.

22 Nā roto mai i teie hua’ai i tupu mai ai tō ’Aiphiti ato’a ra, ’e nō reira ’ua fa’aherehere-noa-hia te toto Kanaana i ni’a i te fenua.

23 ’Ua ’itehia te fenua ’’Aiphiti i te taime mātāmua e te hō’ē vahine, ’e e tamāhine ’oia nā Hama, ’e e tamāhine ’oia nā ’Aiphitita, te aura’a o te reira nā roto i te reo Kaladaio ’o ’Aiphiti ïa, ’oia ho’i ’o tei rāhuihia ra ;

24 I te taime teie vahine i ’ite ai i te fenua tei raro a’e ïa i te pape, ’e i muri a’e ’ua ha’apārahi ihora ’oia i tāna mau tamari’i tamāroa i reira ; ’e nō reira, nō roto mai ia Hama i tupu mai ai taua ’ōpū ra ’o tei tāpe’a noa i te ’anatema i ni’a i te fenua.

25 I teienei ’ua fa’atupuhia te fa’aterera’a hau fenua mātāmua o ’Aiphiti e Phara’o, te tamaiti matahiapo a ’Aiphitita, te tamāhine a Hama, ’e ’ua fa’ahōho’ahia te reira mai tō te fa’aterera’a hau fenua nō Hama ra, ’oia ho’i e fa’aterera’a patereareha.

26 E ta’ata parauti’a Phara’o, ’e ’ua fa’ati’a ’oia i tōna bāsileia ’e ’ua ha’avā i tōna mau ta’ata ma te pa’ari ’e te ti’a i tōna ato’a ra mau mahana, ’e ’ua tītau noa ’oia ’ia pe’e i te ha’apa’ora’a i fa’ati’ahia e te mau metua i te mau u’i mātāmua ra, i te mau mahana o te fa’aterera’a patereareha mātāmua, ’oia i te fa’aterera’a a Adamu, ’e tā Noa ato’a, tōna metua, ’o tei ha’amaita’i iāna i te mau ha’amaita’ira’a o te fenua, ’e i te mau ha’amaita’ira’a nō te pa’ari, ’ua ’anatema rā iāna nō ni’a i te Autahu’ara’a.

27 I teienei, nō te mea nō taua ’ōpū ra ’o Phara’o ’aore atu ra i ti’a iāna ’ia mau i te ti’ara’a o te Autahu’ara’a, noa atu ē ’ua mārō noa te mau ta’ata Phara’o ē e ti’ara’a tō rātou i te reira nō ’ō mai ia Noa, nā roto ia Hama ; nō reira ’ua arata’i-’ē-hia atu tō’u metua tāne e tā rātou mau ’ohipa ha’amori ’īdolo ;

28 ’Āre’a rā e tāmata vau i muri nei ’ia pāpa’i i te tuatāpapara’a mai iā’u nei ē tae roa atu i te ha’amatara’a o te hāmanira’a o te mau mea ato’a ra, nō te mea ’ua roa’a mai te mau pāpa’a parau i roto i tō’u nei rima, ’e ’o tā’u e mau nei ē tae roa mai i teie taime.

29 I teienei, i muri a’e i tō te tahu’a nō Elekena tā’irira’ahia ’e ’a pohe ai ’oia ra, ’ua tupu ihora te mau mea ’o tei parauhia mai iā’u nō ni’a i te fenua ra nō Kaladaio, ’oia ho’i e o’e tē tupu i ni’a i te fenua.

30 ’E ’oia mau atu ra ’ua tupu te o’e i ni’a i te fenua tā’āto’a nō Kaladaio, ’e ’ua mamae rahi roa a’era tō’u metua tāne nō te o’e, ’e ’ua tātarahapa ihora ’oia nō te ’ino ’o tāna i ’ōpua i ni’a iā’u, ’ia rave ’ē atu i tō’u ora.

31 ’Āre’a rā te mau pāpa’a parau o te mau metua, ’e tō te mau patereareha nō ni’a i te ti’ara’a o te Autahu’ara’a, ’ua fa’aherehere ïa te Fatu tō’u Atua i te reira i roto i tō’u iho nei rima ; nō reira ’ua ha’apa’o vau, ē tae roa mai i teie mahana, te ’ite nō ni’a i te ha’amatara’a o te hāmanira’a o te mau mea ato’a ra, ’e nō ni’a ato’a i te mau palaneta, ’e te mau feti’a, mai tei fa’a’itehia atu i te mau metua ra, ’e e tāmata vau i te pāpa’i i te tahi pae o taua mau mea ra i ni’a teie nei pāpa’a parau, nō te maita’i o tō’u ra hua’ai ’o tē tae mai i muri iā’u.