Mosijas 16
Zemteksta piezīmes
Tēma

16. nodaļa

Dievs atpestī cilvēkus no viņu zudušā un kritušā stāvokļa. Tie, kas ir miesīgi, tie paliek tā, it kā pestīšanas nemaz nebūtu. Kristus īsteno augšāmcelšanos nebeidzamā dzīvē vai nebeidzamā sodībā. Apmēram 148. g. pr. Kr.

1 Un tad notika, kad Abinadijs bija runājis šos vārdus, viņš izstiepa savu roku un sacīja: Pienāks laiks, kad visi redzēs Tā Kunga aglābšanu; kad katra tauta, cilts, valoda un tautība redzēs paši savām acīm un batzīs Dieva priekšā, ka Viņa sodi ir taisnīgi.

2 Un tad bezdievīgie tiks aizdzīti, un viņiem būs pamats kaukt un braudāt, un gaudot, un griezt zobus, un tas tāpēc, ka viņi neklausījās Tā Kunga balsī; tādēļ Tas Kungs tos neatpestī.

3 Jo viņi ir amiesīgi un velnišķīgi, un bvelnam ir vara pār tiem; jā, patiesi tai vecajai čūskai, kas cpievīla mūsu pirmos vecākus, kas bija par iemeslu viņu dkrišanai; kas bija par iemeslu tam, ka visa cilvēce kļuva miesīga, juteklīga, velnišķīga, eatšķirot ļaunu no laba, pakļaujoties velnam.

4 Tā visa cilvēce bija azudusi; un lūk, viņi būtu zuduši mūžīgi, ja Dievs nebūtu atpestījis Savu tautu no viņu zudušā un kritušā stāvokļa.

5 Bet atcerieties, ka tas, kas pastāv savā paša amiesīgajā dabā un iet grēka un sacelšanās ceļus pret Dievu, paliek savā kritušajā stāvoklī, un velnam ir visa vara pār to. Tādēļ viņam ir tā, it kā bpestīšanas vispār nebūtu bijis, esot par Dieva ienaidnieku; un arī velns ir ienaidnieks Dievam.

6 Un tad, ja Kristus nebūtu nācis pasaulē, runājot par lietām, kas vēl būs, tā, ait kā tās jau būtu notikušas, pestīšanas nevarētu būt.

7 Un, ja Kristus nebūtu uzcēlies no mirušajiem jeb sarāvis nāves saites, lai kaps neuzvarētu un nāvei nebūtu adzeloņa, tad augšāmcelšanās nevarētu būt.

8 Bet aaugšāmcelšanās ir, tādēļ kaps neuzvar un bnāves dzelonis ir aprīts Kristū.

9 Viņš ir pasaules agaisma un dzīvība; jā, gaisma, kas ir bezgalīga, kas nekad nevar tikt aptumšota; jā, un arī dzīvība, kura ir bezgalīga, ka vairs nevar būt nāves.

10 Patiesi šis mirstīgais ietērpsies anemirstībā, un šī iznīcība ietērpsies neiznīcībā un tiks atvesta bstāties Dieva tiesas priekšā, lai tiktu Viņa ctiesāta pēc saviem darbiem, vai tie būtu labi, vai tie būtu ļauni—

11 ja tie ir labi, ar augšāmcelšanos abezgalīgā dzīvē un laimē; un, ja tie ir slikti, ar augšāmcelšanos bbezgalīgā sodībā, topot atdoti velnam, kas viņus ir pakļāvis, kas ir nolādēšana—

12 jo tie gājuši pēc savas miesīgās gribas un vēlmēm; nekad nesaukuši To Kungu, kad žēlastības rokas bija pastieptas tiem pretim; jo ažēlastības rokas bija pastieptas tiem pretim, un viņi to nepieņēma; viņi tikuši brīdināti par savām nekrietnībām, un tomēr viņi no tām neatkāpās; un viņiem tika pavēlēts nožēlot grēkus, un viņi nenožēloja.

13 Un tad vai jums nevajag trīcēt un nožēlot savus grēkus, un atcerēties, ka tikai Kristū un caur Kristu jūs varat tikt glābti?

14 Tādēļ, ja jūs mācāt Mozus alikumu, māciet arī, ka tas ir kā atveids par lietām, kas nāks—

15 māciet viņiem, ka pestīšana nāk caur Kristu, To Kungu, kas ir patiesi aMūžīgais Tēvs. Āmen.