Pühakirjad
Moroni 6


6. peatükk

Meeleparandust tegevad isikud ristitakse ja kaasatakse osadusse – Kiriku liikmetele, kes teevad meeleparandust, andestatakse – Kiriku koosolekuid juhatatakse Püha Vaimu väel. Ligikaudu 401–421 pKr.

1 Ja nüüd, ma räägin aristimisest. Vaata, vanemad, preestrid ja õpetajad said ristitud; ja neid ei ristitud muidu, kui nad kandsid vilja, mis näitas, et nad olid selleks bväärilised.

2 Ka ei võtnud nad kedagi ristimisele vastu muidu, kui nad tulid amurtud südame ja kahetseva vaimuga ning tunnistasid kirikule, et nad on tõepoolest parandanud meelt kõikidest oma pattudest.

3 Ja mitte kedagi ei võetud ristimisele muidu, kui nad avõtsid enda peale Kristuse nime, olles kindlalt otsustanud teenida teda lõpuni.

4 Ja pärast seda, kui nad olid vastu võetud ristimisele ja Püha Vaimu vägi oli neid mõjutanud ja apuhastanud, loeti nad Kristuse kiriku rahva hulka; ja nende bnimed märgiti üles, et neid võidaks meeles pidada ja kosutada Jumala hea sõnaga, et hoida neid õigel teel, et hoida neid pidevalt cvalvsana palves, dtoetudes üksnes Kristuse teenetele, kes on nende usu ealustaja ning täidesaatja.

5 Ja akirik kohtus btihti, et cpaastuda ja palvetada ja rääkida üksteisega oma hingede heaolust.

6 Ja nad kohtusid tihti, et osa saada leivast ja veinist Issanda Jeesuse mälestuseks.

7 Ja nad jälgisid rangelt, et nende keskel ei oleks mingeid asüütegusid; ja keda leiti tegemas ülekohut ja bkolm kiriku tunnistajat mõistsid nad süüdi cvanemate ees ja kui nad ei parandanud meelt ja ei dtunnistanud üles, ekustutati nende nimed ja neid ei loetud Kristuse rahva hulka.

8 Aga anii sageli, kui nad parandasid meelt ja otsisid andestust tõsise kavatsusega, neile ka bandestati.

9 Ja kirik ajuhatas nende koosolekuid vastavalt sellele, kuidas Vaim neid mõjutas, ja bPüha Vaimu väel; sest nii nagu Püha Vaimu vägi neid juhtis, kas jutlustama või õhutama või palvetama või anuma või laulma, just nõnda tehti.