Raštai
Moronio knyga 10


10 Skyrius

Liudijimas apie Mormono Knygą ateina Šventosios Dvasios galia. Dvasios dovanos suteikiamos ištikimiesiems. Tikėjimą visada lydi dvasinės dovanos. Moronio žodžiai kalba iš dulkių. Ateikite pas Kristų, tobulėkite jame ir šventinkite savo sielas. Apie 421 m. po Kristaus gim.

1 Dabar aš, Moronis, rašau šį tą, kas man atrodo tinkama; ir aš rašau savo broliams alamanitams; ir norėčiau, jog jie žinotų, kad praėjo daugiau kaip keturi šimtai dvidešimt metų nuo tada, kai buvo duotas ženklas apie Kristaus atėjimą.

2 Ir po to, kai jums pasakysiu keletą raginimo žodžių, aš aužantspauduosiu šituos metraščius.

3 Štai norėčiau paraginti jus, kad juos skaitydami, – jei tokia bus Dievo išmintis, kad juos skaitytumėt, – prisimintumėte, koks gailestingas buvo Viešpats žmonių vaikams nuo Adomo sukūrimo net iki pat to laiko, kada gausite juos, ir aapmąstytumėte tai savo bširdyse.

4 Ir norėčiau jus paraginti, kad gavę juos, apaklaustumėte Dievą, Amžinąjį Tėvą, Kristaus vardu, argi jie nėra btikri; ir jei paklausite cnuoširdžiai, su dtikru ketinimu, etikėdami Kristų, jis fapreikš jums apie jų gtiesą Šventosios Dvasios galia.

5 Ir Šventosios Dvasios galia jūs galite apažinti btiesą apie viską.

6 Ir viskas, kas gera, yra teisinga ir tikra; todėl niekas, kas gera, neneigia Kristaus, bet patvirtina, jog jis yra.

7 O kad jis yra, jūs galite sužinoti Šventosios Dvasios galia; todėl aš raginčiau jus neneigti Dievo galios; nes jis veikia galia, apagal žmonių vaikų tikėjimą, taip pat šiandien, rytoj ir per amžius.

8 Ir dar aš raginu jus, mano broliai, kad neneigtumėte Dievo adovanų, nes jų daug; ir jos ateina iš to paties Dievo. Ir yra bskirtingi būdai, kuriais šios dovanos suteikiamos; bet tai tas pats Dievas, kuris veikia visa visame; ir jos suteikiamos Dievo Dvasios pasireiškimais žmonėms, jų labui.

9 Nes štai, avienam Dievo Dvasia suteikiama, kad jis galėtų bmokyti išminties žodžio;

10 kitam – kad jis galėtų mokyti pažinimo žodžio ta pačia Dvasia;

11 o kitam – nepaprastai didelis atikėjimas; ir kitam – bišgydymo dovanos ta pačia Dvasia;

12 ir dar kitam – kad galėtų daryti galingus astebuklus;

13 ir dar kitam – kad galėtų apie viską pranašauti;

14 ir dar kitam – matyti angelus ir tarnaujančias dvasias;

15 ir dar kitam – visokie liežuviai;

16 ir dar kitam – kalbų ir įvairių rūšių aliežuvių aiškinimas.

17 Ir visos šitos dovanos ateina Kristaus Dvasia; ir pagal jo valią jos ateina atskirai kiekvienam žmogui.

18 Ir aš raginčiau jus, mano broliai, kad prisimintumėt, jog akiekviena gera dovana ateina iš Kristaus.

19 Ir aš raginčiau jus, mano mylimi broliai, atminti, kad jis yra atas pats vakar, šiandien ir per amžius ir kad visos šitos dovanos, apie kurias kalbėjau ir kurios yra dvasinės, niekuomet nepranyks, kol bus pasaulis, – tik pagal žmonių vaikų bnetikėjimą.

20 Todėl turi būti atikėjimas; o jeigu turi būti tikėjimas, taip pat turi būti ir viltis; o jeigu turi būti viltis, taip pat turi būti ir tikroji meilė.

21 Ir jeigu neturite atikrosios meilės, jūs jokiu būdu negalite būti išgelbėti Dievo karalystėje; nė negalite būti išgelbėti Dievo karalystėje, neturėdami tikėjimo; nė negalite, neturėdami vilties.

22 O jeigu neturite vilties, jūs turite būti nevilty; o neviltis ateina dėl nedorybės.

23 Ir Kristus tikrai sakė mūsų tėvams: aJeigu turite tikėjimą, galite daryti viską, kas man reikalinga.

24 Ir dabar aš kalbu visiems žemės pakraščiams: jei ateis tokia diena, kada Dievo galia ir dovanos pasibaigs tarp jūsų, tai bus adėl bnetikėjimo.

25 Ir vargas žmonių vaikams tokiu atveju; nes tarp jūsų nebus a vieno, kuris daro gera, nė vienintelio. Nes jei tarp jūsų bus bent vienas, darantis gera, jis tai darys Dievo galia ir dovanomis.

26 Ir vargas tiems, kurie tai atmes ir numirs, nes jie amirs savo bnuodėmėse ir negalės būti išgelbėti Dievo karalystėje; ir aš tai kalbu pagal Kristaus žodžius; ir nemeluoju.

27 Ir aš raginu jus atminti tai; nes greitai ateis laikas, kada sužinosite, jog nemeluoju, nes išvysite mane prie Dievo teismo pertvaros; ir Viešpats Dievas tars jums: Argi aš nepaskelbiau jums savo ažodžių, kuriuos užrašė šis vyras, kaip tas, kuris bšaukia iš mirusiųjų, taip, kaip tas, kuris kalba iš cdulkių?

28 Aš skelbiu tai, kad išsipildytų pranašystės. Ir štai, jos išeis iš nesibaigiančio Dievo burnos; ir šitas žodis ašnypš iš kartos į kartą.

29 Ir Dievas parodys jums, kad tai, ką parašiau, yra tiesa.

30 Ir dar aš paraginčiau jus, kad aateitumėt pas Kristų ir laikytumėtės kiekvienos geros dovanos, ir bneliestumėte piktos dovanos nė to, kas nešvaru.

31 Ir apabusk ir kelkis iš dulkių, o Jeruzale; taip, ir apsirenk savo gražiuosius apdarus, o bSionės dukra; ir csustiprink savo dkuolus ir išplėsk savo ribas amžiams, tad daugiau nebebūsi esumaišyta ir Amžinojo Tėvo sandoros, kurias jis sudarė jums, o Izraelio namai, bus įvykdytos.

32 Taip, aateikite pas Kristų ir btobulėkite jame, ir atsisakykite visokios bedievystės; ir jeigu atsisakysite visokios bedievystės ir cmylėsite Dievą visa savo galia, protu ir stiprybe, tada jums pakaks jo malonės, tad per jo malonę būsite tobuli Kristuje; ir jeigu per Dievo dmalonę esate tobuli Kristuje, jūs jokiu būdu negalite neigti Dievo galios.

33 Ir dar, jeigu per Dievo malonę esate tobuli Kristuje ir neneigiate jo galios, tada per Dievo malonę esate apašventinti Kristuje, per praliejimą Kristaus bkraujo, kuris yra Tėvo sandoroje, jūsų nuodėmėms catleisti, tad tampate dšventi, be dėmės.

34 O dabar aš su visais atsisveikinu. Netrukus aš eisiu ailsėtis Dievo brojuje, kol mano cdvasia ir kūnas vėl dsusijungs ir aš būsiu eoru pergalingai atvestas susitikti su jumis prieš fmaloningąją didžiojo gJehovos, Amžinojo tiek gyvųjų, tiek ir mirusiųjų hTeisėjo pertvarą. Amen.

Pabaiga