Thánh Thư
An Ma 23


Chương 23

Tự do tín ngưỡng được công bố—Dân La Man trong bảy xứ và thành phố được cải đạo—Họ lấy danh hiệu là dân An Ti Nê Phi Lê Hi và được buông tha khỏi sự rủa sả—Dân A Ma Léc và dân A Mu Lôn chối bỏ lẽ thật. Khoảng 90–77 trước T.C.

1 Này, giờ đây, chuyện rằng, vua dân La Man ra một hịch truyền cho toàn dân của ông, là họ không được động tay tới Am Môn, hay A Rôn, hay Ôm Nê, hay Him Ni, hay bất cứ anh em nào của họ, là những người đi thuyết giảng lời của Thượng Đế, tại bất cứ nơi nào họ đến, trong bất cứ phần đất nào trong xứ.

2 Phải, vua ban một chiếu chỉ cho dân chúng là không được động tay tới họ, không được bắt trói hay giam cầm họ, cũng như không được khạc nhổ vào họ, không được đánh đập hay xua đuổi họ ra khỏi các nhà hội của mình, không được áp chế họ, cũng như không được ném đá vào họ, mà trái lại, họ cần phải có được tự do vào nhà mình hay vào các đền thờ và các thánh đường của mình.

3 Và nhờ đó mà họ có thể đi thuyết giảng lời của Thượng Đế theo ý muốn của họ, vì vua và tất cả hoàng gia đều đã được cải đạo theo Chúa; vậy nên vua mới ra một hịch truyền cho dân của mình ở khắp nước, để lời của Thượng Đế không gặp trở ngại, trái lại còn được truyền bá khắp xứ, ngõ hầu dân của ông có thể được thuyết phục để biết về những truyền thống tà ác của tổ phụ mình, và họ có thể được thuyết phục để biết rằng, họ đều là anh em với nhau, và họ không được sát nhân, cướp bóc, trộm cắp, phạm tội ngoại tình hay phạm bất cứ hành vi tà ác nào.

4 Và giờ đây, chuyện rằng, sau khi vua ra hịch truyền này, thì A Rôn cùng các anh em mình đều đi từ thành phố này qua thành phố khác, từ nhà thờ này qua nhà thờ khác, thiết lập các giáo hội, và lập lên các thầy tư tế và các thầy giảng giữa dân La Man khắp trong xứ, để thuyết giáo và giảng dạy lời của Thượng Đế cho dân chúng; và như thế là họ đã bắt đầu có được sự thành công lớn lao.

5 Và có hàng ngàn người được dẫn dắt tới sự hiểu biết về Chúa, phải, có hàng ngàn người được dẫn dắt để tin theo các truyền thống của dân Nê Phi; và họ còn được giảng dạy về các biên sử và các lời tiên tri được lưu truyền từ trước đến nay.

6 Và chắc chắn như Chúa là Đấng hằng sống, quả thật có nhiều người đã tin, hay nói cách khác, nhiều người đã được dẫn dắt tới sự hiểu biết lẽ thật, nhờ sự thuyết giảng của Am Môn và các anh em ông, thể theo tinh thần mặc khải và tiên tri, và quyền năng của Thượng Đế làm nhiều phép lạ trong họ—phải, tôi nói cho các người hay, như Chúa là Đấng hằng sống, quả thật nhiều người dân La Man sau khi tin theo lời thuyết giáo của các vị này, và đã cải đạo theo Chúa, họ không hề bỏ đạo.

7 Vì họ đã trở thành một dân tộc ngay chính; họ đã dẹp bỏ các khí giới phản nghịch của mình để không còn chống lại Thượng Đế nữa, cũng như không còn chống lại bất cứ một người đồng bào nào của họ nữa.

8 Giờ đây, đây là những người đã được cải đạo theo Chúa:

9 Những người La Man sống trong xứ Ích Ma Ên;

10 Cùng những người La Man sống trong xứ Mi Đô Ni;

11 Và những người La Man sống trong thành phố Nê Phi;

12 Và những người La Man sống trong xứ Si Lôm, và những người sống trong xứ Sem Lân, trong thành phố Lê Mu Ên và trong thành phố Sim Ni Lom.

13 Và trên đây là tên những thành phố của người La Man được cải đạo theo Chúa; và những người này là những người đã dẹp bỏ khí giới phản nghịch của họ, phải, tất cả những vũ khí chiến tranh của họ; và tất cả những người này đều là dân La Man.

14 Còn dân A Ma Léc thì không chịu cải đạo, chỉ trừ ra một người; cũng như không có một người dân A Mu Lôn nào chịu cải đạo, trái lại chúng chai đá trong lòng, và cả những người La Man đang cư ngụ trên phần đất của chúng cũng vậy, phải, và trong tất cả các làng mạc hay thành phố của chúng.

15 Vậy nên chúng tôi đã kể tên tất cả những thành phố nào của dân La Man biết hối cải và ý thức được lẽ thật và được cải đạo.

16 Và giờ đây chuyện rằng, nhà vua cùng những người được cải đạo đều mong muốn có một danh hiệu riêng để họ có thể phân biệt được với những người đồng bào của họ; vậy nên vua tham khảo ý kiến với A Rôn và một số đông các thầy tư tế của họ về việc đặt một danh hiệu cho họ để họ được phân biệt.

17 Và chuyện rằng, họ lấy danh hiệu là An Ti Nê Phi Lê Hi; và từ đó họ được gọi theo danh hiệu trên và không còn gọi là dân La Man nữa.

18 Và họ bắt đầu trở thành một dân tộc rất siêng năng; phải, họ rất thân thiện với dân Nê Phi; vì thế họ mở rộng mối bang giao với dân Nê Phi, và sự rủa sả của Thượng Đế không còn theo họ nữa.

In