3 Nefi 30
antes dason

Kapitulo 30

Ang mga Gentil sa ulihing mga adlaw ginasugo sa paghinulsol, sa pagkari kay Cristo, kag maisip upod sa panimalay sang Israel. Mga 34–35 P.C.

1 Pamati, O kamong mga Gentil, kag dungga ang mga pulong ni Jesucristo, ang Anak sang buhi nga Dios, nga iya ginsugo sa akon nga akon igahambal nahanungod sa inyo, kay, yari karon ginsugo niya ako nga magasulat ako, nga nagasiling:

2 Magtalikod, tanan kamong mga Gentil, gikan sa inyo malaut nga mga gawi; kag maghinulsol sang inyo malain nga mga hinimuan, sang inyo mga pagbinutig kag mga pagpanglansi, kag sang inyo mga pagkamakihilawason, kag sang inyo likom nga mga kangil-aran, kag sang inyo mga pagdios-dios, kag sang inyo mga pagpamatay, kag sang inyo mga butig nga pagkapari, kag sang inyo mga paghinisaay, kag sang inyo mga pagsinuay, kag gikan sa tanan ninyo nga pagkamalaut kag mga kangil-aran, kag magkari sa akon, kag magpabunyag sa akon ngalan, agud makabaton kamo sang kapatawaran sang inyo nga sala, kag mapuno sang Balaan nga Espiritu, agud maisip kamo upod sa akon katawhan nga iya sang panimalay sang Israel.