Писания
2 Нефи 26


Глава 26

Христос ще служи на нефитите. Нефи предвижда унищожението на своя народ. Те ще говорят от пръстта. Езичниците ще изградят лъжливи църкви и ще кроят тайни заговори-. Господ забранява на людете да практикуват свещенически лукавства. Около 559–545 г. пр. Хр.

1 И след като Христос ще се е авдигнал от мъртвите, Той ще ви се бпокаже, чеда мои и възлюбени мои братя; и словата, които Той ще ви каже, ще бъдат взаконът, който вие ще спазвате.

2 Защото ето, аз ви казвам, че видях, че много поколения ще минат, и ще има големи войни и раздори сред народа ми.

3 И след като Месията дойде, ще бъдат дадени азнамения на моя народ за Неговото браждане, както и за Неговата смърт и възкресение; и велик и страшен ще бъде този ден за нечестивите, защото те ще погинат; и те ще погинат, защото прогонват пророците и светиите, замерват ги с камъни и ги убиват; ето защо, викът на вкръвта на светиите срещу тях ще се възнесе от земята към Бога.

4 Ето защо, всички онези, които са горделиви, които вършат нечестие, идният ден ще ги аизгори, казва Господ на Силите, защото те ще бъдат като стърнище.

5 И дълбините ще апогълнат тези, които избиват пророците и светиите, казва Господ на Силите; и бпланини ще ги покрият, и вихрушки ще ги отнесат, и сгради ще се сгромолясат върху тях, и ще ги раздробят на парчета, и ще ги стрият на прах.

6 И ще бъдат посетени с гръмотевици и светкавици, и земетръси, и всякакъв вид унищожения, защото огънят на гнева Господен ще се разпали срещу тях, и те ще бъдат като слама, и идният ден ще ги унищожи, казва Господ на Силите.

7 О, болка и мъка за душата ми поради загубата на убитите от моя народ! Защото аз, Нефи, видях това и то ме съкруши напълно пред присъствието на Господа; но аз трябва да извикам към моя Бог: Твоите пътища са асправедливи!

8 Но ето, праведните, които се вслушат в словата на пророците и не ги избиват, а чакат Христа с непоколебимост в знаменията, които са дадени, въпреки всички апреследвания, ето, те са онези, които бняма да погинат.

9 Но Синът на Праведността ще им се аяви; и ще ги бизцели и те ще имат вмир в Него, докато не отминат в праведност гтри поколения и голяма част от дчетвъртото.

10 И след като тези неща ще са преминали, ще дойде бързо аунищожение за моя народ; защото въпреки болките на душата ми, аз го видях; затова аз знам, че то ще стане; и те се продават за нищо; понеже като награда за тяхната гордост и тяхното безумие те ще пожънат унищожение; понеже, отдавайки се на дявола и предпочитайки делата на мрака пред светлината, те трябва да слязат в бпъкъла.

11 Защото Духът Господен няма винаги да авладее в човека. И когато Духът спре да владее в човека, идва бързо унищожение и това огорчава душата ми.

12 И както казах относно аубеждаването на бюдеите, че Исус е всамият Христос, нужно е и езичниците да бъдат убедени, че Исус е Христос, Вечният Бог;

13 и че Той ще се яви на всички онези, които повярват в Него чрез силата на аСветия Дух; да, на всеки народ, всяко племе, на всеки език и люде, вършейки велики чудеса, знамения и изумления сред чедата човешки, според вярата им.

14 Но ето, аз ви пророкувам относно апоследните дни, когато Господ Бог ще бразкрие тези неща на чедата човешки.

15 След като потомството ми и потомството на моите братя ще са чезнали в неверие и ще са пометени от езичниците; да, след като Господ Бог ще е поставил стан наоколо срещу тях, и ще ги е обсадил с кули, и ще е издигнал укрепления срещу тях; след като бъдат сведени ниско в праха, че чак изчезнат, все още словата на праведните ще бъдат записвани, молитвите на верните ще бъдат чувани и всички онези, чезнали в неверие, не ще бъдат забравени.

16 Защото онези, които ще бъдат унищожени, ще им апроговорят изпод земята и словата им ще бъдат дълбоко изпод праха, гласът им ще бъде като глас на познат дух; понеже Господ Бог ще му даде сила да шепне това, което ги засяга, точно като че ли изпод земята; и техните слова ще нашепват изпод праха.

17 Защото така казва Господ Бог: Те ще азаписват нещата, които ще се вършат сред тях, и те ще бъдат написани и запечатани в една книга, и тези, които са чезнали в неверие, няма да ги получат, защото те се бопитват да унищожават Божиите неща.

18 Ето защо, също както тези, които са унищожени, са унищожени бързо и множеството на враговете им ще бъде като аплява, която е отнесена — да, така казва Господ Бог: Това ще стане внезапно, като за миг.

19 И ще стане така, че тези, които са чезнали в неверие, ще бъдат апоразени от ръката на езичниците.

20 И езичниците са издигнати в агордостта на очите си и се бспъват сами поради големината на впрепъващия ги камък, тъй като са съградили много гцъркви; а въпреки това, те омаловажават силата и чудесата Божии и си проповядват собствената си мъдрост и собственото си дучение, за да се обогатяват и да естриват лицата на бедните.

21 И има много изградени църкви, които причиняват азависти, спорове и злоба.

22 И има също и атайни заговори, тъкмо както в древни времена, според заговорите на дявола, защото той е основателят на всички тези неща; да, основателят на убийства и дела на мрака; да, и той ги води за врата с ленена връв, докато не ги завърже навеки с неговите здрави върви.

23 Защото ето, мои възлюбени братя, аз ви казвам, че Господ Бог не действа в мрак.

24 Той не върши нищо, което да не е в полза на света; защото Той аобича света и дори дава живота Си, за да привлече бвсички човеци към Себе си. Затова Той не заповядва на никого да не участва в Неговото спасение.

25 Ето, призова ли Той някого, казвайки: Махни се от Мене? Ето, аз ви казвам: Не; но Той казва: аЕлате при Мене, вие от всички краища на земята, бкупете мляко и мед без пари и без цена.

26 Ето, заповядал ли е Той на някой да се махне от синагогите, или от домовете за поклонение? Ето, аз ви казвам: Не!

27 Заповядал ли е Той на някой да не участва в Неговото аспасение? Ето, аз ви казвам: Не; но Той го е бдал даром на всички човеци; и Той е заповядал на Своя народ да убеди всички човеци да се впокаят.

28 Ето, заповядал ли е Господ на някой да не вземе от Неговата добрина? Ето, аз ви казвам: Не! Но авсички човеци са облагодетелствани, едните като другите, и никому не е забранено.

29 Той заповяда да няма асвещенически лукавства; защото ето, свещеническо лукавство е човеците да проповядват и да представят себе си за светлина на света, за да се обогатяват и получат бсветска похвала; и те не търсят благосъстоянието на Сион.

30 Ето, Господ е забранил това; затова Господ Бог е дал заповед всички люде да имат амилосърдие, което милосърдие е блюбов. И ако те не ще имат милосърдие, те ще са едно нищо. Ето защо, ако те имаха милосърдие, те нямаше да допуснат работникът в Сион да погине.

31 Но работникът в аСион ще работи за Сион, защото ако те се трудят за бпари, ще погинат.

32 И отново Господ Бог е азаповядал на човеците да не убиват; да не лъжат; да не крадат; да не бизговарят напразно името на Господа, Техния Бог; да не завиждат; да нямат злоба; да не се карат един с друг; да не прелюбодействат и да не вършат нито едно от тези неща, защото онзи, който ги върши, ще погине.

33 Защото нито едно от тези беззакония не идва от Господа; защото Той върши това, което е добро сред чедата човешки; и Той не прави нищо, което не е ясно за чедата човешки; и Той ги кани всички да дойдат при Него и да вземат от Неговата добрина, и Той не аотказва на никого, който идва при Него, черен и бял, роб и свободен, мъж и жена; и Той си спомня за бдруговерците; и ввсички са равни пред Бога, и юдеин, и езичник.