Mga Pagtulun-an sa mga Presidente
  Kapitulo 19: Paggahin og Panahon nga Mahimong Balaan
  Mga Footnote
  Tema

  Kapitulo 19

  Paggahin og Panahon nga Mahimong Balaan

  Sa unsa nga paagi kita maghago sa matag adlaw aron sa pagpakaon sa atong mga kaugalingon sa espirituhanon nga paagi?

  Pasiuna

  Si Presidente Harold B. Lee sa kasagaran mitudlo sa ka importante sa pag-amuma sa atong mga kaugalingon sa espirituhanon nga paagi. Siya miingon nga ang atong mga lawas mahimong ikatandi sa mga kota nga kinahanglan gayud nga kanunay nga sangkapan og maayo aron magpabilin nga lig-on atol sa mga panahon sa pag-ataki sa kaaway.

  “Ang mga kaaway sa inyong kaugalingong tawhanong mga ‘kota’ pisikal ug espirituhanon,” siya mipasabut. Mahimo nga maglakip kini og “wala paabuta nga kasub-anan, usa ka kadautan sa dungog sa pamilya, pagkatay-og sa inyong mga panalapi, ang [pagluib] sa gilauman nga higala, o usa ka tinago nga sala batok sa balaod sa Dios.” Kon ang ingon nga mga butang mahitabo sa atong mga kinabuhi, nagkinahanglan kita og “dugang nga mga sangkap gikan sa espirituhanon nga mga kapanguhaan. … Kon mahilayo kamo sa Simbahan tungod sa pagkawalay pagtagad ug ang inyong hugot nga pagtuo sa Dios nagkakunhod, kon wala kamo makasabut pinaagi sa pagtuon ug sa pagkat-on sa paagi ngadto sa kapasayloan sa inyong kalapasan, o kon kamo wala makabaton pinaagi sa mainampuon nga pagsabut sa kasiguroan sa usa ka umaabut nga ganti alang sa mga sakripisyo ug sakit, niana inyong giputol ang inyong espirituhanon nga paggiya ug ang kalig-on nga gikinahanglan sa inyong kalag nawala. … Ang inyong kota maalaot ngadto sa piho nga pagkabihag sa mga pundok ni Satanas. Niana kamo sama sa buang nga tawo kinsa mitukod sa iyang balay diha sa mga balas, ug sa diha nga miabut ang mga unos grabe ang pagkapukan niana. [Tan-awa sa Mateo 7:24–27.]

  “Ug mao nga nangamuyo ako kaninyo … sa pagpuyo sa matag adlaw aron madawat unta ninyo gikan sa tuburan sa kahayag [ang] pagkaon ug kalig-on nga paigo sa matag adlaw nga panginahanglan. Paghatag og panahon nga mahimong balaan sa matag adlaw sa inyong mga kinabuhi.”1

  Mga Pagtulun-an ni Harold B. Lee

  Sa unsa nga paagi nga maamuma nato ang atong espirituhanon nga mga kaugalingon?

  Sulod sa matag usa kaninyo nagpuyo diha ang usa ka espiritu nga mao ang tukma nga katugbang sa inyong hingpit nga gidakon sa pisikal nga lawas. Aron sa paghimo sa inyong pisikal nga lawas nga malagsik ug mahimsog, ang pagkaon ug ilimnon kinahanglan gayud nga ihatag sa kanunay nga mga pagsal-ang. Ang matag germ cell sa inyong mga lawas kinahanglan gayud nga adunay ugat nga koneksyon aron mapatunhay ang mahinungdanon nga mga proseso sa kinabuhi. Ang pagkapakyas sa pagpatunhay niining mga ugat nga koneksyon o sa paghatag sa gikinahanglan nga kabuhian modala sa pagkadunot, dili paglihok, pagkasakit ug sa katapusan kamatayon sa pisikal nga lawas.

  Ang inyong espirituhanon nga lawas nagkinahanglan og pagkaon sa makanunayon nga pagsal-ang aron masiguro niini ang kahimsog ug kalagsik. Ang yutan-on nga pagkaon dili makatagbaw niini nga panginahanglan. Ang pagkaon nga makatagbaw sa inyong espirituhanon nga panginahanglan kinahanglan gayud moabut gikan sa espirituhanon nga mga kapanguhaan. Mga baruganan sa mahangturon nga kamatuoran, ingon nga gilakip diha sa ebanghelyo, ug ang tukma nga paggamit pinaagi sa paghimo og espirituhanon nga mga kalihokan mga importante sa katagbawan sa inyong espirituhanon nga mga kaugalingon. Mahinungdanon nga mga proseso sa espiritu ingon usab og mapatunhay lamang pinaagi sa maalamon nga koneksyon sa espirituhanon nga mga tuburan sa kamatuoran. Ang espirituhanon nga sakit ug kamatayon, diin nagpasabut og pagkahimulag gikan sa tuburan sa espirituhanon nga kahayag, mga siguradong mosunod sa pagkabugto sa inyong koneksyon ngadto sa sentro sa espirituhanon nga ugat, ang Simbahan ni Jesukristo.2

  Kita nagpalambo sa atong espirituhanon nga mga kaugalingon pinaagi sa pagbansay. … Kinahanglan gayud nga atong bansayon ang atong espirituhanon nga mga kaugalingon uban sa sama nga pag-atiman, kon kita mahimong hingpit nga napalambo, sama sa atong pagbansay sa atong pisikal nga mga lawas. Kinahanglan gayud nga kita adunay kada adlaw nga pag-ehersisyo sa atong mga espiritu pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa paghimo og matag adlaw nga maayong mga binuhatan, pinaagi sa pagpakigbahin sa uban. Kinahanglan gayud nga pakan-on nato ang atong mga espiritu kada adlaw pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan sa matag adlaw, pinaagi sa [family home evening], pinaagi sa pagtambong sa mga miting, pinaagi sa pag-ambit sa sakrament. Kinahanglan gayud nga likayan nato ang makadaut nga mga hilo nga anaa kanato kon atong nalapas ang usa sa mga sugo sa Dios. Sama ra kini og hilo sa atong espirituhanon nga mga lawas. …

  Ang atong espirituhanon nga mga paghiling mahitabo kon kita dad-on nga makig-atubang sa espirituhanon nga mga doktor sa Dios––ang atong mga bishop, atong mga stake president, ug usahay uban sa mga Kinatibuk-ang Kadagkoan diha sa mga interbyu diin sa kanunay gihimo alang sa katuyoan sa pagtabang nga maandam kita alang sa espirituhanon nga pag-uswag. Usahay kinahanglan nga adunay pagahimoon, isip resulta niini nga mga interbyu, pipila ka dagko kaayo nga mga pag-usab sa atong espirituhanon nga mga kaugalingon.3

  Ang tanan nga supak sa kabubut-on sa Dios sama sa usa ka hilo sa inyong espirituhanon nga kinabuhi ug kinahanglan gayud nga likayan sama sa inyong paglikay sa gibutangan og marka nga mga hilo diha sa inyong mga kabinet sa mga tambal sa panimalay.4

  Ang matarung nga tawo nanglimbasog alang sa pag-uswag sa kaugalingon nasayud nga siya adunay inadlaw nga panginahanglan sa paghinulsol alang sa iyang mga kasaypanan o sa iyang pagpasagad. Wala kaayo siyay kabalaka mahitungod sa unsay iyang makuha apan mas labaw pa kabahin sa unsa kadaghan ang iyang mahatag ngadto sa uban, nasayud nga subay niana nga paagi siya makakaplag og tinuod nga kalipay. Naningkamot siya sa paghimo sa matag adlaw nga iyang labing maayo aron nga sa pagtak-op sa kagabhion makasaksi siya diha sa iyang kalag ug ngadto sa iyang Dios nga bisan unsa ang gibuhat niya nianang adlawa, gibuhat niya sa labing maayo sa iyang kasarang.5

  Sa unsa nga paagi nga ang pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay makaamuma sa espiritu?

  Ang Dominggo labaw pa kay sa usa ka adlaw sa pagpahulay gikan sa ordinaryo nga mga buluhaton sa semana. Dili kini mahimong hunahunaon isip usa lamang ka adlaw sa langay-langay nga pagtapol ug pagkataspukan o alang sa pisikal nga kalingawan ug mga katagbawan. Kini adlaw nga bangkete alang sa inyong espiritu nga mga lawas. Ang dapit sa espirituhanon nga bangkete anaa sa balay alampoan. Dinhi inyong makaplagan ang pakigdait uban niadtong kinsa sama sa inyong mga kaugalingon nagtinguha sa espirituhanon nga pag-amuma. Kamo gisugo sa pagkanta ug pag-ampo ug paghalad sa inyong mga pag-ampo ngadto sa Labing Halangdon, ug sa pag-ambit sa balaan nga sakrament isip usa ka pagpahinumdom sa inyong mga obligasyon isip anak nga lalaki o babaye sa Dios dinhi sa pagka-mortal ug agi og handumanan sa pag-ula sa Manluluwas ug sa pagsaad pag-usab sa inyong kamaunungon ngadto sa iyang ngalan. …

  Bisan kon sa panimalay o sa simbahan, ang inyong mga hunahuna ug ang inyong pamatasan kinahanglan nga kanunay mahiangay sa espiritu ug sa katuyuoan sa Igpapahulay. Ang mga dapit sa kalingawan ug paglulinghayaw, samtang sa tukma nga mga higayon mahimong magsilbi sa gikinahanglan nga katuyoan, dili makatabang sa espirituhanon nga pagtubo ug ang ingon nga mga dapit dili makahupot kaninyo nga “walay buling gikan sa kalibutan” apan hinoon mohikaw kaninyo sa “kahingpitan sa yuta” nga gisaad niadtong kinsa motuman sa balaod sa Igpapahulay. [Tanawa sa D&P 59:9, 16.] Kamo kinsa mohimo sa paglapas sa Igpapahulay nga usa ka naandan nga buhat, pinaagi sa inyong pagkapakyas sa “pagbalaan niini,” mawad-an sa kalag nga puno sa hingpit nga kalipay agig ilis alang sa usa ka gamay nga tumbok nga puno sa kahilayan. Naghatag kamo sa naghingapin nga pagtagad sa inyong pisikal ng mga tinguha baylo sa kadaut sa inyong espirituhanon nga kahimsog. Ang tiglapas sa Igpapahulay nagpakita sa sayo nga timailhan sa iyang pagkaluya diha sa hugot nga pagtuo pinaagi sa pagpasagad sa ilang inadlaw nga pag-ampo sa pamilya, pinaagi sa pagpangita og sayop, pinaagi sa pagkapakyas sa pagbayad sa ilang mga ikapulo ug sa mga halad; ug kana nga tawo kansang hunahuna nagsugod sa pagkangitngit tungod sa espirituhanon nga pagkagutom sa dili madugay magsugod usab sa pagbaton sa mga pagduha-duha ug mga kahadlok nga nakapahimo kaniya nga dili angay alang sa espirituhanon nga pagkat-on o pag-uswag sa pagkamatarung. Kini mao ang timailhan sa espirituhanon nga kadaut ug espirituhanon nga sakit nga mahimong matambalan lamang pinaagi sa tukma nga espirituhanon nga pagpakaon.

  Unta dili kita molaum nga agig dugang sa atong talahurong mga kalihokan sa Adlaw sa Ginoo kita usab nianang adlawa mopaminos sa kabudlay diha sa panimalay ngadto sa kinagamyan, ug sa gawas sa panimalay ang mahinungdanon lamang nga mga buluhaton ang buhaton. Himoa kini nga adlaw sa mainampoon, mahunahunaon nga pagtuon sa kasulatan ug ubang maayo nga mga basahon. Samtang puno sa hingpit nga kalipay sa Igpapahulay, pagsulat ngadto sa inyong hinigugma o sa usa nga wala diha nga minahal o sa usa ka higala kinsa tingali nagkinahanglan sa inyong espirituhanon nga kalig-on. Himoa ang inyong panimalay nga mga dapit alang sa pagkanta ug sa pagpatugtog sa maanindot nga musika nga duyog sa espiritu niana nga adlaw. Sa pagkagabii samtang magpundok kamo diha dapit sa halingan sa inyong panimalay uban sa pamilya lamang o uban sa mga higala, hisguti ang bililhon nga mga kamatuoran sa ebanghelyo ug tapusa uban sa panapos nga pag-ampo sa pamilya. Ang akong kasinatian nagtudlo kanako nga ang pag-aghat sa konsyensya ngadto sa usa ka matinud-anon nga miyembro sa Simbahan mao ang labing luwas nga timailhan kay sa niana nga supak sa espiritu sa pagsimba sa Adlaw nga Igpapahulay.

  . … Apan ayaw damha nga ang bug-os nga pagsunod sa balaod sa Igpapahulay mao ra ang igo sa pagpatunhay sa inyong espirituhanon nga mga lawas diha sa kahimsog. Ang matag adlaw sa semana kinahanglan gayud nga mohatag og pag-amuma sa inyong espirituhanon nga mga kaugalingon. Ang pamilya ug sekreto nga mga pagampo, ang pagbasa sa mga kasulatan, paghigugma sa inyong mga panimalay ug walay paghinakog nga inadlaw nga pagserbisyo ngadto sa uban mao ang manna gikan sa langit nga ipakaon sa inyong mga kalag. Ang paghimo sa sinemana nga Family Home Evening mao ang lain nga lig-ong kusog alang sa pagkamatarung diha sa panimalay. …

  Ug mao nga nangamuyo ako kaninyo sa dili pagkawat sa inyong espirituhanon nga mga lawas nianang mahinungdanon nga kaligon pinaagi sa paglapas sa Adlaw nga Igpapahulay, apan sa kinasingkasing nagsugyot kaninyo sa pagpuyo sa matag adlaw aron kamo makadawat unta gikan sa tuburan sa kahayag, pagkaon ug kalig-on nga igo sa matag adlaw nga panginahanglan.6

  Sa unsa nga paagi nga ang puasa ug ang pagbayad sa mga halad sa puasa makaayo kanato sa espirituhanon nga paagi?

  Akong gipangutana ang akong kaugalingon sa pangutana, “Unsa ang balaod sa puasa?” ug akong nakaplagan nga si Presidente Joseph F. Smith naghubad niini nga mga pulong diin akong gihunahuna nga gihatagan hinoon og usa sa labing maayo nga pagpasabut:

  “Busa, kini, katungdanan sa matag Santos sa Ulahing mga Adlaw sa paghatag ngadto sa iyang bishop, sa adlaw sa puasa, sa pagkaon nga siya o ang iyang pamilya mokaon alang niana nga adlaw, nga mahatag kini ngadto sa mga kabus alang sa ilang kaayohan ug panalangin; o, agig ilis sa pagkaon, ang katumbas niini nga kantidad, o kon ang tawo adunahan, usa ka ubay-ubay nga donasyon, sa kwarta, mahimo nga itagana ug ipahinungod ngadto sa mga kabus.” [Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 243.]

  Ug dayon gipangutana nako ang akong kaugalingon, “Unsa nga mga panalangin ang gisaad sa Ginoo kanato tungod sa pagpuasa ug sa pagbayad sa mga halad sa puasa?” Si Presidente [Heber J.] Grant sa usa ka pamahayag nga anaa gi-rekord, mihatag kanako niini nga mga tubag: una, ang panalangin sa panalapi ug sunod ang espirituhanon. Mao kini ang iyang gisulti, kabahin sa mga panalangin sa panalapi:

  “Tuguti ako nga mosaad kaninyo karon dinhi nga kon ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw magmatinuoron ug magmakugihon sugod niining adlawa, isip usa ka katawhan, maghupot sa binulan nga puasa ug magbayad ngadto sa mga kamot sa ilang mga bishop sa tukma nga kantidad nga ila untang magasto alang sa pagkaon sulod sa duha ka kan-anan diin ilang gipugngan … maangkon nato ang tanan nga kwarta nga gikinahanglan aron sa pag-atiman sa tanang walay trabaho ug sa tanang mga kabus.” [Gospel Standards, comp. G. Homer Durham (1941), 123.]

  Kabahin sa espirituhanon nga mga panalangin nagsulti siya niini:

  “Ang matag buhi nga kalag taliwala sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga magpuasa sa duha ka kan-anan kausa sa usa ka bulan makapahimulos sa espirituhanon nga paagi ug malig-on sa hugot nga pagtuo sa ebanghelyo ni Ginoong Jesukristo–– makapahimulos sa espirituhanon nga paagi diha sa usa ka nindot kaayo nga paagi.” [Gospel Standards, 123.]

  Samtang nagbasa ako niana nga pamahayag, akong nahinumduman unsa ang gipahayag ni Propeta Isaias mahitungod sa mga panalangin nga moabut ngadto kaniya kinsa mopuasa ug mohatag sa iyang pan ngadto sa gigutom. … Aniay upat ka maanindot kaayo, nga espirituhanon nga mga saad nga gihimo sa Ginoo ngadto niadtong kinsa mopuasa ug mohatag sa ilang pan ngadto sa gigutom; ingon sa gisulat diha sa Isaias, ang una nga saad:

  “Unya ang imong kahayag mosidlak nga maingon sa kabuntagon, ug ang imong pagkaayo motungha sa madali: ug ang imong pagkamatarung mouna kanimo, ang himaya sa Ginoo magapalikod kanimo.”

  Dayon ang Ginoo misaad:

  “Unya ikaw motawag, ug ang Ginoo motubag; Ania man ako.”

  Ug usab ang Ginoo misaad:

  “Ug kong ibu-bu mo ang imong kalag ngadto sa gigutom, ug busgon mo ang sinakit nga kalag; unya ang imo nga kahayag mosubang sa kangitngitan, ug ang imong kadulom maingon sa kaudtohan.”

  Ug sa katapusan, kini nga saad:

  “Ug ang Ginoo magamando kanimo sa kanunay, ug mobusog sa imong kalag sa mga dapit nga mamala, ug magapalig-on sa imong mga bukog: ug ikaw mahasama sa usa ka pinatubigan nga tanaman, ug sama sa usa ka tubod sa tubig, kansang mga tubig walay paghubas.” [Isaias 58:8–11.]

  Kadto nga mga panalangin gihubad ngadto sa mga panghitabo ug sa mga problema sa kinabuhi, igo ka maayo nga pagkahulagway sa usa ka panghitabo nga gisaysay sa usa sa atong mga presidente sa misyon ngadto sa Kinatibuk-ang mga Kadagkoan pipila ka tuig na ang milabay. Samtang nagpuyo kita taliwala niadtong kulbahinam nga mga adlaw sa panahon sa gubat, kini nga amahan misaysay niini nga panghitabo:

  Adlaw kadto sa puasa. Mibangon siya og sayo sa buntag, ang mga buluhaton sa umahan nahuman na, ug migahin na siya karon og pipila ka minutos, didto sa iyang umahan sa wala pa ang takna nga moadto sa sayo sa buntag nga miting sa Priesthood. …

  Niining buntaga sa iyang paglakaw didto sa umahan, ang iyang hunahuna wala diha sa iyang duha ka anak nga mga lalaki kinsa atua sa natad sa panggubatan, apan, sa kalit, gihunong siya samtang naglakaw ngadto sa umahan, sa usa ka makalilisang nga panghunahuna nga miabut diha kaniya, nga may dautan nga nahitabo sa usa sa mga anak nga lalaki. Mitalikod siya aron mobalik sa balay. Siya miingon wala lamang ako maglakaw, apan ako nagdagan, ug akong gitawag ang akong pamilya ngadto sa sala, ug miingon ngadto kanila, ‘Karon, dili ako buot nga bisag kinsa sa akong pamilya nga mohungit og pagkaon karong adlawa, buot ako nga magpuasa kamo, ug buot ako nga mag-ampo kamo, ug buot ako nga moluhod kamo dinhi uban kanako ug maghimo og pamilya nga pag-ampo tungod kay ako adunay kalit nga panghunahuna didto sa gawas nga may dautan nga nahitabo sa atong mga lalaki didto sa gubat.’”

  Ug busa nagpundok sila nga nag-alirong ug naghimo sa ilang pag-ampo sa buntag. Mipuasa sila, ug wala sila mohunong sa ilang pagpuasa, apan mipadayon sa pagpuasa human niana nga adlaw. Napulo ka adlaw sa kabalaka ang milabay, dayon dihay miabut pinaagi sa Red Cross, ang balita nga nianang pagkabuntag (ug sa diha nga ilang gisubay ang oras, mao kadto ang eksakto nga higayon sa diha nga ang amahan mibati nianang kalit nga panghunahuna), ang iyang anak kauban sa iyang kauban nakatunob og usa ka “laang sa bomba” ug ang iyang kauban sa pagkatinuod nakunis-kunis, ug kini nga batang lalaki maayo nga pagkaangol ug naghigda nga himatyon.

  Pagpuasa ug pag-ampo––“Unya ikaw motawag, ug ang Ginoo motubag; ikaw motuaw, ug siya magaingon, Ania man ako.”7

  Sa unsa nga paagi nga ang pagpamalandong modala kanato nga mas maduol sa Ginoo?

  Si Presidente [David O.] McKay miingon, “Wala kita mohatag og igong panahon sa pagpamalandong.” Mobangon ako og sayo sa buntag. …, alas singko, sa diha nga ang akong hunahuna ug espiritu tin-aw ug malinawon. Dayon ako mamalandong. Mas labaw pa kamo nga maduol sa Ginoo kay sa inyong mahunahuna kon makakat-on kamo sa pagpamalandong. Tugoti ang inyong espiritu nga matudloan pinaagi sa Espiritu.8

  Ang Napulog Duha dili dayon makalimot sa pahimangno ni Presidente David O. McKay diha sa among miting sa konseho usa ka buntag sa diha nga iyang gisilsil ang ka importante kaayo sa paggahin og panahon sa pagpamalandong aron sa pagpabilin nga maduyog ngadto sa espiritu. “Kini usa ka mahinungdanon nga butang nga mahimong mauyunon sa mga paghonghong sa Espiritu ug masayud kita nga kon kini nga mga paghonghong moabut kini usa ka gasa ug atong kahigayunan ang pagbaton niini. Moabut kini kon malinawon kita ug dili ubos sa kaugtas sa mga buluhaton.”

  Dayon gipahimuslan sa Presidente ang okasyon sa pag-asoy sa usa ka kasinatian diha sa kinabuhi ni Bishop John Wells, kanhi usa ka miyembro sa Presiding Bishopric. Usa ka anak nga lalaki ni Bishop Wells namatay didto sa Emigration Canyon didto sa relis sa train. … Ang iyang anak nga lalaki naligsan sa usa ka dekarga nga train. Si Sister Wells dili mahupay sa kaguol. Nagbangutan siya sulod sa tulo ka adlaw sa wala pa ang paglubong, dili modawat og pahisubo diha sa paglubong, ug diha sa seryuso nga kahimtang ang panghunahuna. Usa ka adlaw human dayon sa serbisyo sa paglubong, samtang malinawon nga naghigda sa iyang katre, sa gihapon nagbangutan, giangkon niya nga ang iyang anak nga lalaki mipakita kaniya ug miingon, “Mama, ayaw pagbangutan. Ayaw paghilak. Maayo ra ako.” Siya [ang anak] misulti kaniya [sa inahan] nga siya [ang inahan] wala makasabut naunsa pagkahitabo ang aksidente. Iyang gipasabut nga misignal siya ngadto sa enhinyero sa paglarga ug dayon mihimo sa naandan nga paningkamot sa paggunit sa mga rehas sa dekarga nga train, apan sa iyang pagsulay sa pagbuhat sa ingon ang iyang tiil nasangit sa usa ka gamot ug napakyas siya sa pagkapyot sa gunitanan nga rehas ug ang iyang lawas nahulog ilawom sa train. Klaro kini nga aksidente. Miingon siya nga sa diha nga naamgohan niya nga diha siya sa lain nga palibut misulay siya sa pagpakigkita sa iyang amahan apan dili siya makaduol kaniya. Ang iyang amahan nagkapuliki pag-ayo sa iyang mga buluhaton diha sa opisina nga dili siya makatubag sa iyang pagtawag; mao nga mianha siya sa iyang inahan ug siya miingon ngadto kaniya, “Imong sultihan si Papa nga maayo ra ang tanan kanako. Buot ko nga dili na kamo magbangutan.”

  Dayon si Presidente McKay miingon nga ang punto nga diha sa iyang hunahuna mao nga kon kita malinawon diha sa usa ka pribado nga kwarto kita mas labaw pa ka dali nga mobati niadtong mga butanga, nga kutob nga siya may kalabutan ang iyang labing maayo nga mga hunahuna moabut human siya mobangon sa buntag ug malinawon ug maghunahuna kalabut sa mga buluhaton niana nga adlaw, nga ang kalit nga panghunahuna moabut ingon ka klaro nga sama og nakadungog siya og tingog ug kadtong kalit nga mga panghunahuna tinuod. Kon kita naguol mahitungod sa usa ka butang ug nakapalibug sa atong mga pagbati ang inspirasyon dili moabut. Kon kita magpuyo sa mao nga ang atong mga hunahuna luwas gikan sa mga kabalaka ug ang atong konsyensya limpyo ug ang atong mga pagbati maayo ngadto sa usag usa, ang pagdumala sa espiritu sa Ginoo diha sa atong espiritu ingon ka tinuod sama kon mopunit kita sa telepono; apan kon kini moabut, timan-i kini, kinahanglan gayud nga kita may igong kaisog sa pagbuhat sa gisugyot nga kalihokan. …

  Himoa kana nga usa ka butang nga hinumduman––buhata usab ang ingon. Paghatag og panahon sa pagpamalandong. Daghang mga higayon nga makigbugno kamo sa mga problema, ang solusyon niana mahimong maila sa espirituhanon nga paagi.9

  Ayaw pagpalabi og kapuliki nga kamo walay higayon sa pagpamalandong. Paghatag og panahon. Ang labing importante nga pagpamatuod dili moabut pinaagi sa pagtan-aw, apan pinaagi sa tago nga saksi. Si Kristo mahimo nga mas duol kay sa atong nahibaloan. “Ako anaa sa inyong taliwala, ug kamo dili makakita kanako. Ang Espiritu Santo nagdala sa tinuod nga saksi. Ang akong mga mata anaa kaninyo. Ang adlaw hapit na moabut ug masayud nga Ako mao.” [Tan-awa sa D&P 38:7–8.]10

  Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan

  • Ngano nga kinahanglan gayud nga mohatag kita og higayon sa pag-amuma sa atong mga kaugalingon sa espirituhanon nga paagi? Unsay atong mabuhat sa matag adlaw aron molambo sa espirituhanon nga paagi?

  • Unsa ang makababag sa atong mga paningkamot sa pag-amuma sa atong mga kaugalingon sa espirituhanon nga paagi?

  • Sa unsa nga paagi kita makahimo sa atong panimalay nga usa ka dapit nga nag-amuma sa espirituhanon nga paagi sa matag miyembro sa pamilya?

  • Sa unsa nga paagi ang pagtahud sa Igpapahulay nga adlaw nakatabang kaninyo nga motubo sa espirituhanon nga paagi? Unsa nga mga kalihokan sa Igpapahulay ang nagtabang kaninyo ug sa inyong pamilya nga makapatunhay sa espiritu sa pag-ampo sa tibuok adlaw? Kon molapas kita sa Igpapahulay, ngano nga “mawad-an sa kalag nga puno sa hingpit nga kalipay agig ilis alang sa usa ka gamay nga tumbok nga puno sa kahilayan”?

  • Unsa nga mga panalangin ang moabut niadtong kinsa nagpuasa? (Tan-awa sa Isaias 58:8–11.) Giunsa ninyo sa pagkakita niini nga mga panalangin nga natuman?

  • Unsa ang atong nakat-unan gikan sa istorya ni Bishop John Wells mahitungod sa ka importante sa paggahin og higayon sa pagpamalandong sa espirituhanon nga mga butang? Sa unsa nga mga paagi kamo nakahimo sa paglakip sa pagpamalandong sa espirituhanon nga mga butang diha sa inyong kinabuhi?

  Si Presidente Harold B. Lee mitudlo: “Pagpuyo sa matag adlaw aron madawat unta ninyo gikan sa tuburan sa kahayag [ang] pagkaon ug kalig-on nga paigo sa matag adlaw nga panginahanglan. Paghatag sa panahon nga mahimong balaan sa matag adlaw sa inyong mga kinabuhi.”1