Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Sune 2011

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoní: ʻeke kia Nikolai.

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Ko Hono Toe Fakafoki Mai ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí, tā ʻe Walter Rane. ʻI muí: tā fakatātaaʻi ʻo e ʻatá ʻe Matthew Reier.