2010–2019
Profeetat puhuvat Pyhän Hengen voimalla
Alaviitteet
Aihe

Profeetat puhuvat Pyhän Hengen voimalla

Se, että meillä on profeettoja, on merkki Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan. He ilmoittavat, mitä Jumala ja Kristus ovat luvanneet ja millaisia He todella ovat.

Rakkaat veljeni ja sisareni, missä lienettekin, haluaisin ilmaista vilpittömän ja syvän kiitokseni hyväksymisäänistänne eilen. Vaikka tunnenkin, etten ole vaikuttavasanainen vaan hidaspuheinen, kuten Mooses, saan lohtua Herran hänelle lausumista sanoista:

”Kuka on antanut ihmiselle suun? Kuka tekee ihmisestä mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö juuri minä, Herra?

Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa.” (2. Moos. 4:11–12; ks. myös jae 10).

Saan lohdutusta myös rakkaan vaimoni rakkaudesta ja tuesta. Hän on ollut esimerkkinä hyvyydestä, rakkaudesta ja täydellisestä omistautumisesta Herralle sekä minulle ja perheelleni. Rakastan häntä sydämeni jokaisella säikeellä, ja olen kiitollinen siitä myönteisestä vaikutuksesta, joka hänellä on ollut meihin.

Veljet ja sisaret, haluan todistaa teille, että presidentti Russell M. Nelson on Jumalan profeetta maan päällä. En ole koskaan nähnyt ketään häntä ystävällisempää ja rakastavampaa ihmistä. Vaikka tunsin suurta riittämättömyyttä tämän pyhän kutsumuksen edessä, niin hänen sanansa ja hellä katse hänen silmissään, kun hän esitti tämän tehtävän, saivat minut tuntemaan, että Vapahtajan rakkaus ympäröi minut. Kiitos, presidentti Nelson. Tuen sinua ja rakastan sinua.

Eikö olekin siunaus, että meillä on näinä meidän päivinämme maan päällä profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia, jotka pyrkivät tuntemaan Herran tahdon ja noudattamaan sitä? On lohdullista tietää, ettemme ole maailmassa yksin huolimatta niistä haasteista, joita kohtaamme elämässä. Se, että meillä on profeettoja, on merkki Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan. He ilmoittavat Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen kansalle, mitä Jumala ja Kristus ovat luvanneet ja millaisia He todella ovat. Olen oppinut sen omakohtaisten kokemusteni kautta.

Kahdeksantoista vuotta sitten vaimoni ja minä saimme puhelun presidentti James E. Faustilta, joka oli silloin toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hän kutsui meidät palvelemaan lähetysjohtajapariskuntana Portugalissa. Hän kertoi meille, että lähetystehtävämme alkuun olisi vain kuusi viikkoa. Vaikka tunsimme olevamme valmistautumattomia ja riittämättömiä, otimme kutsun vastaan. Tärkein huolenaiheemme sillä hetkellä oli saada viisumit, joita palveleminen siinä maassa edellytti, koska aiemman kokemuksen mukaan tiesimme, että viisumien saaminen kesti kuudesta kahdeksaan kuukautta.

Sitten presidentti Faust kysyi, oliko meillä uskoa siihen, että Herra tekisi ihmeen ja että pystyisimme saamaan viisumiongelmamme kuntoon nopeammin. Vastauksemme oli selkeä kyllä, ja aloimme heti tehdä järjestelyjä. Valmistelimme viisumeihin vaadittavat asiakirjat, otimme kolme nuorta lastamme ja menimme konsulaattiin mahdollisimman pian. Siellä meidät otti vastaan eräs hyvin miellyttävä rouva. Käydessään läpi papereitamme ja perehtyessään siihen, mitä aioimme tehdä Portugalissa, hän kääntyi meihin päin ja kysyi: ”Aiotteko todellakin auttaa maani kansaa?” Vastasimme päättäväisesti kyllä ja selitimme, että edustaisimme Jeesusta Kristusta ja todistaisimme Hänestä ja Hänen jumalallisesta tehtävästään maailmassa. Palasimme konsulaattiin neljä viikkoa myöhemmin, saimme viisumimme ja saavuimme lähetyskentälle kuuden viikon kuluessa, kuten Herran profeetta oli pyytänyt meitä tekemään.

Veljet ja sisaret, sydämeni pohjasta todistan, että profeetat puhuvat Pyhän Hengen voimalla. He todistavat Kristuksesta ja Hänen jumalallisesta tehtävästään maan päällä. He edustavat Herran mieltä ja sydäntä, ja heidät on kutsuttu edustamaan Häntä ja opettamaan meille, mitä meidän täytyy tehdä palataksemme asumaan Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen luona. Meitä siunataan, kun osoitamme uskoamme ja noudatamme heidän opetuksiaan. Kun seuraamme heitä, meidän elämämme on onnellisempaa ja yksinkertaisempaa, meidän on helpompi kestää vaikeuksiamme ja ongelmiamme ja me luomme ympärillemme hengellisen suojavarustuksen, joka suojelee meitä vihollisen hyökkäyksiltä meidän aikanamme.

Tänä pääsiäispäivänä todistan vakaasti, että Jeesus Kristus on noussut, Hän elää ja Hän johtaa kirkkoaan maan päällä profeettojensa, näkijöidensä ja ilmoituksensaajiensa välityksellä. Todistan, että Hän on maailman Vapahtaja ja Lunastaja ja että Hänen kauttaan me voimme pelastua ja saada korotuksen rakkaan Jumalamme luona. Rakastan Häntä, palvon Häntä. Haluan seurata Häntä ja tehdä Hänen tahtonsa ja tulla enemmän Hänen kaltaisekseen. Sanon tämän nöyrästi Herramme Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.