2010–2019
Esittelysanat
Alaviitteet
Aihe

Esittelysanat

Ilmoitamme Melkisedekin pappeuden koorumiemme rakenteen merkittävästä uudistamisesta, jotta Herran työtä tehtäisiin tehokkaammin.

Kiitos, veli Holmes, tärkeästä sanomastasi.

Rakkaat veljet, kaipaamme syvästi presidentti Thomas S. Monsonia ja vanhin Robert D. Halesia. Me kuitenkin käymme ”Herran työhön – – aina mielin innokkain”1.

Olen hyvin kiitollinen jokaisesta miehestä, jolla on pyhä pappeus. Te olette Lunastajamme toivo. Hän haluaa, että ”jokainen ihminen puhuisi Jumalan, Herran, nimittäin maailman Vapahtajan, nimessä”2. Hän haluaa kaikkien asetettujen poikiensa edustavan Häntä, puhuvan Hänen puolestaan, toimivan Hänen puolestaan ja siunaavan Jumalan lasten elämää kaikkialla maailmassa niin että ”myös usko lisääntyisi maan päällä”3.

Jotkut teistä palvelevat siellä, missä kirkko on ollut vakiintuneena sukupolvien ajan. Toiset palvelevat siellä, missä kirkko on suhteellisen uusi. Joillakin seurakuntanne on suuri. Toisilla seurakuntanne on pieni ja välimatkat ovat suuria. Yksilöllisistä olosuhteistanne riippumatta jokainen teistä on jäsen pappeuskoorumissa ja teillä on jumalallinen tehtävä oppia ja opettaa, rakastaa ja palvella muita.

Tänä iltana ilmoitamme Melkisedekin pappeuden koorumiemme rakenteen merkittävästä uudistamisesta, jotta Herran työtä tehtäisiin tehokkaammin. Jokaisessa seurakunnassa ylipapit ja vanhimmat yhdistetään nyt yhdeksi vanhinten koorumiksi. Tämä muutos lisää suuresti pappeudenhaltijoiden edellytyksiä ja kykyä palvella muita. Tulevat vanhimmat toivotetaan tervetulleiksi siihen koorumiin, ja koorumi toimii heidän perehdyttäjänään. Jokaisessa vaarnassa vaarnan johtokunta johtaa edelleen vaarnan ylipappien koorumia. Mutta sen koorumin kokoonpano perustuu tämänhetkisiin pappeustehtäviin, kuten selitetään myöhemmin.

Vanhin D. Todd Christofferson ja vanhin Ronald A. Rasband kahdentoista apostolin koorumista opettavat meille nyt lisää näistä tärkeistä muutoksista.

Nämä muutokset ovat olleet tarkasteltavina monien kuukausien ajan. Olemme tunteneet pakottavaa tarvetta parantaa sitä tapaa, jolla huolehdimme jäsenistämme ja raportoimme yhteydenpidosta heihin. Tehdäksemme sen paremmin meidän täytyy vahvistaa pappeuskoorumejamme, jotta ohjaisimme jäseniä entistä enemmän siihen rakkauden ja tukemisen palvelutyöhön, jonka Herra on tarkoittanut pyhilleen.

Nämä muutokset ovat Herran innoittamia. Kun otamme ne käyttöön, me tulemme olemaan vieläpä tehokkaampia kuin koskaan aikaisemmin.

Me olemme mukana kaikkivaltiaan Jumalan työssä. Jeesus on Kristus! Me olemme Hänen nöyriä palvelijoitaan! Jumala siunatkoon teitä, veljet, kun opimme velvollisuuttamme ja täytämme sitä. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.