ប្រិយមិត្ត
សន្និសីទទូទៅ​ដ៏​រីករាយ !


សន្និសីទទូទៅ​ដ៏​រីករាយ !

រូបភាព

ផាត់ពណ៌​តាម​លេខ

នៅពេល​ប្អូនៗ​ស្តាប់​ឮ​ពាក្យ​ទាំងនេះ សូម​ផាត់ពណ៌​នៅក្នុង​ចន្លោះ​ផ្គូផ្គង​នៅក្នុង​រូបភាព ។

 1. ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ

 2. តន្ត្រី

 3. ការអធិស្ឋាន

 4. កុមារ

 5. សេចក្តី​ជំនឿ

គូរគំនូ !

សូម​គូររូប​អ្វីមួយ​ដែល​អ្នក​បាន​ឮ​អ្នក​ឡើង​ថ្លែង​ទីបន្ទាល់​ថ្លែង​អំពីរឿងនោះ ។

វីរបុរស​នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ

សូម​សរសេរ​ឈ្មោះ​របស់​វីរបុរសក្នុង​ព្រះគម្ពីរ ដែល​អ្នក​ថ្លែង​ទីបន្ទាល់​បាន​និយាយ​អំពី ។ បន្ទាប់មក​សូមអាន​ដំណើររឿង​របស់​ពួកលោក​នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​នៅពេល​ក្រោយ !

ផ្លូវ​ទៅកាន់​សន្និសីទ​ទូទៅ

សូម​គូររូប​ផ្កាយ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ចន្លោះ​បី ។ បន្ទាប់មក​សូម​ស្តាប់ពាក្យ​នៅក្នុង​បញ្ជី​នេះ ។ នៅពេល​អ្នក​ស្តាប់​ឮ​ពាក្យ​នេះ​មួយ សូម​សរសេរ​នៅក្នុង​ចន្លោះ​ថ្មី​ទៀត ។ សូម​រំលង​ចន្លោះ​ដែល​មាន​រូប​ផ្កាយ ។ តើ​អ្នក​អាច​គូរ​រូប​នេះ​រហូត​ដល់​ចុង​ផ្លូវ​បានដែរ​ឬ​ទេ ?

 • សាវក •

 • ការ​ប្រសិទ្ធ​ពរ •

 • ព្រះគម្ពីរ​មរមន •

 • សេចក្តី​ជំនឿ •

 • ក្រុម​គ្រួសារ •

 • សេចក្តី​សង្ឃឹម •

 • យ៉ូសែប ស៊្មីធ

 • សេចក្តី​សប្បុរស •

 • សេចក្តីស្រឡាញ់ •

 • ព្យាការី •

 • ព្រះគម្ពីរ •

 • ការបម្រើ •

 • ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ •

 • ទីបន្ទាល់

រចនា​រូបភាព​ដោយ ខូរី អេចបឺត