បុព្វកថា
    Footnotes

    ប្រវត្តិ​សាសនាចក្រតាម​លំដាប់​ពេល​កើត​ឡើង,
    ផែនទី, និង​រូបថត​ទាំង​ឡាយ