Pühakirjad
Õpetus ja Lepingud 124


124. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Illinoisi osariigis Nauvoos 19. jaanuaril 1841 (History of the Church, kd 4, lk-d 274–286). Kasvava tagakiusamise ja riigiametnike poolt nende vastu suunatud ebaseadusliku tegevuse tõttu olid pühad sunnitud lahkuma Missouri osariigist. Missouri osariigi kuberneri Lilburn W. Boggsi poolt 27. oktoobril 1838 välja antud hävituskäsk ei jätnud neile muud valikut (vaata History of the Church, kd 3, lk 175). 1841. aastal, kui see ilmutus anti, olid pühad endise Commerce’i küla asemele Illinoisi osariigis üles ehitanud Nauvoo linna ning rajanud siin Kiriku peakorteri.

1–14 Joseph Smithil kästakse koostada pidulik evangeeliumiläkitus Ameerika Ühendriikide presidendile, kuberneridele ja kõikide rahvaste valitsejatele. 15–21 Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith vanem ja teised nii elavate kui surnute seas on õnnistatud oma ausameelsuse ja vooruste tõttu. 22–28 Pühadel kästakse Nauvoosse ehitada nii võõrastemaja võõraste majutamiseks kui ka tempel. 29–36 Ristimisi surnute eest tuleb teha templites. 37–44 Issanda rahvas ehitab alati pühade talituste läbiviimiseks templeid. 45–55 Oma vaenlaste surve tõttu vabastatakse pühad kohustusest ehitada tempel Jacksoni maakonda. 56–83 Antakse juhised Nauvoo Maja ehitamiseks. 84–96 Hyrum Smith kutsutakse patriarhiks, saama võtmed ja astuma Oliver Cowdery kohale. 97–122 William Law’d ja teisi juhendatakse nende tegemistes. 123–145 Nimetatakse üld- ja kohalikud ametikandjad ja nende kohustused ning määratakse, millistesse kvoorumitesse nad kuuluvad.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand sinule, mu teenija Joseph Smith: Ma olen väga rahul sinu ohverduse ja sinu tunnistustega, mille sa oled andnud, sest ma olen sinu üles kasvatanud selleks, et näidata oma tarkust maa anõrkade asjade kaudu.

2 Sinu palved on mulle meeltmööda ja vastuseks neile ütlen ma sulle, et sa oled nüüd kutsutud otsekohe koostama pühalikku läkitust minu evangeeliumi kohta ja selle avaia kohta, mille ma olen maasse löönud nurgakiviks Siionile, mis lihvitakse paleele omasel peenel kombel.

3 See läkitus tuleb saata kõikidele maailma akuningatele selle nelja ääreni, selle rahva, kelle keskel sa elad, auväärsele valitud presidendile ja õilsameelsetele kuberneridele ja kõikidele maa rahvastele, kes on laiali kogu maailmas.

4 Saagu see kirjutatud atasaduse vaimus ja Püha Vaimu väel, mis saab olema sinus selle kirjutamise ajal;

5 sest Püha Vaimu kaudu antakse sulle teada minu tahe nende kuningate ja võimumeeste suhtes, isegi seda, mis saab neile osaks tulevikus.

6 Sest vaata, ma kavatsen neid kutsuda pöörama tähelepanu Siioni valgusele ja hiilgusele, sest on saabunud tema määratud soosinguaeg.

7 Seepärast, pöördu nende poole valjuhäälse läkitusega ja oma tunnistusega neid mitte kartes, sest nad on nagu arohi ja kõik nende hiilgus nagu rohu lilleke, mis varsti maha variseb, et nad jääksid ka ilma õigustusest –

8 ja et ma võiksin tulla nende vastu nuhtlemise päeval, mil ma eemaldan oma näokatte, määrama rõhujale tema osa silmakirjatsejate seas, kus on hammaste akiristamine, kui nad lükkavad tagasi minu teenijad ja minu tunnistuse, mille ma olen neile ilmutanud.

9 Ja taas, ma nuhtlen ja pehmendan paljude nende südamed teie heaks, et te võiksite leida armu nende silmis, et nad võiksid jõuda tõe avalguse juurde ja paganad Siioni ülendamise ehk ülestõstmise juurde.

10 Sest minu nuhtlemise päev läheneb kiirelt, atunnil, mil te ei arva; ja kus saab olema minu rahva kaitse ja pelgupaik neile, kes neist järele jäävad?

11 Ärgake, oo maa kuningad! Tulge, oo tulge oma kulla ja oma hõbedaga appi minu rahvale, Siioni tütarde kotta!

12 Ja taas, tõesti ma ütlen sulle: Aidaku mu teenija Robert B. Thompson sul seda läkitust kirjutada, sest ma olen väga rahul temaga ja sellega, et ta on koos sinuga;

13 seepärast, võtku ta kuulda sinu nõuandeid ja ma õnnistan teda rohkete õnnistustega; olgu ta nüüdsest peale truu ja ustav kõiges, ja ta saab olema minu silmis suur;

14 kuid pidagu ta meeles, et ma nõuan temalt aruannet tema amajapidamise kohta.

15 Ja taas, tõesti, ma ütlen sulle: Õnnistatud on minu teenija aHyrum Smith, sest mina, Issand, armastan teda tema südame bausameelsuse ja selle tõttu, et ta armastab seda, mis on minu silmis õige, ütleb Issand.

16 Taas, aidaku minu teenija John C. Bennett sind sinu töös saata minu sõna maa kuningatele ja rahvastele ja seisku sinu, nimelt minu teenija Joseph Smithi kõrval kannatuste tunnil, ja tema tasu ei jää tulemata, kui ta võtab kuulda anõuandeid.

17 Ja oma armastuse tõttu saab ta olema suur, sest kui ta seda teeb, saab ta olema minu, ütleb Issand. Ma olen näinud seda tööd, mis ta on teinud, mille ma vastu võtan, kui ta jätkab, ning ma kroonin tema õnnistuste ja suure hiilgusega.

18 Ja taas, ma ütlen teile, et minu tahe on, et minu teenija Lyman Wight jätkab Siioni hüvanguks jutlustamist tasaduse vaimus, tunnistades minust maailma ees, ja ma kannan teda nagu akotka tiibadel ja ta saab tooma hiilgust ja au endale ja minu nimele;

19 et kui ta selle töö lõpetab, võiksin ma ta vastu võtta enda juurde, just nagu ma võtsin oma teenija aDavid Patteni, kes on praegu minuga, ja samuti minu teenija bEdward Partridge’i ning samuti minu elatanud teenija cJoseph Smith vanema, kes istub dAabrahamiga tema paremal käel ja ta on õnnistatud ja püha, sest ta on minu.

20 Ja taas, tõesti, ma ütlen sulle: Minu teenijas George Milleris ei ole akavalust, teda võib usaldada tema südame ausameelsuse tõttu ja selle armastuse pärast, mis tal on minu tunnistuse vastu; mina, Issand, armastan teda.

21 Seepärast ma ütlen sulle: Ma pitseerin tema pea peale apiiskopiameti, nagu oli mu teenijal Edward Partridge’il, et ta võiks vastu võtta minu koja pühitsetud annetused, et ta võiks jagada õnnistusi minu rahva vaeste pea peale, ütleb Issand. Ärgu ükski inimene põlaku minu teenijat George’i, sest tema austab mind.

22 Ehitagu minu teenija George ja minu teenija Lyman ja minu teenija John Snider ja teised minu nimele amaja, sellise, nagu minu teenija Joseph neile näitab, paika, mille ta samuti neile näitab.

23 Ja see saagu võõrastemajaks, majaks, kuhu võivad tulla võõrad kaugelt, et seal elada; seepärast olgu see maja hea, väärt seda, et olla kõigiti vastuvõetav, et väsinud arändaja võiks leida tervist ja varjupaika, kui ta mõtiskleb Issanda sõna ja selle bnurgakivi üle, mille ma olen Siionile määranud.

24 Kui see maja ehitatakse minu nimele, saab see olema tervislik eluase ja selle haldaja, kes sellele määratakse, ei tohi lasta seda rüvetada. See peab olema püha, või teie Issand Jumal ei asu seal.

25 Ja taas, tõesti, ma ütlen sulle: Tulgu kõik minu pühad kaugelt.

26 Ja saatke kärmed sõnumiviijad, jah, valitud sõnumiviijad ja öelge neile: Tulge kogu oma kulla ja oma hõbedaga ja oma kalliskividega ja kõigi oma muinasesemetega ja koos kõigiga, kellel on teadmisi muinasesemetest, et kes tahavad tulla, võiksid tulla ja tuua pukspuud ja nulu- ja männipuud koos kõikide maa väärispuudega,

27 ja koos raua, vase ja pronksi ja tsingiga ja kõigi teie maa hinnaliste asjadega; ja ehitage akoda minu nimele, et Kõigekõrgem saaks seal basuda.

28 Sest maa peal ei leidu paika, kuhu ta võiks tulla ja ataastada jälle selle, mis teil on kaduma läinud või mille ta on ära võtnud – nimelt preesterluse täiuse.

29 Sest maa peal ei ole aristimisanumat, kus nemad, minu pühad, võiksid saada bristitud nende eest, kes on surnud –

30 sest see talitus kuulub minu kotta ja ei saa olla mujal minule vastuvõetav kui ainult teie vaesuse päevil, mil te ei suuda mulle koda ehitada.

31 Kuid ma käsin teil, kõik teie, minu pühad, aehitada minule koda, ja ma annan teile piisavalt aega minule koja ehitamiseks ja selle aja jooksul on teie ristimised minule vastuvõetavad.

32 Aga vaata, selle määratud aja lõppedes ei ole teie ristimised surnute eest minule vastuvõetavad, ja kui te ei tee seda selleks tähtajaks, lükatakse teid kui kirikut koos teie surnutega tagasi, ütleb Issand, teie Jumal.

33 Sest tõesti, ma ütlen teile, et pärast seda, kui teil on olnud piisavalt aega minule koja ehitamiseks, mille juurde kuulub surnute eest ristimise talitus ja mille jaoks see määrati enne maailma rajamist, ei saa teie ristimised teie surnute eest olla minule vastuvõetavad;

34 sest selles pühitsetakse püha preesterluse avõtmed, et te võiksite saada au ja hiilgust.

35 Ja pärast seda aega ei ole teie ristimised surnute eest nende poolt, kes on võõrsil laiali, minule vastuvõetavad, ütleb Issand.

36 Sest on seatud, et Siionis ja selle vaiades ja Jeruusalemmas, neis paigus, mis ma olen nimetanud apelgupaikadeks, peavad olema kohad ristimiste jaoks teie surnute eest.

37 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Kuidas võiksid teie apesemised olla minule vastuvõetavad muidu, kui et te teete neid kojas, mille te olete ehitanud minu nimele?

38 Sest sellel põhjusel käskisin ma Moosest, et tal tuleb ehitada apühamu, et nad kannaksid seda kõnnumaal kaasas, ja ehitada bkoda tõotatud maale, et võiksid saada ilmutatud need talitused, mis olid peidetud enne maailma olemasolu.

39 Seepärast, tõesti, ma ütlen teile, et teie avõidmised ja teie pesemised ja teie bristimised surnute eest ning teie cpühalikud koosolekud ja teie mälestusteenistused teie dohverduste mälestuseks, mis on toodud Leevi poegade poolt, ja teile antud ilmutuste mälestuseks, mis on saadud epühimates paikades, kus te saate minu sõna, ja teie määrused ja kohtuotsused Siioni ilmutuste alguseks ja rajamise alustamiseks ja kõigi tema elanike hiilguseks, auks ja templianniks on seatud minu püha koja talitustega, mis on minu rahval alati kästud minu pühale nimele ehitada.

40 Ja tõesti, ma ütlen teile: Ehitatagu see koda minu nimele, et ma võiksin selles ilmutada oma rahvale oma talitused;

41 sest ma suvatsen ailmutada oma kirikule asju, mida on bpeidus hoitud juba enne maailma rajamist, asju, mis kuuluvad aegade ctäiuse evangeeliumi ajajärgu juurde.

42 Ja ama näitan oma teenijale Josephile ära kõik asjad, mis kuuluvad selle koja ja selle preesterluse juurde, ning paiga, kuhu see ehitada tuleb.

43 Ja teil tuleb see ehitada paika, kuhu te olete selle ehitamist kaalunud, sest see on see paik, mille ma olen teile selle ehitamiseks valinud.

44 Kui te näete vaeva kogu oma väega, pühitsen ma selle paiga, nii et see saab apühaks.

45 Ja kui minu rahvas võtab kuulda minu häält ja minu ateenijate häält, kelle ma olen määranud oma rahvast juhtima, vaata, tõesti, ma ütlen teile, et neid ei liigutata oma paigast!

46 Ent kui nad ei taha võtta kuulda minu häält ega nende meeste häält, kelle ma määranud olen, neid ei õnnistata, sest nad rüvetavad minu pühasid maid ja minu pühasid talitusi ja põhikirju ning minu pühasid sõnu, mis ma neile annan.

47 Ja sünnib, et kui te ehitate minu nimele koja ja ei tee neid asju, mida ma ütlen, ei täida ma oma avannet, mis ma teile annan, ega vii täide tõotusi, mida te minu käest ootate, ütleb Issand.

48 Sest õnnistuse aasemel toote te omaenda tegudega iseenda pea peale needusi, raevu, meelepaha ja kohtumõistmisi oma rumaluste ja kõigi oma jäledustega, mida te minu ees teete, ütleb Issand.

49 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et kui ma annan mõnedele inimesepoegadele käsu teha tööd minu nimele ja kui need inimesepojad lähevad kogu oma väega ja kõigega, mis neil on, seda tööd tegema ja nende ausinus ei rauge, ja nende vaenlased tulevad nende peale ning ei lase neil seda tööd teha, vaata – mul ei ole enam vaja bnõuda seda tööd nende inimesepoegade käest, vaid ma võtan nende ohvrid vastu.

50 Ja süüteod ja üleastumise minu pühadest seadustest ja käskudest apanen ma nende pea peale, kes takistasid minu tööd, kuni kolmanda ja neljanda bpõlveni, nii kaua kui nad ei cparanda meelt ja mind vihkavad, ütleb Issand Jumal.

51 Seepärast, sel põhjusel olen ma vastu võtnud nende ohverdused, kellel ma käskisin ehitada enda nimele linna ja akoja Missouri osariiki bJacksoni maakonda ja kelle vaenlased neil takistasid seda teha, ütleb Issand, teie Jumal.

52 Ja vastuseks saadan ma nende pea peale akohtumõistmist, raevu ja meelepaha, halina ja ahastuse ning hammaste krigistamise kuni kolmanda ja neljanda põlveni, nii kaua kui nad ei paranda meelt ja mind vihkavad, ütleb Issand, teie Jumal.

53 Ja sellest teen ma teile eeskuju teile lohutuseks, mis puutub kõigisse neisse, kel on kästud teha tööd ja keda on takistatud nende vaenlaste käte ja surve läbi, ütleb Issand, teie Jumal.

54 Sest mina olen Issand, teie Jumal, ja ma päästan kõik need teie vendade hulgast, kes olid südamelt apuhtad ja kes bsurmati Missouri maal, ütleb Issand.

55 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Ma käsin teil jälle ehitada minu nimele akoda, nimelt siia paika, et te võiksite btõestada minule, et te olete ustavad kõigis asjades, mida iganes ma teil teha käsin, et ma võiksin teid õnnistada ja kroonida teid au, surematuse ja igavese eluga.

56 Ja nüüd ma ütlen teile, mis puutub sellesse minu avõõrastemajja, mille ma käskisin teil ehitada võõraste majutamiseks: Ehitatagu see minu nimele ja nimetatagu see minu nimega ning antagu selles koht minu teenijale Josephile ja tema kojale põlvest põlve.

57 Sest ma olen pannud tema pea peale selle võidmise, et tema õnnistus pannakse samuti tema järglaste pea peale pärast teda.

58 Ja nagu ma aAabrahamile ütlesin maa sugupõlvede kohta, nõndasamuti ma ütlen oma teenijale Josephile: Sinus ja sinu bseemnes saavad õnnistatud maa suguharud.

59 Seepärast, saagu minu teenija Joseph ja tema seeme pärast teda endale koht selles majas põlvest põlve ikka ja igavesti, ütleb Issand.

60 Ja kutsutagu seda maja Nauvoo Majaks ja olgu see inimesele meeldivaks elupaigaks ning puhkepaigaks väsinud rändajale, et ta võiks mõtiskleda Siioni hiilguse üle ning selle – selle nurgakivi – hiilguse üle;

61 et ta võiks ka saada nõu nendelt, kelle ma olen seadnud kuulsusrikkaks aistanduseks ja bvahimeesteks tema müüridel.

62 Vaata, tõesti, ma ütlen teile: Organiseerugu minu teenija George Miller ja minu teenija Lyman Wight ja minu teenija John Snider ning minu teenija Peter Haws selle maja ehitamise eesmärgil ning nimetagu üks endi seast oma kvoorumi juhatajaks.

63 Ja nad koostagu põhikiri, mille põhjal nad võiksid müüa osakuid selle maja ehitamiseks.

64 Ja nad ärgu võtku selle maja osakute eest vastu vähem kui viiskümmend dollarit, ja neil olgu luba vastu võtta selle maja osakute eest viisteist tuhat dollarit inimeselt.

65 Kuid neil ärgu olgu luba vastu võtta üheltki inimeselt osakute eest rohkem kui viisteist tuhat dollarit.

66 Ja neil ärgu olgu luba vastu võtta üheltki inimeselt selle maja osakute eest vähem kui viiskümmend dollarit.

67 Ja neil ärgu olgu luba võtta kedagi vastu selle maja osanikuks muidu, kui see inimene maksab oma osakute eest nende kätte samal ajal, kui ta osakud saab;

68 ja vastavalt nende osakute väärtusele, mis ta nende kätte maksab, saab ta osaluse selles majas; aga kui ta ei maksa nende kätte midagi, ei saa ta selles majas mingit osalust.

69 Ja kui keegi ostab nende käest osakuid, kuulub see osalus selles majas talle endale ja tema järeltulevatele sugupõlvedele põlvest põlve nii kaua, kui tema ja ta pärijad seda osalust hoiavad ja ise omal vabal tahtel ei müü ega anna seda enda käest ära, kui te tahate teha minu tahte järgi, ütleb Issand, teie Jumal.

70 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile, kui minu teenija George Miller ja minu teenija Lyman Wight ja minu teenija John Snider ning minu teenija Peter Haws saavad oma kätte osakapitali kas rahas või varas, mille väärtus on arvestatud rahasse, ei tohi nad eraldada sellest kapitalist ühtegi osa ühelgi teisel eesmärgil, vaid ainult selle maja jaoks.

71 Ja kui nad eraldavad sellest osakapitalist ühegi osa kusagile mujale kui sellesse majja ilma osaniku nõusolekuta ja ei hüvita neljakordselt selle osa eest, mis nad eraldasid kusagile mujale kui sellesse majja, saavad nad neetud ja nad tõugatakse oma kohalt ära, ütleb Issand Jumal; sest mina, Issand, olen Jumal, ja mind ei või apilgata üheski neis asjas.

72 Tõesti, ma ütlen teile: Ostku minu teenija Joseph nende käest selle maja ehitamise osakuid, nii nagu ta heaks peab, kuid mu teenija Joseph ei või osta selle maja osakuid rohkem kui viieteistkümne tuhande dollari ega vähem kui viiekümne dollari eest ega ka ükski teine inimene, ütleb Issand.

73 Ja on ka teisi, kes soovivad teada saada minu tahet nende suhtes, sest nad on seda minu käest küsinud.

74 Seepärast, ma ütlen teile oma teenija Vinson Knighti kohta, et kui ta tahab teha minu tahte järgi, ostku ta selle maja osakuid endale ja oma järeltulevatele sugupõlvedele põlvest põlve.

75 Ja ta tõstku oma hääl inimeste keskel pikalt ja valjult, et akosta vaeste ja abivajajate eest, ja ta ärgu jätku selle tegemist hooletusse ega ärgu lasku oma südamel araks minna; ja ma bvõtan vastu tema ohvrid, sest need ei ole siis minule nagu Kaini ohvrid, sest ta on minu, ütleb Issand.

76 Rõõmustagu tema pere ja pööraku oma süda eemale kannatustelt, sest ma olen tema valinud ja tema võidnud ja teda hakatakse tema kojas austama, sest ma annan andeks kõik ta patud, ütleb Issand. Aamen.

77 Tõesti, ma ütlen teile: Ostku minu teenija Hyrum selle maja osakuid, nii nagu ta heaks peab, endale ja oma järeltulevatele sugupõlvedele põlvest põlve.

78 Ostku mu teenija Isaac Galland selle maja osakuid, sest mina, Issand, armastan teda selle töö pärast, mis ta on teinud, ja annan andeks kõik ta patud, seepärast, peetagu teda meeles, et tal on kaasosa selles majas põlvest põlve.

79 Määratagu teie seast minu teenija Isaac Galland, ja minu teenija William Marks pühitsegu ta ametisse ja õnnistagu teda, et ta läheks koos minu teenija Hyrumiga tegema seda tööd, mille minu teenija Joseph neile näitab, ja nad saavad suuresti õnnistatud.

80 Ostku minu teenija William Marks selle maja osakuid, nii nagu ta heaks peab, endale ja oma järeltulevatele sugupõlvedele põlvest põlve.

81 Ostku minu teenija Henry G. Sherwood selle maja osakuid, nii nagu ta heaks peab, endale ja oma seemnele põlvest põlve.

82 Ostku minu teenija William Law selle maja osakuid endale ja oma seemnele pärast teda põlvest põlve.

83 Kui ta tahab teha minu tahte järgi, ärgu ta võtku oma perekonda kaasa idapoolsetele maadele, nimelt Kirtlandisse; ent mina, Issand, ehitan Kirtlandi üles, kuid minul, Issandal, on selle elanike jaoks valmistatud nuhtlus.

84 Ja mis puutub minu teenijasse Almon Babbittisse – on palju asju, millega ma ei ole rahul; vaata, ta püüab maksma panna omaenda nõu selle nõu asemel, mille mina olen andnud, nimelt minu Kiriku Presidentkonna oma; ja ta püstitab akuldvasikat minu rahvale kummardamiseks.

85 Ärgu sellest paigast alahkugu ükski inimene, kes on siia tulnud, püüdes kinni pidada minu käskudest.

86 Kui nad elavad siin, siis elagu nad minule; ja kui nad surevad, siis nad surgu minule; sest nad saavad apuhata oma siinsest vaevanägemisest ja jätkavad oma töid.

87 Seepärast, usaldagu minu teenija William mind ja lakaku kartmast oma perekonna pärast maal oleva haiguse tõttu. Kui te mind aarmastate, pidage kinni minu käskudest, ja maal olev haigus bpöördub teie hiilguseks.

88 Minu teenija William mingu ja kuulutagu minu igavikulist evangeeliumi valjul häälel ja suure rõõmuga, nii nagu minu aVaim teda mõjutab, Warsawi elanikele ja samuti Carthage’i elanikele ja samuti Burlingtoni elanikele ja samuti Madisoni elanikele ning oodaku kannatlikult ja usinasti edasisi juhiseid minu üldkonverentsil, ütleb Issand.

89 Kui ta tahab teha minu tahte järgi, võtku ta edaspidi kuulda minu teenija Josephi nõuandeid ja toetagu oma sissetulekutega vaeste aasja ning avaldagu minu püha sõna buus tõlge maa elanikele.

90 Ja kui ta seda teeb, aõnnistan ma teda rohkete õnnistustega, nii et teda ei hüljata ja tema seemet ei leita leiba bkerjamas.

91 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Minu teenija William määratagu, pühitsetagu ja võitagu nõuandjaks minu teenijale Josephile minu teenija Hyrumi asemele, et minu teenija Hyrum võiks võtta preesterluse ja apatriarhi ameti, mille tema isa temale määras õnnistuse ja samuti õigusega;

92 et ta hoiaks nüüdsest peale minu rahva pea peale antavate apatriarhaalsete õnnistuste võtmeid,

93 et keda iganes ta õnnistab, saab õnnistatud, ja kelle iganes ta aneab, saab neetud; et mille iganes ta bseob maa peal, saab seotud taevas, ja mille iganes ta lahti päästab maa peal, saab lahti päästetud taevas.

94 Ja nüüdsest ajast peale määran ma tema prohvetiks ja anägijaks ja ilmutajaks minu kirikule, just nagu on minu teenija Joseph;

95 et ta võiks tegutseda kooskõlas minu teenija Josephiga ja et ta saaks nõu minu teenijalt Josephilt, kes näitab talle avõtmed, mille kaudu ta võib paluda ja saada, ja saaks kroonitud sama õnnistuse ja hiilguse ja au ja preesterluse ning preesterluse andidega, mis olid kord pandud selle peale, kes oli minu teenija bOliver Cowdery;

96 et minu teenija Hyrum annaks tunnistust asjadest, mis ma temale näitan, et tema nime võiks põlvest põlve igavesest ajast igavesti meeles pidada austusega.

97 Saagu ka minu teenija William Law need võtmed, mille kaudu ta võib paluda ja saada õnnistusi; olgu ta minu ees aalandlik ja ärgu olgu temas bkavalust, ja ta saab minu Vaimu, nimelt cTrööstija, mis ilmutab temale tõde kõigist asjadest ning annab talle selsamal tunnil, mida tal tuleb öelda.

98 Ja talle järgnevad need atunnustähed: ta btervendab haigeid, ta ajab välja kuradeid ja ta päästetakse nende käest, kes annavad talle surmavat mürki;

99 ja teda juhatatakse mööda radu, kus amürkmadu ei saa salvata tema kanda, ja tema bmõttelend tõuseb kõrgele otsekui kotkatiivul.

100 Ja kui ma ka soovin, et ta ärataks ellu surnuid, ärgu ta hoidku oma häält tagasi.

101 Seepärast, hüüdku minu teenija William valju häälega ja ärgu hoidku tagasi, rõõmuga ja rõõmustades ning hüüdes hosiannasid sellele, kes istub troonil igavesest ajast igavesti, ütleb Issand, teie Jumal.

102 Vaata, ma ütlen teile: Mul on varuks ülesanne minu teenija Williami ja minu teenija Hyrumi jaoks ja ainult nende jaoks; ning viibigu mu teenija Joseph kodus, sest teda vajatakse. Ülejäänu näitan ma teile edaspidi. Just nii. Aamen.

103 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile, et kui mu teenija aSidney tahab mind teenida ja olla nõuandjaks minu teenijale Josephile, ta tõusku ja tulgu ning püsigu oma kutse ametis ja alandagu end minu ees.

104 Ja kui ta ohverdab minule vastuvõetava ohverduse ja tunnistused ning jääb minu rahvaga, vaata, mina, teie Issand Jumal, tervendan tema, nii et ta saab terveks; ja ta tõstab mägedel taas oma hääle ja on aeestkõnelejaks minu palge ees.

105 Ta tulgu ja asugu oma perega elama minu teenija Josephi elukoha naabrusesse.

106 Ja kõigil oma teekondadel ta tõstku oma häält kui pasunahäälel ja hoiatagu maa elanikke, et nad põgeneksid tulevase raevu eest.

107 Ta abistagu minu teenijat Josephit, ja ka mu teenija William Law abistagu minu teenijat Josephit maa kuningatele saadetava pühaliku aläkituse koostamisel, just nagu ma olen varem teile öelnud.

108 Kui mu teenija Sidney tahab teha minu tahte järgi, ärgu ta koligu oma peret aidapoolsetele maadele, vaid vahetagu nende eluase, just nagu ma olen öelnud.

109 Vaata, ei ole minu tahe, et ta otsib turvalisust ja varjupaika väljaspool seda linna, mille ma teile määranud olen, nimelt aNauvoo linna.

110 Tõesti, ma ütlen teile: Isegi nüüd, kui ta võtab kuulda minu häält, saab temaga kõik olema hästi. Just nii. Aamen.

111 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Minu teenija Amos Davies ostku osakuid nende käest, kelle ma olen määranud ehitama võõrastemaja, nimelt Nauvoo Maja.

112 Ta tehku nõnda, kui ta tahab saada kaasosa, ja ta võtku kuulda minu teenija Josephi nõuandeid ja nähku vaeva omaenda kätega, et ta võiks võita inimeste usalduse.

113 Ja kui ta on tõestanud, et ta on ustav kõigis asjades, mis tema hoole alla usaldatakse, jah, nimelt vähestes asjades, pannakse ta palju aüle;

114 seepärast, ta aalandagu iseennast, et teda võidaks ülendada. Just nii. Aamen.

115 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Kui minu teenija Robert D. Foster tahab kuuletuda minu häälele, ehitagu ta maja minu teenija Josephi jaoks vastavalt lepingule, mille ta on temaga teinud, nii nagu temale aeg-ajalt ust paotatakse.

116 Ja ta parandagu meelt kõigist oma rumalustest ja riietagu ennast aligimesearmastusega; ja lakaku kurja tegemast ning heitku kõrvale kõik oma karmid sõnad;

117 ja ostku samuti osakuid Nauvoo Maja kvoorumi käest endale ja oma järeltulevatele sugupõlvedele põlvest põlve;

118 ja võtku kuulda minu teenijate Josephi ja Hyrumi ja William Law’ nõuandeid ja kuuletugu neile juhtidele, kelle ma olen kutsunud rajama alust Siionile, ja temaga saab olema kõik hästi igavesest ajast igavesti. Just nii. Aamen.

119 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Ärgu ostku Nauvoo Maja kvoorumilt osakuid ükski inimene, kes ei usu Mormoni Raamatut ja neid ilmutusi, mis ma teile andnud olen, ütleb Issand, teie Jumal.

120 Sest mis on arohkem või vähem kui see, tuleb kurjast ja sellega käivad kaasas needused ja mitte õnnistused, ütleb Issand, teie Jumal. Just nii. Aamen.

121 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Saagu Nauvoo Maja kvoorum töötasu näol õiglase hüvituse kõikide oma tööde eest, mida nad Nauvoo Maja ehitamisel teevad; ja olgu nende töötasu selline, nagu nad omavahel kokku lepivad, mis puutub selle hinda.

122 Ja kandku iga inimene, kes osakuid ostab, oma vastav osa nende töötasust, kui vaja, nende ülalpidamiseks, ütleb Issand; vastasel juhul tasutagu neile nende töö eest selle maja osakutega. Just nii. Aamen.

123 Tõesti, ma ütlen teile: Ma annan teile nüüd minu preesterlusse kuuluvad aametikandjad, et te võiksite hoida selle bvõtmeid, nimelt selle preesterluse, mis on cMelkisedeki korra järgi, mis on minu Ainusündinud Poja korra järgi.

124 Kõigepealt ma annan teile apatriarhiks Hyrum Smithi hoidma minu kiriku bpitseerimisõnnistusi, nimelt clubaduse Püha Vaimu, millega teid dpitseeritakse lunastuse päevaks, et te ei langeks vaatamata kiusatuse etunnile, mis teie peale tulla võib.

125 Ma annan oma teenija Josephi teile kogu minu kiriku juhtivaks vanemaks, tõlkijaks, ilmutajaks, anägijaks ja prohvetiks.

126 Ma annan temale nõuandjateks oma teenija Sidney Rigdoni ja oma teenija William Law’, et nemad moodustaksid kvoorumi ja Esimese Presidentkonna vastu võtma ailmutusi kogu kiriku jaoks.

127 Ma annan oma teenija aBrigham Youngi teile Kaheteistkümne reisiva nõukogu juhatajaks,

128 milline aKaksteist hoiab võtmeid, millega avada minu kuningriigi volitus kõigis maa neljas nurgas ja bsaata pärast seda minu sõna igale loodule.

129 Nendeks on Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A. Smith;

130 aDavid Patteni olen ma bvõtnud enda juurde; vaata, ükski ei võta temalt tema preesterlust; kuid tõesti, ma ütlen teile, et samasse kutsesse võib määrata kellegi teise.

131 Ja taas, ma ütlen teile: Ma annan teile akõrgema nõukogu Siioni nurgakiviks –

132 nimelt Samuel Benti, Henry G. Sherwoodi, George W. Harrise, Charles C. Richi, Thomas Groveri, Newel Knighti, David Dorti, Dunbar Wilsoni – Seymour Brunsoni olen ma võtnud enda juurde; ükski ei võta tema preesterlust, kuid samasse preesterlusse võib tema asemele määrata kellegi teise; ja tõesti, ma ütlen teile: Pühitsetagu sellesse kutsesse tema asemele minu teenija Aaron Johnson – David Fullmeri, Alpheus Cutleri, William Huntingtoni.

133 Ja taas, ma annan teile ülempreestrite kvoorumi juhatajaks Don C. Smithi;

134 ja see korraldamine on seatud nende ettevalmistamiseks, kes määratakse erinevate võõrsil laiali asuvate avaiade paikseteks juhatajateks ehk teenijateks.

135 Ja nad võivad ka reisida, kui nad soovivad, kuid pigem olgu nad pühitsetud paikseteks juhatajateks; see on nende kutse amet, ütleb Issand, teie Jumal.

136 Ma annan temale nõuandjateks Amasa Lymani ja Noah Packardi, et nad võiksid juhtida minu kiriku ülempreestrite kvoorumit, ütleb Issand.

137 Ja taas, ma ütlen teile: Ma annan teile John A. Hicksi, Samuel Williamsi ja Jesse Bakeri, milline preesterlus peab juhtima avanemate kvoorumit, milline kvoorum on asutatud paiksete teenijate jaoks; ometi nad võivad reisida, kuid nad on siiski pühitsetud minu kiriku paikseteks teenijateks, ütleb Issand.

138 Ja taas, ma annan teile Joseph Youngi, Josiah Butterfieldi, Daniel Milesi, Henry Herrimani, Zera Pulsipheri, Levi Hancocki, James Fosteri juhtima aseitsmekümnete kvoorumit,

139 milline kvoorum on asutatud reisivate vanemate jaoks, et anda tunnistust minu nimest kõikjal maailmas, kuhu iganes reisiv kõrgem nõukogu, minu apostlid, neid saadavad valmistama teed minu palge ees.

140 Vahe selle kvoorumi ja vanemate kvoorumi vahel seisneb selles, et ühel tuleb pidevalt reisida ja teisel tuleb aeg-ajalt juhtida kirikuid; ühel on aeg-ajalt juhtimiskohustus ja teisel ei ole juhtimiskohustust, ütleb Issand, teie Jumal.

141 Ja taas, ma ütlen teile: Ma annan teile Vinson Knighti, Samuel H. Smithi ja Shadrach Roundy, kui ta selle vastu võtab, juhtima apiiskopkonda; teave selle piiskopkonna kohta on antud teile bÕpetuse ja Lepingute raamatus.

142 Ja taas, ma ütlen teile: Samuel Rolfe’i ja tema nõuandjad preestritele, ja õpetajate juhataja ja tema nõuandjad, ja samuti diakonite juhataja ja tema nõuandjad, ja samuti vaia juhataja ja tema nõuandjad.

143 Ülalmainitud ametid ning nende võtmed olen ma andnud teile abiks ja valitsemiseks, teenimistööks ja minu pühade atäiustamiseks.

144 Ja ma annan teile käsu, et teil tuleb täita kõik need ametikohad ning aheaks kiita need, kelle nimesid ma olen maininud, või siis neid mitte heaks kiita minu üldkonverentsil;

145 ja et teil tuleb valmistada ruumid kõigi nende ametite jaoks minu kojas, kui te selle minu nimele ehitate, ütleb Issand, teie Jumal. Just nii. Aamen.