Mosiáš 15
předchozí další


Kapitola 15

Jak je Kristus Otcem i Synem – Bude se přimlouvati a ponese přestupky svého lidu – Oni a všichni svatí proroci jsou jeho símě – On uskutečňuje vzkříšení – Malé děti mají věčný život. Kolem roku 148 př. Kr.

1 A nyní, Abinadi jim pravil: Chtěl bych, abyste rozuměli, že sám aBůh sestoupí mezi děti lidské a bvykoupí lid svůj.

2 A protože apřebývá v těle, bude nazván Syn Boží, a poddav tělo vůli bOtcově, je Otcem i Synem –

3 Otec, aprotože byl bpočat mocí Boží; a Syn kvůli tělu; tak se stává Otcem i Synem –

4 A jsou ajeden Bůh, ano, skutečný bVěčný cOtec nebe a země.

5 A tak tělo stávající se poddaným Duchu neboli Syn Otci, jsoucí jedním Bohem, avytrpí pokušení a nepoddá se pokušení, ale strpí, aby lid jeho se mu vysmíval a aby ho bbičoval a vyvrhl a czřekl se ho.

6 A po tom všem, poté, co vykoná mnohé mocné zázraky mezi dětmi lidskými, bude veden, ano, ajak vpravdě Izaiáš pravil, jako ovce před střihačem je němá, tak on bneotevřel úst svých.

7 Ano, právě tak bude veden, aukřižován a zabit a tělo se stane poddaným dokonce až smrti a bvůle Synova bude pohlcena ve vůli Otcově.

8 A tak Bůh zláme apouta smrti, získav bvítězství nad smrtí; dávaje Synovi moc učiniti cpřímluvu za děti lidské –

9 Vystoupiv do nebe, maje nitro naplněné milosrdenstvím; jsa naplněn soucitem vůči dětem lidským; stoje mezi nimi a spravedlností; zlomiv pouta smrti, vzav na asebe nepravost jejich a přestupky jejich, vykoupiv je a buspokojiv požadavky spravedlnosti.

10 A nyní, pravím vám, kdo bude pokolením jeho? Vizte, pravím vám, že až bude duše jeho učiněna obětí za hřích, uvidí asímě své. A nyní, co pravíte vy? A kdo bude símě jeho?

11 Vizte, pravím vám, že každý, kdo slyšel slova aproroků, ano, všech svatých proroků, kteří prorokovali o příchodu Páně – pravím vám, že všichni ti, kteří poslouchali slova jejich a uvěřili, že Pán vykoupí lid svůj, a kteří vyhlížejí onen den pro odpuštění hříchů svých, pravím vám, že tito jsou símě jeho neboli ti jsou dědici bkrálovství Božího.

12 Neboť to jsou ti, jejichž hříchy aon nesl; to jsou ti, pro něž zemřel, aby je vykoupil z přestupků jejich. A nyní, nejsou snad símě jeho?

13 Ano, a nejsou jím proroci, každý, který otevřel ústa svá k prorokování, který neupadl v přestupek, chci říci všichni svatí proroci již od oné doby, kdy počal svět? Pravím vám, že oni jsou símě jeho.

14 A to jsou ti, kteří azvěstovali pokoj, kteří přinášeli dobré zvěsti o dobru, kteří zvěstovali spasení; a pravili Sionu: Panujeť Bůh tvůj!

15 A ó, jak krásné na horách byly nohy jejich!

16 A opět, jak krásné na horách jsou nohy těch, kteří stále ještě zvěstují pokoj!

17 A opět, jak krásné na horách jsou nohy těch, kteří budou zvěstovati pokoj později, ano, od nynějška nadále a na věky!

18 A vizte, pravím vám, toto není vše. Neboť ó, jak krásné na horách jsou anohy toho, kdo přináší dobré zvěsti, kdo je zakladatelem bpokoje, ano, dokonce Pána, jenž vykoupil lid svůj; ano, toho, který lidu svému udělil spasení;

19 Neboť kdyby nebylo vykoupení, jež pro lid svůj vykonal, jež bylo připraveno od azaložení světa, pravím vám, kdyby toho nebylo, veškeré lidstvo by bylo muselo bzahynouti.

20 Ale vizte, pouta smrti budou zlomena a Syn vládne a má moc nad mrtvými; tudíž, uskutečňuje vzkříšení mrtvých.

21 A přichází vzkříšení, tedy aprvní vzkříšení; ano, tedy vzkříšení těch, kteří byli a kteří jsou a kteří budou, až do vzkříšení Krista – neboť tak se bude nazývati.

22 A nyní, vzkříšení všech proroků a všech těch, kteří uvěřili ve slova jejich neboli všech těch, kteří zachovávali přikázání Boží, nastane při prvním vzkříšení; tudíž, oni jsou prvním vzkříšením.

23 Jsou pozvednuti, aby apřebývali s Bohem, který je vykoupil; tak mají věčný život skrze Krista, který bzlámal pouta smrti.

24 A toto jsou ti, kteří mají podíl na prvním vzkříšení; a toto jsou ti, kteří zemřeli předtím, nežli přišel Kristus, v nevědomosti své, aniž by jim bylo oznámeno aspasení. A tak Pán uskutečňuje jejich znovuzřízení; a oni mají podíl na prvním vzkříšení neboli mají věčný život, jsouce vykoupeni Pánem.

25 A malé aděti také mají věčný život.

26 Ale vizte a abojte se a třeste se před Bohem, neboť byste se měli třásti; neboť Pán nevykupuje nikoho takového, kdo se proti němu bbouří a cumírá v hříších svých; ano, vpravdě všichni ti, kteří zahynuli v hříších svých od samého počátku světa, kteří se záměrně bouřili proti Bohu, kteří znali přikázání Boží, a nezachovávali je; dto jsou ti, kteří enemají podíl na prvním vzkříšení.

27 Tudíž neměli byste se třásti? Neboť spasení k nikomu takovému nepřichází; neboť Pán nikoho takového nevykoupil; ano, Pán ani takové vykoupiti nemůže; neboť nemůže popříti sám sebe; neboť nemůže popříti aspravedlnost, když ta má nárok svůj.

28 A nyní, pravím vám, že přijde čas, kdy spasení Páně bude aoznamováno každému národu, pokolení, jazyku a lidu.

29 Ano, Pane, astrážní tvoji pozdvihnou hlas svůj; společným hlasem zpívati budou; neboť okem v oko uzří, až Pán opět přivede Sion.

30 Propukněte v radost; zpívejte spolu, vy pustá místa jeruzalémská; neboť Pán utěšil lid svůj, vykoupil Jeruzalém.

31 Pán obnažil svaté rámě své před očima všech národů; a všechny končiny země uvidí spasení našeho Boha.