Mosiáš 22
předchozí další


Kapitola 22

Jsou učiněny plány na únik lidu z lamanitské poroby – Lamanité jsou opiti – Lid uniká, vrací se do Zarahemly a stává se poddaným králi Mosiášovi. Kolem roku 121–120 př. Kr.

1 A nyní, stalo se, že Ammon a král Limhi se počali raditi s lidem, jak by se měli vysvoboditi z poroby; a dokonce dali všechen lid shromážditi; a toto učinili, aby seznali hlas lidu ohledně této záležitosti.

2 A stalo se, že nemohli najíti žádný jiný způsob, jak se vysvoboditi z poroby, ledaže by vzali své ženy a děti a svá stáda a svůj dobytek a své stany a odešli by do pustiny; neboť Lamanité byli tak početní, že pro lid Limhiův, když pomýšlel na své vysvobození z poroby mečem, bylo nemožné s nimi bojovati.

3 Nyní, stalo se, že předstoupil Gedeon a stanul před králem a pravil mu: Nyní, ó králi, ty jsi dosud mnohokráte poslechl slova moje, když jsme bojovali s bratřími svými, Lamanity.

4 A nyní, ó králi, jestliže jsi mne neshledal neužitečným služebníkem neboli jestliže jsi doposud v jakékoli míře naslouchal slovům mým a jestliže ti byla k užitku, pak si přeji, abys naslouchal slovům mým i tentokráte, a já budu tvým služebníkem a vysvobodím tento lid z poroby.

5 A král mu dovolil, aby promluvil. A Gedeon mu pravil:

6 Viz zadní bránu u zadní zdi, na zadní straně města. Lamanité, neboli stráže Lamanitů, jsou v noci opilí; tudíž vyšleme výzvu mezi veškerý tento lid, aby shromáždil svá stáda a dobytek, aby je v noci mohl vyhnati do pustiny.

7 A já půjdu na tvůj příkaz a zaplatím Lamanitům poslední daň z vína a oni budou opilí; a my projdeme, až budou zpití a budou spáti, tajným průchodem nalevo od jejich tábora.

8 Tak odejdeme se svými ženami a se svými dětmi, se svými stády a se svým dobytkem do pustiny; a budeme putovati okolo země Šilom.

9 A stalo se, že král poslechl slova Gedeonova.

10 A král Limhi dal, aby jeho lid shromáždil svá stáda; a poslal Lamanitům daň z vína; a ještě jim poslal další víno darem; a oni nevázaně pili víno, jež jim král Limhi poslal.

11 A stalo se, že lid krále Limhiho odešel v noci do pustiny se svými stády a se svým dobytkem a šli pustinou kolem země Šilom a zamířili k zemi Zarahemla, jsouce vedeni Ammonem a jeho bratřími.

12 A vzali si s sebou do pustiny veškeré své zlato a stříbro a své drahocenné věci, jež mohli unésti, a také své zásoby; a pokračovali v cestě.

13 A když byli mnoho dnů v pustině, došli do země Zarahemla a připojili se k lidu Mosiášovu a stali se jeho poddanými.

14 A stalo se, že Mosiáš je přijal s radostí; a také přijal jejich azáznamy, a také bzáznamy, jež nalezl lid Limhiův.

15 A nyní, stalo se, když Lamanité shledali, že lid Limhiův v noci odešel ze země, že vyslali do pustiny vojsko, aby je pronásledovalo;

16 A poté, co je pronásledovali dva dny, nemohli již nadále sledovati jejich stopy; tudíž ztratili se v pustině.