Mosiáš 17
předchozí další


Kapitola 17

Alma věří slovům Abinadiovým a zapisuje je – Abinadi vytrpí smrt ohněm – Prorokuje svým vražedníkům nemoci a smrt ohněm. Kolem roku 148 př. Kr.

1 A nyní, stalo se, že když Abinadi ustal takto promlouvati, král přikázal, aby ho akněží jali a dali ho usmrtiti.

2 Ale byl mezi nimi jeden, jenž se jmenoval aAlma, jsa také potomkem Nefiovým. A byl to mladý muž a buvěřil slovům, jež Abinadi promlouval, neboť věděl o nepravosti, o níž Abinadi proti nim svědčil; tudíž počal prositi krále, aby se na Abinadiho nehněval, ale aby strpěl, aby mohl odejíti v pokoji.

3 Ale král se rozhněval ještě více a dal Almu z prostředku jejich vyvrhnouti a poslal za ním své služebníky, aby ho zabili.

4 On ale před nimi utekl a ukryl se, takže ho nenašli. A on, jsa po mnoho dnů ukryt, azapsal všechna slova, jež Abinadi promlouval.

5 A stalo se, že král dal Abinadiho obklopiti svými strážemi a zajmouti; a oni ho spoutali a uvrhli do vězení.

6 A za tři dny, když se poradil se svými kněžími, ho nechal opět předvésti před sebe.

7 A pravil mu: Abinadi, našli jsme proti tobě obvinění a ty jsi hoden smrti.

8 Neboť jsi pravil, že sám aBůh sestoupí mezi děti lidské; a nyní, z této příčiny budeš usmrcen, ledaže odvoláš všechna slova, jimiž jsi promlouval zlo o mně a o mém lidu.

9 Nyní, Abinadi mu pravil: Pravím vám, neodvolám slova, jež jsem k vám promlouval ohledně tohoto lidu, neboť jsou pravdivá; a abyste zvěděli o jejich jistotě, strpěl jsem, abych padl do vašich rukou.

10 Ano, a budu trpěti až k smrti a neodvolám slova svá a ona budou státi jako svědectví proti vám. A když mne zabijete, prolijete anevinnou krev a to také bude státi jako svědectví proti vám posledního dne.

11 A nyní, král Noé se ho chystal propustiti, neboť se bál jeho slov; neboť se bál, že na něho přijdou soudy Boží.

12 Ale kněží proti němu pozdvihli svůj hlas a počali ho obviňovati řkouce: Spílal králi. Tudíž král byl podněcován k hněvu proti němu a vydal ho, aby byl zabit.

13 A stalo se, že ho jali a svázali a mučili kůži jeho metlami, ano, až k smrti.

14 A nyní, když ho plameny počaly spalovati, zvolal k nim řka:

15 Vizte, vpravdě, jak jste učinili mně, tak se stane, že símě vaše způsobí, že mnozí vytrpí bolesti, jimiž trpím já, vpravdě bolesti asmrti ohněm; a to proto, že uvěří ve spasení Pána, svého Boha.

16 A stane se, že budete souženi pro nepravosti své všelikými nemocemi.

17 Ano, a budete abiti ze všech stran a budete hnáni a rozptylováni sem a tam, jako je stádo divokých zvířat hnáno divou a zuřivou zvěří.

18 A v onen den budete štváni a budete zajati rukou nepřátel svých a pak budete trpěti, jako trpím já, bolestmi asmrti ohněm.

19 Tak Bůh vykonává aodplatu na těch, kteří ničí jeho lid. Ó Bože, přijmi moji duši.

20 A nyní, když Abinadi promluvil tato slova, padl, vytrpěv smrt ohněm; ano, byv usmrcen, protože nezapřel přikázání Boží, zpečetiv pravdivost svých slov svou smrtí.