Mosiáš 19
předchozí další


Kapitola 19

Gedeon se snaží zabíti krále Noéma – Lamanité napadají zemi – Král Noé je usmrcen ohněm – Limhi panuje jako poddaný panovník. Kolem roku 145–121 př. Kr.

1 A stalo se, že vojsko královo se vrátilo poté, co marně hledalo lid Páně.

2 A nyní vizte, síly královy byly malé, protože se zmenšily, a mezi zbytkem lidu počal býti rozkol.

3 A menší část počala chrliti výhrůžky proti králi a počal mezi nimi býti veliký svár.

4 A nyní, byl mezi nimi muž, jenž se jmenoval Gedeon, a byl to silný muž a nepřítel krále, proto vytasil svůj meč a přísahal ve svém hněvu, že krále zabije.

5 A stalo se, že s králem bojoval; a když král viděl, že ho již téměř přemáhá, uprchl a běžel a dostal se na avěž, jež byla blízko chrámu.

6 A Gedeon ho pronásledoval a chystal se dostati se na věž, aby krále zabil, a král se rozhlédl kolem směrem k zemi Šemlon a vizte, uvnitř hranic země bylo vojsko Lamanitů.

7 A nyní, král vykřikl v úzkosti své duše řka: Gedeone, ušetři mne, neboť jdou na nás Lamanité a oni nás zničí; ano, zničí můj lid.

8 A nyní, král neměl takovou starost o svůj lid, jako spíše o svůj vlastní život; nicméně Gedeon jeho život ušetřil.

9 A král přikázal lidem, aby před Lamanity uprchli, a on sám šel před nimi a oni prchali do pustiny se svými ženami a se svými dětmi.

10 A stalo se, že Lamanité je pronásledovali a dostihli je a počali je pobíjeti.

11 Nyní, stalo se, že král jim přikázal, aby všichni muži opustili své manželky a své děti a prchali před Lamanity.

12 Nyní, bylo mnoho těch, kteří je opustiti nechtěli, ale raději chtěli zůstati a zahynouti s nimi. A zbytek opustil své manželky a své děti a uprchl.

13 A stalo se, že ti, kteří zůstali se svými manželkami a se svými dětmi, nechali vystoupiti své spanilé dcery, aby prosily Lamanity, aby je nezabíjeli.

14 A stalo se, že Lamanité s nimi měli soucit, neboť byli okouzleni krásou jejich žen.

15 Tudíž Lamanité ušetřili jejich život a zajali je a odvedli je zpět do země Nefi a dovolili jim, že mohou vlastniti zemi za podmínek, že vydají krále Noéma do rukou Lamanitů a že vydají svůj majetek, dokonce polovinu všeho, co vlastní, polovinu svého zlata a svého stříbra a všech svých drahocenných věcí, a tak měli platiti daň králi Lamanitů rok za rokem.

16 A nyní, mezi těmi, kteří byli zajati, byl jeden ze synů krále, který se jmenoval aLimhi.

17 A nyní, Limhi si přál, aby jeho otec nebyl zničen; avšak Limhi nebyl nevědomý ohledně nepravostí svého otce, jsa sám spravedlný muž.

18 A stalo se, že Gedeon vyslal tajně do pustiny muže, aby hledali krále a ty, kteří byli s ním. A stalo se, že potkali lid v pustině, všechny kromě krále a jeho kněží.

19 Nyní, ti se zapřisáhli v srdci svém, že se vrátí do země Nefi, a budou-li jejich manželky a jejich děti pobity, a také všichni ti, kteří s nimi zůstali, že budou usilovati o odplatu, a také s nimi zahynou.

20 A král jim přikázal, aby se nevraceli; a oni se rozhněvali na krále a dali, aby trpěl, dokonce až k asmrti ohněm.

21 A chystali se chopiti se také kněží a usmrtiti je, a oni před nimi uprchli.

22 A stalo se, že se chystali navrátiti se do země Nefi, a potkali muže Gedeonovy. A muži Gedeonovi jim pověděli o všem, co se stalo jejich manželkám a jejich dětem; a že Lamanité jim dovolili, že mohou vlastniti zemi, když budou Lamanitům platiti daň jedné poloviny ze všeho, co vlastní.

23 A lidé pověděli mužům Gedeonovým, že zabili krále a že jeho kněží před nimi uprchli dále do pustiny.

24 A stalo se, že poté, co ukončili obřadní oslavu, vrátili se do země Nefi radujíce se, protože jejich manželky a jejich děti nebyly pobity; a pověděli Gedeonovi, co učinili králi.

25 A stalo se, že král Lamanitů jim apřísahal, že jeho lid je nepobije.

26 A také Limhi, jsa syn králův, a protože mu bylo alidem předáno království, přísahal králi Lamanitů, že jeho lid mu bude platiti daň, dokonce polovinu ze všeho, co vlastní.

27 A stalo se, že Limhi počal upevňovati království a zjednávati mír mezi svým lidem.

28 A král Lamanitů rozmístil kolem země stráže, aby udržel lid Limhiův v zemi, aby nemohl odejíti do pustiny; a podporoval své stráže z daně, kterou dostával od Nefitů.

29 A nyní, král Limhi měl ve svém království trvalý mír po dobu dvou let, kdy je Lamanité nerušili ani neusilovali o jejich zničení.