Mosiáš 16
předchozí další


Kapitola 16

Bůh vykupuje lidi z jejich ztraceného a padlého stavu – Ti, kteří jsou tělesní, zůstávají, jako kdyby nebylo žádného vykoupení – Kristus uskutečňuje vzkříšení k nekonečnému životu nebo k nekonečnému zatracení. Kolem roku 148 př. Kr.

1 A nyní, stalo se, že poté, co Abinadi promluvil tato slova, vztáhl ruku a pravil: Přijde čas, kdy všichni uvidí aspasení Páně; kdy každý národ, pokolení, jazyk a lid okem v oko uzří a bvyzná před Bohem, že soudy jeho jsou spravedlné.

2 A pak budou zlovolní avyvrženi a budou míti příčinu ke kvílení a k bpláči a k nářku a k skřípění zubů; a to proto, že neposlouchali hlas Páně; tudíž Pán je nevykoupí.

3 Neboť jsou atělesní a ďábelští a bďábel má nad nimi moc; ano, totiž onen starý had, který cpodvedl naše první rodiče, což bylo příčinou dpádu jejich; což bylo příčinou toho, že veškeré lidstvo se stalo tělesným, smyslným, ďábelským, eschopným rozeznávati zlo od dobra a poddávajícím se ďáblu.

4 Takto veškeré lidstvo bylo aztraceno; a vizte, bylo by nekonečně ztraceno, kdyby Bůh lid svůj ze ztraceného a padlého stavu jeho nevykoupil.

5 Ale pamatujte, že ten, kdo setrvává ve svém vlastním atělesném stavu a jde dál po cestách hříchu a vzpoury proti Bohu, zůstává v padlém stavu svém a ďábel má nad ním veškerou moc. Tudíž je, jako kdyby nebylo učiněno žádné bvykoupení, jsa nepřítelem Boha; a také ďábel je nepřítelem Boha.

6 A nyní, kdyby Kristus nebyl přišel na svět, hovořím o věcech, jež přijdou, ajako kdyby přišly, nemohlo by bývalo býti žádného vykoupení.

7 A kdyby Kristus nebyl vstal z mrtvých neboli kdyby nebyl zlomil pouta smrti, aby hrob neměl žádného vítězství a aby smrt neměla žádného aostnu, pak by nebylo mohlo býti žádného vzkříšení.

8 Ale avzkříšení je, tudíž hrob nemá žádného vítězství a osten bsmrti je pohlcen v Kristu.

9 On je asvětlo a život světa; ano, světlo, jež je nekonečné, jež nemůže nikdy býti zatemněno; ano, a také život, který je nekonečný, takže nemůže již býti smrti.

10 Dokonce toto smrtelné si oděje anesmrtelnost a tato porušitelnost si oděje neporušitelnost a lidé budou předvedeni, aby bstáli před stolicí Boží, aby byli Bohem csouzeni podle skutků svých, ať byly dobré, nebo ať byly zlé –

11 Jestliže byly dobré, ke vzkříšení anekonečného života a štěstí; a jestliže byly zlé, ke vzkříšení bnekonečného zatracení, jsouce vydáni ďáblu, který si je podrobil, což je zatracení –

12 A oni chodili podle své vlastní tělesné vůle a přání svého; A oni nikdy nevyhledávali Pána, když k nim bylo vztaženo rámě milosrdenství; neboť rámě amilosrdenství k nim bylo vztaženo, a oni ho nechtěli; byli varováni ohledně nepravostí svých, a přece se od nich neodvrátili; a bylo jim přikázáno činiti pokání, a přece pokání nečinili.

13 A nyní, neměli byste se třásti a činiti pokání z hříchů svých a pamatovati, že pouze v Kristu a skrze něj můžete býti spaseni?

14 Tudíž, učíte-li azákonu Mojžíšovu, učte také, že je nástinem oněch věcí, jež přijdou –

15 Učte je, že vykoupení přichází skrze Krista Pána, který je skutečným aVěčným Otcem. Amen.