Mosiáš 3
předchozí další


Kapitola 3

Král Beniamin pokračuje ve své promluvě – Pán Všemocný bude sloužiti mezi lidmi ve stánku z hlíny – Krev poteče z každého póru, až bude usmiřovati hříchy světa – Jeho jméno je jediné, jímž přichází spasení – Lidé mohou odložiti přirozeného člověka a státi se Svatými skrze usmíření – Muka zlovolných budou jako jezero ohně a síry. Kolem roku 124 př. Kr.

1 A opět, bratří moji, chtěl bych vás požádati o pozornost vaši, neboť mám něco více, co bych k vám chtěl promlouvati; neboť vizte, chci vám říci věci týkající se toho, co přijde.

2 A věci, jež vám povím, mi byly oznámeny aandělem od Boha. A on mi pravil: Probuď se, a já jsem se probudil a vizte, on stál přede mnou.

3 A pravil mi: Probuď se a slyš slova, jež ti povím; neboť viz, přišel jsem, abych ti oznámil aradostné zvěsti veliké radosti.

4 Neboť Pán vyslyšel modlitby tvé a posoudil spravedlivost tvou a poslal mne, abych ti je oznámil, aby ses mohl radovati; a abys je mohl oznámiti lidu svému, takže oni také mohou býti naplněni radostí.

5 Neboť viz, přichází čas, a není daleko, kdy aPán Všemocný, který vládne, který byl a který je od veškeré věčnosti do veškeré věčnosti, sestoupí s mocí s nebe mezi děti lidské a bude dlíti ve bstánku z hlíny a bude choditi mezi lidmi konaje mocné czázraky, jako uzdravování nemocných, kříšení mrtvých, a způsobí, že chromí budou choditi, slepí obdrží zrak svůj a hluší sluch, a bude uzdravovati všeliké nemoci.

6 A bude vymítati aďábly neboli zlé duchy, kteří dlí v srdci dětí lidských.

7 A hle, vytrpí apokušení a bolest těla, bhlad, žízeň a únavu, dokonce více, nežli člověk může cvytrpěti, aniž by mu to přivodilo smrt; neboť viz, dkrev poteče z každého póru, tak veliká bude eúzkost jeho pro zlovolnost a ohavnosti lidu jeho.

8 A bude nazýván aJežíš Kristus, bSyn Boží, cOtec nebe a země, Stvořitel všech věcí od počátku; a dmatka jeho bude nazývána eMaria.

9 A hle, přijde k svým vlastním, aby k dětem lidským mohlo přijíti aspasení, a to skrze bvíru ve jméno jeho; a dokonce i po tom všem ho budou považovati za člověka a řeknou, že má cďábla, a budou ho dbičovati a eukřižují ho.

10 A on avstane btřetího dne z mrtvých; a viz, bude státi, aby csoudil svět; a viz, všechny tyto věci jsou vykonány, aby na děti lidské mohl přijíti spravedlivý soud.

11 Neboť viz, a také akrev jeho busmiřuje hříchy těch, kteří cpadli přestupkem Adamovým, kteří zemřeli neznajíce vůli Boží ohledně sebe samých neboli kteří dhřešili v neznalosti.

12 Ale běda, běda tomu, kdo ví, že se abouří proti Bohu! Neboť spasení nepřichází k žádnému takovému, ledaže je to pokáním a vírou v bPána Ježíše Krista.

13 A Pán Bůh vyslal svaté své proroky mezi všechny děti lidské, aby oznamovali tyto věci každému pokolení, národu a jazyku, aby takto všichni, kteří uvěří, že Kristus přijde, mohli obdržeti aodpuštění hříchů svých a mohli se radovati nesmírně velikou radostí, dokonce bjako kdyby již mezi ně přišel.

14 Nicméně Pán Bůh viděl, že lid jeho je lidem tvrdošíjným, a stanovil pro ně zákon, totiž azákon Mojžíšův.

15 A ukázal jim mnohá znamení a divy a apředobrazy a nástiny týkající se příchodu svého; a také svatí proroci k nim promlouvali o příchodu jeho; a nicméně zatvrdili srdce své a nepochopili, že bzákon Mojžíšův nic neprospívá, ledaže by to bylo skrze usmíření krve jeho.

16 A i kdyby bylo možné, aby malé aděti mohly hřešiti, nemohly by býti spaseny; ale já ti pravím, ony jsou bpožehnané; neboť viz, tak jak v Adamovi neboli přirozeností padají, právě tak krev Kristova usmiřuje hříchy jejich.

17 A nadto, pravím ti, že nebude dáno ažádného jiného jména ani žádné jiné cesty ani prostředku, jímž k dětem lidským může přijíti bspasení, pouze ve jménu a skrze jméno cKrista, Pána Všemocného.

18 Neboť viz, on soudí a soud jeho je spravedlný; a malé dítě, které zemře v dětství, nezahyne; ale lidé pijí zatracení své vlastní duše, ledaže se pokoří a astanou se jako malé děti a uvěří, že spasení bylo a je a přijde ve smírné krvi a skrze bsmírnou krev Krista, Pána Všemocného.

19 Neboť apřirozený člověk je nepřítelem Boha a byl jím od bpádu Adamova a bude na věky věků, ledaže se cpoddá nutkáním Svatého dDucha a odloží přirozeného člověka a stane se esvatým skrze usmíření Krista Pána a stane se jako fdítě, poddajným, mírným, pokorným, trpělivým, plným lásky, ochotným podrobiti se všemu, co Pán považuje za vhodné na něj vložiti, stejně jako se dítě podrobuje otci svému.

20 A nadto, pravím ti, že přijde čas, kdy se aznalost o Spasiteli rozšíří v bkaždém národě, pokolení, jazyku a lidu.

21 A viz, až ten čas přijde, žádný, kromě malých dětí, nebude shledán před Bohem abez viny, leda skrze pokání a víru ve jméno Pána Boha Všemocného.

22 A dokonce v této době, až poučíš lid svůj o věcech, jež ti Pán, tvůj Bůh, přikázal, dokonce tehdy již nebudou shledáni bez viny v očích Božích, pouze podle slov, jež jsem k tobě promluvil.

23 A nyní, promluvil jsem slova, jež mi přikázal Pán Bůh.

24 A tak praví Pán: Ona budou státi jako jasné svědectví proti tomuto lidu soudného dne; z tohoto budou souzeni, každý podle skutků svých, ať byly dobré, nebo ať byly zlé.

25 A jestliže byly zlé, budou vydáni hroznému apohledu na svou vlastní vinu a ohavnosti své, což způsobí, že se stáhnou z přítomnosti Páně do stavu bbídy a nekonečných muk, odkud se nemohou již více navrátiti; tudíž vypili zatracení své vlastní duše.

26 Tudíž, pili z číše hněvu Božího, což jim spravedlnost nemůže odepříti, stejně jako nemohla odepříti aAdamovi, aby padl, protože pojedl ze zakázaného bovoce; tudíž, cmilosrdenství na ně již na věky nebude moci míti nárok.

27 A amuka jejich budou jako bjezero ohně a síry, jehož plameny jsou neuhasitelné a jehož dým stoupá vzhůru na věky věků. Tak mi Pán přikázal. Amen.