Heelamani 4
  Footnotes

  4. peatükk

  Nefilaste teisitimõtlejad ja laamanlased ühendavad jõud ja vallutavad Sarahemla maa – Nefilaste kaotused tulevad nende pahelisuse pärast – Kirik kahaneb ja rahvas muutub nõrgaks nagu laamanlased. Ligikaudu 38–30 eKr.

  1 Ja viiekümne neljandal aastal sündis, et kirikus oli palju lahkhelisid ja ka rahva seas oli atüli, nii et oli palju verevalamist.

  2 Ja mässumeelne osa tapeti ja aeti maalt välja ning nad läksid laamanlaste kuninga juurde.

  3 Ja sündis, et nad püüdsid ärgitada laamanlasi sõdima nefilaste vastu; kuid vaata, laamanlased olid ülimalt hirmunud, nii et nad ei tahtnud nende teisitimõtlejate sõnu kuulda võtta.

  4 Ent sündis, et kohtunike valitsemise viiekümne kuuendal aastal oli ateisitimõtlejaid, kes läksid nefilaste poolelt üle laamanlaste poolele, ja koos nende teistega õnnestus neil ärgitada neid vihale nefilaste vastu; ja kogu selle aasta nad valmistusid sõjaks.

  5 Ja viiekümne seitsmendal aastal tulid nad nefilaste vastu võitlema ja nad alustasid tapatööd; jah, nii et neil õnnestus kohtunike valitsemise viiekümne kaheksandal aastal saada oma valdusse Sarahemla maa; jah, ja samuti kõik maad koguni selle maani välja, mis oli Küllusliku maa ligidal.

  6 Ja nefilased ja Moroniiha väed aeti koguni Küllusliku maale;

  7 ja seal nad kindlustasid end laamanlaste vastu läänemerest koguni idamereni välja; see oli nefilastele ühe päeva teekond liinil, mille nad olid kindlustanud ja kuhu asetanud oma väed põhjapoolset maad kaitsma.

  8 Ja nõnda need nefilastest teisitimõtlejad olid laamanlaste rohkearvulise sõjaväe abiga saanud oma valdusse kõik nefilaste valdused lõunapoolsel maal. Ja kõik see toimus kohtunike valitsemise viiekümne kaheksandal ja üheksandal aastal.

  9 Ja sündis, et kohtunike valitsemise kuuekümnendal aastal Moroniihal õnnestus oma sõjaväega palju maad tagasi võita; jah, nad said tagasi palju linnu, mis olid langenud laamanlaste kätte.

  10 Ja kohtunike valitsemise kuuekümne esimesel aastal sündis, et neil õnnestus tagasi saada koguni pooled kõikidest nende valdustest.

  11 Nüüd, seda nefilaste suurt kaotust ja suuri tapatalguid, mis olid nende seas, ei oleks juhtunud, kui ei oleks olnud seda pahelisust ja jäledusi, mis nende keskel oli; jah, ja seda leidus ka nende seas, kes tunnistasid avalikult, et kuuluvad Jumala kirikusse.

  12 Ja see oli nende südame auhkuse pärast, nende ülisuure brikkuse pärast, jah, see oli nende cvaeste rõhumise pärast, keeldudes andmast toitu näljastele ja rõivaid alastiolijatele ja lüües oma alandlikke vendi põsele, pilgates seda, mis on püha, eitades prohvetliku kuulutamise ja ilmutuse vaimu, mõrvates, rüüstates, valetades, varastades, rikkudes abielu, tõstes mässu suurte tülidega ja lahkudes Nefi maale laamanlaste hulka –

  13 ja selle suure pahelisuse ja oma jõuga ahooplemise pärast jäeti nad nende oma jõu varale; seepärast ei olnud neil edu, vaid neid vaevati ja löödi ning laamanlased ajasid neid taga, kuni nad olid kaotanud peaaegu kõik oma maad.

  14 Aga vaata, Moroniiha jutlustas rahvale palju asju nende süütegude pärast; ja samuti aNefi ja Lehhi, kes olid Heelamani pojad, jutlustasid palju asju rahvale, jah, ja nad kuulutasid neile prohvetlikult palju asju nende süütegude kohta ja sellest, mis on nende peale tulemast, kui nad oma pattudest meelt ei paranda.

  15 Ja sündis, et nad parandasid meelt, ja kuivõrd nad parandasid meelt, hakkas neid saatma edu.

  16 Sest kui Moroniiha nägi, et nad meelt parandasid, söandas ta neid juhtida paigast paika ja linnast linna kuni selleni välja, et nad olid tagasi võitnud poole oma varast ja poole kõikidest oma maadest.

  17 Ja nõnda lõppes kohtunike valitsemise kuuekümne esimene aasta.

  18 Ja kohtunike valitsemise kuuekümne teisel aastal sündis, et Moroniiha ei saanud enam rohkem valdusi laamanlastelt tagasi vallutada.

  19 Seepärast loobusid nad oma plaanist ülejäänud osa oma maadest tagasi vallutada, sest laamanlased olid nii arvukad, et nefilastel oli võimatu nende üle rohkem võimu saada; seepärast kasutas Moroniiha kõiki oma vägesid, et hoida alles neid alasid, mida ta oli vallutanud.

  20 Ja sündis, et nefilased kartsid väga laamanlaste suure arvu pärast, et laamanlased saavad neist võitu ja tallavad nad maha ning surmavad ja hävitavad.

  21 Jah, neile hakkasid meenuma Alma prohvetlikud kuulutused ja ka Moosia sõnad ja nad nägid, et nad olid olnud kangekaelne rahvas ja et nad olid pidanud Jumala käske eimillekski;

  22 ja olid muutnud ja jalge alla trampinud Moosia aseadused ehk selle, mille Issand käskis tal rahvale anda; ja nad nägid, et nende seadused on rikutud ja et nad on muutunud paheliseks rahvaks, nii et nad on pahelised just nagu laamanlased.

  23 Ja nende süütegude pärast oli hakanud kirik akahanema; ja nad hakkasid umbusklikult suhtuma prohvetliku kuulutamise vaimu ja ilmutuse vaimu; ning nad olid silmitsi Jumala kohtuotsustega.

  24 Ja nad nägid, et nad olid jäänud anõrgaks nagu nende vennad laamanlased, ja et Issanda Vaim enam ei hoidnud neid; jah, see oli neist eemaldunud, sest Issanda bVaim ei ela ctemplites, mis ei ole pühad –

  25 seepärast lõpetas Issand nende hoidmise oma imelisel ja võrratul väel, sest nad olid langenud auskmatuse ja hirmsa pahelisuse seisundisse; ja nad nägid, et laamanlased on ülimalt arvukamad kui nemad, ja et kui nad ei bhoia Issanda, oma Jumala poole, siis nad peavad möödapääsmatult hukkuma.

  26 Sest vaata, nad nägid, et laamanlaste jõud on sama suur kui nende jõud, nimelt mees mehe vastu. Ja nõnda olid nad langenud sellesse suurde üleastumisse; jah, nõnda olid nad oma üleastumiste pärast muutunud nõrgaks vaid amõne aasta jooksul.