Heelamani 15
  Footnotes

  15. peatükk

  Issand talitses nefilasi, kuna ta armastas neid – Usule pöördunud laamanlased on usus kindlad ja vankumatud – Issand on halastav laamanlaste vastu viimsel ajal. Ligikaudu 6 eKr.

  1 Ja nüüd, mu armsad vennad, vaadake, ma kuulutan teile, et kui te meelt ei paranda, jäetakse teie majad teile alaastatuks.

  2 Jah, kui te meelt ei paranda, siis on teie naistel suur põhjus leinata päeval, mil nad imetavad, sest te püüate põgeneda ja pelgupaika ei ole; jah, ja häda nendele, kes alast ootavad, sest nad on rasked ega saa põgeneda; seepärast, nad tallatakse maha ja jäetakse hukkuma.

  3 Jah, häda sellele rahvale, keda kutsutakse Nefi rahvaks, kui nad meelt ei paranda, kui nad näevad kõiki neid tunnustähti ja imetegusid, mida neile näidatakse; sest vaata, nad on olnud Issanda valitud rahvas; jah, Nefi rahvast on ta armastanud ja ta on ka atalitsenud neid; jah, nende süütegude päevadel ta talitses neid, kuna ta armastab neid.

  4 Aga vaadake, mu vennad, laamanlasi on ta vihanud, sest nende teod on olnud pidevalt halvad ja seda nende aisade pärimuste pahelisuse pärast. Aga vaata, pääste on tulnud nendele nefilaste jutlustamise kaudu ja sel eesmärgil on Issand nende elupäevi bpikendanud.

  5 Ja ma tahan, et te näeksite, et asuurem osa nendest on oma kohustuste rajal ja nad kõnnivad ettevaatlikult Jumala ees ja jälgivad, et peavad kinni tema käskudest ja tema määrustest ja tema kohtuotsustest vastavalt Moosese seadusele.

  6 Jah, ma ütlen teile, et suurem osa neist teeb seda ja nad püüavad väsimatu usinusega, et nad võiksid tuua oma ülejäänud vennad tõe tundmisele; seepärast liituvad paljud nendega iga päev.

  7 Ja vaata, te teate ise, sest te olete olnud selle tunnistajaks, et kõik need, kes on toodud tõe tundmisele ja teadmisele nende isade pahelistest ja jäledatest pärimustest ning on juhitud uskuma pühakirju, jah, pühade prohvetite prohvetlikke kuulutusi, mis on kirjutatud, mis juhivad neid uskuma Issandasse ja meeleparandusele, milline usk ning meeleparandus toovad neile südamete amuutuse

  8 seepärast, kõik, kes nii kaugele on tulnud, te teate ise, et nad on akindlad ja vankumatud usus ja selles, millega nad on vabaks tehtud.

  9 Ja te teate ka, et nad on maha amatnud oma sõjariistad ja nad kardavad neid välja võtta, et sellega mingil viisil mitte patustada; jah, te võite näha, et nad kardavad patustada – sest vaadake, nad lasevad oma vaenlastel end maha tallata ja tappa ega taha tõsta oma mõõka nende vastu, ja seda nende usu pärast Kristusesse.

  10 Ja nüüd, nende püsivuse pärast, kui nad usuvad sellesse, mida nad usuvad, sest nende kindluse pärast, kui nad on kord valgustatud, vaadake, Issand õnnistab neid ja pikendab nende päevi, hoolimata nende süütegudest –

  11 jah, kui nad peaksid koguni uskmatusse kalduma, apikendab Issand nende elupäevi, kuni tuleb aeg, millest meie isad on rääkinud ja ka prohvet bSeenos ja paljud teised prohvetid, et meie vennad laamanlased ctuuakse taas tõe tundmisele –

  12 jah, ma ütlen teile, et Issanda alubadused laienevad viimasel ajal meie vendadele laamanlastele; ja vaatamata paljudele kannatustele, mis neil on, ja hoolimata sellest, et neid baetakse maa pinnal sinna-tänna ja jälitatakse ja lüüakse ja hajutatakse laiali ilma ühegi varjupaigata, on Issand nende vastu chalastav.

  13 Ja seda prohvetliku kuulutuse järgi, et neid atoodaks taas õigele teadmisele, mis on teadmine nende Lunastajast ja nende suurest ja tõelisest bkarjasest, ning arvataks tema lammaste hulka.

  14 Seepärast ma ütlen teile, et neil läheb aparemini kui teil, kui te meelt ei paranda.

  15 Sest vaata, kui neid vägevaid tegusid, mida teile näidati, aoleks näidatud neile, jah, neile, kes on kaldunud uskmatusse oma isade pärimuste pärast, te võite ise näha, et siis ei oleks nad enam kunagi uskmatusse kaldunud.

  16 Seepärast, ütleb Issand: Ma ei hävita neid täielikult, vaid lasen neil päeval, mil ma seda targaks pean, minu juurde tagasi pöörduda, ütleb Issand.

  17 Ja nüüd, vaata, Issand ütleb nefilaste rahva kohta: Kui nad ei paranda meelt ega tee tähelepanelikult minu tahtmist, ahävitan ma nad täielikult, ütleb Issand, nende uskmatuse pärast, hoolimata nendest mitmetest vägevatest tegudest, mis ma olen nende seas teinud, ja nii tõesti, kui Issand elab, need asjad sünnivad, ütleb Issand.