Heelamani 13
  Footnotes

  Laamanlase Saamueli prohvetlik kuulutus nefilastele.

  Hõlmab peatükid 13–15 (kaasa arvatud).

  13. peatükk

  Laamanlane Saamuel kuulutab prohvetlikult nefilaste hävitamisest, kui nad meelt ei paranda – Nemad ja nende rikkus neetakse – Nad hülgavad prohvetid ja loobivad neid kividega; nad on ümber piiratud deemonitest ja otsivad õnne süütegude toimepanemisest. Ligikaudu 6 eKr.

  1 Ja nüüd, sündis, et kaheksakümne kuuendal aastal jäid nefilased ikka veel pahelisusesse; jah, suurde pahelisusesse, samal ajal kui alaamanlased jälgisid täpselt Jumala käskudest kinnipidamist Moosese seaduse järgi.

  2 Ja sündis, et sel aastal tuli keegi laamanlane Saamuel Sarahemla maale ja hakkas rahvale jutlustama. Ja sündis, et ta jutlustas mitmeid päevi rahvale meeleparandusest ja nad ajasid ta maalt välja ja ta oli valmis oma maale tagasi pöörduma.

  3 Aga vaata, temale tuli Issanda hääl, et ta pöörduks taas tagasi ja kuulutaks rahvale prohvetlikult seda, mis iganes tema asüdamesse tuleb.

  4 Ja sündis, et nad ei lubanud tal linna siseneda; seepärast ta läks ja ronis üles müürile ja sirutas välja oma käe ning hüüdis valju häälega ja kuulutas rahvale prohvetlikult, mida iganes Issand tema südamesse pani.

  5 Ja ta ütles nendele: Vaadake, mina, laamanlane Saamuel, räägin Issanda sõnu, mis tema paneb minu südamesse; ja vaata, ta on pannud mu südamesse, et öelda sellele rahvale, et õigluse amõõk ripub selle rahva kohal ja enne, kui on möödunud nelisada aastat, langeb õigluse mõõk selle rahva peale.

  6 Jah, raske ahävitus ootab seda rahvast ja tuleb kindlasti sellele rahvale, ja seda rahvast ei saa päästa miski muu kui ainult meeleparandus ja usk Issandasse Jeesusesse Kristusesse, kes kindlasti tuleb maailma ja kannatab palju asju ning kes tapetakse tema rahva eest.

  7 Ja vaata, seda on mulle ilmutanud Issanda aingel ja ta tõi brõõmusõnumeid minu hingele. Ja vaata, mind saadeti teie juurde kuulutama seda ka teile, et ka teie saaksite rõõmusõnumeid; ent vaata, te ei tahtnud mind vastu võtta.

  8 Seepärast, nõnda ütleb Issand: Nefilaste kõvasüdamelisuse pärast ma võtan neilt oma sõna ära ja atõmban tagasi nendelt oma Vaimu ega talu neid enam ja ma pööran nende vendade südamed nende vastu, kui nad meelt ei paranda.

  9 Ja enne, kui anelisada aastat on möödunud, ma lasen neid karistada; jah, ma nuhtlen neid mõõga ja näljahäda ja katkuga.

  10 Jah, ma nuhtlen neid oma tulises vihas ja teie vaenlasi on veel aneljandas põlvkonnas, kes elavad, et näha teie täielikku hävitamist; ja see sünnib kindlasti, kui te ei paranda meelt, ütleb Issand, ja nemad neljandast põlvkonnast saavad teie hävituse põhjustajateks.

  11 Aga kui te parandate meelt ja apöördute tagasi Issanda, oma Jumala poole, pööran ma oma viha ära, ütleb Issand; jah, nõnda ütleb Issand, õnnistatud on need, kes parandavad meelt ja pöörduvad minu poole, aga häda sellele, kes ei tee meeleparandust.

  12 Jah, ahäda sellele suurele Sarahemla linnale, sest vaata, see on päästetud õigemeelsete pärast; jah, häda sellele suurele linnale, sest ma tajun, ütleb Issand, et on paljud, jah, koguni suurem osa sellest suurest linnast, kes teevad oma südame minu vastu kõvaks, ütleb Issand.

  13 Aga õnnistatud on need, kes meelt parandavad, sest neile heidan ma armu. Aga vaata, kui ei oleks õigemeelseid, kes on selles suures linnas, vaata, siis ma laseksin taevast alla tulla atulel ja selle hävitada.

  14 Aga vaata, õigemeelsete pärast on sellele armu heidetud. Kuid vaata, tuleb aeg, ütleb Issand, et kui te ajate õigemeelsed endi seast välja, siis olete te küpsed hävitamiseks; jah, häda sellele suurele linnale pahelisuse ja jäleduste pärast, mis selles on.

  15 Jah, ja häda Giideoni linnale pahelisuse ja jäleduste pärast, mis selles on.

  16 Jah, ja häda kõikidele linnadele, mis on ümberkaudsel maal ja mis on nefilaste valduses, selle pahelisuse ja jäleduste pärast, mis neis on.

  17 Ja vaata, aneedus tuleb sellele maale, ütleb Vägede Issand, nende inimeste pärast, kes sellel maal asuvad, jah, nende pahelisuse ja nende jäleduste pärast.

  18 Ja sünnib, ütleb Vägede Issand, jah, meie suur ja tõeline Jumal, et see, kes apeidab maasse aardeid, ei leia neid enam maa suure needuse pärast, muidu kui ta on õigemeelne inimene ja peidab selle Issanda hoolde.

  19 Sest ma tahan, ütleb Issand, et nad peidavad oma aarded minule, ja neetud olgu need, kes ei peida oma aardeid minule, sest ükski ei peida oma aardeid minule peale õigemeelsete; ja see, kes ei peida oma aardeid minule, on neetud, ja samuti ka aare, ning maa needuse tõttu ei lunasta seda mitte keegi.

  20 Ja saabub päev, mil nad peidavad oma varanduse, sest nende süda on kinni rikkuse küljes, ja kuna nende süda on kinni rikkuse küljes ja nad peidavad oma varanduse, kui nad põgenevad vaenlaste eest; kuna nad ei peida neid minule, siis olgu nad neetud ja ka nende varandus; ja sel päeval neid nuheldakse, ütleb Issand.

  21 Vaadake, teie, selle suure linna rahvas, ja võtke kuulda minu sõnu; jah, avõtke kuulda sõnu, mida ütleb Issand; sest vaadake, ta ütleb, et te olete neetud oma rikkuse pärast ja ka teie rikkus on neetud, kuna teie südamed on nende küljes kinni ja te ei ole võtnud kuulda selle sõnu, kes selle teile andis.

  22 Teil ei ole meeles Issand, teie Jumal, nendes asjades, millega ta on teid õnnistanud, vaid teil on alati meeles teie arikkus, aga mitte tänada Issandat, oma Jumalat, nende eest; jah, teie süda ei ole pöördunud Issanda poole, vaid see paisub suurest buhkusest, nii et te hooplete ja uhkustate, täis ckadedust, tüli, pahatahtlikkust, tagakiusamist ja mõrvu ning kõiksugu süütegusid.

  23 Sel põhjusel on Issand Jumal lasknud needusel tulla maale ja ka teie rikkuse peale, ning seda teie süütegude pärast.

  24 Jah, häda sellele rahvale, sest see aeg on käes, et te aajate välja prohvetid ja pilkate neid ja loobite neid kividega ja tapate neid ja panete toime kõiksugu süütegusid nende suhtes, just nagu tehti vanal ajal.

  25 Ja nüüd, kui te räägite, te ütlete: Kui meie elupäevad oleksid olnud meie avana aja isade päevil, me ei oleks tapnud prohveteid; me ei oleks loopinud neid kividega ega ajanud neid välja.

  26 Vaadake, te olete halvemad kui nemad, sest nii tõesti, kui Issand elab, kui teie keskele tuleb aprohvet ja kuulutab teile Issanda sõna, mis tunnistab teie pattudest ja süütegudest, te saate tema peale bvihaseks ja ajate ta välja ning püüate igal viisil teda hävitada; jah, te ütlete, et ta on cvaleprohvet ja et ta on patustaja ning kuradist, kuna ta dtunnistab, et teie teod on halvad.

  27 Aga vaadake, kui inimene tuleb teie juurde ja ütleb: Tehke seda ja see ei too mingit süüd; tehke toda ja teil ei tule kannatada; jah, ta ütleb: Kõndige oma südame uhkuse järgi; jah, kõndige oma silmade uhkuse järgi ja tehke, mida iganes teie süda soovib – kui inimene tuleb teie juurde ja ütleb seda, siis te võtate ta vastu ja ütlete, et ta on aprohvet.

  28 Jah, te ülistate teda ja annate temale osa oma varandusest; te annate temale oma kulda ja oma hõbedat ning riietate ta hinnaliste rõivastega, ja kuna ta räägib teile ameelitavaid sõnu ja ütleb, et kõik on hästi, siis te ei leia temas mingit süüd.

  29 Oo sa paheline ja rikutud põlvkond; sa paadunud ja kangekaelne rahvas, kui kaua te arvate, et Issand teid talub? Jah, kui kaua te lasete end juhtida arumalatel ja bpimedatel juhtidel? Jah, kui kaua te cvalite pigem pimeduse kui dvalguse?

  30 Jah, vaadake, Issanda viha on juba süttinud teie vastu; vaadake, ta on ära neednud maa teie süütegude pärast.

  31 Ja vaadake, tuleb aeg, mil ta neab teie rikkuse, et see muutub nii alibedaks, et te ei saa seda hoida ja teie vaesuse päevadel ei saa te seda säilitada.

  32 Ja teie vaesuse päevadel te hüüate Issanda poole ja te hüüate asjata, sest teie laastamine on juba tulnud teie peale ja teie hävitamine on kindel; ja siis te nutate ja ulute sel päeval, ütleb Vägede Issand. Ja siis te kurdate ja ütlete:

  33 Oo, oleksin ma ameelt parandanud ja ei oleks surmanud prohveteid ja bloopinud neid kividega ja ajanud neid välja! Jah, sel päeval te ütlete: Oo, et me oleksime pidanud meeles Issandat, meie Jumalat, sel päeval, mil ta andis meile meie rikkuse, ja siis ei oleks see muutunud libedaks, et peaksime selle kaotama; sest vaata, meie rikkus on meilt läinud.

  34 Vaata, me paneme tööriista siia ja järgmisel päeval on see kadunud; ja vaata, meie mõõgad on võetud meilt päeval, mil otsisime neid võitlemiseks.

  35 Jah, me oleme peitnud oma aarded ja need on libisenud meilt ära maa needuse pärast.

  36 Oo, et me oleksime meelt parandanud sel päeval, mil meile tuli Issanda sõna; sest vaata, maa on neetud ja kõik asjad on muutunud libedaks ja me ei saa neid käes hoida.

  37 Vaata, meie ümber on deemonid; jah, me oleme ümber piiratud selle inglitest, kes on püüdnud hävitada meie hinge. Vaata, meie süüteod on suured! Oo Issand, kas sa ei saaks oma viha meie pealt ära pöörata? Ja selline on teie kõne neil päevil.

  38 Aga vaata, teie prooviaja apäevad on möödas; te olete bedasi lükanud oma päästepäeva, kuni on igavesti liiga hilja ja teie hävitamine on tehtud kindlaks; jah, sest te olete kõik oma elupäevad taotlenud seda, mida te ei ole suutnud omandada, ja te olete otsinud cõnne, pannes toime süütegusid, mis on loomuvastane sellele õigemeelsusele, mis on omane meie suurele ja Igavesele Peamehele.

  39 Oo teie, maa rahvas, kui te kuulaksite minu sõnu! Ja ma palun, et Issanda viha pöörduks teie pealt ära ja et te teeksite meeleparanduse ja saaksite päästetud.