Alma 25
  Footnotes

  25. Fejezet

  Terjed a lámánita erőszak – Amint Abinádi megjövendölte, Noé király papjainak magja elveszik – Sok lámánita megtér és Anti-Nefi-Lehi népéhez csatlakozik – Hisznek Krisztusban és betartják Mózes törvényét. Mintegy Kr.e. 90–77.

  1 És íme, most lőn, hogy azok a lámániták – testvéreik legyilkolása miatt – még dühösebbek lettek; ezért bosszút esküdtek a nefiták ellen; és akkor nem próbálták többé aAnti-Nefi-Lehi népét gyilkolni.

  2 De vették a seregeiket, és átmentek Zarahemla földjének határvidékére, és rárontottak az Ammoniha földjén lévő népre és aelpusztították őket.

  3 És azután még sok csatájuk volt a nefitákkal, melyekben azok kiűzték és megölték őket.

  4 És a megölt lámániták között volt aAmulonnak és testvéreinek, vagyis Noé papjainak, majdnem minden magja; és a nefiták keze ölte meg őket;

  5 És a maradék, miután a keleti vadonba menekült, és magához ragadta a hatalmat és az irányítást a lámániták felett, sok lámánita aelvesztését okozta tűz által, azok hite miatt –

  6 Mert sokan aközülük, miután sok veszteséget és oly sok megpróbáltatást szenvedtek el, kezdtek felserkenni, emlékezvén Áronnak és testvéreinek bszavaira, melyeket az országukban prédikáltak nekik; ezért kételkedni kezdtek atyáik chagyományaiban, és hinni kezdtek az Úrban és abban, hogy ő adta a nagy erőt a nefitáknak; és így sokan közülük megtértek a vadonban.

  7 És lőn, hogy azok a vezetők, akik aAmulon gyermekeinek a maradéka voltak, bmegölették őket, igen, mindazokat, akik hittek ezekben a dolgokban.

  8 Most, ez a mártíromság sok testvérüket haragra serkentette; és viszálykodások kezdődtek a vadonban; és a lámániták avadászni kezdtek Amulonnak és testvéreinek a magjára, és gyilkolni kezdték őket; mire azok a keleti vadonba menekültek.

  9 És íme, ma vadásznak rájuk a lámániták. Így teljesedtek be Abinádi szavai, melyeket azon papok magjáról mondott, akik miatt tűzhalált szenvedett.

  10 Mert azt mondta nekik: Amit velem atesztek, az mintája lesz az eljövendő dolgoknak.

  11 És most Abinádi volt az első, aki Istenbe vetett hite miatt atűzhalált szenvedett, és ezalatt azt értette, hogy még sokan fognak úgy tűzhalált szenvedni, ahogyan ő szenvedett.

  12 És megmondta Noé papjainak, hogy az ő magjuk sokakat fog ahhoz hasonló módon megöletni, ahogy őt megölték, és hogy őket pedig úgy szórják szét más földekre és ölik meg, ahogyan a pásztor nélküli nyájat űzik és ölik meg a vadállatok; és most íme, ezek a szavak beigazolódtak, mert űzik őket a lámániták, és vadásznak rájuk, és ütlegelik őket.

  13 És lőn, hogy amikor a lámániták látták, hogy nem tudják legyőzni a nefitákat, ismét visszatértek saját földjükre; és sokan közülük átjöttek, hogy Ismáel földjén és Nefi földjén lakjanak, és csatlakoztak Isten népéhez, mely aAnti-Nefi-Lehi népe volt.

  14 És ők is aeltemették harci fegyvereiket, ahogyan azt testvéreik tették, és kezdtek igazlelkű nép lenni; és az Úr útjain jártak, és azon voltak, hogy betartsák a parancsolatait és a rendelkezéseit.

  15 Igen, és megtartották Mózes törvényét; mert szükséges volt, hogy Mózes törvényét még megtartsák, mivel még nem teljesedett be egészen. De aMózes törvénye mellett várakozással tekintettek Krisztus eljövetelére, figyelembe véve, hogy Mózes törvénye az ő eljövetelének a bmintaképe, és hittek benne, hogy egészen addig az ideig be kell tartaniuk ezeket a ckülsőséges cselekedeteket, amíg ő ki nem nyilatkoztatja magát nekik.

  16 És azt sem gondolták, hogy aMózes törvénye által jön bszabadulás; de Mózes törvénye a Krisztusba vetett hitük megerősítésére szolgált; és így hitükön keresztül megmaradt bennük az örök szabaduláshoz vezető cremény, és a prófétálás azon lelkére bízták magukat, mely az eljövendő dolgokról beszélt.

  17 És most íme, Ammon, és Áron, és Omner, és Himni és testvéreik rendkívül örvendeztek azon siker miatt, melyben a lámániták között volt részük, látván, hogy az Úr az aimáik szerint adott nekik, és hogy emellett minden részében igazolta nekik a szavát.