Alma 10
  Footnotes

  10. Fejezet

  Lehi Manassétól származott – Amulek felidézi az angyal parancsát, hogy gondoskodjék Almáról – Az igazlelkűek imái okozzák, hogy megkímélik a népet – A hamislelkű törvénytudók és bírák fektetik le a nép pusztulásának alapjait. Mintegy Kr.e. 82.

  1 Most ezek azok a aszavak, melyeket bAmulek az Ammoniha földjén lévő népnek prédikált, mondván:

  2 Én Amulek vagyok; Giddóna fia, aki Ismáel fia volt, aki Aminádi leszármazottja volt; és ez ugyanaz az Aminádi volt, aki lefordította az írást, amely a templom falán volt, amelyet Isten ujja írt.

  3 És Aminádi Nefinek volt a leszármazottja, aki annak a Lehinek volt a fia, aki kijött Jeruzsálem földjéről és aki aManassé leszármazottja volt, aki annak a bJózsefnek volt a fia, akit fivérei kezei celadtak Egyiptomba.

  4 És íme, nem kis hírnevem van mindazok között, akik ismernek; igen, és íme, sok rokonom és abarátom van, és emellett nagy vagyont szereztem kezem iparkodásával.

  5 Ám mindezek ellenére soha nem tudtam valami sokat az Úr útjairól, és az ő arejtelmeiről és bámulatos hatalmáról; azt mondtam, soha nem tudtam valami sokat ezen dolgokról; de íme, tévedek, mert sokat láttam az ő rejtelmeiből és bámulatos hatalmából; igen, méghozzá ezen nép életének megőrzése során.

  6 Mindazonáltal megkeményítettem a szívemet, mert sokszor aszólított, és nem akartam bmeghallani; így tudtam ezen dolgokról, de mégsem akartam tudni róluk; ezért szívem gonoszságában továbbra is lázadoztam Isten ellen, méghozzá egészen ennek a hetedik hónapnak a negyedik napjáig, mely a bírák uralmának tizedik évében van.

  7 Amint éppen egy nagyon közeli rokon látogatására mentem, íme, az Úrnak egy aangyala jelent meg nekem, és így szólt: Amulek, térj vissza saját házadba, mert ételt kell adnod az Úr egy prófétájának; igen, egy szent embernek, aki Isten választott embere; mert sok napot bböjtölt ezen nép bűnei miatt, és éhes, és cfogadd be őt a házadba, és adj neki ételt, és ő meg fog áldani téged és házadat; és az Úr áldása fog megpihenni rajtad és házadon.

  8 És lőn, hogy engedelmeskedtem az angyal hangjának, és visszafordultam a házam felé. És ahogy odafelé mentem, rátaláltam a aférfira, akiről az angyal azt mondta nekem: Fogadd be a házadba – és íme, ez ugyanaz a férfi volt, aki mostanáig Isten dolgait illetően szólt hozzátok.

  9 És az angyal azt mondta nekem, hogy ő egy aszent ember; ezért én tudom, hogy ő egy szent ember, mert ezt Isten angyala mondta nekem.

  10 Továbbá tudom, hogy azon dolgok, amikről bizonyságot tett, igazak; mert íme, azt mondom nektek, hogy ahogy él az Úr, éppen úgy elküldte hozzám az aangyalát, hogy ezen dolgokat kinyilváníttassa nekem; és ezt azalatt tette, míg ez az Alma a házamban blakott.

  11 Mert íme, ő amegáldotta házamat, megáldott engem, és asszonynépemet, és gyermekeimet, és atyámat és rokonaimat; igen, méghozzá az egész nemzetségemet megáldotta, és az Úr áldása pihent meg rajtunk, azon szavak szerint, melyeket elmondott.

  12 És most, miután Amulek ezen szavakat elmondta, a nép csodálkozni kezdett, látván, hogy anem csak egy tanú van, aki bizonyságot tesz azon dolgokról, amikkel vádolták őket, és az eljövendő dolgokról is, a bennük lévő prófétálás lelke szerint.

  13 Mindazonáltal voltak közöttük néhányan, akik úgy gondolták, kifaggatják őket, hogy ravasz afortélyaikkal szavukon foghassák őket, hogy bizonyítékot találjanak ellenük, hogy átadhassák őket a bíráiknak, hogy megítélhessék őket a törvény szerint, és hogy megölhessék vagy börtönbe vethessék őket, azon bűntett szerint, melyet fel tudnak hozni vagy tanúsítani tudnak ellenük.

  14 Most azon emberek törekedtek az elpusztításukra, akik atörvénytudók voltak, akiket a nép felfogadott és megbízott, hogy törvényt szolgáltassanak perek idején, vagyis a nép bűntetteinek pereinél a bírák előtt.

  15 Most ezek a törvénytudók tanultak voltak a nép minden mesterkedését és ravaszságát illetően; és ez képessé tette őket rá, hogy ügyesek lehessenek a foglalkozásukban.

  16 És lőn, hogy faggatni kezdték Amuleket, hogy ezáltal belezavarják a szavaiba, vagyis ellentmondásokba keverjék azon szavakat illetően, melyeket mond.

  17 Most nem tudták, hogy Amulek tudhat a terveikről. De lőn, hogy amint faggatni kezdték, abelelátott a gondolataikba, és így szólt hozzájuk: Ó ti gonosz és elfajzott bnemzedék, ti törvénytudók és képmutatók, mert az ördög munkájának alapjait fektetitek le; mert ckelepcéket és csapdákat állítotok, hogy elfogjátok Isten szentjeit.

  18 Terveket készítetek, hogy aelferdítsétek az igazlelkűek útjait, és hogy fejetekre vonjátok Isten haragját, méghozzá ezen nép teljes pusztulására.

  19 Igen, jól mondta Móziás, utolsó királyunk, amikor azon volt, hogy átadja a királyságot, mivel nem volt senki, akire ráruházza, meghagyta, hogy ezen népet a saját szava által kormányozzák – igen, jól mondta, hogy ha eljön az idő, amikor ezen nép hangja gonoszságot aválasztana, vagyis ha eljön az idő, hogy ezen nép vétekbe esik, akkor érettek lesznek a pusztulásra.

  20 És most azt mondom nektek, hogy jól ítéli meg az Úr a gonoszságaitokat; jogosan kiált aangyalai hangján keresztül ehhez a néphez: Tartsatok bűnbánatot, tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek királysága.

  21 Igen, jogosan kiált angyalai hangján keresztül, hogy: Pártatlansággal és igazságossággal a kezeimben ajövök majd le népemhez.

  22 Igen, és azt mondom nektek, hogy ha nem lettek volna az aigazlelkűek imái, akik most ezen a földön vannak, akkor már most teljes pusztulással látogatnának meg benneteket; de az nem bárvíz által lenne, mint az Noé napjaiban történt az emberekkel, hanem éhség által, és döghalál és kard által.

  23 De az igazlelkűek aimái által van az, hogy megkímélnek benneteket; most ezért, ha kiűzitek magatok közül az igazlelkűeket, akkor az Úr nem fogja visszatartani a kezét, hanem ádáz haragjában ellenetek jön; és akkor éhség, és döghalál és kard sújt majd le rátok; és hamarosan elközeleg az bidő, ha nem tartotok bűnbánatot.

  24 És most lőn, hogy a nép még inkább megharagudott Amulekre; és felkiáltottak, mondván: Ez az ember szidalmazza a törvényeinket, melyek igazságosak, és bölcs törvénytudóinkat, akiket mi választottunk.

  25 De Amulek kinyújtotta a kezét és még erőteljesebben kiáltott rájuk, mondván: Ó ti gonosz és elfajzott nemzedék, miért tartja Sátán oly nagyon markában a szíveteket? Miért szolgáltattátok ki magatokat neki, hogy hatalma lehessen felettetek, hogy aelvakítsa a szemeiteket, hogy ne értsétek meg az elmondott szavakat azok igazsága szerint?

  26 Mert íme, tanúskodtam-e a törvényetek ellen? Nem értitek; azt mondjátok, hogy törvényetek ellen szóltam; de nem ezt tettem, hanem a törvényetek mellett szóltam, a ti kárhoztatásotokra.

  27 És most íme, azt mondom nektek, hogy atörvénytudóitok és bíráitok hamislelkűsége kezdi lefektetni ezen nép pusztulásának az alapjait.

  28 És most lőn, hogy amikor Amulek elmondta ezeket a szavakat, a nép felkiáltott ellene, mondván: Most már tudjuk, hogy ez a férfi az ördög gyermeke, mert ahazudott nekünk; mert a törvényünk ellen szólt. És most azt mondja, hogy nem szólt ellene.

  29 Továbbá szidalmazta a törvénytudóinkat és a bíráinkat.

  30 És lőn, hogy a törvénytudók szívükben eldöntötték, hogy emlékezni fognak ezekre a dolgokra ellene.

  31 És most volt közöttük egy, akinek Zézrom volt a neve. Most ő volt a legelső Amulek és Alma avádolásában, ő lévén az egyik leggyakorlottabb közöttük, és sok ügyet intézett a nép között.

  32 Most ezen törvénytudók célja az volt, hogy nyerészkedjenek, és a foglalkoztatottságuk szerint volt hasznuk.