1 Нефи 19


Глава 19

Нефи прави плочи от руда и записва историята на своя народ. Богът на Израил ще дойде шестстотин години след времето, когато Лехий напуска Ерусалим. Нефи разказва за Неговите страдания и разпъването Му. Юдеите ще бъдат презирани и разпръснати до последните дни, когато те ще се завърнат при Господа. Около 588–570 г. пр. Хр.

1 И стана така, че Господ ми заповяда и затова аз направих плочи от руда, за да мога да издълбая върху тях летописа на моя народ. И на аплочите, които направих, аз издълбах летописа на ббаща ми, а също и пътуванията ни в пустошта и пророчествата на баща ми; а също и много от моите собствени пророкувания съм издълбал аз на тях.

2 И по времето, когато ги направих, аз не знаех, че ще ми бъде заповядано от Господ да направя атези плочи; ето защо, летописът на баща ми и родословието на бащите му, и по-голямата част от постъпките ни в пустошта са издълбани на онези, първите плочи, за които говорих; ето защо, нещата, които се случиха преди да направя бтези плочи, наистина са по-подробно описани на първите плочи.

3 И след като бях направил тези плочи по заповед, аз, Нефи, получих заповед, че служението и пророчествата, най-ясните и ценни части от тях, трябва да бъдат написани върху атези плочи; и нещата, които бяха записани, трябва да бъдат запазени за наставление на моя народ, който ще притежава земята, а също и за други бмъдри цели, които цели са известни на Господа.

4 Ето защо, аз, Нефи, направих летопис върху другите плочи, който разказва, или който разказва по-подробно за войните и раздорите, и унищоженията на народа ми. И това аз направих и заповядах на моя народ какво да прави след като си отида; и че тези плочи трябва да бъдат предавани от едно поколение на друго или от един пророк на друг до следващите заповеди на Господа.

5 И един разказ за това, как анаправих тези плочи, ще бъде даден по-късно; и тогава ето, аз продължавам според това, което казах; и аз правя това, за да могат по-светите неща да бъдат бзапазени за знанието на моя народ.

6 При все това аз не записвам нищо върху плочите, освен това, което смятам за асвято. И сега, ако аз сгреша, тези от стари времена също грешаха; и не че бих се извинил с други люде, но поради бслабостта, която е в мен, според плътта, аз бих се извинил.

7 Защото нещата, които някои човеци считат, че са с голяма стойност, както за тялото, така и за душата, други считат за анищо и ги тъпчат под нозете си. Да, дори и самият Бог Израилев бтъпчат под нозете си човеците. Аз казвам тъпчат под нозете си, но бих говорил и с други слова — те не Го считат за нищо и не се вслушват в съветите Му.

8 А ето, Той аидва според словата на ангела, бшестстотин години след времето, когато баща ми напусна Ерусалим.

9 И светът поради беззаконието си ще Го смята за едно нищо; ето защо, те ще Го бичуват и Той ще го изстрада; и ще Го удрят и Той ще го изстрада; да, те ще Го азаплюват и Той ще го изстрада поради Своята любяща доброта, и дълготърпението Си към чедата човешки.

10 И аБогът на бащите ни, които бяха бизведени от Египет от робство и които бяха запазени в пустошта от Него, да, вБогът на Авраам и на Исаак, и Богът на Яков ще се гпредаде според словата на ангела като човек в ръцете на нечестиви човеци, за да бъде диздигнат според словата на еЗенок и жразпънат според словата на Неум, и погребан в згробница според словата на иЗенос, които той изрече относно трите дена на йтъмнина, които ще бъдат знамение, дадено за Неговата смърт на онези, които ще населяват островите в морето и по-специално дадено на онези, които са от кдома Израилев.

11 Защото тъй говорѝ пророкът: Господ Бог със сигурност ще апосети целия дом Израилев в този ден, едни с гласа Си, поради тяхната праведност и за тяхна велика радост и спасение, а други с бгръмотевиците и светкавиците на силата Си, с ураган, с огън и с дим, и с пари от вмрак, и с отварянето на гземята, и с дпланини, които ще бъдат издигнати.

12 И авсички тези неща със сигурност ще дойдат, казва пророкът бЗенос. И вканарите на земята трябва да се разпукат; и поради стенанията на земята много от царете на островите в морето ще бъдат подтикнати от Духа Божий да възкликнат: Богът на природата страда!

13 И що се отнася до тези, които са в Ерусалим, казва пророкът, те ще бъдат абичувани от всички люде, защото бразпънаха Бога Израилев и отвръщат сърцата си от Него, отхвърляйки знамения и изумления, и силата, и славата на Бога Израилев.

14 И защото те отвръщат сърцата си, казва пророкът, и са апрезирали Светия Израилев, те ще се скитат докато са в плът и ще погиват, и ще станат за бсмях и вподигравка, и ще бъдат мразени от всички народи.

15 При все това, когато дойде този ден, казва пророкът, когато те ане ще отвръщат повече сърцата си от Светия Израилев, тогава Той ще си спомни бзаветите, които направи с бащите им.

16 Да, тогава ще си спомни Той за аостровите в морето; и тогава според словата на пророка Зенос, Господ каза: Да, и Аз ще бсъбера всички люде, които са от дома Израилев, от четирите краища на земята.

17 Да, и цялата земя ще авиди спасението Господне, казва пророкът; всеки народ, племе, език и люде ще бъдат благословени.

18 И аз, Нефи, съм написал тези неща за моя народ, за да мога да ги убедя да помнят Господа, техния Изкупител.

19 И ето защо, аз говоря на целия дом Израилев, ако бъде тъй, че те получат атези неща.

20 Защото ето, аз имам проявления в Духа за онези, които са в Ерусалим, които ме изнуряват, че даже всичките ми стави са слаби; защото ако Господ не беше милостив да ми покаже нещата за тях, тъкмо както Той ги показа на пророците от древността, аз също щях да съм погинал.

21 И Той наистина показа на апророците от древността всички неща ботносно тях; и Той показа също на мнозина относно нас; ето защо, нужно е ние да знаем за тях, защото те са написани върху плочите от пиринч.

22 Сега стана така, че аз, Нефи, научих братята си на тези неща; и стана така, че аз им четох много неща, които бяха издълбани върху аплочите от пиринч, за да могат те да научат за делата Господни по други земи, сред народите от стари времена.

23 И аз им четох много неща, които бяха написани в акнигите на Моисей; но за да успея по-пълно да ги убедя да повярват в Господа, техния Изкупител, аз им четох онова, което беше написано от пророк бИсаия; защото аз воприличих всички свети писания за нас, та да могат да бъдат за наша гполза и поука.

24 Затова аз им говорих, казвайки: Чуйте словата на пророка, вие, които сте остатък от дома Израилев, аклон, който е бил отчупен; чуйте словата на пророка, които бяха написани за целия дом Израилев и ги оприличете за себе си, та да можете да имате надежда, тъй както и вашите братя, от които сте били отчупени; понеже по този начин е писал пророкът.