1 Նեփի 12
նախորդ հաջորդ

Գլուխ 12

Նեփին տեսիլքում տեսնում է խոստումի երկիրը. դրա բնակիչների արդարությունը, անօրինությունը և անկումը. Աստծո Գառի գալուստը նրանց մեջ. ինչպես են Տասներկու Աշակերտները և Տասներկու Առաքյալները դատելու Իսրայելը. և անհավատության մեջ ընկածների նողկալի ու կեղտոտ վիճակը: Մոտ 600–592թթ. Ք.ծ.ա.:

1 Եվ եղավ այնպես, որ հրեշտակն ասաց ինձ. Նայի՛ր, և տե՛ս քո սերունդը և նաև քո եղբայրների սերունդը: Եվ ես նայեցի ու տեսա խոստումի աերկիրը. և ես տեսա մարդկանց բազմություններ, այո, իսկապես, կարծես թվով այնքան շատ էին, որքան ծովի ավազը:

2 Եվ եղավ այնպես, որ ես տեսա բազմություններ ի մի հավաքված՝ ճակատամարտելու մեկը մյուսի դեմ. և ես տեսա ապատերազմներ, և պատերազմների համբավներ, և իմ ժողովրդի մեջ մեծ կոտորածներ՝ սրից:

3 Եվ եղավ այնպես, որ ես տեսա շատ սերունդներ անցան պատերազմների և կռիվների մեջ՝ երկրում. և ես տեսա շատ քաղաքներ, այո, նույնիսկ այնքան, որ չհաշվեցի դրանք:

4 Եվ եղավ այնպես, որ ես տեսա ախավարի բմեգ խոստումի երկրի երեսին. և տեսա կայծակներ և լսեցի որոտներ և երկրաշարժեր և ամեն ձևի աղմկոտ ձայներ. և տեսա գետինը և ժայռերը, որ դրանք ճեղքվեցին. և ես տեսա վայր ընկնող և կտորների վերածվող լեռներ. և տեսա երկրի հարթավայրերը, որ դրանք ճեղքված էին. և տեսա շատ քաղաքներ, որ դրանք գխորտակված էին. և տեսա շատերը՝ այրված կրակից. ու տեսա, որ շատերը հողին հավասարվեցին երկրաշարժի պատճառով:

5 Եվ եղավ այնպես, որ այս բաները տեսնելուց հետո, ես տեսա խավարի ամեգ, որ այն անցավ երկրի երեսից. և ահա, ես տեսա բազմություններ, որոնք չէին ընկել Տիրոջ մեծ ու ահեղ դատաստանների հետևանքով:

6 Եվ ես տեսա երկինքները բաց և Աստծո աԳառին երկնքից իջնելիս. և նա իջավ ներքև ու իրեն ցույց տվեց նրանց:

7 Եվ ես նաև տեսա ու արձանագրում եմ, որ Սուրբ Հոգին իջավ ատասներկու ուրիշների վրա. և նրանք Աստծո կողմից կարգված էին ու ընտրված:

8 Եվ հրեշտակը խոսեց ինձ հետ՝ ասելով. Տե՛ս, Գառի տասներկու աշակերտները, որոնք ընտրվել են ծառայելու քո սերնդին:

9 Եվ նա ասաց ինձ. Դու հիշո՞ւմ ես Գառի ատասներկու առաքյալներին: Ահա, այդ նրանք են, որ պետք է բդատեն Իսրայելի տասներկու ցեղերը. ուստի, քո սերնդի տասներկու ծառաները պետք է դատվեն նրանց կողմից. քանի որ դուք Իսրայելի տնից եք:

10 Եվ այս ատասներկու ծառաները, որոնց դու տեսնում ես, պետք է դատեն քո սերնդին: Եվ տե՛ս, նրանք արդար են հավիտյան. քանզի Աստծո Գառի հանդեպ իրենց հավատքի շնորհիվ նրանց բհանդերձները դարձվել են ճերմակ նրա արյունով:

11 Եվ հրեշտակն ասաց ինձ՝ Նայի՛ր: Եվ ես նայեցի ու տեսա, որ աերեք սերունդ անցավ արդարության մեջ. և նրանց հանդերձները ճերմակ էին, ճիշտ ինչպես Աստծո Գառինը: Եվ հրեշտակն ասաց ինձ. Սրանք ճերմակ են դարձվել Գառի արյունով՝ նրա հանդեպ իրենց հավատքի շնորհիվ:

12 Եվ ես՝ Նեփիս, տեսա նաև շատերին աչորրորդ սերնդից, որոնք անցան արդարության մեջ:

13 Եվ եղավ այնպես, որ ես տեսա երկրի բազմությունները՝ ի մի հավաքված:

14 Եվ հրեշտակն ասաց ինձ. Ահա քո սերունդը և նաև քո եղբայրների սերունդը:

15 Եվ եղավ այնպես, որ ես նայեցի ու տեսա իմ սերնդի ժողովրդին, ի մի հավաքված բազմություններով, իմ եղբոր սերնդի ադեմ. և նրանք ի մի էին հավաքվել՝ ճակատամարտելու:

16 Եվ հրեշտակը խոսեց ինձ հետ՝ ասելով. Տե՛ս ակեղտոտ ջրերի ակունքը, որ տեսել էր հայրդ. այո, այսինքն՝ բգետը, որի մասին նա խոսել էր. և որի խորքերը գդժոխքի խորություններն են:

17 Եվ խավարի ամշուշները դևի գայթակղություններն են, որոնք բկուրացնում են աչքերը, և կարծրացնում սրտերը մարդկանց զավակների, և տանում նրանց հեռու՝ դեպի գլայն ճանապարհներ, որպեսզի նրանք մահանան ու կորչեն:

18 Իսկ մեծ ու ընդարձակ աշենքը, որը տեսել էր հայրդ, մարդկանց զավակների սին բերևակայություններն ու գհպարտությունն է: Եվ մի մեծ ու զարհուրելի դանդունդ է բաժանում նրանց. այո, այսինքն՝ եարդարադատության խոսքը Հավերժական Աստծո և Մեսիայի, որը Աստծո Գառն է, որի մասին Սուրբ Հոգին վկայում է, աշխարհի սկզբից մինչև այս ժամանակը, և այս ժամանակից՝ այսուհետև և հավիտյան:

19 Եվ մինչդեռ հրեշտակն ասում էր այս խոսքերը, ես նայեցի ու տեսա, որ իմ եղբայրների սերունդը կռվում էր իմ սերնդի դեմ՝ համաձայն հրեշտակի խոսքերի. և իմ սերնդի հպարտության և դևի ագայթակղությունների պատճառով ես տեսա, որ իմ եղբայրների սերունդը բհաղթեց իմ սերնդի ժողովրդին:

20 Եվ եղավ այնպես, որ ես նայեցի և տեսա իմ եղբոր սերնդի ժողովրդին, որ նրանք հաղթել էին իմ սերնդին. և նրանք առաջ գնացին բազմություններով երկրի երեսի վրայով:

21 Եվ ես տեսա նրանց՝ ի մի հավաքված բազմություններով. և ես տեսա ապատերազմներ ու պատերազմների համբավներ. և պատերազմների ու պատերազմների համբավների մեջ ես տեսա շատ սերունդներ անց կացան:

22 Եվ հրեշտակն ասաց ինձ. Ահա՛, սրանք անհավատության մեջ ակընկնեն:

23 Եվ եղավ այնպես, որ ես տեսա, նրանց անհավատության մեջ ընկնելուց հետո, նրանք դարձան մի աթուխ և նողկալի և բկեղտոտ ժողովուրդ՝ գծուլությամբ ու ամեն ձևի պղծություններով լի: