2022
Hê Nóc Là Ai?
Tháng Một/Tháng Hai năm 2022


Hãy Đến Mà Theo Ta

Hê Nóc Là Ai?

Môi Se 6–7

Hình Ảnh
Enoch’s family tree

Hình ảnh minh họa do Denis Freitas thực hiện

Cây gia phả này cho thấy hai người nam có tên là Hê Nóc trong dòng dõi của A Đam và Ê Va. Con trai của Ca In là Hê Nóc, cháu trai của A Đam (xin xem Môi Se 5), khác với con trai của Gia Rết là Hê Nóc, người cách A Đam sáu thế hệ và xây dựng thành phố Si Ôn (xin xem Môi Se 6–7).

Tiên tri Hê Nóc đã đáp lại sự kêu gọi của ông như thế nào?

Hình Ảnh
image of the prophet Enoch

Khi Hê Nóc được kêu gọi để rao truyền sự hối cải, ông đã cảm thấy không thích đáng và bày tỏ với Chúa rằng ông bị “chậm nói” (Môi Se 6:31). Nhưng Thượng Đế đã ban quyền năng cho Hê Nóc và hứa rằng: “Hãy mở miệng ngươi ra, và nó sẽ được tràn đầy, và ta sẽ ban cho ngươi lời nói” (Môi Se 6:32). Nhiều người đã tin lời ông, và Hê Nóc đã thiết lập thành phố Si Ôn.

Khi nhắc lại tấm gương của Hê Nóc, Anh Cả David A. Bednar đã trấn an những ai trong chúng ta đang cảm thấy choáng ngợp, bất bình đẳng, hoặc không đủ tiêu chuẩn cho một sự kêu gọi hoặc trách nhiệm mới rằng “lời hứa của Chúa với Hê Nóc cũng có thể áp dụng … ngày nay” (“Trong Sức Mạnh của Chúa,” đại hội trung ương, tháng Mười năm 2004).

In