Лиахона
Радост и любов
Бележки под линия

Hide Footnotes

Тема

Послание от Областното президентство

Радост и любов

Възлюбени братя, сестри и деца,

Пишем това послание с радост, познавайки вашата любов към Господ и забележителната ви отдаденост към великото дело на Христос, което в наше време е чудесно представено чрез възстановеното Евангелие на Исус Христос.

Изпращаме ви също поздрави от президент Ръсел М. Нелсън, неговите съветници и Кворума на дванадесетте апостоли. Те се молят за вас и често изразяват благодарността си за вашите доброта и служба в Царството Божие.

COVID-19

Вярно е, че ние и останалият свят преживяваме големи трудности през 2020 г. Пандемията от COVID-19 оказа влияние върху живота на всички. Някои наши роднини и приятели преминаха от другата страна на завесата на земния живот, а други имаха сериозни здравословни проблеми заради вируса COVID-19, въпреки че бяха благословени да оцелеят. Също така видяхме как това заболяване засегна бизнеси, училища и общности във всяка от нашите страни в област Източна Европа. Като членове и ръководители в Църквата, молихме Господ да ни даде сили с Негова помощ да преодолеем нашите трудности.

Обаче също вярваме, че от тези трудности ще има и добра полза. Помислете за миг колко много се сближаваме чрез чудото на видеотехнологиите, провеждането на видеосрещи и други средства. Нашите ръководители и членове стават по-близки помежду си, докато всички ние се учим как ежедневно да служим на хората, нуждаещи се от помощта ни.

Много ни радва също, че някои от членовете ни се завръщат в нашите редици. Други хора, които не са от нашата вяра, са открили славното възстановено Евангелие на Исус Христос, учат се от прекрасните ни мисионери и с помощта на много от нашите верни членове се кръщават. Каква благословия е това за нас! Надяваме се, че ще се постараем тези специални нови членове да се почувстват добре дошли в нашето семейство от членове на Църквата.

План на област Източна Европа за 2021 г.

С началото на 2021 г., посланието от президентството на област Източна Европа не се променя! Акцентът на настоящия план на област Източна Европа, който беше представен за пръв път през 2018 г., ще е същият и през 2021 г. Този план се основава на ученията на Господ Исус Христос и Неговите пророци и апостоли от последните дни.

Къде да намеря картончето „Моят план“ за членове и „План на област Източна Европа − Картонче за ръководителя“?

Тези картончета ще продължат да се осигуряват от офиса на областта всяка година. Въпреки това, сега качваме както Моят план, така и картончето за ръководителя, на страницата на Църквата във всяка страна, която може да бъде намерена в Интернет на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на уебсайта churchofjesuschrist.org.

Покана към всеки член и всяко семейство

Каним всеки член и всяко семейство да прегледат поканите за действие в Моят план и с молитва да си поставят цели, които да изпълняват.

Покана към ръководителите и съветите на район или клон

Каним всеки ръководител във всеки съвет на район или клон, под ръководството на епископа или президента на клон, с молитва да обмисли как да изпълнява плана на област Източна Европа. Този подход би работил най-добре, ако се обръща специално внимание на отделните членове и семействата им лично, а не просто статистически. Принципът за служение на най-смирените от нашите членове изисква нашето лично внимание.

Приоритет или покана към всеки член и семейство, подготвящи се за Второто пришествие на Господ Исус Христос.

Ние от Областното президентство, ви каним поотделно и като семейство, както и като ръководители в президентства, съвети, събрания за причастието, при духовни послания и при други обстоятелства, да обмисляте следните четири пророчески слова. Когато правим това, ще получаваме повече светлина и сила, докато вървим по заветната пътека, водеща към безсмъртие и вечен живот.

От Господ Исус Христос, Неговите Собствени думи:

„Аз съм истинската лоза и Моят Отец е земеделецът.

Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва и всяка, която дава плод, подрязва я, за да дава повече плод.

Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих.

Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мен.

Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да направите нищо.

Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и ги събират и ги хвърлят в огъня, и те изгарят.

Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне.

В това се прославя Моят Отец, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.

Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.

Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Моя Отец и пребъдвам в Неговата любов.

Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас и вашата радост да стане пълна“. (Йоан 15:1–11)

От президент Ръсел М. Нелсън:

„Докато се стремим да бъдем ученици на Исус Христос, нашите усилия да Го чуваме трябва да са по-съзнателни от всякога. Нужни са обмислени и последователни усилия да изпълваме живота си с Неговите слова, Неговите учения и Неговите истини“. („Слушайте Него“ Ръсел М. Нелсън, неделна сутрешна сесия на 190-ата годишна обща конференция на 5 април 2020 г.)

От Мороний, последният пророк в Книгата на Мормон

„И още говоря на вас – вие, които отричате откровенията Божии и казвате, че те са премахнати и че няма откровения, нито пророчества, нито дарби, нито изцеление, нито говорене на езици или тълкувание на езици.

Ето, казвам ви, който отрича тези неща, не познава Евангелието на Христа; да, той не е чел писанията, а ако ги е чел, значи не ги разбира.

Защото не четем ли, че Бог е същият вчера, днес и навеки и че у Него няма изменчивост, нито сянка на промяна?

И сега, ако си представяте един бог, който се изменя и у когото има и сянка на промяна – тогава вие си представяте един бог, който не е Бог на чудесата.

Но ето, аз ще ви покажа един Бог на чудеса, тъкмо Бога на Авраам и Бога на Исаак, и Бога на Яков; и това е същият този Бог, Който сътвори небесата и земята, и всичките неща, които са в тях“.

„И причината, поради която Той престана да върши чудеса между чедата човешки, е защото те чезнат в неверие и напускат правия път, и не познават Бога, на Когото трябва да се уповават.

Ето, аз ви казвам, че всеки, който вярва в Христа без да се съмнява в нищо, всичко, каквото той поиска от Отца в името на Христа, ще му бъде дадено; и това обещание е за всички, чак до краищата на земята“. (Мормон 9:7–11, 20–21)

От Президент Далин Х. Оукс

Ние вярваме, че словата на президент Далин Х. Оукс, първи съветник в Първото Президентство, дадени тук по-долу не се отнасят само за Китай, но също и за страните от област Източна Европа.

„Вярвам, че Китай… (Източна Европа)… вече са „отворени“ – ние сме тези, които сме затворени… Трябва да вникнем в техния начин на мислене… да спазваме техните закони и да следваме примера им за търпение. Трябва да заслужим тяхното приятелство… нашият Отец в Небесата… ще изпълни Своите цели сред този велик народ „в Неговото собствено време, и по Неговия собствен начин, и според Неговата собствена воля“ (Dallin H. Oaks, “Getting to Know China,” March 12, 1991, BYU Speeches)

Нека нашият възлюбен Небесен Отец и Неговият възлюбен Син Исус Христос изобилно да благословят вас и вашето семейство, Църквата и общностите, в които живеете, докато всички ние смирено, предано и радостно служим и живеем според Евангелието на Исус Христос.

С обич и искрени поздрави,

старейшина Кристофъл Голдън
старейшина Ханс Т. Бум
старейшина Кирило Покхилко

Президентство на област Източна Европа