Израствайте в принципа на откровението
назад напред

Израствайте в принципа на откровението

Насърчавам ви да предприемете необходимите стъпки, за да чувате Господ по-добре и по-често и така да може да получавате просветлението, което Той желае да ви даде.

Илюстрации от Getty Images

На 30 септември 2017 г., след следобедната сесия на общата конференция, се отбих в болницата, за да видя как е моят обичан член на Кворума, старейшина Робърт Д. Хейлз. Той бе хоспитализиран, откакто получи сърдечен удар няколко дни по-рано.

Беше чудесна среща, а той изглежда се подобряваше. Дори дишаше самостоятелно, което е добър знак.

Но същата вечер, Духът проговори на сърцето и ума ми, че трябва да се върна в неделя в болницата. По време на неделната сутрешна сесия на общата конференция получих същото силно впечатление. Почувствах, че трябва да пропусна обяда и веднага след приключването на сутрешната сесия да побързам да отида до леглото на старейшина Хейлз – така и направих.

Когато пристигнах, видях, че състоянието на старейшина Хейлз значително се бе влошило. За съжаление, той почина 10 минути след пристигането ми, но съм благодарен, че бях до него заедно с милата му съпруга Мери и техните двама синове, когато той напусна този живот.

Толкова съм благодарен, че нашепванията на Светия Дух ме подтикнаха да направя нещо, което иначе нямаше да направя. Безкрайно съм благодарен за това, че откровението съществува и че небесата отново са отворени.

Тази година в личното и църковното изучаване ще съсредоточим вниманието си върху Учение и завети. Тези „божествени откровения и боговдъхновени изявления“ могат да благославят всички, които ги изучават и действат съгласно божествените напътствия в тях. Те канят „всички люде навред да чуят гласа на Господа Исуса Христа“1, защото действително „гласът Господен е към всички човеци“ (Учение и завети 1:2).

Опасност, мрак, измама

Физическите и духовните бури са част от земния живот, както вече ни напомни пандемията от COVID-19. Спасителят предрича дни на големи трудности във времето преди Второто Си пришествие. Той казва: „На различни места ще има глад и мор, и земетресения“ (Джозеф Смит – Матей 1:29).

В допълнение към тези беди са нарастващите мрак и лукавство, които ни заобикалят. Исус казва на учениците Си, че „ще цари беззаконие“ преди завръщането Му (Джозеф Смит – Матей 1:30).

Сатана е организирал силите си и вилнее срещу делото на Господ и всички нас, които сме част от него. Поради увеличаването на опасностите пред нас, необходимостта ни от божествено напътствие никога не е била по-голяма, а усилията ни да чуваме гласа на Исус Христос – нашия Посредник, Спасител и Изкупител – никога не са били по-спешни.

Както казах скоро след като бях призован за президент на Църквата, Господ е готов да ни разкрива волята Си. Това е една от най-великите Му благословии за нас2.

В днешно време Той обещава: „Ако поискаш, ще получаваш откровение след откровение, знание след знание“ (Учение и завети 42:61).

Знам, че Той ще откликва на нашите молби.

Как Го чуваме

Познанието за това как Духът ни говори е от изключителна важност днес. За да получаваме лично откровение, да намираме отговори и да получаваме защита и напътствия, ние помним модела, който Пророка Джозеф Смит ни е задал.

Първо, потапяме се в Писанията. По този начин ние отваряме ума и сърцето си за ученията и истините на Спасителя. Словата на Христос ни „ка(зват) всичко това, което трябва да прави(м)“ (2 Нефи 32:3), особено в тези дни на несигурност и промени.

След това се молим. Молитвата изисква действие, затова трябва да се смиряваме пред Бог, да намерим тихо място, където редовно можем да ходим, и да изливаме сърцето си пред Него.

Господ казва: „Приближете се до Мен и Аз ще се приближа до вас; търсете Ме усърдно и ще Ме намерите, искайте и ще получите, хлопайте и ще ви се отвори“ (Учение и завети 88:63).

Приближаването до Господ ни носи утеха и насърчение, надежда и изцеление. Затова се молим в Неговото име за нашите притеснения и слабости, нашите копнежи, нашите обични хора, нашите призования и нашите въпроси.

След това се вслушваме.

Ако останем на колене известно време след като приключим молитвата си, в ума ни ще дойдат мисли, чувства и насоки. Записването на тези впечатления ще ни помогне да запомним какви действия Господ желае да предприемем.

Като повтаряме този процес, ние, по думите на Пророка Джозеф Смит, ще „израстваме в принципа на откровението“3.

Достойни да получаваме откровение

За усъвършенстване на умението ни да разпознаваме нашепванията на Светия Дух и увеличаване на способността ни да получаваме откровение е необходимо да сме достойни. За да сме достойни, не е нужно да сме съвършени, а да се стремим към повече чистота.

Господ очаква ежедневни усилия, ежедневно подобрение и ежедневно покаяние. Достойнството внася чистота, а чистотата ни подготвя за Светия Дух. Когато вземаме „Светия Дух за свой водач“ (Учение и завети 45:57), ние се подготвяме за лично откровение.

Ако нещо ни пречи да отворим вратата за небесно напътствие, може да се наложи да се покаем. Покаянието ни позволява да отворим вратата, за да можем да чуваме гласа на Господ по-често и по-ясно.

„Стандартът е ясен – учи старейшина Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли. – Ако нещо, което мислим, виждаме, чуваме или вършим, ни отдалечава от Светия Дух, тогава трябва да спрем да мислим, виждаме, чуваме или правим това нещо. Ако това, което има за цел да ни забавлява например, ни отчуждава от Светия Дух, тогава несъмнено този вид развлечение не е за нас. Понеже Духът не може да пребивава в това, което е вулгарно, грубо или нескромно, тогава е ясно, че подобни неща не са за нас“4.

Когато съчетаем увеличените чистота и подчинение с пост, усърдно търсене, изучаване на Писанията и словата на живите пророци, както и с храмова работа и работа по семейната история, небесата ще се разтворят. Господ от своя страна ще изпълни обещанието Си: „Аз ще ти дам от Моя Дух, Който ще просветли ума ти“ (Учение и завети 11:13).

Може да се наложи да проявим търпение, но Бог ще ни говори по Негов начин и когато Той прецени.

Дух на разбиране

Йов заявява: „Има дух в човека; вдъхновението на Всемогъщия го вразумява“ (Йов 32:8). През тази нова година ви насърчавам да предприемете необходимите стъпки, за да чувате Господ по-добре и по-често и така да може да получавате просветлението, което Той желае да ви дава.

Преди кончината на старейшина Хейлз през онзи октомврийски ден на 2017 г., той подготви кратка реч за общата конференция, която не можа да изнесе. В тази реч той пише: „Нашата вяра ни подготвя да бъдем в присъствието Господно“5.

Когато получаваме откровение, прекарваме време в присъствието на Бог, докато Той ни разкрива намерението, волята и гласа Си (вж. Учение и завети 68:4). Нека проявяваме в действие вярата си, като Го призоваваме, живеем достойно за обещаното от Него вдъхновение и действаме съгласно получените указания.

Бележки

  1. Въведение в Учение и завети.

  2. Вж. Ръсел М. Нелсън, „Откровение за Църквата, откровение за нашия живот“, Лиахона, май 2018 г., с. 94.

  3. Учения на президентите на Църквата: Джозеф Смит, 2008 г., с. 140.

  4. Дейвид A. Беднар, „За да може винаги да имаме Неговия Дух да бъде с нас“, Лиахона, май 2006 г., с. 30.

  5. В Нийл Л. Андерсън, „Гласът Господен“, Лиахона, ноем. 2017 г., с. 125.