Жените и силата на заветите
назад напред


Жените и силата на заветите

Можем да се радваме на привилегиите и силата, която имаме чрез свещеничеството

Изображение

Илюстрации от Амбър Елдридж

Президент Ръсел М. Нелсън учи, че небесата са точно толкова отворени за жените, надарени с Божията свещеническа сила, произтичаща от свещенически завети, колкото и за мъжете, носители на свещеничеството.

Той казва: „Моля се всяка от вас да усети тази истина в сърцето си, защото вярвам, че това ще промени живота ви. … Бих искал да ви оставя благословия да можете да разбирате свещеническата сила, с която сте надарени и да можете да я увеличавате, като упражнявате вяра в Господ и в силата Му“.

Президент Нелсън кани всички жени от Църквата да учат с молитва за свещеническата сила и да открият на какво ще ги учи Светият Дух. Обичам факта, че нашият жив пророк кани всички да се учим и да получаваме откровения, и да „придобива(ме), разбира(ме) и използва(ме) силата, с която (сме) били надарени“1.

Много пъти през живота ми съм чувствала обещаните благословии, които идват от следването на съветите на пророците. Тази покана не бе по-различна. Докато си мислех за поканата на президент Нелсън, мислите ми незабавно се насочиха към храма – мястото, където бях надарена със свещеническа сила – и какъв дар е била тази сила през целия ми живот. Отне ми години да разбера как тази сила се проявява в моя живот.

Свещеническата сила, подобно на дара на Светия Дух, идва от нашия любящ Отец в небесата и от личната ни праведност. Когато спазваме сключените от нас завети с Господ, имаме възможността да получаваме откровения за нашия живот, нашите семейства, професии, образование – всичко, за което търсим насока. Няма нещо, което е важно за нас, което да не е важно за Господ. А когато каним Духа да бъде с нас, можем да получаваме по-голямо разбиране за свещеническата сила чрез напътствията Му.

Колкото повече научавам за свещеническата сила чрез личното ми изучаване и личния ми опит, толкова повече разбирам колко важна е тя за всички аспекти на нашия живот. Свещеническата сила ни помага да получаваме откровения за ежедневните ни трудности.

В призованията ми, защото аз служа със свещеническа власт, дадена ми от човек, който има ключове, има много случаи, когато съм получавала мисли или думи, които са точно това, което дадена млада жена или сестра в Обществото за взаимопомощ, или дадено дете в Неделното училище за деца трябва да чуе. Знам, че тези думи идваха благодарение на свещеническата власт, която ми бе дадена, когато бях отделена за това призование.

В брака, както и във всяко едно взаимоотношение, хората преминават през етапи и фази на учене и израстване. Научих, че това да помня кой е съпругът ми, коя съм аз и какво се очаква да правим заедно като чеда на Бог, променя отноше-нието ми. Фактът, че сме запечатани един за друг чрез свещеническата власт, дава сила на двама ни да ставаме по-сплотени. Когато Спасителят казва: „Ако не сте едно, не сте Мои“ (Учение и завети 38:27), Той няма предвид това само когато сме на църква. Това важи и за семейните ни взаимоотношения.

А като майка помня как се притеснявах за мое пълнолетно дете, което правеше неща, които знаех, че няма да го направят щастливо. Бяхме се разбрали да обсъдим проблема и планирахме време да поговорим. Преди уреченото време за телефонния ни разговор бях приготвила лекцията си. Знаех точно какво ще кажа. Молих се Духът да бъде с мен. Това, което излизаше от устата ми от началото на разговора ни и през цялото време бе съвсем различно от това, което планирах да кажа. Но бе точно това, от което се нуждаеше това мое дете. Дарът на Светия Дух направи възможно сърцата ни да бъдат смекчени и да се намери по-добро решение. Това е пример как свещеническата сила действа в живота ни.

Изображение

Твърде често жените се сравняваме с другите. Но никоя от нас не се чувства добре, когато се сравнява с другите. Всяка жена има уникална комбинация от способности и таланти и всички те са дарени от Бог. Това, че вие и аз не сме еднакви, не ни издига или принизява – всички жени са различни. Трябва да откриваме даровете си и да ги развиваме, като не забравяме Кой ни ги е дал и съответно да ги използваме за постигането на Неговите цели. Като споделяме даровете си, за да благославяме другите, ние изпитваме силата на свещеничеството в нашия живот.

Имала съм привилегията да се срещам с много изключителни жени, които проявяват вяра и сила чрез своите действия. Жените използват талантите и способностите си по невероятни и разнообразни начини. Те оказват голямо влияние в живота на всички около себе си – в своите семейства, на местоработата си, на църква, в училище или където и другаде да прекарват времето си.

Едно от нещата, които научих за свещеничеството е, че се справяме най-добре, когато работим заедно, разчитайки едни на други. Това е начинът, който Господ е постановил, това е божественият модел. Не е нужно да се конкурираме, защото всички тези различни дарове, таланти и способности са нужни както на мъжете, така и на жените. Господ нежно ни води по пътя, за да можем да разберем по-добре как да работим заедно и как да ценим приноса на всеки от нас. Това наистина е най-добрият начин да се изпълнява Неговото дело.

Жените не трябва да чакат някой да им казва какво да правят с дарбите, талантите и силата си. Имаме способността да получаваме откровение за себе си. Не трябва да чакаме да ни се въздейства, а трябва да имаме смелостта да действаме съгласно откровенията, които получаваме. Търсенето на вдъхновение и откликването на полученото духовно напътствие е доказателство, че ние черпим от свещеническата сила, която ни е обещана, при условие, че спазваме сключените с Бог завети.

Както казва президент Нелсън: „Какво би могло да бъде по-вълнуващо от това с помощта на Духа да разбираме Божията сила – свещеническата сила?“. Той обещава: „С нарастването на вашето разбиране и, като упражнявате вяра в Господ и в Неговата свещеническа сила, способността ви да черпите от духовните богатства, предоставяни от Господ, ще се увеличава“2. И аз знам, че тези обещания от нашия жив пророк са истинни.

Бележки

  1. Ръсел М. Нелсън, „Духовни богатства“, Лиахона,ноем. 2019 г., с. 77.

  2. Ръсел М. Нелсън, „Духовни богатства“, Лиахона, ноем. 2019 г., с. 79.