Послание на надежда за хората, лишени от свобода
назад напред

Послание на надежда за хората, лишени от свобода

Божията светлина може да бъде част от вашето бъдеще.

Илюстрации от Дейвид Грийн

Преди години бях влязъл на посещение в един затвор, когато се срещнах с мъж на име Ерик. Той бе в затвора от 17 години. През това време Ерик рядко пропуска богослужение. Той често се моли с другите и помага на много хора да научат за Писанията. Когато се срещнах с Ерик, той имаше сериозни проблеми със здравето. Успях да го посетя в затворническата болница.

Докато говорих с него, Ерик ми каза колко е благодарен за многото членове на Църквата, които са му оказвали подкрепа през годините. Той сподели свидетелството си и вярата си в Исус Христос. После, тихичко ми каза, че е имало много дни, когато се е чувствал забравен и сам. Поговорихме още малко, молихме се заедно и се разделихме като приятели. Няколко часа по-късно научих, че Ерик е починал.

Житейският път на Ерик бе труден. Но той в крайна сметка опозна и обикна Небесния Отец, Исус Христос и себе си. А точно това е важното. През вечността не мисля, че ще има значение къде или как сме опознали Исус. Най-важното ще е какво е направил всеки от нас с живота си след като Го е открил.

Обстоятелствата и изборите, които са довели до вашето лишаване от свобода не трябва да определят вашия живот. Може да сте направили грешки, големи и малки. Може да сте извършили престъпление веднъж или многократно. Това е част от вашето минало, но вашето минало не трябва да определя вашето бъдеще. Имате силата да вземате решения, които да ви носят щастие, дори и през трудните моменти.

Вашата истинска същност

Сестра Джой Д. Джоунс, обща президентка на Неделното училище за деца, няколко пъти е ходила на посещение в затвори. Веднъж ми разказа следната история:

„Спомням си първия път, когато отидох на посещение в затвора близо до дома ми. Докато говорих с една група затворници, усещането бе като да съм на свято място, защото знаех, че те искрено желаят да се променят и да дойдат при Христос. Поговорихме за нашата божествена същност като Божии чеда.

В един момент им разказах за моята двегодишна внучка, която един ден дойде при мен с усмивка на лице. Тя ентусиазирано обяви: „Бабо, аз съм чедо на Бог!“. Тогава един човек тихо каза: „Чудя се какъв ли щеше да е животът ми днес, ако някой ми бе казал, докато бях малък, че съм чедо на Бог“.

Добрата новина е, че всички сме Божии чеда – продължава сестра Джоунс – независимо дали научаваме това като деца или на по-късен етап от живота си. Никога не е твърде късно. Не сте забравени. Бог ви познава. Той ви обича. Неговият Син Исус Христос е наш Спасител. Той е извършил Единението за всеки един от нас. Поради това Исус разбира съвършено живота ни и ние можем изцяло да бъдем опростени за нашите грехове. Той казва: „Да, те може да те забравят, обаче Аз няма да те забравя. … Ето, на Своите длани съм те врязал; стените ти са непрестанно пред Мене“ (1 Нефи 21:15–16).

Вярата, че вие и всички, които познавате, сте чеда на Бог, е източник на вътрешна сила. Като приемете тази истина и ѝ позволите да направлява живота ви, ще намерите повече мир и ще станете пример за добро за другите.

Възстановяване на доверието

През живота може да е трудно да знаете на кого да се доверите, но винаги можете да имате доверие на Небесния Отец. Писанията учат, че Бог ви познава съвършено. Той ви обича и не може да лъже1. Ако ви е трудно да се доверявате на други хора, както и на Бог, молете се за това. Попитайте вашия Небесен Отец: „Обичаш ли ме? Мога ли да Ти имам доверие?“. После се заслушайте за отговор. Той може да дойде като усещане за мир или спокойствие. Може да отнеме време. Но Бог ще отговори на молитвите ви.

Освен да знаете на кого можете да се доверявате, важно е да станете човек, на когото може да се има доверие. Може да не е уместно да подновите контакт с хората, които сте наранили, но пак можете да размишлявате за минали събития от тяхна гледна точка, да развивате състрадание и да се молите за тях. Може да изберете да бъдете човек, на когото може да се има доверие в новите взаимоотношения, които ще възникват.

Това може да е дълъг процес. Благодарен съм за следното насърчение от старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли: „Продължавайте да обичате. Продължавайте да се опитвате. Продължавайте да се уповавате. Продължавайте да вярвате. Продължавайте да израствате. Небесата ще ви подкрепят днес, утре и завинаги“2.

Полагане на родителски грижи, докато сте лишени от свобода

Може да се изкушите да си помислите, че не можете да бъдете родител, докато сте в затвора. Въздържайте се от тази мисъл. При всяка възможност намирайте начини да подкрепяте вашето семейство и вашите деца.

През последните години ръководителите на Църквата подчертават колко е важно да преподаваме Евангелието в семействата си. Запитайте се: „Как мога да помогна на семейството си да получи благословиите на Евангелието?“. Ето четири идеи:

  • Винаги можете да се молите за вашето семейство. Молитвата е въздействаща духовна работа, която не се ограничава от стени или разстояние.

  • Ако ви е позволено да общувате с децата си, намирайте подходящи начини да изразявате своята обич. Споделяйте им духовните уроци, които научавате.

  • Постарайте се да се свържете отново с надеждни приятели. Изграждайте взаимоотношения с хора, които ще влияят добре на вас и вашето семейство.

  • Променяйте се към по-добро. Всяко усилие, което полагате, за да ставате по-добри и да поемате отговорност за вашите решения, ще ви помага да ставате по-добър родител.

Продължаване напред

Нашият пророк днес, президент Ръсел М. Нелсън, казва, че нашата основна цел в живота е да се подготвим да срещнем Бог, като следваме примера на Исус Христос. „А правим това, като ежедневно се покайваме и получаваме Неговата пречистваща, изцеляваща и укрепваща сила. След това можем да чувстваме трайна радост и мир, дори и в бурни времена“3.

Покаянието е важна част от изцелението. То започва, когато искрено се молите на Бог, като Му казвате какво сте сгрешили и Го молите за Неговата прошка. Ще започнете да чувствате мир, когато научавате повече за Евангелието и следвате примера на Исус Христос. Тези чувства, както и вашето променящо се поведение, са доказателства, че започвате да се изцелявате.

Ръководителите на Църквата са готови да ви помогнат да извървите тази пътека обратно към Бог. Посредством Исус Христос винаги ще е възможно да се завърнете при вашия Небесен Отец. Макар и да чувствате, че сте получили прошка от Бог дълго преди да ви бъде простено от вашето семейство, обществото или дори от някои членове на Църквата, не се отчайвайте. Просто продължете напред. Имайте доверие в обещанията на Бог и в Неговото разписание.

Господ ще ви помогне да се изцелите

Запомнете, че всеки вид изцеление – включително от пристрастяване, насилие или друг вид травма – отнема време. Библията разказва историята за това как Исус изцелява един сляп мъж, чието зрение се завръща на етапи. Той първо вижда хората като „дървета, които ходят“. Тогава Исус „пол(ага) ръце на очите му“ и чак тогава човекът вижда всичко ясно (Марк 8:24–25). По подобен начин Исус изцелява жената, която има кръвотечение, от което страда от 12 години (вж. Марк 5:25–34). Тези истории ни напомнят, че физическото, духовното и психическото изцеление често отнема време. Ако чувствате, че вашето изцеление не се случва толкова бързо, колкото ви се иска, опитайте се да забелязвате дребните успехи. Молете се и говорете на Бог за вашите чувства, включително Му благодарете за всеки напредък, който забелязвате.

Независимо дали вече сте член на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, дали учите повече за Евангелието или се завръщате към членство в Църквата, моля знайте, че ни е грижа за вас. Независимо какво е миналото ви или колко път ви предстои, вашето бъдеще може да бъде изпълнено с Божията светлина. … Евангелската пътека ни дава сила. Тя ни носи утеха. Тя води до повече щастие в този живот и радост през вечността.

Вашият Небесен Отец и Исус Христос ви познават и обичат съвършено. Те никога няма да ви изоставят. Никога няма да ви наранят. Никога няма да ви забравят.

Бележки

  1. Вж. например Евреите 6:18, Енос 1:6, Етер 3:12, Учение и завети 62:6.

  2. Джефри Р. Холанд, „Утре Господ ще извърши сред вас чудни дела“, Лиахона, май 2016 г., с. 127.

  3. Ръсел М. Нелсън, „Откриващи бележки“, Лиахона, май 2020 г., с. 6.