2019
Ar nepraleidote šios esminės tarnystės dalies?
2019 m. spalis


Tarnystės principai

Ar nepraleidote šios esminės tarnystės dalies?

Tarnystė tiek pat „džiau[gsmas] su besidžiaugiančiais“, kiek ir „verk[smas] su verkiančiais“ (Romiečiams 12:15).

Paveikslėlis
man at a party holding a tray with people dancing on it

Augusto Zambonato iliustracijos

Kai galvojame apie tarnystę, lengva galvoti apie pagalbą tiems, kam jos reikia. Kalbame apie daržo sutvarkymą našlei, vakarienės atnešimą ligoniui arba davimą gyvenantiems nepritekliuje. Prisimename Pauliaus patarimą „verk[ti] su verkiančiais“, bet ar pakankamai dėmesio skiriame pirmajai šios eilutės daliai – „džiau[gsmui] su besidžiaugiančiais“? (Romiečiams 12:15) Džiūgavimas su tais, kuriems tarnaujame, – ar tai reikštų jų sėkmės paminėjimą, ar pagalbą padedant rasti džiaugsmą sunkiais momentais – yra svarbi tarnystės Gelbėtojo būdu dalis.

Štai trys idėjos, kurios gali padėti (ir viena – išvengti kliūčių) bandant susitelkti į gerus Dievo mums duotus dalykus.

1. Matykite

Merginų organizacijos visuotinė prezidentė Bonė H. Kordon padeda mums suprasti, kad turime matyti tuos, kuriems tarnaujame, – matyti ne vien jų naštas ir vargus, bet ir jų stiprybes, talentus ir sėkmę. Ji sakė, kad turime būti jų „šalininkas ir pasitikėjimo vertas pašnekovas – žmogus, kuris supranta jų aplinkybes ir palaiko jų lūkesčius bei siekius“1.

Palyginime apie avis ir ožius Gelbėtojas pasakė, kad atsidūrę Jo dešinėje klaus: „Viešpatie, kada gi matėme Tave alkaną ir pavalgydinome, ištroškusį ir pagirdėme?

Kada gi matėme Tave keliaujantį ir priėmėme?“ (Mato 25:37–38)

„Broliai ir seserys, svarbiausias žodis yra matėme, – sakė sesuo Kordon. – Teisieji matė stokojančius, nes prižiūrėjo ir pastebėjo. Mes taip pat galime būti dėmesingi, kad padėtume ir paguostume, kad drauge džiaugtumės ir net svajotume.“2

2. Raskite priežasčių džiaugtis

Džiaukitės didele ir maža sėkme. Tai galėtų būti įveiktas vėžys arba išgyventos skyrybos, surastas naujas darbas ar rastas pamestas batas, atlaikytas mėnuo, netekus artimo žmogaus, arba savaitė be cukraus.

Paskambinkite ir pasveikinkite, palikite atviruką arba nueikite papietauti. Dalydamiesi savo palaiminimais, rodydami dėkingumą ir džiaugdamiesi kitų palaiminimais arba sėkme, mes „džiūgau[jame] savo brolių džiaugsmu“ (Almos 30:34).

Paveikslėlis
woman clapping while people dance

3. Pastebėkite Viešpaties ranką

Kartais džiaugtis su kitais reiškia padėti jiems pamatyti džiaugsmo priežastis, kad ir kokie sunkumai arba malonumai užgriūtų mūsų gyvenimą. Paprasta tiesa, kad Dangiškasis Tėvas žino apie mus ir yra pasiruošęs mus pakylėti, gali tapti nuostabiu džiaugsmo šaltiniu.

Galite padėti kitiems įžvelgti Viešpaties ranką jų gyvenime papasakodami, kaip matėte ją savajame. Nebijokite pasirodyti silpni ir papasakokite, kaip Dangiškasis Tėvas jums padėjo išgyventi sunkumus. Toks liudijimas padės kitiems pastebėti ir įvertinti Jo pagalbą, kurios patys sulaukė (žr. Mozijo 24:14).

4. Neribokite savo gebėjimo džiaugtis

Deja, mes kartais ribojame savo gebėjimą džiaugtis su kitais, ypač kai manome, kad ne kažin ką galime pasiūlyti arba kad ne itin daug esame pasiekę savo gyvenime. Užuot ėmę džiaugtis dėl kito laimės, mes įkliūvame į palyginimų spąstus. Kaip mokė vyresnysis Kventinas L. Kukas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo: „Palaiminimų lyginimas tikrai išvys džiaugsmą. Negalime tuo pat metu būti dėkingi ir pavydėti.“3

„Kaip galima nugalėti šią beveik visiems mums būdingą tendenciją? – klausė vyresnysis Džefris R. Holandas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo. – […] galime suskaičiuoti savo gausybę turimų palaiminimų ir paploti kitų žmonių pasiekimams. Užvis geriausia, kad galime tarnauti žmonėms, – tai geriausias dalykas, kuris padeda išmokti užuojautos kitam.“4 Užuot lyginę, galime girti tuos, kuriems tarnaujame. Laisvai sakykite, kokias jų arba jų šeimos narių savybes vertinate.

Kaip mums primena Paulius, visi esame Kristaus kūno nariai, o kai „kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai“ (1 Korintiečiams 12:26). Dangiškojo Tėvo padedami galime žinoti, ką patiria kiti, džiaugtis didelėmis ir mažomis sėkmėmis, padėti jiems įžvelgti Viešpaties ranką ir nugalėti pavydą, kad drauge galėtume nuoširdžiai džiaugtis palaiminimais, talentais ir kitų laime.

Išnašos

  1. Bonė H. Kordon, Tapkite ganytoju, 2018 m. spalio visuotinės konferencijos medžiaga.

  2. Bonė H. Kordon, Tapkite ganytoju.

  3. Quentin L. Cook, “Rejoice!” Ensign, Nov. 1996, 30.

  4. Džefris R. Holandas, „Kitas sūnus paklydėlis“, 2002 m. visuotinės konferencijos medžiaga.