2010-2017
  การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
  Footnotes
  Theme

  การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร

  พี่น้องทั้งหลาย ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะนำเสนอเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญของศาสนจักรเพื่อให้ท่านออกเสียงสนับสนุน

  ขอเสนอว่าเราสนับสนุนโธมัส สเป็นเซอร์ มอนสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด และดีเทอร์ ฟรีดริก อุคท์ดอร์ฟ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

  ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

  ผู้ที่เห็นตรงข้ามหากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

  ขอเสนอว่าเราสนับสนุนรัสเซลล์ แมเรียน เนลสันเป็นประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองและรายชื่อต่อไปนี้ในฐานะสมาชิกโควรัมเดียวกัน: รัสเซลล์ เอ็ม.เนลสัน, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์, แกรีย์ อี. สตีเวนสัน, และเดล จี. เรนลันด์

  ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

  ผู้คัดค้าน โปรดยกมือ

  ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

  ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

  ผู้ที่เห็นตรงข้ามหากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

  เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอมและเอ็ลเดอร์ริชาร์ด เจ. เมนส์ได้รับการปลดจากการรับใช้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

  ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่เหล่านี้สำหรับการรับใช้ของพวกท่าน โปรดยกมือ

  ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเอ็ลเดอร์ฮวน เอ. อูเซดาและเอ็ลเดอร์แพทริก เคียรอน ผู้ได้รับเรียกให้รับใช้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

  ผู้ที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่เหล่านี้ในงานมอบใหม่ของพวกท่าน โปรดยกมือ

  ผู้ที่คัดค้าน โปรดกระทำเช่นเดียวกัน

  ขอเสนอปลดพร้อมแสดงความขอบคุณสำหรับการรับใช้ที่อุทิศตนของเอ็ลเดอร์สแตนลีย์ จี. เอลลิส, แลร์รีย์ อาร์. ลอว์เร็นซ์, และดับเบิลยู. เครก ซวิค ในฐานะสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และมอบสถานะเกียรติคุณแก่พวกท่าน

  ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้สำหรับการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวกท่าน โปรดยกมือ

  ขอเสนอปลดสาวกเจ็ดสิบภาคต่อไปนี้: เพโดร ยู. แอดดูรู, เดทเล็ฟ เอช. อาดเลอร์, อังเจล เอช. อะลาร์คอน, วินเซอร์ บัลเดอร์รามา, โรเบิร์ต เอ็ม. คอลล์, คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส์, จีน อาร์. ชิเดสเตอร์, ราล์ฟ แอล. ดูว์สนับ, อังเจล เอ. ดูอาร์ท, ปีเตอร์ เอฟ. อีแวนส์, ฟรานซิสโก ดี. เอ็น. กรันจา, ยูรี เอ. กูชชิน, คลิฟฟอร์ด ที. เฮอร์เบิร์ทสัน, อานีฟีออก อูโด อินยอง, ลูอิซ เอ็ม. ลีอัล, อะเลฮันโดร โลเปซ, แอล. ฌอง โคลด มาบายา, เดแคลน โอ. มาดู, อเล็กแซนเดอร์ ที. เมสเตอร์, เจเร็ด อาร์. โอคัมโป, แอนดรูว์ เอ็ม. โอรีออร์ดาน, เฮซูส เอ. ออร์ทิซ, อาเบเนียร์ วี. ปาฮาโร, ซู ฮอง พอน, โรเบิร์ต ซี. รีน, ฮอร์เก ลุยส์ โรเมอู, ฮอร์เก แอล. ซัลดีวาร์, ซีโร ชไมล, อะลิน สปันเนาส์, โมโรไน บี. ทอร์แกน, สตีเวน แอล. โทรอนโท, ริคาร์โด วัลยาดาเรส

  ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวกท่าน โปรดยกมือ

  ขอเสนอว่าเราสนับสนุนทอร์เบน เองเบิร์กเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่

  ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

  ผู้ที่คัดค้านหากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

  ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

  ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

  ผู้ที่เห็นตรงข้ามหากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

  ผู้ที่คัดค้านการเสนอชื่อใดๆ ก็ตามควรติดต่อประธานสเตคของท่าน

  พี่น้องทั้งหลาย เราซาบซึ้งในศรัทธาและคำสวดอ้อนวอนอย่างต่อเนื่องของท่านเพื่อผู้นำของศาสนจักร