คลังค้นคว้า
ใจของหญิงม่าย
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ
พื้นหลัง

ใจของหญิงม่าย

ขอให้เราทำสิ่งซึ่งจำเป็นต่อการมีใจของหญิงม่าย โดยชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงในพรที่จะเติมเต็ม “สภาพที่ยากจน” ที่ตามมา

ข้าพเจ้าได้รับพรใหญ่หลวงจากการรับใช้ท่ามกลางวิสุทธิชนแถบแปซิฟิกในช่วงเป็นผู้ใหญ่ ศรัทธา ความรัก และการเสียสละอันน่าทึ่งของวิสุทธิชนที่ภักดีเหล่านี้เติมแรงบันดาลใจ ความสำนึกคุณ และปีติให้ข้าพเจ้า เรื่องราวของพวกเขาเหมือนของพวกท่าน

ข้าพเจ้าพบว่าวิสุทธิชนเหล่านี้เหมือนกันมากกับหญิงม่ายที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสังเกตเห็นขณะพระองค์ “ประ‌ทับ … [และ] ทรงสัง‌เกตฝูง‍ชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้น และมีคนมั่ง‍มีหลายคนเอาเงินมาก‍มายมาใส่

“แต่มีหญิง‍ม่ายยาก‍จนคนหนึ่งเดินมา นางเอาเหรียญทอง‍แดงสองอัน … มาใส่ไว้

“พระองค์จึงทรงเรียกพวกสาวกมาตรัสกับพวกเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ใส่ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าทุกคนที่ใส่ไว้นั้น

“เพราะ … ว่าทุก‍คนได้เอาเงินเหลือใช้ของพวก‍เขามาใส่ แต่หญิงคนนี้ในสภาพที่ยาก‍จน เอาเงินเลี้ยง‍ชีพทั้ง‍สิ้นของนางใส่ลง‍ไปจนหมด”1

ถึงแม้เหรียญทองแดงสองเหรียญของเธอเป็นเงินบริจาคน้อยนิด แต่มีค่ามากสำหรับพระผู้ช่วยให้รอดเพราะเธอถวายทั้งหมด ในขณะนั้น พระผู้ช่วยให้รอดทรงรู้จักหญิงม่ายเป็นอย่างดีเพราะของถวายนั้นแสดงให้พระองค์เห็นจิตใจของเธอ ความรักและศรัทธาของเธอลึกซึ้งและมีคุณภาพมากจนเธอถวายโดยรู้ว่าพระองค์จะทรงจัดหาให้ใน “สภาพที่ยากจน” ของเธอ

ข้าพเจ้าเคยเห็นใจดวงเดียวกันนี้ในวิสุทธิชนแถบแปซิฟิก ในหมู่บ้านเล็กๆ บนเกาะหนึ่ง ชายสูงวัยกับภรรยายอมรับคำเชื้อเชิญของผู้สอนศาสนาให้ทูลถามพระเจ้าอย่างจริงใจว่าบทเรียนที่พวกเขากำลังเรียนรู้เป็นความจริงหรือไม่ ระหว่างนั้น พวกเขาพิจารณาผลของคำมั่นสัญญาที่พวกเขาจะต้องทำด้วยถ้าคำตอบที่ได้รับนำพวกเขาให้ยอมรับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู พวกเขาอดอาหารและสวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ความจริงของศาสนจักรและความถูกต้องของพระคัมภีร์มอรมอน คำตอบการสวดอ้อนวอนของพวกเขามาในรูปของการยืนยันที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนว่า “ใช่! นั่นเป็นความจริง!”

โดยได้รับพยานนี้ พวกเขาจึงเลือกรับบัพติศมา นี่ไม่ใช่การเลือกโดยไม่สูญเสียอะไร การตัดสินใจและบัพติศมาของพวกเขาส่งผลกระทบต่อชีวิตหลายๆ ด้าน พวกเขาเสียงาน พวกเขายอมสละสถานภาพทางสังคม มิตรภาพสำคัญๆ สิ้นสุด ครอบครัวไม่สนับสนุน ไม่รัก และไม่เคารพพวกเขาอีกต่อไป เวลานี้พวกเขาเดินไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ พลางเหลือบมองมิตรสหายและเพื่อนบ้านที่เดินสวนมาด้วยความอึดอัดใจ

ในสภาวการณ์ยากๆ เหล่านี้ มีคนถามบราเดอร์ที่ดีคนนี้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการตัดสินใจเข้าร่วมศาสนจักร คำตอบที่เรียบง่ายและหนักแน่นของเขาคือ “ศาสนจักรจริงไม่ใช่หรือ การเลือกของเราชัดเจน”

วิสุทธิชนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่สองคนนี้มีใจของหญิงม่ายอย่างแท้จริง พวกเขาเหมือนหญิงม่ายคือให้ “หมด” เท่าที่พวกเขาจะให้ได้ ให้จาก “สภาพที่ยากจน” ของพวกเขา ด้วยใจที่เชื่อและศรัทธาที่ยั่งยืนในช่วงที่พวกเขายากลำบากนั้น ภาระของพวกเขาจึงเบาลง พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกศาสนจักรที่คอยสนับสนุน และพวกเขาเข้มแข็งขึ้นเพราะพวกเขารับใช้ในการเรียกของศาสนจักร

หลังจากพวกเขาให้ “ทั้งหมด” วันที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับพวกเขามาถึงเมื่อพวกเขาได้รับการผนึกในพระวิหารเป็นครอบครัวนิรันดร์ เหมือนที่พระองค์ทรงทำกับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสภายใต้การนำของแอลมา “พระเจ้าทรงเพิ่มพละกำลังให้พวกเขาเพื่อพวกเขาจะทนแบกสัมภาระได้โดยง่าย, และพวกเขายอมรับอย่างชื่นบานและด้วยความอดทนต่อพระประสงค์ทั้งหมดของพระเจ้า.”2 ใจของหญิงม่ายแสดงให้เห็นในสามีภรรยาที่ยอดเยี่ยมคู่นี้

ข้าพเจ้าจะขอพูดถึงประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นจิตใจของหญิงม่ายอย่างชัดเจน ในซามัว เราทำงานกับสภาหมู่บ้านเพื่อให้ผู้สอนศาสนาได้เข้าไปสั่งสอนพระกิตติคุณ ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าสนทนากับหัวหน้าหมู่บ้านที่ผู้สอนศาสนาของเราถูกห้ามเข้าไปนานหลายปี การสนทนาของข้าพเจ้าเกิดขึ้นหลังจากหัวหน้าสูงสุดเปิดหมู่บ้านให้ศาสนจักรไม่นานนัก โดยอนุญาตให้ผู้สอนศาสนาของเราสอนคนที่สนใจจะเรียนพระกิตติคุณและหลักคำสอน

หลังจากหลายปีที่เหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์นี้เกิดขึ้น ข้าพเจ้าอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจึงทำให้หัวหน้าสูงสุดของหมู่บ้านทำเช่นนั้น ข้าพเจ้าสอบถามเรื่องนี้ และหัวหน้าที่ข้าพเจ้ากำลังสนทนาด้วยตอบว่า “คนเราจะอยู่ในความมืดได้ช่วงหนึ่งเท่านั้น แล้วก็จะถึงเวลาที่เขาอยากเข้ามาอยู่ในแสงสว่าง”

หัวหน้าสูงสุดแสดงให้เห็นจิตใจของหญิงม่ายในการเปิดหมู่บ้าน—ใจที่อ่อนลงเมื่อความอบอุ่นและแสงของความจริงเผยให้เห็น ผู้นำคนนี้ยินดียกเลิกธรรมเนียมเก่าๆ เผชิญการต่อต้านอย่างมาก และยืนหยัดเพื่อให้ผู้อื่นได้รับพร นี่คือผู้นำที่ใจของเขามุ่งหมายสวัสดิภาพและความสุขของผู้คนโดยไม่คำนึงถึงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และอำนาจของตน เขาทิ้งความห่วงกังวลเหล่านั้นเพื่อเห็นแก่สิ่งที่ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนเราว่า “เมื่อเราทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด เราจะมีโอกาสเป็นแสงสว่างในชีวิตผู้อื่น”3

สุดท้าย ข้าพเจ้าขอแบ่งปันอีกประสบการณ์หนึ่งในหมู่วิสุทธิชนแถบแปซิฟิกที่ยังคงฝังรากลึกทางวิญญาณในจิตวิญญาณข้าพเจ้า หลายปีก่อนข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษาวัยหนุ่มของอธิการในวอร์ดใหม่ที่อเมริกันซามัวเรามีสมาชิก 99 คน ประกอบด้วยเกษตรกรที่หาเช้ากินค่ำ คนงานในโรงงานเครื่องกระป๋อง ข้าราชการ และครอบครัวของพวกเขา เมื่อฝ่ายประธานสูงสุดประกาศในปี 1977 ว่าจะสร้างพระวิหารในซามัว เราทุกคนปีติยินดีและน้อมขอบพระทัย การไปพระวิหารจากอเมริกันซามัวสมัยนั้นต้องเดินทางไปฮาวายหรือไม่ก็นิวซีแลนด์ เป็นการเดินทางที่แพงเกินกำลังของสมาชิกที่ซื่อสัตย์จำนวนมากของศาสนจักร

ในช่วงเวลานั้นศาสนจักรกระตุ้นให้สมาชิกบริจาคเข้ากองทุนก่อสร้างเพื่อช่วยสร้างพระวิหาร ด้วยเจตนารมณ์นี้ ฝ่ายอธิการจึงขอให้สมาชิกวอร์ดพิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าพวกเขาจะให้อะไรได้บ้าง พวกเขากำหนดวันให้ครอบครัวมาร่วมบริจาค ต่อมา เมื่อเปิดรับบริจาค ศรัทธาและความโอบอ้อมอารีของสมาชิกวอร์ดที่ยอดเยี่ยมทำให้ฝ่ายอธิการของเรารู้สึกซาบซึ้งและประทับใจ

ข้าพเจ้ารู้จักแต่ละครอบครัวและสภาวการณ์ของพวกเขา ด้วยเหตุนี้จึงรู้สึกเคารพนับถือ และซาบซึ้งอย่างยิ่ง นี่คือเหรียญทองแดงของหญิงม่ายยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง พวกเขาให้จาก “สภาพที่ยากจน” ของพวกเขาอย่างไม่อั้นและด้วยปีติในพรที่สัญญาไว้ของการก่อสร้างพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในซามัว ครอบครัวเหล่านี้อุทิศถวายทั้งหมดแด่พระเจ้า ด้วยศรัทธาว่าพวกเขาจะไม่ถูกทิ้งให้ขาดแคลน ของถวายเหล่านั้นเห็นประจักษ์ถึงใจของหญิงม่าย ทุกคนที่ให้ล้วนให้ด้วยความเต็มใจและยินดีเพราะใจของหญิงม่ายในพวกเขามีดวงตาแห่งศรัทธาที่มองเห็นพรสูงสุดซึ่งเตรียมไว้ให้ครอบครัวของพวกเขาทุกคนในซามัวและอเมริกันซามัวสืบต่อไปอีกหลายรุ่น ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงยอมรับและรู้จักเครื่องถวายของพวกเขา เหรียญทองแดงของหญิงม่าย

ใจของหญิงม่ายผู้สละเหรียญทองแดงสองเหรียญคือใจที่จะให้ทั้งหมดโดยการเสียสละ โดยอดทนต่อความยากลำบาก การข่มเหง และการปฏิเสธ และโดยการแบกภาระหลายรูปแบบ ใจของหญิงม่ายคือใจที่สัมผัส รู้สึก และรู้จักแสงของความจริงและจะสละทุกอย่างเพื่อน้อมรับความจริงนั้น อีกทั้งช่วยให้ผู้อื่นเห็นแสงเดียวกันนั้น เกิดความสุขและปีตินิรันดร์ในระดับเดียวกัน สุดท้าย ใจของหญิงม่ายนิยามได้จากการเต็มใจสละทั้งหมดเพื่อสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก

ขอให้เราเหล่าวิสุทธิชนทั่วโลกพร้อมใจกันทำสิ่งซึ่งจำเป็นต่อการมีใจของหญิงม่าย โดยชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงในพรที่จะเติมเต็ม “สภาพที่ยากจน” ที่ตามมา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราแต่ละคนมีใจจะแบกภาระของเรา ทำการเสียสละที่จำเป็น มีความประสงค์จะทำและให้ ข้าพเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้ท่านขาดแคลน ใจของหญิงม่ายเปี่ยมด้วยความน้อมขอบพระทัยที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น “คนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความทุกข์ยาก”4 ทั้งนี้เพื่อเราจะไม่ต้องลิ้มรส “ถ้วยอันขมขื่น”5 แม้เราจะมีความอ่อนแอและข้อบกพร่อง และเพราะเหตุนี้ พระองค์ยังคงยื่นพระหัตถ์ซึ่งถูกแทงให้เรา พระองค์จะทรงยกเราขึ้นถ้าเราเต็มใจเข้ามาในแสงพระกิตติคุณของพระองค์ น้อมรับพระองค์ และยอมให้พระองค์เติมเต็ม“สภาพที่ยากจน” ของเรา

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานถึงความรักยิ่งใหญ่ที่เราแบ่งปันได้ในฐานะสานุศิษย์และผู้ติดตามพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้ารักและสนับสนุนประธานโธมัส เอส. มอนสันในฐานะศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ต่อโลก ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ทุกท่านอ่านและค้นพบข่าวสารสำหรับท่านในนั้น ทุกคนที่ยอมรับพระดำรัสเชื้อเชิญให้มาหาพระเจ้าจะพบสันติสุข ความรัก และแสงสว่าง พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้เป็นแบบอย่างและพระผู้ไถ่ของเรา โดยผ่านพระเยซูคริสต์และปาฏิหาริย์ของการชดใช้อันไม่มีขอบเขตเท่านั้นที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้ ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ แม้พระเยซูคริสต์ เอเมน