Svētie Raksti
Ābrahāma 4


4. nodaļa

Dievi plāno zemes un visas dzīvības uz tās radīšanu—Tiek izklāstīti viņu plāni sešām radīšanas dienām.

1 Un tad Tas Kungs sacīja: Iesim lejā. Un viņi devās lejā asākumā, un viņi, tas ir Dievi, bveidoja un radīja debesis un zemi.

2 Un zeme pēc tam, kad tā bija radīta, bija tukša un neapdzīvota, tāpēc ka Viņi vēl nebija radījuši neko citu, kā vien zemi; un tumsa valdīja pār dziļumu virsu, un Dievu Gars aapsedza ūdeņu virsu.

3 Un Viņi (Dievi) sacīja: Lai top gaisma; un gaisma tapa.

4 Un Viņi (Dievi) saprata gaismu, jo tā bija spoža; un Viņi atdalīja gaismu jeb lika, lai tā tiktu atdalīta no tumsas.

5 Un Dievi nosauca gaismu: diena, un tumsu Viņi nosauca: nakts. Un notika, ka no vakara līdz rītam Viņi nosauca: nakts; un no rīta līdz vakaram Viņi nosauca: diena; un šī bija pirmā jeb sākums no tā, ko Viņi nosauca: diena un nakts.

6 Un Dievi arī sacīja: Lai top aizplatījums ūdeņu vidū, un tas atdalīs ūdeņus no ūdeņiem.

7 Un Dievi pavēlēja izplatījumam, tā ka tas atdalīja ūdeņus, kuri bija zem izplatījuma, no ūdeņiem, kas bija virs izplatījuma; un tā tas notika, tieši kā Viņi pavēlēja.

8 Un Dievi nosauca izplatījumu: adebesis. Un notika, ka tas bija no vakara līdz rītam, ko Viņi nosauca: nakts; un notika, ka tas bija no rīta līdz vakaram, ko Viņi nosauca: diena; un šis bija otrais blaiks, ko Viņi nosauca: nakts un diena.

9 Un Dievi pavēlēja, sakot: Lai aūdeņi zem debesīm tiek sapulcināti bvienkopus un lai uznāk sausa zeme; un tā tas notika, kā Viņi pavēlēja;

10 un Dievi pasludināja sauso zemi par Zemi; un ūdeņu sakopojumu pasludināja Viņi par aLielajiem ūdeņiem; un Dievi redzēja, ka tie klausīja.

11 Un Dievi sacīja: Sagatavosim zemi izdot azāli; augli, kas nes sēklu; augļu koku, kas nes augli pēc savas kārtas, kura sēkla viņā nes tādu pašu uz zemes; un tas tā notika, tieši kā viņi pavēlēja.

12 Un Dievi veidoja zemi, lai tā izdotu zāli no tās sēklas; un auglis nestu augli no savas paša sēklas, nesdams sēklu pēc savas kārtas; un zeme nestu koku no viņa paša sēklas, kas nes augli, kura sēkla var nest sevī tikai tādu pašu, pēc sava veida; un Dievi redzēja, ka tie klausīja.

13 Un notika, ka skaitīja dienas; no vakara līdz rītam Viņi nosauca: nakts; un notika, no rīta līdz vakaram Viņi nosauca: diena; un tā bija trešā reize.

14 Un Dievi veidoja aspīdekļus debesu izplatījumā un lika tiem atdalīt dienu no nakts; un veidoja tos būt par zīmēm un laikiem, un dienām, un gadiem;

15 un veidoja tos būt par spīdekļiem debesu izplatījumā, lai dotu gaismu uz zemi; un tā tas notika.

16 Un Dievi izveidoja divus lielus spīdekļus, alielāko spīdekli valdīt pār dienu un mazāko spīdekli valdīt pār nakti, ar mazāko spīdekli Viņi nolika arī zvaigznes;

17 un Dievi nolika tos debesu izplatījumā, lai dotu gaismu uz zemi un valdītu pār dienu un pār nakti, un lai liktu atdalīt gaismu no tumsas.

18 Un Dievi uzraudzīja tās lietas, ko viņi bija pavēlējuši, līdz tās klausīja.

19 Un notika, ka tas bija no vakara līdz rītam, ka tā bija nakts, un notika, ka tas bija no rīta līdz vakaram, ka tā bija diena; un tas bija ceturtais laiks.

20 Un Dievi sacīja: sagatavosim ūdeņus nest pārpilnībā rāpuļus, kam ir dzīvība; un putnus, kas var lidot virs zemes atklātā debesu izplatījumā.

21 Un Dievi sagatavoja ūdeņus, lai tie varētu nest lielus avaļus; un ikvienu dzīvu radību, kas kustas, kurus ūdeņiem bija jānes pārpilnībā pēc viņu kārtas; un katru spārnotu putnu pēc to kārtas. Un Dievi redzēja, ka tie klausīs un ka Viņu plāns bija labs.

22 Un Dievi sacīja: Mēs svētīsim tos, un liksim tiem būt auglīgiem un vairoties, un piepildīt ūdeņus jūrās jeb alielajos ūdeņos; un liksim putniem vairoties uz zemes.

23 Un notika, ka tas bija no vakara līdz rītam, ko viņi nosauca: nakts; un notika, ka tas bija no rīta līdz vakaram, ko viņi nosauca: diena; un tas bija piektais laiks.

24 Un aDievi sagatavoja zemi nest dzīvas radības pēc savas kārtas, lopus un rāpuļus, un zemes zvērus pēc to kārtas; un tas tā notika, kā Viņi teica.

25 Un Dievi veidoja zemi, lai nestu zvērus pēc to kārtas un lopus pēc to kārtas, un katru rāpuli, kas rāpo pa zemi, pēc to kārtas; un Dievi redzēja, ka tie klausīs.

26 Un Dievi aapspriedās Savā starpā un sacīja: Iesim lejā un izveidosim bcilvēku pēc Sava ctēla, pēc Savas līdzības; un mēs dosim tiem varu pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi, un pār katru rāpuli, kas rāpo pa zemi.

27 aDievi devās lejā, lai izveidotu cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dievu tēla lai izveidotu to, vīrieti un sievieti lai Viņi izveidotu tos.

28 Un Dievi sacīja: Mēs svētīsim viņus. Un Dievi sacīja: Mēs liksim tiem būt auglīgiem un vairoties, un piepildīt zemi, un pakļaut to, un valdīt pār ikvienu dzīvu radību, kas kustas uz zemes.

29 Un Dievi sacīja: Lūk, mēs dosim tiem ikvienu augu, kas nes sēklu, kas nāks uz zemes virsas, un ikvienu koku, kurā būs auglis; jā, koka auglis, kas nes sēklu, viņiem mēs dosim to; tas būs viņiem par abarību.

30 Un katram zemes zvēram un katram putnam gaisā, un katrai radībai, kas rāpo pa zemi, lūk, Mēs dosim tiem dzīvību, un Mēs arī dosim tiem ikvienu zaļu augu par barību, un visas šīs lietas tā tiks veidotas.

31 Un Dievi sacīja: Mēs darīsim visu, ko Mēs esam sacījuši, un izveidosim tos; un lūk, tie būs ļoti paklausīgi. Un notika, ka no vakara līdz rītam viņi nosauca: nakts, un notika, ka tas bija no rīta līdz vakaram, ko viņi nosauca: diena, un viņi pieskaitīja asesto laiku.