Scriptures
D’Abraham 4


Capítol 4

Els Déus planifiquen la creació de la terra i de tota vida sobre ella—S’expliquen els seus plans dels sis dies de la Creació.

1 Aleshores el Senyor digué: Baixem. I baixaren al començament, i ells, és a dir, els Déus, organitzaren i formaren els cels i la terra.

2 I la terra, després d’ésser formada, estava buida i desolada, perquè no havien format més que la terra; i les tenebres prevalien sobre la faç de l’abisme, i l’Esperit dels Déus planava sobre la faç de les aigües.

3 I ells (els Déus) digueren: Que es faci la llum; i hi hagué llum.

4 I ells (els Déus) comprengueren la llum, perquè brillava; i separaren la llum, o feren que fos separada de les tenebres.

5 I els Déus anomenaren la llum Dia, i les tenebres les anomenaren Nit. I s’esdevingué que del vespre fins al matí l’anomenaren nit, i del matí fins al vespre l’anomenaren dia; i aquest fou el primer, o el principi d’allò que ells designaren dia i nit.

6 I els Déus també digueren: Que hi hagi una expansió enmig de les aigües, i separarà les aigües de les aigües.

7 I els Déus ordenaren l’expansió de tal manera que separà les aigües que estaven sota l’expansió, de les aigües que estaven damunt l’expansió; i així fou, tal com ordenaren.

8 I els Déus anomenaren l’expansió Cel. I s’esdevingué que del vespre fins al matí l’anomenaren nit; i del matí fins al vespre l’anomenaren dia; i fou el segon temps que designaren nit i dia.

9 I els Déus manaren, dient: Que s’apleguin en un sol lloc les aigües que hi ha sota el cel, i que aparegui la terra seca; i fou fet tal com ho ordenaren;

10 i a la part seca els Déus la designaren Terra; i del recolliment de les aigües en digueren Mars; i els Déus veieren que se’ls obeïa.

11 I els Déus digueren: Preparem la terra perquè llevi pastura sobre la terra: l’herba que doni llavor; l’arbre fruiter que doni fruit segons la seva espècie, i que la llavor d’aquesta doni fruit semblant sobre la terra; i així fou, tal com ordenaren.

12 I els Déus organitzaren la terra a fi que llevés pastura de la seva pròpia llavor, i l’herba que llevés herba de la seva pròpia llavor, tot donant llavor segons la seva espècie; i el sòl perquè llevés l’arbre de la seva pròpia llavor, i que donés fruit, la llavor de la qual únicament podria donar fruit com aquell, segons la seva espècie; i els Déus veieren que se’ls obeïa.

13 I s’esdevingué que comptaren els dies; del vespre fins al matí l’anomenaren nit, i del mati fins al vespre, l’anomenaren dia; i fou el tercer temps.

14 I els Déus organitzaren els llumeners a l’expansió del cel, i feren que ells separessin el dia de la nit; i els van organitzar perquè fossin per senyals i estacions, i per dies i per anys.

15 i els organitzaren perquè servissin de llumeners a l’expansió del cel, per donar llum a la terra; i fou així.

16 I els Déus organitzaren els dos grans llumeners, el llumener més gran perquè governés el dia, i el llumener més petit perquè governés la nit; i amb el llumener més petit també posaren les estrelles;

17 i els Déus els posaren a l’expansió dels cels, per tal de donar llum a la terra, i de governar el dia i la nit, i de separar la llum de les tenebres.

18 I els Déus vigilaren aquelles coses que havien ordenat fins que obeïren.

19 I s’esdevingué que des del vespre fins al matí fou nit; i des del matí fins al vespre fou dia; i fou el quart temps.

20 I els Déus digueren: Preparem les aigües a fi que produeixin en abundància les criatures que es mouen i tenen vida, i les aus perquè volin sobre la terra a l’ampla expansió del cel.

21 I els Déus prepararen les aigües per tal que produïssin grans balenes i tota criatura vivent que es mou, les quals les aigües havien de produir en abundància, segons la seva espècie; i tota au alada, segons la seva espècie. I els Déus veieren que els obeirien, i que era bo el seu pla.

22 I els Déus digueren: Els beneirem i farem que fructifiquin i es multipliquin, i que omplin les aigües de les mars, o les grans aigües; i farem que les aus es multipliquin a la terra.

23 I s’esdevingué que del vespre fins al matí l’anomenaren nit, i del matí fins al vespre, l’anomenaren dia; i fou el cinquè temps.

24 I els Déus prepararen la terra perquè produís els éssers vivents, segons la seva espècie, el bestiar i tot allò que s’arrossega, i els animals de la terra segons la seva espècie; i així fou fet, tal com havien dit.

25 I els Déus organitzaren la terra perquè produís els animals segons la seva espècie, i el bestiar segons la seva, i tot allò que s’arrossega sobre la terra, segons la seva espècie; i els Déus veieren que obeirien.

26 I els Déus s’aconsellaren entre ells, i digueren: Baixem i formem l’home a la nostra imatge, i segons la nostra semblança; i els donarem domini sobre els peixos del mar i sobre les aus de l’aire, sobre el bestiar, i sobre tota la terra, i tota cosa que s’arrossega sobre la terra.

27 Així que els Déus baixaren i organitzaren l’home a la seva pròpia imatge, i a la seva semblança els Déus el formaren, tant home com dona.

28 I els Déus digueren: Els beneirem. I digueren els Déus: Farem que fructifiquin i es multipliquin, i que omplin la terra i la subjuguin; i que tinguin domini sobre els peixos del mar, i sobre les aus de l’aire, i sobre tot ésser vivent que es mou sobre la terra.

29 I els Déus digueren: Heus aquí, els donarem tota herba que doni llavor que sortirà sobre la superfície de tota la terra, i tot arbre que llevarà fruit; sí, el fruit dels arbres que produeixin llavor els donarem; i els servirà d’aliment.

30 I a tot animal de la terra, i totes les aus de l’aire, i a tot allò que s’arrossega per terra, vet aquí, els donarem vida, i també els donarem tota herba verda com a aliment, i així seran organitzades totes aquestes coses.

31 I els Déus digueren: Farem tot allò que hem dit i els organitzarem; i vet aquí, seran molt obedients. I s’esdevingué que del vespre fins al matí l’anomenaren nit; i del matí fins al vespre l’anomenaren dia, i fou el sisè temps.