Scriptures
Introducció


Introducció

La Perla de Gran Preu és una selecció de matèries escollides, que toquen molts aspectes importants de la fe i doctrina de l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies. Aquestes matèries eren producte del Profeta Josep Smith i sortiren en publicacions de l’Església del seu temps.

La primera coŀlecció de temes escrits que portaven el nom de Perla de Gran Preu, es féu l’any 1851 per l’èlder Franklin D. Richards, aleshores president del Concili dels Dotze i president de la Missió Britànica. El seu propòsit era de posar a disposició del públic alguns articles importants que havien tingut una distribució limitada en els dies de Josep Smith. Mentre que augmentava el nombre de membres de l’Església per Europa i l’Amèrica, hi havia la necessitat de fer més accessibles aquestes matèries. La Perla de Gran Preu tingué una acceptació extensa, i més tard esdevingué un llibre canònic de l’Església per acció de la Primera Presidència i d’una conferència general convocada a Salt Lake City, el dia 10 d’octubre, de l’any 1880.

A mesura que les necessitats de l’Església ho han exigit, s’han fet algunes revisions en el seu contingut. L’any 1878 s’afegiren porcions del Llibre de Moisès que no figuraven a la primera edició. L’any 1902 foren suprimides certes porcions de la Perla de Gran Preu que duplicaven textos ja publicats a Doctrina i Aliances. L’any 1902 sortí una edició arreglada en capítols i versets, amb referències a peu de pàgina. La primera publicació en pàgines de doble columna, amb índex, es féu l’any 1921. No hi hagué més canvis fins a l’abril de l’any 1976, quan s’afegiren dos escrits més de revelació. L’any 1979 aquests foren trets de la Perla de Gran Preu, i coŀlocats a Doctrina i Aliances, on es troben avui com a seccions 137 i 138. En l’edició actual s’han fet alguns canvis perquè concordi el text amb documents anteriors.

El que segueix és una descripció breu de l’edició actual:

  1. Seleccions del Llibre de Moisès. Un extracte del llibre de Gènesi d’una traducció de la Bíblia feta per Josep Smith, que començà el juny de l’any 1830 (History of the Church, 1:98–101, 131–139).

  2. El Llibre d’Abraham. Traducció d’alguns papirs egipcis que arribaren a mans de Josep Smith l’any 1835, els quals contenien escrits del patriarca Abraham. La traducció fou publicada en forma de fascicles en la revista, Times and Seasons, començant l’1 de març, de l’any 1842, a la ciutat de Nauvoo, Illinois, Estats Units. (History of the Church, 4:519–534.)

  3. Josep Smith—Mateu. Un extracte del testimoniatge de Mateu, de la traducció de la Bíblia feta per Josep Smith (vegeu Doctrina i Aliances 45:60–61, on es troba la injunció divina de començar la traducció del Nou Testament).

  4. Josep Smith—Història. Consisteix en extractes del testimoniatge i història oficial de Josep Smith, que ell preparà l’any 1838, la qual fou publicada en forma de fascicles en Times and Seasons, a Nauvoo, Illinois, començant el 15 de març de l’any 1842 (History of the Church, 1:1–44).

  5. Els Articles de Fe de l’Església de Jesucrist dels Sants del Darrers Dies. Una declaració feta per Josep Smith, i publicada en Times and Seasons amb data de l’1 de març de l’any 1842, acompanyant una breu història de l’Església, que es conexia comunament com la Carta Wentworth. (History of the Church, 4:535–541.)