Scriptures
Els Articles de Fe 1


Els Articles de Fe
De L’església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies

History of the Church, volum 4, pàgines 535 al 541

Capítol 1

1 Nosaltres creiem en Déu, el Pare Etern, i en el seu Fill Jesucrist i en l’Esperit Sant.

2 Creiem que els homes seran castigats pels seus propis pecats i no per la transgressió d’Adam.

3 Creiem que per l’Expiació de Crist, tot el gènere humà pot salvar-se, mitjançant l’obediència a les lleis i ordenances de l’Evangeli.

4 Creiem que els primers principis i ordenances de l’evangeli són, primer: La fe en el Senyor Jesucrist; segon: El penediment; tercer: Baptisme per immersió per a la remissió dels pecats; quart: La imposició de les mans per a comunicar el do de l’Esperit Sant.

5 Creiem que l’home ha de ser cridat per Déu, per profecia, i per la imposició de les mans d’aquells que tenen l’autoritat, per a predicar l’evangeli i administrar les seves ordenances.

6 Creiem en la mateixa organització que existí en l’Església primitiva, és a dir: apòstols, profetes, pastors, mestres, evangelistes, etc.

7 Creiem en el do de llengües, profecia, revelació, visions, guarició, interpretació de llengües, etc.

8 Creiem que la Bíblia és la paraula de Déu fins on estigui correctament traduïda; també creiem que el Llibre de Mormó és la paraula de Déu.

9 Creiem tot el que Déu ha revelat, tot el que actualment revela i creiem que encara revelarà moltes coses grans i importants, pertanyents al regne de Déu.

10 Creiem en l’aplegament literal del poble d’Israel i en la restauració de les deu tribus; que Sió (la Nova Jerusalem) serà edificada sobre el continent americà; que Crist regnarà personalment a la terra; i que la terra serà renovellada i rebrà la seva glòria paradisíaca.

11 Nosaltres reclamem el dret d’adorar Déu Totpoderós segons els dictats de la nostra consciència, i concedim a tots els homes el mateix privilegi, que adorin com, on, i el que desitgin.

12 Creiem en estar subjectes als reis, presidents, governants i jutges civils, i que cal obeir, honrar i sostenir la llei.

13 Creiem en ésser honrats, verídics, casts, benvolents, virtuosos, i que cal fer el bé a tothom; en veritat, podem dir que seguim l’admonició de Pau: Tot ho creiem, tot ho esperem, hem sofert moltes coses i esperem poder sofrir totes les coses. Si hi ha quelcom de virtuós o que sigui estimable o de bona reputació o digne d’elogi, a això aspirem.

Josep Smith.