Pühakirjad
  Õpetus ja Lepingud 50
  Joonealused märkused
  Teema

  50. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta maikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 170–173). Prohvet teatab, et mõned vanemad ei mõistnud erinevate vaimude avaldumisi siin ja seal maa peal ja et see ilmutus anti vastuseks tema konkreetsele küsimisele selle asja kohta. Niinimetatud vaimsed ilmingud ei olnud haruldased liikmete seas, kellest mõned väitsid saavat nägemusi ja ilmutusi.

  1–5 Üle maa on laiali palju valesid vaime. 6–9 Häda silmakirjatsejatele ja neile, kes on Kirikust ära lõigatud. 10–14 Vanematel tuleb jutlustada evangeeliumi Vaimu kaudu. 15–22 Nii jutlustajad kui kuulajad peavad saama Vaimu poolt valgustatud. 23–25 See, mis ei avarda arusaamist, ei ole Jumalast. 26–28 Ustavad on kõikide asjade valdajad. 29–36 Puhastatute palvetele vastatakse. 37–46 Kristus on Hea Karjane ja Iisraeli Kalju.

  1 Võtke kuulda, oo teie, minu kiriku vanemad, ja hoidke oma kõrv lahti elava Jumala häälele ja pöörake tähelepanu tarkuse sõnadele, mis teile antakse vastavalt sellele, nagu te olete küsinud ja kokku leppinud selles, mis puudutab kirikut ja vaime, kes on läinud liikvele üle maa.

  2 Vaata, tõesti ma ütlen teile, et on palju vaime, kes on avaled vaimud, kes on läinud välja maa peale, pettes maailma.

  3 Ja samuti on aSaatan püüdnud teid petta, et ta võiks teist võitu saada.

  4 Vaata, mina, Issand, olen vaadanud teie peale ja olen näinud jäledusi kirikus, mis avalikult atunnistab minu nime.

  5 Kuid õnnistatud on need, kes on ustavad ja apeavad vastu, olgu elus või surmas, sest nemad pärivad igavese elu.

  6 Aga häda neile, kes on apetised ja silmakirjatsejad, sest nõnda ütleb Issand: Ma toon nad kohtumõistmisele.

  7 Vaata, tõesti, ma ütlen teile: Teie seas on asilmakirjatsejad, kes on petnud mõningaid, mis on andnud bvõimu cvastasele, kuid vaata, dsellised võidetakse tagasi;

  8 aga silmakirjatsejad tabatakse ja alõigatakse ära, olgu elus või surmas, just nagu ma tahan; ja häda neile, kes on ära lõigatud minu kirikust, sest nende üle on maailm võitu saanud.

  9 Mispärast, vaadaku igaüks ette, et ta ei teeks seda, mis ei ole minu ees tõde ja õigemeelsus.

  10 Ja nüüd tulge, ütleb Issand Vaimu kaudu oma kiriku vanematele, ja aarutlegem koos, et te võiksite mõista;

  11 arutlegem nagu mees mehega, näost näkku.

  12 Nüüd, kui inimene arutleb, siis teine inimene mõistab teda, sest ta arutleb nagu inimene; just nõnda arutlen mina, Issand, teiega, et te võiksite amõista.

  13 Mispärast, mina, Issand, esitan teile selle küsimuse: Millesse teid apühitseti?

  14 Jutlustama minu evangeeliumi aVaimu kaudu, nimelt bTrööstija kaudu, kes saadeti välja õpetama tõde.

  15 Ja siis te võtsite vastu avaimud, keda te ei suutnud mõista, ja võtsite need vastu, kui oleksid nad Jumalast; ja olete te selles asjas õiged?

  16 Vaata, vastake sellele küsimusele ise; ometi, mina olen teie vastu halastav; see, kes on teie hulgas nõrk, tehakse edaspidi atugevaks.

  17 Tõesti, ma ütlen teile: See, kes on minu poolt ametisse pühitsetud ja saadetud ajutlustama tõe sõna Trööstija kaudu tõe Vaimus – jutlustab ta seda tõe bVaimu kaudu või mõnel muul viisil?

  18 Ja kui see on mõnel muul viisil, ei ole see Jumalast.

  19 Ja veel, see, kes võtab vastu tõe sõna, võtab ta selle vastu tõe Vaimu kaudu või mõnel muul viisil?

  20 Kui see on mõnel muul viisil, ei ole see Jumalast.

  21 Seepärast, miks on nii, et te ei suuda aru saada ja teada, et see, kes saab sõna tõe Vaimu kaudu, saab selle nii, nagu seda jutlustatakse tõe Vaimu kaudu?

  22 Mispärast, see, kes jutlustab, ja see, kes saab, mõistavad teineteist, ja mõlemate arusaamine saab aavardatud ja nad brõõmustavad üheskoos.

  23 Ja see, mis ei avarda arusaamist, ei ole Jumalast ja on apimedus.

  24 See, mis on Jumalast, on avalgus; ja see, kes saab valgust ja bjätkab Jumalas, saab crohkem valgust ning see valgus kasvab üha eredamaks ja eredamaks, kuni saabub täiuslik päev.

  25 Ja veel, tõesti, ma ütlen teile, ja ma ütlen seda, et te võiksite teada atõde, et te võiksite pimeduse enda hulgast minema kihutada;

  26 see, kes on ametisse pühitsetud Jumala poolt ja saadetud välja, see on määratud olema asuurimaks vaatamata sellele, et ta on vähim ja kõikide bteenija.

  27 Mispärast, ta on kõikide asjade avaldaja, sest kõik asjad nii taevas kui maa peal on temale alamad – elu ja valgus, Vaim ja bvägi, mis on saadetud välja Isa tahtel läbi tema Poja Jeesuse Kristuse.

  28 Aga ükski inimene ei ole kõikide asjade valdaja, kui ta ei ole apuhastatud ja bpuhtaks tehtud kõigest patust.

  29 Ja kui te olete puhastatud ja puhtaks tehtud kõigest patust, apaluge, mida iganes te tahate, Jeesuse nimel, ja nii saab tehtud.

  30 Kuid teadke seda: Teile antakse, mida paluda; ja kui teid on määratud ajuhtima, on vaimud teile alluvad.

  31 Mispärast, sünnib, et kui te näete avaldumas avaimu, mida te ei suuda mõista, ja teie ei võta seda vaimu vastu, paluge Isalt Jeesuse nimel; ja kui ta ei anna teile seda vaimu, siis te võite teada, et see ei ole Jumalast.

  32 Ja teile antakse avõim selle vaimu üle, ja teil tuleb kuulutada selle vaimu vastu, mis ei ole Jumalast, valju häälega –

  33 mitte asõimavalt süüdistades, et teid ei võidetaks, samuti mitte bhoobeldes ega rõõmustades, et te ei satuks tema võimusesse.

  34 See, kes saab Jumalalt, pidagu seda Jumalalt saaduks ja rõõmustagu, et Jumal on pidanud teda vääriliseks saama.

  35 Ja pannes tähele ja tehes neid asju, mis te olete saanud ja mis te saate edaspidi – ja Isa on andnud teile akuningriigi ja bväe võita kõik asjad, mis ei ole tema määratud –

  36 ja vaata, tõesti, ma ütlen teile: Õnnistatud olete teie, kes te praegu kuulete neid minu sõnu minu teenija Josephi suust, sest teie patud on teile aandestatud.

  37 Mingu minu teenija Joseph Wakefield, kellest mul on hea meel, ja minu teenija aParley P. Pratt välja kirikute sekka ja tugevdagu neid bõhutuse sõnaga;

  38 ja samuti minu teenija John Corrill – ehk kõik minu teenijad, kes on pühitsetud sellesse ametisse, ja nad nähku vaeva aviinamäel; ja ärgu ükski inimene takistagu neil tegemast seda, mida mina olen neile määranud –

  39 mispärast, selles asjas ei ole minu teenija aEdward Partridge õige; sellele vaatamata ta parandagu meelt ja talle andestatakse.

  40 Vaata, te olete väikesed lapsukesed ja te ei suuda kõiki asju praegu ataluda; te peate bkasvama carmus ja dtõe tundmises.

  41 Ärge akartke, väetid blapsukesed, sest te olete minu, ja mina olen cvõitnud maailma ning teie olete nende seast, kelle mu Isa on minule dandnud;

  42 ja ükski neist, kelle mu Isa on minule andnud, ei lähe akaduma.

  43 Ja Isa ja mina oleme aüks. Mina olen Isas ja Isa on minus; ja kuivõrd teie olete mind vastu võtnud, olete teie minus ja mina teis.

  44 Mispärast, mina olen teie keskel, ja mina olen aHea Karjane ja Iisraeli bKalju. See, kes ehitab sellele ckaljule, ei dlange kunagi.

  45 Ja päev tuleb, kui te kuulete minu häält ja anäete mind ning saate teadma, et mina olen.

  46 Seepärast, avalvake, et te võiksite olla bvalmis. Just nii. Aamen.