Pühakirjad
  Õpetus ja Lepingud 121
  Joonealused märkused
  Teema

  121. osa

  Palve ja prohvetlikud kuulutused, mille kirjutas prohvet Joseph Smith ajal, mil ta oli vangina Liberty vanglas Missouri osariigis, kuupäevaga 20. märts 1839 (History of the Church, kd 3, lk-d 289–300). Prohvet oli koos mõnede kaaslastega veetnud kuid vangistuses. Nende palvekirjad ja edasikaebused vastutavatele ametnikele ja kohtuvõimudele ei olnud neile leevendust toonud.

  1–6 Prohvet palub Issandat kannatavate pühade eest. 7–10 Issand räägib talle rahu. 11–17 Need, kes hüüavad Issanda rahva vastu valesüüdistusi üleastumistes, neetakse. 18–25 Nad ei saa õigust preesterlusele ja nad saavad olema neetud. 26–32 Neile, kes peavad vapralt vastu, lubatakse hiilgavaid ilmutusi. 33–40 Miks on paljud kutsutud, kuid vähesed valitud. 41–46 Preesterlust tuleb kasutada ainult õigsuses.

  1 Oo Jumal, kus sa oled? Ja kus on telk, mis varjab sinu apeidupaika?

  2 aKui kaua sa peatad oma kätt ja sinu silm, jah, sinu puhas silm vaatab igavestest taevastest seda nurjatust, mis saab osaks sinu rahvale ja sinu teenijatele, ja sinu kõrva läbistavad nende appihüüded?

  3 Jah, oo Issand, akui kaua tuleb neil kannatada neid nurjatusi ja seda seadusevastast rõhumist, enne kui sinu süda pehmeneb nende vastu ja sinu sisemus täitub kaastundega nende vastu?

  4 Oo aKõikvõimas Issand Jumal, taeva, maa ja merede ja kõige, mis neis on, valmistaja, ning kes sa ohjeldad ja kontrollid kuradit ja sünget ning pimedusega kaetud Šeoli riiki – siruta välja oma käsi; lase oma silmal läbi tungida; lase oma telk üles tõsta; ärgu olgu sinu bpeidupaik enam varjatud; kalluta oma kõrv meie poole; pehmenegu sinu süda ja täitugu sinu sisemus kaastundega meie vastu!

  5 Süttigu sinu viha meie vaenlaste vastu; ja amaksa oma südame raevus mõõgaga kätte meile tehtud nurjatuste eest.

  6 Pea meeles oma kannatavaid pühasid, oo meie Jumal; ja sinu teenijad rõõmustavad sinu nime üle alati.

  7 Mu poeg, rahu sinu hingele; sinu avaev ja sinu kannatused on vaid viivuks;

  8 ja seejärel, kui sa apead hästi vastu, ülendab Jumal sind kõrgele ja sa võidutsed kõigi oma vihameeste üle.

  9 Sinu asõbrad seisavad sinu kõrval ja nad tervitavad sind taas sooja südame ja sõbralike kätega.

  10 Sa ei ole veel nii nagu aIiob; su sõbrad ei ole sinu vastu ega süüdista sind üleastumises, nagu nad süüdistasid Iiobit.

  11 Ja need, kes süüdistavad sind üleastumises – nende lootus närtsib ja nende tulevikuväljavaated sulavad ära nagu ahärmatis, mis sulab tõusva päikese kiirte all;

  12 ja samuti on Jumal sirutanud oma käe ja pannud pitseri, et muuta aaegu ja aastaid ning pimendada nende meeli, et nad ei võiks mõista tema imepäraseid töid; et ta võiks nad ka proovile panna ja võtta nad vahele nende endi salakavaluses;

  13 samuti sellepärast, et nende südamed on rikutud ja et need asjad, mida nad tahavad teistele põhjustada ja mida neile meeldib teistel kannatada lasta, võiksid tulla nende aendi peale kõige suuremal määral;

  14 et ka nemad võiksid olla pettunud ja nende lootused ära lõigatud;

  15 ja ei möödu palju aastaid, kui nemad ja nende järelsugu pühitakse ära taeva alt, ütleb Jumal, nii et ühtegi neist ei jäeta seisma seina äärde.

  16 Neetud on kõik need, kes tõstavad oma kanna minu avõitute vastu, ütleb Issand, ja hüüavad, et nad on bpattu teinud, kui nad ei ole teinud pattu minu ees, ütleb Issand, vaid on teinud seda, mis on minu silmis hea ja mida mina neil teha käskisin.

  17 Aga need, kes hüüavad: Üleastumine!, teevad seda sellepärast, et nad on patu teenrid ja nad ise on sõnakuulmatuse alapsed.

  18 Ja need, kes vannuvad valet minu teenijate vastu, et saata neid vangistusse ja surma –

  19 häda neile, sest kuna nad on aliiga teinud minu pisukestele, lahutatakse nad minu koja btalitustest.

  20 Nende akorv ei saa olema täis, nende kojad ja aidad hävinevad ja neid endid hakkavad põlgama need, kes nende ees lipitsesid.

  21 Nad ei saa õigust apreesterlusele ega ka nende järelsugu põlvest põlve pärast neid.

  22 Neil oleks aparem, kui neile oleks veskikivi kaela pandud ja nad oleksid uputatud meresügavusse.

  23 Häda kõigile neile, kes vaevavad minu rahvast ja ajavad neid minema ja mõrvavad ja tunnistavad nende vastu, ütleb Vägede Issand; rästikute asugu ei pääse põrgu needusest.

  24 Vaata, minu silmad anäevad ja teavad kõiki nende tegusid, ja mul on varuks kiire bkohtumõistmine omal ajal nende kõigi jaoks;

  25 sest igale inimesele on määratud aaeg vastavalt tema btegudele.

  26 Jumal annab teile ateadmisi oma bPüha Vaimu kaudu; jah, sõnulseletamatu Püha Vaimu canni kaudu, teadmisi, milliseid ei ole veel ilmutatud maailma algusest kuni tänaseni,

  27 mida meie esiisad on ärevas lootuses oodanud, et need ilmutatakse viimsetel aegadel, millele inglid olid suunanud nende meeled; teadmistele, mida hoiti varuks nende hiilguse täiuse jaoks;

  28 tulevaseks ajaks, mil amidagi ei hoita tagasi, olgu siis üks Jumal või palju bjumalaid, nad tehakse ilmsiks.

  29 Kõik aujärjed ja võimkonnad, valitsused ja väed ailmutatakse ja antakse kõigile neile, kes on vapralt vastu pidanud, seistes Jeesuse Kristuse evangeeliumi eest.

  30 Ja samuti, kui on arajad seatud taevastele või meredele või kuivale maale või päikesele, kuule või tähtedele –

  31 kõik nende pöörlemiste-tiirlemiste ajad, kõik määratud päevad, kuud ja aastad ja kõik nende päevade, kuude ja aastate päevad ja kõik nende hiilgused, seadused ja seatud ajad ilmutatakse aegade täiuse evangeeliumi aajajärgu päevil –

  32 vastavalt sellele, nagu seati kõikide jumalate Igavese aJumala bNõukogus enne maailma olemasolu, et see tuleb hoida varuks selle lõpetamiseks ja lõpuks, mil iga inimene astub tema igavesse clähedusse ja tema surematusse drahusse.

  33 Kaua võib voolav vesi jääda saastunuks? Milline vägi võib peatada taevaid? Sama hästi võiks inimene sirutada välja oma nõdra käsivarre ja peatada Missouri jõe ettenähtud vool või panna see kulgema vastuvoolu, kui takistada Kõigevägevamat valamast taevast välja ateadmisi viimse aja pühade peade peale.

  34 Vaata, paljud on akutsutud, kuid vähesed on bvalitud. Ja miks nad ei ole valitud?

  35 Kuna nende südamed on niivõrd kinni selle amaailma asjade küljes ja nad taotlevad baustust inimestelt, nii et nad ei õpi ära seda ühte õppetundi –

  36 et preesterluse aõigused on lahutamatult seotud taeva bvägedega ja et taeva vägesid ei saa juhtida ega kasutada muidu, kui üksnes cõigemeelsuse põhimõtteid järgides.

  37 Et need võidakse meile anda, see on tõsi; aga kui me hakkame avarjama oma bpatte või rahuldama oma cuhkust, oma tühist auahnust või rakendame mingilgi määral õigemeelsusetut valitsemist või võimu või sundust inimlaste hingede üle, siis vaata, taevad deemalduvad; Issanda Vaim kurvastab; ja kui see on eemaldunud, siis on aamen selle mehe preesterluse või volitusega.

  38 Vaata, enne kui ta arugi saab, on ta jäetud omaette, astla vastu takka üles alööma, btaga kiusama pühasid ja võitlema Jumala vastu.

  39 Kurva kogemuse kaudu oleme me õppinud, et peaaegu kõikide inimeste aloomuses ja kalduvuseks on, et niipea, kui nad saavad natukenegi võimu, nagu nad ise arvavad, hakkavad nad kohe õigemeelsusetult võimutsema.

  40 Seepärast on paljud kutsutud, kuid vähesed on valitud.

  41 Ükski võim ega mõjujõud ei saa ega tohi põhineda lihtsalt preesterlusel kui sellisel, vaid üksnes aveenmisel, bpikameelsusel, lahkusel ja tasadusel ning teesklematul armastusel;

  42 heldusel ja puhtal teadmisel, mis avardavad suuresti hinge ilma asilmakirjalikkuse ja bpettuseta

  43 aegsasti teravalt anoomides, kui Püha Vaim selleks märku annab; ja seejärel näidates üles veelgi suuremat barmastust selle vastu, keda sa oled noominud, et ta ei peaks sind oma vaenlaseks;

  44 et ta võiks teada, et sinu ustavus on tugevam kui surma köidikud.

  45 Samuti olgu su sisemus täis ligimesearmastust kõigi inimeste ja usukaaslaste vastu ning kaunistagu avooruslikkus lakkamatult sinu bmõtteid; siis kasvab sinu enesekindlus Jumala läheduses tugevaks ja preesterluse õpetus langeb sinu hinge peale otsekui ckaste taevast.

  46 aPühast Vaimust saab sinu pidev kaaslane ja sinu valitsuskepiks õigemeelsuse ja tõe muutumatu valitsuskepp; ja sinu bvalitsus saab olema igavikuline valitsus ning sundimata voogab see sinule igavesest ajast igavesti.