Portada
  Footnotes

  El Llibre
  de
  Mormó

  Publicat per
  L’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies

  Enviï comentaris o suggeriments a scriptures@ldschurch.org o enviï un mail a Scriptures Coordination, 50 East North Temple Street Room 2455, Salt Lake City, UT 84150-3220 USA